Decreet van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 26 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203228
pub.
26/10/2007
prom.
04/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 1 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.De Richtlijnen 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijnen 96/92/EG en 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EG worden gedeeltelijk omgezet bij dit decreet.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1. er wordt een 2°bis ingevoegd, luidend als volgt : "2°bis "warmtekrachtkoppeling" : de gelijktijdige productie, binnen hetzelfde proces, van thermische en elektrische en/of mechanische energie;"; 2. er wordt een 3°bis ingevoegd, luidend als volgt : "3°bis "hoogrenderende warmtekrachtkoppeling" : warmtekrachtkoppeling volgens de criteria bedoeld in bijlage III van Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG. De Regering wordt belast met de omzetting van dit besluit;"; 3. in 4° worden de woorden "biogas, organische producten en afvalstoffen van de land- en bosbouw, en het biologisch afbreekbare organische gedeelte van afvalstoffen" vervangen door de woorden "en biomassa" en wordt het woord "kernspslijting" vervangen door het woord "splijtstoffen"; 4. er wordt een 4°bis ingevoegd, luidend als volgt : "4°bis "biomassa" : hernieuwbare stof (vast, vloeibaar of gasachtig) uit de biologisch afbreekbare fractie van de producten, residuen en afvalstoffen uit de landbouw (die plantaardige en dierlijke stoffen bevatten) de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsook uit de biologisch afbreekbare fractie van de industriële en huishoudelijke afval;"; 5. in 5° worden de woorden "de elektriciteit geproduceerd d.m.v. hydro-elektrische installaties of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling wordt beperkt tot minder dan 20 megawatt (MW)" geschrapt; 6. 6° wordt aangevuld met de volgende woorden "en via de aan de leveranciers en netbeheerders opgelegde verplichtingen tot bevordering van de ontwikkeling van installaties voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit;7. er wordt een 6°bis en een 6°ter ingevoegd, luidend als volgt : "6°bis "certificaat van garantie van oorsprong" : certificaat dat voor een productielocatie wordt afgeleverd en waaruit blijkt dat de door een locatie geproduceerde hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling duidelijk geïdentificeerd en gemeten kunnen worden en dat die elektriciteit, in voorkomend geval, onder het label "électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement" verkocht mag worden"; 6°ter "label van garantie van oorsprong" : label ter bevestiging van de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen in de zin van artikel 2, 4°, of uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de zin van artikel 2, 3°bis "; 8. 30° en 34° worden opgeheven.

Art. 3.Hetzelfde artikel 2 wordt aangevuld als volgt : "36° "productie-eenheid" : geheel van elementaire technische componenten die een ondeelbare groep vormen waardoor elektriciteit uit één of meer energiebronnen geproduceerd kan worden; 37° "productielocatie" : in de zin van de hoofdstukken IX tot X, vestigingsplaats van een installatie bestaande uit één of meer eenheid(heden) voor elektriciteitsproductie uit hetzelfde elektriciteitsproductiekanaal en via dezelfde elektriciteitsproductiemethode; 38° "hybride installatie" : installatie die elektriciteit opwekt met hernieuwbare energiebronnen en conventionele energiebronnen zoals bedoeld in artikel 2, c., van Richtlijn 2001/77/EG; 39° "Richtlijn 2001/77/EG" : Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt : 40° "Richtlijn 2004/8/EG" : Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG;41° "Richtlijn 2003/54/EG" : Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG;42° "Administratie" : de Afdeling Energie van het Directoraat-generaal Technologieën, Onderzoek en Energie van het Ministerie van het Waalse Gewest;

Art. 4.Artikel 30, § 3, van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1. in het eerste lid, 2°, derde streepje, worden de woorden "Dit biedt een eindafnemer o.a. de mogelijkheid om zijn eigen leverancier te zijn" geschrapt; 2. in het eerste lid, 2°, wordt een vierde streepje ingevoegd, luidend als volgt : "- voor zijn eigen levering.De toekenning van deze vergunning wordt vereist voor de zelfopwekker die de transmissienetten, de plaatselijke transmissie- en/of distributienetten gebruikt om andere zetels of inrichtingen in het Waalse Gewest van elektriciteit te voorzien, alsook voor de afnemer die zichzelf van elektriciteit voorziet, o.a. bij een beurs;"; 3. in fine wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt : "De Regering kan de houders van een beperkte leveringsvergunning vrijstellen van sommige van deze toekenningscriteria."

