Decreet van 06 december 2001
gepubliceerd op 18 december 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot opheffing van sommige bepalingen betreffende ambtenarenzaken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027729
pub.
18/12/2001
prom.
06/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2001. - Decreet tot opheffing van sommige bepalingen betreffende ambtenarenzaken (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet is van toepassing op de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering, evenals op de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut bedoeld in artikel 1 van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 2.Het koninklijk besluit nr. 279 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector wordt opgeheven.

Art. 3.In het koninklijk besluit nr. 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige openbare diensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 142 van 30 december 1982, bij de wet van 28 december 1983, bij het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986 en bij het koninklijk besluit nr. 445 van 20 augustus 1986 worden de artikelen 1, 2, 3, 6, 8 en 9 opgeheven.

Art. 4.Artikel 2 van dit decreet treedt in werking op 1 december 2001.

De Regering stelt de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van dit decreet vast.

Kondigen dit decreet af en bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 272 (2000-2001) nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 28 november 2001.

Bespreking. Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^