Decreet van 06 december 2001
gepubliceerd op 20 december 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet betreffende de openbare archieven

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027736
pub.
20/12/2001
prom.
06/12/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2001. - Decreet betreffende de openbare archieven (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In de zin van dit decreet wordt onder archief verstaan : de verzameling van stukken die, ongeacht datum, vorm of materiële drager, voortgebracht en ontvangen worden door iedere in artikel 2 bedoelde archiefproducerende instelling in de uitoefening van haar activiteit.

Art. 2.De Regering zorgt ervoor dat het definitief archief van : 1° haar diensten;2° de ministeriële kabinetten;3° de instellingen van openbaar nut, in goede staat en orde bewaard, op geschikte wijze beheerd worden en organiseert de bewaringsplaats ervan. Met instemming van de Regering kunnen de instellingen van openbaar nut hun eigen bewaringsplaatsen voor archieven inrichten.

De stukken die, hoewel ze uit een administratief of rechtskundig oogpunt geen belang meer vertonen, doch een historische waarde behouden als administratieve, wetenschappelijke of culturele informatiebron waarvoor de bewaring zonder tijdsbeperking gerechtvaardigd is, worden als definitief archief beschouwd.

Art. 3.De Regering kan privé-archief in verband met de geschiedenis van de onder het Waalse Gewest ressorterende openbare instellingen als schenking of voor bewaring verkrijgen.

Art. 4.§ 1. De archiefstukken die aan de dienst belast met het archief worden toevertrouwd, worden door en op kosten van de archiefproducerende instelling in goede staat en orde bewaard. § 2. Na het verstrijken van de termijn voor de wettelijke bewaring of het administratief belang worden de archieven gesorteerd om de stukken te bepalen die een historische waarde hebben als administratieve, wetenschappelijke of culturele informatiebron waarvoor de bewaring zonder tijdsbeperking gerechtvaardigd is.

Het sorteren wordt door de archiefproducerende instelling verricht op grond van een sorteertabel die eenstemmig door de archiefproducerende instelling en de dienst belast met het archief is opgemaakt.

In de zin van dit decreet wordt onder sorteertabel de systematische nomenclatuur van archiefcategorieën verstaan met vermelding van bewaringstermijn en definitieve bestemming. § 3. De stukken zonder historische waarde worden vernietigd met voorafgaande instemming van de dienst belast met het archief.

Art. 5.Voor de archiefstukken met persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 1, § 5, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan de betrokken persoon om doorslaggevende en wettige redenen in verband met zijn bijzondere toestand, zich tegen de bekendmaking van hem betreffende archieven verzetten tijdens een periode van dertig jaar na de datum waarop het archief is voortgebracht.

Tijdens deze periode van dertig jaar moet de betrokken persoon worden geraadpleegd bij iedere aanvraag om inzage, uitleg of kennisgeving in de vorm van een afschrift van de in het eerste lid bedoelde archieven tenzij hij aanvankelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Art. 6.In de zin van de in artikel 5 bedoelde wet is de dienst belast met het archief verantwoordelijk voor de verwerking van de definitieve openbare archieven en wordt de verantwoordelijke voor de verwerking van het privé-archief aangewezen in de akte van schenking of contract van bewaargeving.

Art. 7.Bij de ontbinding van een instelling van openbaar nut dient het archief ervan bij de dienst belast met het archief gevoegd te worden bij gebreke van een verschillende in de ontbindingsakte vastgestelde bestemming.

In geval van fusie, splitsing of overdracht van opdrachten tussen instellingen van openbaar nut moet de dienst belast met het archief meegedeeld worden waar het archief van de betrokken instellingen zich bevindt.

Bij een privatisering van een instelling van openbaar nut erven de rechtverkrijgenden de verplichtingen van de instelling wat betreft het archief dat vóór de privatisering werd voortgebracht.

In de in het derde lid bepaalde veronderstelling blijven de archiefstukken ter beschikking van de nieuwe instelling tot ze geen administratief belang meer hebben.

Art. 8.De openbare archieven zijn onvervreemdbaar en zijn niet voor verjaring vatbaar.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 271 (2000-2001) Nrn. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 28 november 2001.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^