Art. 5.Artikel 34 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1. in 1°, c, worden de woorden "de verplichting tot aankoop van een minimale hoeveelheid milieuvriendelijke elektriciteit" vervangen door de woorden "de overlegging van de jaarlijkse minimale hoeveelheid groene certificaten aan de "CWaPE";2. 1° wordt aangevuld met een g, luidend als volgt : "g.inzake milieubescherming, de verplichting voor de distributienetbeheerders om tegen de marktprijs en binnen de perken van hun eigen behoeften milieuvriendelijke elektriciteit te kopen die door installaties op hun grondgebied wordt geproduceerd en die de producenten van groene elektriciteit niet kunnen verkopen."; 3. in 2°, b., worden de woorden "de verplichting tot aankoop van een minimale hoeveelheid milieuvriendelijke elektriciteit" vervangen door de woorden "de overlegging van een jaarlijkse minimale hoeveelheid groene certificaten aan de "CWaPE"; 4. 2° wordt aangevuld met een e., luidend als volgt : "e. inzake milieubescherming, de verplichting tot aankoop, tegen de marktprijs en binnen de perken van de behoeften van hun afnemers, van het overschot van milieuvriendelijke elektriciteit geproduceerd door installaties gevestigd in het Waalse Gewest en dat de producenten van groene elektriciteit niet hebben kunnen verkopen, ook niet aan de distributienetbeheerder."; 5. worden een 3° en een 4° toegevoegd, luidend als volgt : "3° onverminderd 1°, aan de beheerder van het lokale transmissienet, de toekenning van steun aan de productie van milieuvriendelijke elektriciteit in de vorm van een verplichting tot aankoop van groene certificaten tegen een door de Regering vastgelegde prijs;4° in afwijking van 2°, aan de houders van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te vrijwaren, zoals bedoeld in artikel 30, § 3, eerste lid, 2°, vierde streepje, de overlegging van de jaarlijkse minimale hoeveelheid groene certificaten aan de "CWaPE".

Art. 6.De titel van hoofdstuk IX van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "Hoofdstuk IX. - Certificering van de locaties voor elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling".

Art. 7.Artikel 36 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 36.Om groene certificaten en/of labels van garantie van oorsprong te krijgen heeft de producent van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling voor zijn productielocatie een certificaat van garantie van oorsprong nodig dat door een erkend controleorgaan wordt afgegeven. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de voorwaarden tot erkenning van de controleorganen.

Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de gegevens die in het certificaat van garantie van oorsprong vermeld moeten worden, alsmede de criteria en de procedure voor de toekenning, de herziening en de intrekking van het certificaat van garantie van oorsprong. Deze criteria hebben o.a. betrekking op het vermogen om de werkelijk geproduceerde hoeveelheid elektriciteit te controleren.

Installaties met een laag vermogen kunnen het voorwerp uitmaken van een vereenvoudigde procedure. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de vermogensdrempel waaronder de vereenvoudigde procedure van toepassing is." Art.8. In hetzelfde decreet wordt een nieuw hoofdstuk IXbis ingevoegd, luidend als volgt : "Hoofdstuk IXbis . - Labelisering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling."

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 36bis ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 36bis . Om de identificatie van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling te vergemakkelijken, wordt door de Regering een systeem van label van garantie van oorsprong opgezet overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2001/77/EG en artikel 5 van Richtlijn 2004/8/EG."

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt een artikel 36ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 36ter.Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de toekenningsvoorwaarden, de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van de label van garantie van oorsprong voor de in het Waalse Gewest uit hernieuwbare energiebronnen en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit.

Er wordt een label van garantie van oorsprong per geproduceerde Mwu toegekend. De labels van garantie van oorsprong worden toegekend zowel voor de elektriciteit die door de producent verkocht wordt als voor de elektriciteit die op het net zelf verbruikt of geïnjecteerd wordt en niet verkocht wordt.

De "CWaPE" kent de labels van garantie van oorsprong toe aan de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. Deze labels zijn overdraagbaar."

Art. 11.In hetzelfde decreet wordt een artikel 36quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 36quater.Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de voorwaarden voor het gebruik van de labels van garantie van oorsprong die de leveranciers, de netbeheerders en de houders van een beperkte leveringsvergunning moeten tonen om hun eigen levering te vrijwaren, om de balans op te maken van de verschillende primaire energiebronnen die door laatstgenoemden gebruikt worden.

Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering aan welke voorwaarden de labels van garantie van oorsprong die buiten het Waalse Gewest worden geproduceerd moeten voldoen om er als dusdanig erkend te worden."

Art. 12.Artikel 37 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 37.Om de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en/of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling te bevorderen, zet de Regering een systeem van groene getuigschriften op."

Art. 13.Artikel 38 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 38.§ 1. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van groene certificaten voor de in het Waalse Gewest geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit met inachtneming van de volgende bepalingen. § 2. Er wordt een groen certificaat toegekend voor een aantal geproduceerde kWu overeenstemmend met 1 Mwu gedeeld door het percentage koolstofdioxidebesparing.

