Decreet van 04 oktober 2018
gepubliceerd op 10 oktober 2018

Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de lokale overheden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205187
pub.
10/10/2018
prom.
04/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205187

WAALSE OVERHEIDSDIENST


4 OKTOBER 2018. - Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de lokale overheden (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel L1222-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, vervangen door het decreet van 17 december 2015, wordt vervangen als volgt: « Art. L1222-3. § 1. De gemeenteraad kiest de gunningsprocedure en stelt de voorwaarden van de overheidsopdrachten vast.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het gemeentecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 2. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, onder uitsluiting van de financieel directeur, voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen.

De overdracht aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar wordt beperkt tot de overheidsopdrachten en de concessies met een bedrag lager dan 3.000 euro, BTW niet meegerekend. § 3. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege of aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De overdracht aan het gemeentecollege wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan: 1° 15.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van minder dan vijftien duizend inwoners; 2° 30.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van vijftien duizend tot negenenveertig duizend negenhonderd negenennegentig inwoners; 3° 60.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van vijftig duizend inwoners en meer.

De overdracht aan de directeur-generaal wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 1.500 euro, BTW niet meegerekend. § 4. Iedere overdracht toegekend door de gemeenteraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de gemeenteraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 5. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, de bedragen bedoeld in de paragrafen 2 en 3 aanpassen. ».

Art. 2.Artikel L1222-4 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 17 december 2015, wordt vervangen als volgt: « Art. L1222-4. § 1.

Het gemeentecollege leidt de procedure in, gunt de opdracht en zorgt voor de opvolging van de uitvoering ervan.

Het gemeentecollege kan de overheidsopdracht in de loop van de uitvoering ervan wijzigen. § 2. Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig artikel L1222-3, § 2, worden de bevoegdheden van het gemeentecollege bedoeld in paragraaf 1 uitgeoefend door, respectievelijk, de directeur-generaal of de gemachtigd ambtenaar.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal overeenkomstig artikel L1222-3, § 3, worden de bevoegdheden van het gemeentecollege bedoeld in paragraaf 1 uitgeoefend door de directeur-generaal. § 3. Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig artikel L1222-3, §§ 2 en 3, is de verplichting tot mededeling aan de gemeenteraad, bedoeld in paragraaf L1222-3, § 1, lid 2, niet van toepassing. ».

Art. 3.Artikel L1222-5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015, wordt vervangen als volgt: « Art. L1222-5. Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan een andere ambtenaar dan de directeur-generaal overeenkomstig de artikelen L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, en L1222-7, § 3, is artikel L1125-10, lid 1, 1°, van toepassing op de gemachtigd ambtenaar.".

Art. 4.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1222-6 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L1222-6. § 1.

De gemeenteraad beslist, een samengevoegde overheidsopdracht te gebruiken, wijst, in voorkomend geval, de aanbestedende overheid aan die in opdracht van de andere aanbestedende overheden zal handelen en neemt, in voorkomend geval, de overeenkomst aan die de samengevoegde overheidsopdracht regelt.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het gemeentecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de gemeenteraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 2. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, onder uitsluiting van de financieel directeur, voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen.

De overdracht aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar wordt beperkt tot de samengevoegde overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 3.000 euro, BTW niet meegerekend. § 3. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege of aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De overdracht aan het gemeentecollege wordt beperkt tot de samengevoegde overheidsopdrachten met een bedrag lager dan: 1° 15.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van minder dan vijftien duizend inwoners; 2° 30.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van vijftien duizend tot negenenveertig duizend negenhonderd negenennegentig inwoners; 3° 60.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van vijftig duizend inwoners en meer.

De overdracht aan de directeur-generaal wordt beperkt tot de samengevoegde overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 1.500 euro, BTW niet meegerekend. § 4. Iedere overdracht toegekend door de gemeenteraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de gemeenteraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 5. Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar overeenkomstig de paragrafen 2 en 3, is de verplichting tot mededeling aan de gemeenteraad, bedoeld in paragraaf 1, lid 2, niet van toepassing. § 6. In voorkomend geval neemt het gemeentecollege van de aanbestedende overheid akte van de gunning van de overheidsopdracht door de aangewezen aanbestedende overheid.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar overeenkomstig paragraaf 2, wordt de bevoegdheid van het gemeentecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door, respectievelijk, de directeur-generaal of de gemachtigd ambtenaar.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal overeenkomstig paragraaf 3, worden de bevoegdheden van het gemeentecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door de directeur-generaal. § 7. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, de bedragen bedoeld in de paragrafen 2 en 3 aanpassen. ».

