Decreet van 04 mei 2018
gepubliceerd op 01 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

bron
vlaamse overheid
numac
2018012105
pub.
01/06/2018
prom.
04/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012105

VLAAMSE OVERHEID


4 MEI 2018. - Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Samenvoegingsbepalingen

Art. 2.De gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek worden op 1 januari 2019 samengevoegd tot een nieuwe gemeente, genaamd Oudsbergen.

Art. 3.De grens van de nieuwe gemeente Oudsbergen wordt gevormd door de buitengrenzen van de samengevoegde gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, zoals bijgehouden door de Administratie Opmetingen en Waarderingen binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën. De binnengrens tussen de samengevoegde gemeenten vervalt. HOOFDSTUK 3. - Verkiezingen

Art. 4.In afwijking van artikel 218, § 3, eerste lid, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten worden de kiezers uit de samengevoegde gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek bijeengeroepen op 14 oktober 2018. HOOFDSTUK 4. - Bepalingen betreffende de toepassing van artikel 102 tot en met 115 van het Bodem decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beroepsprocedure in het onderwijs voor sociale promotie sluiten

Art. 5.In het kader van de samenvoeging, vermeld in artikel 2 van dit decreet, kan de overdracht van risicogronden, vermeld in artikel 2, 13° en 18°, van het Bodem decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006204028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beroepsprocedure in het onderwijs voor sociale promotie sluiten, gebeuren zonder dat voorafgaand aan de verplichtingen, vermeld in artikelen 102 tot en met 115 van het voormelde decreet, moet worden voldaan. De verplichtingen, vermeld in het eerste lid, worden door de nieuwe gemeente Oudsbergen na de samenvoeging nagekomen conform de volgende termijnen: 1° het oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd en het verslag ervan bij de OVAM ingediend voor het volgende tijdstip: a) als het gaat om een risicogrond waarop een of meer risico-inrichtingen worden of werden geëxploiteerd waarvan minstens één met kenletter `B': vóór 31 december 2021;b) als het gaat om een risicogrond waarop een risico-inrichting met kenletter `A', meerdere risico-inrichtingen met allemaal kenletter `A', of meerdere risico-inrichtingen waarvan minstens één met kenletter `A' worden of werden geëxploiteerd, en geen enkele met kenletter `B': vóór 31 december 2023;c) de overige risicogronden: vóór 31 januari 2027;2° als conform artikel 104, § 1, of artikel 109, § 1, van voormeld decreet een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is, bepaalt de OVAM de termijn waarbinnen het beschrijvend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd en het verslag ervan aan de OVAM moet worden bezorgd;3° als conform artikel 104, § 2, of artikel 109, § 2, van voormeld decreet bodemsanering noodzakelijk is, bepaalt de OVAM de termijn waarbinnen de bodemsanering moet worden uitgevoerd. Binnen 1 jaar na de samenvoeging, vermeld in artikel 2 van dit decreet, maakt de nieuwe gemeente Oudsbergen een inventaris op van al haar risicogronden die vallen onder de respectievelijke verplichtingen, vermeld in het tweede lid, en bezorgt ze de inventaris aan de OVAM.

Art. 6.Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de overdracht van risicogronden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de samengevoegde gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek naar het nieuwe openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de nieuwe gemeente Oudsbergen. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingsbepalingen

Art. 7.In de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds sluiten tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, toegevoegd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de rij

MEEUWEN-GRUITRODE

218 960,27

0,1671 %


wordt opgeheven;2° de rij

OPGLABBEEK

184 950,26

0,1412 %


wordt opgeheven;3° tussen de rij

OUDENBURG

91 672,10

0,0700 %


en de rij

OUD-HEVERLEE

197 709,65

0,1509 %


wordt een rij ingevoegd, die luidt als volgt:

OUDSBERGEN

403 910,53

0,3083 %


".

Art. 8.In de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, vervangen bij het decreet van 30 juni 2017, worden in de rubriek Provincie Limburg de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de rij

Meeuwen-Gruitrode


wordt opgeheven;2° de rij

Opglabbeek


wordt vervangen door wat volgt:

Oudsbergen


". HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 9.Artikel 7 en 8 treden in werking op 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 4 mei 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken.- Ontwerp van decreet : 1524 - Nr. 1 Verslag : 1524 - Nr. 2 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1524 - Nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 25 april 2018.


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^