Het percentage koolstofdioxidebesparing wordt bepaald door de koolstofdioxidewinst gemaakt via de geplande kanalen te delen door de emissies van koolstofdioxide van de klassieke elektrische kanalen waarvan de emissies jaarlijks bepaald en bekendgemaakt worden door de "CWaPE". Dat percentage koolstofdioxidebesparing wordt beperkt tot 1 voor de productie opgewekt per installatie boven het vermogen van 5 MW. Onder die drempel wordt bedoeld percentage beperkt tot 2. § 3. Als een installatie die voornamelijk biomassa, met uitzondering van hout, uit industriële activiteiten op de plaats van de productie-installatie valoriseert, een bijzonder vernieuwend proces ten uitvoer legt en zich in een perspectief van duurzame ontwikkeling situeert, kan de Regering na advies van de "CWaPE" echter beslissen over het bijzonder vernieuwende karakter van het toegepaste proces om het percentage koolstofdioxidebesparing tot 2 te beperken voor de gezamenlijke productie van de installatie voortvloeiend uit de som van de vermogens opgewekt op dezelfde productielocatie, binnen een beperking van minder dan 20 MW. § 4. De in de paragrafen 2 en 3 bedoelde emissies van koolstofdioxide zijn degene die voortgebracht worden door de hele kringloop van de productie van milieuvriendelijke elektriciteit, met inbegrip van de productie en het vervoer van brandstoffen, de emissies gedurende de eventuele verbranding en, in voorkomend geval, de afvalstoffenbehandeling. In een hybridische installatie wordt rekening gehouden met alle emissies van de installatie.

De verschillende coëfficiënten voor de emissie van koolstofdioxide van elk in aanmerking genomen kanaal worden goedgekeurd door de "CWaPE". § 5. Na advies van de "CWaPE" kan de Regering het aantal groene certificaten die overeenkomstig de paragrafen 1 en 2 worden toegekend, verminderen in functie van de ouderdom en de rentabiliteit van de installatie voor de productie van groene elektriciteit en het productiekanaal. § 6. In afwijking van paragraaf 2 kan de Regering volgens de door haar bepaalde modaliteiten en na advies van de "CWaPE" een vermenigvuldigingscoëfficiënt toepassen, in voorkomend geval degressief naargelang van de tijd, op het aantal overeenkomstig de paragrafen 1 en 2 toegekende groene certificaten voor de elektriciteit geproduceerd d.m.v. fotovoltaïsche zonnecollectoren. § 7. De "CWaPE" kent de milieuvriendelijke certificaten toe aan de producenten van milieuvriendelijke elektriciteit. Deze getuigschriften zijn overdraagbaar. § 8. Wat betreft de elektriciteit geproduceerd d.m.v. hydro-elektrische installaties, kwaliteitswarmtekrachtkoppeling of biomassa worden de groene certificaten aan deze installatie toegekend tot een elektrisch vermogen van 20 MW."

Art. 14.Artikel 39 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 39.§ 1. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de minimale hoeveelheid en de eigenschappen van de groene certificaten die de netbeheerders, leveranciers en houders van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te vrijwaren aan de "CWaPE" moeten overmaken.

De Regering kan de minimumhoeveelheid bedoeld in het eerste lid aanpassen in functie van het verbruiksniveau en van de omvang van de kosten van het mechanisme van groene certificaten in de productiekosten van de eindafnemers en op voorwaarde dat er door laatstgenoemden een verbintenis aangegaan wordt inzake energiebezuinigingen. Het voordeel daarvan gaat rechtstreeks naar bedoelde afnemers.

De voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke de gelijksoortige certificaten toegekend aan de producenten van elektriciteit die geproduceerd wordt in de overige gewesten van België, in de in artikel 6 van de wet bedoelde zones of in het buitenland kunnen verrekend worden in het in het eerste lid bedoelde quotum, worden na advies van de "CWaPE" door de Regering bepaald. § 2. Als de netbeheerders, de leveranciers en de houders van een beperkte leveringsvergunning om hun eigen levering te vrijwaren niet genoeg groene certificaten aan de "CWaPE" overmaken, moeten ze per ontbrekend groen certificaat een administratieve boete betalen waarvan het bedrag door de Regering wordt bepaald.

Voordat de administratieve boete wordt opgelegd, maakt de "CWaPE" een voorstel van beslissing op dat alle gegevens inzake de berekening van het boetebedrag vermeldt en geeft ze er kennis van aan betrokkene via de middelen vastgelegd door de Regering Betrokkene beschikt over vijftien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving om zijn opmerkingen te laten gelden die hij in voorkomend geval via de middelen vastgelegd door de Regering indient."