Art. 5.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1222-7 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L1222-7. § 1.

De gemeenteraad beslist, aan te sluiten bij een aankoopcentrale. § 2. De gemeenteraad bepaalt de behoeften in termen van werken, leveringen of diensten en beslist, een beroep te doen op de aankoopcentrale waarbij hij aangesloten is om aan die behoeften te voldoen.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het gemeentecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de gemeenteraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 3. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 2, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, onder uitsluiting van de financieel directeur, voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen.

De overdracht aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar wordt beperkt tot de bestellingen met een bedrag lager dan 3.000 euro, BTW niet meegerekend. § 4. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 2, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege of aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De overdracht aan het gemeentecollege wordt beperkt tot de bestellingen met een bedrag lager dan: 1° 15.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van minder dan vijftien duizend inwoners; 2° 30.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van vijftien duizend tot negenenveertig duizend negenhonderd negenennegentig inwoners; 3° 60.000 euro, BTW niet meegerekend, in de gemeenten van vijftig duizend inwoners en meer.

De overdracht aan de directeur-generaal wordt beperkt tot de bestellingen met een bedrag lager dan 1.500 euro, BTW niet meegerekend. § 5. Iedere overdracht toegekend door de gemeenteraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de gemeenteraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 6. Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar overeenkomstig de paragrafen 3 en 4, is de verplichting tot mededeling aan de gemeenteraad, bedoeld in paragraaf 2, lid 2, niet van toepassing. § 7. De gemeenteraad plaatst de bestelling en zorgt voor de opvolging van de uitvoering ervan.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig paragraaf 3, worden de bevoegdheden van het gemeentecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door, respectievelijk, de directeur-generaal of de gemachtigd ambtenaar.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal overeenkomstig paragraaf 4, worden de bevoegdheden van het gemeentecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door de directeur-generaal. § 8. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, de bedragen bedoeld in de paragrafen 3 en 4 aanpassen. ».

Art. 6.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1222-8 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L1222-8. § 1.

De gemeenteraad beslist over het beginsel van de concessie van diensten of werken, stelt de voorwaarden en de nadere regels vast van de gunninsprocedure en neemt de clausules ter regeling van de concessie aan.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het gemeentecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de gemeenteraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 2. De gemeenteraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het gemeentecollege voor concessies van diensten of werken met een waarde lager dan 250.000 euro, BTW niet meegerekend.

De waarde van de concessie komt overeen met het geraamde bedrag van het omzetcijfer dat de concessiehouder moet bereiken, vermenigvuldigd met het aantal jaren van de concessie.

Iedere overdracht toegekend door de gemeenteraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de gemeenteraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 3. Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan het gemeentecollege, overeenkomstig paragraaf 2, is de verplichting tot mededeling aan de gemeenteraad, bedoeld in paragraaf 1, lid 2, niet van toepassing. § 4. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, het bedrag bedoeld in paragraaf 2 aanpassen. ».

Art. 7.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L1222-9 ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L1222-9.

Het gemeentecollege leidt de procedure in, gunt de concessie voor aanneming van werken of diensten en volgt de uitvoering ervan op.

Het gemeentecollege kan de concessie in de loop van de uitvoering ervan wijzigen.".

Art. 8.Artikel L2222-2 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 17 december 2015, wordt vervangen als volgt: "Art. L2222-2. § 1. De provincieraad kiest de gunningsprocedure en stelt de voorwaarden van de overheidsopdrachten vast.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het provinciecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de provincieraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de provincieraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 2. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, onder uitsluiting van de financieel directeur, voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen.

De overdracht aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend. § 3. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het provinciecollege of aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De overdracht aan het provinciecollege wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 144.000 euro, BTW niet meegerekend.

De overdracht aan de directeur-generaal wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 3.000 euro, BTW niet meegerekend. § 4. Iedere overdracht toegekend door de provincieraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de provincieraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 5. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, de bedragen bedoeld in de paragrafen 2 en 3 aanpassen. ».

Art. 9.Artikel L2222-2bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015, wordt vervangen als volgt: "Art. L2222-2bis. § 1. Het provinciecollege leidt de procedure in, gunt de opdracht en zorgt voor de opvolging van de uitvoering ervan.

Het provinciecollege kan de overheidsopdracht in de loop van de uitvoering ervan wijzigen. § 2. Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig artikel L2222-2, § 2, worden de bevoegdheden van het provinciecollege bedoeld in paragraaf 1 uitgeoefend door, respectievelijk, de directeur-generaal of de gemachtigd ambtenaar.

Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan de directeur-generaal, overeenkomstig artikel L2222-2, § 3, worden de bevoegdheden van het provinciecollege bedoeld in paragraaf 1 uitgeoefend door de directeur-generaal. § 3. Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig artikel L2222-2, §§ 2 en 3, is de verplichting tot mededeling aan de provincieraad, bedoeld in paragraaf L2222-2, § 1, lid 2, niet van toepassing. ».

Art. 10.Artikel L2222-2ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015, wordt vervangen als volgt: "Art. L2222-2ter. Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan een andere ambtenaar dan de directeur-generaal overeenkomstig de artikelen L1222-2, § 2, L2222-2quater, § 2, en L1222-2quinquies, § 3, is artikel L2212-78, lid 1, 2°, van toepassing op de gemachtigd ambtenaar.".

Art. 11.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L2222-2quater ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L2222-2quater. § 1.

De provincieraad beslist, een samengevoegde overheidsopdracht te gebruiken, wijst, in voorkomend geval, de aanbestedende overheid aan die in opdracht van de andere aanbestedende overheden zal handelen en neemt, in voorkomend geval, de overeenkomst aan die de samengevoegde overheidsopdracht regelt.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het provinciecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de provincieraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de provincieraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 2. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, onder uitsluiting van de financieel directeur, voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen.

De overdracht aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar wordt beperkt tot de samengevoegde overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend. § 3. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het provinciecollege of aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De overdracht aan het provinciecollege wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 144.000 euro, BTW niet meegerekend.

De overdracht aan de directeur-generaal wordt beperkt tot de samengevoegde overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 3.000 euro, BTW niet meegerekend. § 4. Iedere overdracht toegekend door de provincieraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de provincieraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 5. In voorkomend geval neemt het provinciecollege van de vertegenwoordigde aanbestedende overheid akte van de gunning van de overheidsopdracht door de aangewezen aanbestedende overheid.

Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig paragraaf 2, wordt de bevoegdheid van het provinciecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door de directeur-generaal of de gemachtigd ambtenaar.

Bij overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de directeur-generaal overeenkomstig paragraaf 3, wordt de bevoegdheid van het provinciecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door de directeur-generaal. § 6. Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig de paragrafen 2 en 3, is de verplichting tot mededeling aan de provincieraad, bedoeld in paragraaf 1, lid 2, niet van toepassing. § 7. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, de bedragen bedoeld in de paragrafen 2 en 3 aanpassen. ».

Art. 12.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L2222-2quinquies ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L2222-2quinquies. § 1.

De provincieraad beslist, aan te sluiten bij een aankoopcentrale. § 2. De provincieraad bepaalt de behoeften in termen van werken, leveringen of diensten en beslist, een beroep te doen op de aankoopcentrale waarbij hij aangesloten is om aan die behoeften te voldoen.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het provinciecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de provincieraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de provincieraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 3. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 2, lid 1, overdragen aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, onder uitsluiting van de financieel directeur, voor uitgaven die onder de gewone begroting vallen.

De overdracht aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar wordt beperkt tot de bestellingen met een bedrag lager dan 8.500 euro, BTW niet meegerekend. § 4. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 2, lid 1, overdragen aan het provinciecollege of aan de directeur-generaal voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen.

De overdracht aan het provinciecollege wordt beperkt tot de overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 144.000 euro, BTW niet meegerekend.

De overdracht aan de directeur-generaal wordt beperkt tot de bestellingen met een bedrag lager dan 3.000 euro, BTW niet meegerekend. § 5. Iedere overdracht toegekend door de provincieraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de provincieraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 6. Het provinciecollege plaatst de bestelling en zorgt voor de opvolging van de uitvoering ervan.

Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig paragraaf 3, worden de bevoegdheden van het provinciecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door, respectievelijk, de directeur-generaal of de gemachtigd ambtenaar.

Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan de directeur-generaal overeenkomstig paragraaf 4, worden de bevoegdheden van het provinciecollege bedoeld in lid 1 uitgeoefend door de directeur-generaal. § 7. Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een andere ambtenaar, overeenkomstig de paragrafen 3 en 4, is de verplichting tot mededeling aan de provincieraad, bedoeld in paragraaf 2, lid 2, niet van toepassing. § 8. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, de bedragen bedoeld in de paragrafen 3 en 4 aanpassen. ».

Art. 13.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L2222-2sexies ingevoegd, luidend als volgt : « Art. L2222-2sexies. § 1.

