Decreet van 05 mei 1999
gepubliceerd op 03 augustus 1999

Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Raad voor samenwerking van de Arabische Staten van de Golf, opgemaakt te Brussel op 11 mei 1993

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029350
pub.
03/08/1999
prom.
05/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 MEI 1999. - Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Raad voor samenwerking van de Arabische Staten van de Golf, opgemaakt te Brussel op 11 mei 1993 (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Raad voor samenwerking van de Arabische Staten van Golf opgemaakt te Brussel, op 11 mei 1993 zal, wat de Franse Gemeenschap betreft, volkomen uitwerking hebben.

Art. 2.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 11 mei 1993.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 1999.

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met het Onderwijs, de Audiovisuele Sector, de Hulpverlening aan de jeugd, het Kinderwelzijn en de Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION De Minister van Cultuur en Permanente Opvoeding, Ch. PICQUE De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Nota (1) Zitting 1998-1999 : Stukken van de Raad.- Ontwerp van decreet, nr. 312-1. - Verslag, nr. 312-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 27 april 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^