Art. 15.Artikel 40 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 40.De beheerder van het lokale transmissienet is verplicht gedurende een periode van hoogstens honderd tachtig maanden, te rekenen van de maand volgend op de indienststelling van betrokken installatie, tegen een door de Regering vastgelegde prijs de groene certificaten te kopen die toegekend worden aan de producenten van milieuvriendelijke elektriciteit geproduceerd in Wallonië. Deze steun voor de productie in de vorm van een verplichting tot aankoop is enkel van toepassing voor de producent aan wie dit voordel werd toegekend krachtens een beslissing van de Regering, na advies van de "CWaPE" over de noodzaak van een dergelijk garantiemechanisme ten aanzien van de rentabiliteit van het project.

De groene certificaten in het bezit van de beheerder van het lokale transmissienet worden geschrapt uit de gegevensbank die door de "CWaPE" wordt bijgehouden overeenkomstig artikel 43, § 2, 20°.

Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de modaliteiten van deze verplichting."

Art. 16.In Artikel 41 van hetzelfde decreet worden de woorden "Niettegenstaande artikel 40, § 3," geschrapt.

Art. 17.Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 18.Artikel 43, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : "20°. het bijhouden van een gegevensbank waarin de gegevens worden geregistreerd die betrekking hebben op de certificaten van garantie van oorsprong van de eenheden voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en/of warmtekrachtkoppeling, alsook op de labels van garantie van oorsprong en op de groene certificaten die aan deze productie-eenheden worden toegekend; mits goedkeuring van de Regering kan de "CWaPE" het beheer van deze gegevensbank delegeren; de Regering bepaalt de inhoud van de gegevensbank na advies van de "CWaPE"."

Art. 19.Artikel 53, § 2, van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 20.Wat de biomassa-installaties betreft, is de beperking bedoeld in artikel 38, § 8, van hetzelfde decreet enkel van toepassing op de installaties die na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad erkend zijn als producenten van milieuvriendelijke elektriciteit.

Een installatie wordt erkend als producent van milieuvriendelijke elektriciteit in de zin van dit artikel vanaf de toekenning van het certificaat van garantie van oorsprong bedoeld in artikel 36.

Art. 21.De overeenkomsten die overeenkomstig artikel 40 van hetzelfde decreet zoals het vóór de inwerkingtreding van dit decreet bestond, worden gesloten en die betrekking hebben op de steun voor de productie van milieuvriendelijk elektriciteit, blijven onderworpen aan de bepalingen die van toepassing waren bij de ondertekening ervan. Op de vervaldatum van de overeenkomsten waarvan de voorziene duur honderd twintig maanden bedraagt, is de beheerder van het lokale transmissienet verplicht gedurende een periode van maximum zestig maanden de groene certificaten te kopen die aan de producenten van milieuvriendelijke elektriciteit worden toegekend, na advies van de "CWaPE" over de noodzaak van een dergelijk garantiemechanisme ten aanzien van de rentabiliteit van het project. De Regering bepaalt de modaliteiten van deze koopverplichting.

De producenten van milieuvriendelijke elektriciteit die een aanvraag tot productiesteun hebben ingediend waarvoor de "CWaPE" een gunstig advies heeft uitgebracht maar waarvan de overeenkomst bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 betreffende de productiesteun verleend voor milieuvriendelijke elektriciteit nog niet is gesloten, behouden het voordeel van het advies van de "CWaPE". Hun dossier wordt automatisch voorgelegd aan de Regering, die zich uitspreekt over de mogelijkheid voor deze producenten om te genieten van de garantie van aankoop van de groene certificaten door de beheerder van het lokale transmissienet.

Art. 22.De verplichte overlegging van de groene certificaten aan de "CWaPE" is enkel van toepassing op de houders van een beperkte leveringsvergunning om andere zetels of inrichtingen in het Waalse Gewest van elektriciteit te voorzien, als het gaat om de ingeschakelde productie-eenheden of de eenheden waarvoor de houders van deze vergunning de nodige rechten hebben verworven om ze te gebruiken na de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 23.Artikel 37, 6°, van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt wordt vervangen als volgt : "6° steun voor de productie van groene elektriciteit krachtens de vigerende steunovereenkomsten of overeenkomstig artikel 41 van het elektriciteitsdecreet en steun voor de productie van gas uit hernieuwbare bronnen;".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 4 oktober 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting en Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waals Parlement 639 (2006-2007) nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag. Openbare vergadering van 3 oktober 2007.

Bespreking. - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^