De provincieraad beslist over het beginsel van de concessie van diensten of werken, stelt de voorwaarden en de nadere regels vast van de gunninsprocedure en neemt de clausules ter regeling van de concessie aan.

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het provinciecollege, op eigen initiatief, de in lid één bedoelde bevoegdheden van de provincieraad uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de provincieraad, die er akte van neemt, op diens eerstvolgende zitting. § 2. De provincieraad kan zijn bevoegdheden, bedoeld in paragraaf 1, lid 1, overdragen aan het provinciecollege voor concessies van diensten of werken met een waarde lager dan 250.000 euro, BTW niet meegerekend.

De waarde van de concessie komt overeen met het geraamde bedrag van het omzetcijfer dat de concessiehouder moet bereiken, vermenigvuldigd met het aantal jaren van de concessie.

Iedere overdracht toegekend door de provincieraad wordt van rechtswege beëindigd, de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de provincieraad van de legislatuur volgend op die waarin de overdracht is toegekend. § 3. Bij overdracht van bevoegdheden van de provincieraad aan het provinciecollege, overeenkomstig paragraaf 2, lid 1, is de verplichting tot mededeling aan de provincieraad, bedoeld in paragraaf 1, lid 2, niet van toepassing. § 4. De Regering kan, telkens als de omstandigheden het verantwoorden, het bedrag bedoeld in paragraaf 2 aanpassen. ».

Art. 14.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L2222-2septies ingevoegd, luidend als volgt: « Art. L2222-2septies.

Het provinciecollege leidt de procedure in, gunt de concessie voor aanneming van werken of diensten en volgt de uitvoering ervan op.

Het provinciecollege kan de concessie in de loop van de uitvoering ervan wijzigen.".

Art. 15.In hetzelfde Wetboek, artikel L3111-1, § 1, vervangen door het decreet van 22 november 2007 en gewijzigd bij de decreten van 13 maart 2014, 27 maart 2014 en 29 maart 2018, wordt een 9° ingevoegd, luidend als volgt: « 9°over de lokale vzw's, bedoeld in artikel L5111-1, 18°. ».

Art.16. In artikel L3111-2 van hetzelfde Wetboek wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de administratie: hetzij, het Operationeel Directoraat-generaal Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie, hetzij het gemeentebestuur;".

Art. 17.In artikel L3112-1 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt: Het bestuur moet die behandelen voor rekening van de toezichthoudende overheid.Het kan, op eigen initiatief of op verzoek van de toezichthoudende overheid, zowel ter plaatse als per briefwisseling, alle akten, verantwoordingsstukken, inlichtingen en elementen laten verzamelen die nodig zijn om de akte te behandelen. »; 2° twee leden, luidend als volgt, worden ingevoegd tussen de leden 2 en 3 : « De overheden bedoeld in artikel L3111-1, § 1, van dit Wetboek delen elke akte, elk verantwoordingsstuk, elke inlichting en elk gegeven mee die nodig zijn voor de behandeling van een akte binnen de dertig dagen van het door het bestuur aan hen gericht verzoek.Bij gebreke van antwoord richt het bestuur een herinneringsschrijven dat de instelling beantwoordt binnen de vijftien dagen na ontvangst ervan.

Als de overheid het schrijven onbeantwoord laat, kan de toezichthoudende overheid een gemachtigde aanwijzen die ermee belast wordt, ter plaatse de nuttige gegevens in te winnen.".

Art. 18.In artikel L3113-1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "of door het orgaan dat de eredienst vertegenwoordigt" ingevoegd tussen de woorden "door de toezichthoudende overheid" en de woorden "ontvangen wordt.".

Art. 19.In artikel L3113-2 van hetzelfde Wetboek vervalt het derde lid, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2007.

Art. 20.In deel III, boek 1, titel 1, van hetzelfde Wetboek wordt een hoofdstuk VI/1 ingevoegd, luidend als volgt: « Controleopdrachten door de administratie ».

Art. 21.In hoofdstuk VI/1, ingevoegd bij artikel 20, wordt een artikel L3116/1-1 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. L3116/1-1. De Regering kan de administratie ermee belasten, binnen de overheden bedoeld in artikel L3111-1 controles inzake de wettelijkheid en de regelmatigheid van specifieke verrichtingen of onderzoekingen naar het interne goed bestuur van de instelling uit te voeren.

De administratie kan te allen tijde alle stukken en inlichtingen, ongeaard de aard ervan, van de overheden, bedoeld in artikel L3111-1 die ze nuttig acht voor het voltooien van de opdrachten omschreven in lid 1 laten overmaken.

De administratie kan een controle ter plaatse organiseren in de overheden bedoeld in artikel L3111-1, en overeenkomstig lid 1.

De administratie stelt een verslag aan de Regering op, formuleert bemerkingen en, in voorkomend geval, aanbevelingen.

De administratie legt haar verslag aan de overheden bedoeld in artikel L3111-1 voor, die over een termijn van dertig dagen beschikken om hun bemerkingen en voorstellen inzake de uitvoering van de aanbevelingen te formuleren.".

Art. 22.Artikel L3121-1 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2014, wordt vervangen als volgt: "Art. L3121-1. Alle andere akten dan die bedoeld in de artikelen L3131-1 en L3162-1 vallen onder het algemene vernietigingstoezicht. ".

Art. 23.In artikel L3122-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2007 en gewijzigd bij de decreten van 26 april 2012 en 31 januari 2013, worden volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 3° wordt opgeheven;b) punt 4° wordt vervangen door hetgeen volgt: "4° voor wat betreft de akten voor overheidsopdrachten: a.de gunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten met een bedrag hoger dan de bedragen vermeld in onderstaande tabel:

Open procedure

Beperkte procedure Mededingingsprocedure met onderhandeling en onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging Rechtstreekse onderhandelde procedure met bekendmaking en rechtstreekse onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking en onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Werken

250.000 EUR, BTW niet meegerekend

125.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

Leveringen en diensten

200.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

31.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND


b. de wijziging in de voorwaarden van deze overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met minimum 10 % wijzigen;c. de wijziging in de voorwaarden van die overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het samengetelde bedrag van de opeenvolgende wijzigingen minimum 10 % van het oorspronkelijke bedrag van de overheidsopdracht wijzigt;d. de oprichting van en de aansluiting bij een aankoopcentrale; e. de gunning, aan een economische deelnemer van een overheidsopdracht voor een lening die al dan niet verband houdt met de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten waarvan het bedrag van de totale bezoldiging van de dienstverlener de 200.000 euro overschrijdt; f. de gunning van een opdracht tot dienstverlening door de aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbestedende overheden, op grond van een exclusief recht waarvan laatstgenoemden genieten krachtens bekendgemaakte wetgevende, reglementaire of administratieve bepalingen;g. de gunning van een overheidsopdracht, gegund met een rechtspersoon vallend onder het privaat recht of het publiek recht in het kader van een in-house-toezicht in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;h. de gunning van een overheidsopdracht, gesloten met een andere aanbestedende overheid in de vorm van een niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;c) punt 6° wordt opgeheven;d) onder 8° worden de woorden "of iedere individuele vervanging" opgeheven;e) het artikel wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt : "9° voor wat betreft de akten voor concessies: a.de gunning van een concessie van diensten of werken; b. de wijziging in een concessie van diensten of werken.".

Art. 24.In artikel L3122-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2007 en gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° de beslissingen van de algemene vergadering genomen op aanbeveling van het bezoldigingscomité;"; b) punt 4° wordt vervangen door hetgeen volgt: "4° voor wat betreft de akten voor de toekenning van overheidsopdrachten: a.de gunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten met een bedrag hoger dan de bedragen vermeld in onderstaande tabel:

Open procedure

Beperkte procedure Mededingingsprocedure met onderhandeling en onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging Rechtstreekse onderhandelde procedure met bekendmaking en rechtstreekse onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Onderhandelde procedure zonder bekendmaking en onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Werken

250.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

125.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

Leveringen en diensten

200.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

31.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND


b. de wijziging in de voorwaarden van deze overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met minimum 10 % wijzigen;c. de wijziging in de voorwaarden van die overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het samengetelde bedrag van de opeenvolgende wijzigingen minimum 10 % van het oorspronkelijke bedrag van de overheidsopdracht wijzigt;d. de oprichting van en de aansluiting bij een aankoopcentrale; e. de toewijzing, aan een economische deelnemer van een overheidsopdracht voor een lening die al dan niet verband houdt met de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten waarvan het bedrag van de totale bezoldiging van de dienstverlener de 200.000 euro overschrijdt; f. de toewijzing van een opdracht tot dienstverlening door de aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbestedende overheden, op grond van een exclusief recht waarvan laatstgenoemden genieten krachtens bekendgemaakte wetgevende, reglementaire of administratieve bepalingen;g. de gunning van een overheidsopdracht, gegund met een rechtspersoon vallend onder het privaat recht of het publiek recht in het kader van een in-house-toezicht in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;h. de gunning van een overheidsopdracht, gesloten met een andere aanbestedende overheid in de vorm van een niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;c) onder 7° wordt het woord "fysieke" vervangen door het woord "aanvankelijke";d) punt 9° wordt opgeheven.e) het artikel wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt : "10° Voor wat betreft de akten voor concessies: a.de gunning van een concessie van diensten of werken; b. de wijziging in een concessie van diensten of werken.".

Art. 25.Artikel L3122-3bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2014, wordt vervangen als volgt: "Art. L3122-3bis. § 1. In de intercommunales kan de Regering een afgevaardigde voor het toezicht aanwijzen.

De Regering legt de regels vast voor de aanwijzing en het administratieve en bezoldigingsstatuut van de afgevaardigde. Onder de bepalingen van het administratieve statuut worden bepalingen opgenomen, inzake de onverenigbaarheden en de belangenconflicten.

Onverminderd de mogelijkheid om elk ogenblik de opdrachten van de afgevaardigde voor het toezicht te beëindigen, kan de Regering na de afgevaardigde voor het toezicht te hebben gehoord, hem afzetten indien blijkt dat hij : 1° bewust een handeling gepleegd heeft die onverenigbaar is met de opdracht of het maatschappelijk doel van de instelling;2° een fout of een ernstige nalatigheid begaan heeft in de uitoefening van zijn opdrachten;3° in de loop van eenzelfde jaar zonder verantwoording afwezig is gebleven op drie gewone en regelmatig bijeengeroepen vergaderingen waarvoor zijn aanwezigheid is vereist;4° de voorwaarden bepaald door de Regering niet meer vervult. Bij zijn verhoor kan de afgevaardigde voor het toezicht bijgestaan worden door de persoon van zijn keuze. § 2. De afgevaardigde voor het toezicht heeft als opdracht de controle ter plaatse, naar aanleiding van de vergaderingen van de bestuursorganen van de intercommunale, van de akten van de intercommunale.

Op deze titel kan hij vragen, gehoord te worden tijdens de vergaderingen die hij bijwoont.

De afgevaardigde voor het toezicht wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de beheersorganen volgens de procedure die van toepassing is op de oproeping van de leden van die organen.

Hij kan eisen dat elk besluit dat hij vernoemt, samen met de bewijsstukken wordt overgemaakt.

De afgevaardigde voor het toezicht kan op elke beslissing van de intercommunale een onderzoek vragen van de toezichthoudende overheid.

De toezichthoudende overheid beslist volgens de regels vastgesteld in de artikelen L3111-1 tot L3132-2 van dit Wetboek.

De afgevaardigde voor het toezicht brengt minstens één keer per jaar verslag uit bij de toezichthoudende overheid. § 3. Onverminderd hetgeen voorafgaat, mag de afgevaardigde voor het toezicht inlichtingen waarvan hij in het kader van zijn opdrachten kennis heeft genomen, niet gebruiken, noch verspreiden indien het gebruik of de verspreiding van die inlichtingen van dien aard is dat ze nadelig is voor de belangen van de instelling. ».

Art. 26.In artikel L3122-4, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2007, wordt het woord "fysieke" vervangen door het woord "aanvankelijke".

Art. 27.Artikel L3131-1, § 4, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2007, wordt gewijzigd als volgt: a) punt 2° wordt opgeheven;b) onder punt 4° worden de woorden "en de projectverenigingen" opgeheven; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een 6°, luidend als volgt: « 6° de oprichtingsakte van de projectverenigingen, evenals hun statutenwijzigingen.".

Art. 28.Artikel L3133-3 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt: "Art.L3133-3. Elke beslissing tot afzetting of ontslag van ambtswege, wordt samen met de verantwoordingsstukken ervan en met het bewijs van de kennisgeving van de beslissing aan belanghebbende, door de gemeentelijke overheid aan de Regering overgemaakt. Wordt het dossier niet in zijn volledigheid overgemaakt, dan kan de beslissing niet worden uitgevoerd.

Het betrokken personeelslid beschikt over dertig dagen, te rekenen van de hem gedane kennisgeving van voornoemde beslissing, om een beroep tot nietigverklaring bij de Regering in te dienen.

Is er geen beroep na afloop van deze termijn, dan beschikt de Regering over dertig dagen om over de nietigverklaring te beslissen.

Als het personeelslid een beroep indient, wordt dit beroep door de administratie aan de gemeentelijke overheid overgemaakt. Ze beschikt over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van het beroep om haar opmerkingen aan de Regering over te maken. Zodra deze bemerkingen in ontvangst zijn genomen, beslist de Regering met inachtneming van de termijnen bepaald in artikel L3122-6. Zijn er geen bemerkingen, dan gaat de termijn die de Regering is opgelegd om zich uit te spreken in na afloop van voornoemde termijn van vijftien dagen.".

Art. 29.Artikel L3133-3/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 22 juli 2010, wordt opgeheven.

Art. 30.In deel III, boek 1, van hetzelfde Wetboek, wordt titel IV "Bijzonder goedkeuringstoezicht op de ééngemeente- en meergemeentenpolitiezones", die de artikelen L3141-1 tot L3143-3 bevatten, opgeheven.

Art. 31.In artikel L3161-4, lid 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 13 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° voor wat betreft de akten voor de toekenning van overheidsopdrachten: a.de gunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten met een bedrag hoger dan de bedragen vermeld in onderstaande tabel:


Open procedure

Beperkte procedure Mededingingsprocedure met onderhandeling en onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging Rechtstreekse onderhandelde procedure met bekendmaking en rechtstreekse onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Onderhandelde procedure zonder bekendmaking en onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Werken

250.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

125.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

Leveringen en diensten

200.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

31.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND


b. de wijziging in de voorwaarden van deze overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met minimum 10 % wijzigen;c. de wijziging in de voorwaarden van die overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, bedoeld onder a), waarvan het samengetelde bedrag van de opeenvolgende wijzigingen minimum 10 % van het oorspronkelijke bedrag van de overheidsopdracht wijzigt. Het eensluidend advies van het erkende representatieve orgaan wordt gevoegd bij het besluit over de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van werken met betrekking tot werken aan de gebouwen van de eredienst; d. de oprichting van en de aansluiting bij een aankoopcentrale; e. de toewijzing, aan een economische deelnemer van een overheidsopdracht voor een lening die al dan niet verband houdt met de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten waarvan het bedrag van de totale bezoldiging van de dienstverlener de 200.000 euro overschrijdt; f. de gunning van een opdracht tot dienstverlening door de aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbestedende overheden, op grond van een exclusief recht waarvan laatstgenoemden genieten krachtens bekendgemaakte wetgevende, reglementaire of administratieve bepalingen;g. de gunning van een overheidsopdracht, gegund met een rechtspersoon vallend onder het privaat recht of het publiek recht in het kader van een in-house-toezicht in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; h. de gunning van een overheidsopdracht, gesloten met een andere aanbestedende overheid in de vorm van een niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;"; b) punt 2° wordt aangevuld met de woorden "ongeacht de hoedanigheid van de medecontractant";c) het eerste lid wordt aangevuld met een punt 5° luidend als volgt: "5° voor wat betreft de akten voor concessies: a.de gunning van een concessie van diensten of werken; b. de wijziging in een concessie van diensten of werken.".

Art. 32.In artikel L3161-8, lid 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 13 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° voor wat betreft de akten voor overheidsopdrachten: a.de gunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten met een bedrag hoger dan de bedragen vermeld in onderstaande tabel:


Open procedure

Beperkte procedure Mededingingsprocedure met onderhandeling en onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging Rechtstreekse onderhandelde procedure met bekendmaking en rechtstreekse onderhandelde procedure met voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Onderhandelde procedure zonder bekendmaking en onderhandelde procedure zonder voorafgaandelijke oproep tot mededinging

Werken

250.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

125.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

Leveringen en diensten

200.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

62.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND

31.000 EUR, BTW NIET MEEGEREKEND


b. de wijziging in de voorwaarden van deze overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met minimum 10 % wijzigen;c. de wijziging in de voorwaarden van die overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het samengetelde bedrag van de opeenvolgende wijzigingen minimum 10 % van het oorspronkelijke bedrag van de overheidsopdracht wijzigt. Het eensluidend advies van het erkende representatieve orgaan wordt gevoegd bij het besluit over de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van werken met betrekking tot werken aan de gebouwen van de eredienst; d. de oprichting van en de aansluiting bij een aankoopcentrale; e. de toewijzing, aan een economische deelnemer van een overheidsopdracht voor een lening die al dan niet verband houdt met de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten waarvan het bedrag van de totale bezoldiging van de dienstverlener de 200.000 euro overschrijdt; f. de toewijzing van een opdracht tot dienstverlening door de aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbestedende overheden, op grond van een exclusief recht waarvan laatstgenoemden genieten krachtens bekendgemaakte wetgevende, reglementaire of administratieve bepalingen;g. de gunning van een overheidsopdracht, gegund met een rechtspersoon vallend onder het privaat recht of het publiek recht in het kader van een in-house-toezicht in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; h. de toewijzing van een overheidsopdracht, gesloten met een andere aanbestedende overheid in de vorm van een in de zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;"; c) het lid wordt aangevuld met een punt 5° luidend als volgt: "5° voor wat betreft de akten voor concessies: a.de gunning van een concessie van diensten of werken; b. de wijziging in een concessie van diensten of werken.".

Art. 33.In artikel L4145-16, § 3, lid 1,van hetzelfde Wetboek worden de woorden "naar de provinciegouverneur" vervangen door de woorden "naar de gewestelijke administratie".

Art. 34.In artikel L4146-1, lid 1, van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "betreffende de verkiezing van de gemeenteraad" worden ingevoegd tussen de woorden "in artikel L4145-16" en de woorden "worden binnen vijf dagen°,";2° het woord "directeur-generaal" wordt vervangen door de woorden "gewestelijke administratie".

Art. 35.In artikel L4146-3, lid 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006, worden de woorden "door het provinciecollege" vervangen door de woorden "door de gouverneur".

Art. 36.In artikel L4146-5 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006, worden de woorden "Het provinciecollege" vervangen door de woorden "De gouverneur".

Art. 37.In artikel L4146-6 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006, worden de woorden "het provinciecollege" vervangen door de woorden "de gouverneur".

Art. 38.In artikel L4146-8, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013, worden de woorden "aan de directeur-generaal" vervangen door de woorden "naar de gewestelijke administratie".

Art. 39.Artikel L4146-9 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006, wordt vervangen als volgt: 2° de woorden "het provinciecollege" worden vervangen door de woorden "de gouverneur";3° het artikel wordt aangevuld met volgende zin: « Alle dossiers worden door de gewestelijke administratie behandeld. ».

Art. 40.Artikel L4146-10 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006, wordt vervangen als volgt: "Art. L4146-10. De uiteenzetting van de zaak en de uitspraak van de beslissing geschieden in openbare vergadering. Op straffe van nietigheid wordt de beslissing gemotiveerd. ».

Art. 41.In artikel L4146-12, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006, worden de woorden "Het provinciecollege" vervangen door de woorden "De gouverneur".

Art. 42.Artikel L4146-13 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2016, wordt gewijzigd als volgt: 1° de woorden "het provinciecollege" worden vervangen door de woorden "de gouverneur";2° de woorden "door de directeur-generaal" worden vervangen door de woorden "door de gewestelijke administratie"; 3° een tweede lid luidende als volgt wordt toegevoegd : « Daarnaast wordt de beslissing bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.".

Art. 43.In artikel L4146-14 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006, worden de woorden "het provinciecollege" vervangen door de woorden "de gouverneur".

Art. 44.Artikel L4146-15 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2006 en gewijzigd bij het decreet van 18 april 2013, wordt gewijzigd als volgt: 1° in lid 1 worden de woorden « het provinciecollege » telkens vervangen door de woorden "de gouverneur";2° in lid 1 worden de woorden "van de betreffende gemeente" vervangen door de woorden "van de gemeente Komen-Waasten"; 3° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Het arrest van de Raad van State wordt door toedoen van de gewestelijke administratie onmiddellijk ter kennis gebracht van de gemeente- of sectorraad, naargelang het geval.".

Art.45. De akten, aangenomen voor de inwerkingtreding van dit decreet, worden onderworpen aan de toezichtsregels die op het ogenblik van aanneming ervan van kracht waren.

Art. 46.Elke bevoegdheidsdelegatie inzake overheidsopdrachten of concessies van diensten of werken van de gemeenteraad aan het gemeentecollege, aan de directeur-generaal of aan een ambtenaar en van de provincieraad aan het provinciecollege, aan de directeur-generaal of aan een ambtenaar, die lopende was dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 14 van dit decreet, wordt van rechtswege beëindigd de laatste dag van de vierde maand volgend op de installatie van de gemeenteraad of de provincieraad volgend op de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Art. 47.Dit decreet treedt in werking tien dagen na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 48.In afwijking van artikel 47 treden de artikelen 1 tot 14, 23b) en 23e), 24b) en 24e), 31a) en 31c), 32a) en 32b) in werking op 1 februari 2019 en de artikelen 33 tot 44 treden in werking op 14 oktober 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 4 oktober 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1164 (2018-2019) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 3 oktober 2018.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^