Decreet van 06 december 2007
gepubliceerd op 02 januari 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende wijziging van artikel 36bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest en tot invoeging van de artikelen 36ter en 36quater

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203626
pub.
02/01/2008
prom.
06/12/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2007. - Decreet houdende wijziging van artikel 36bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest en tot invoeging van de artikelen 36ter en 36quater (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 36bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest wordt artikel 36ter.

Art. 2.In hetzelfde decreet wordt een nieuw artikel 36bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 36bis.De Regering kan administratieve boetes opleggen in geval van overtreding van de bepalingen van Titel II van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar.

Het bedrag van de boete mag niet hoger zijn dan 500 euro. Dat bedrag van 500 euro wordt jaarlijks op 1 januari automatisch en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht zes weken vóór de datum van de indexering (basis 2004 = 100). »

Art. 3.In het voormalige artikel 36bis van hetzelfde decreet, dat artikel 36ter geworden is, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. het eerste lid wordt vervangen door het volgende lid : « De Regering wijst de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen aan die overtredingen van de in artikel 36bis bedoelde bepalingen moeten vaststellen.Die personeelsleden zijn ook bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de overtredingen bedoeld in artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. »; 2. in het tweede en in het derde lid wordt het woord "agenten" vervangen door het woord "personeelsleden";3. het vijfde lid wordt vervangen door het volgende lid : « In geval van overtreding van de bepalingen bedoeld in het eerste lid wordt door deze personeelsleden proces-verbaal opgemaakt dat bewijskracht heeft, behoudens tegenbewijs.»

Art. 4.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 36quater, luidend als volgt : «

Art. 36quater.§ 1. De Regering wijst de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen aan die bevoegd zijn om de in artikel 36bis bedoelde administratieve boete uit te spreken. § 2. De overtreder wordt volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten in kennis gesteld van de administratieve straf die hij dreigt op te lopen. De procedure die toegepast moet worden om de overtreder de mogelijkheid te geven zijn opmerkingen tijdens een verhoor te laten gelden, de regels voor de kennisgeving van de beslissing tot toepassing van de boete en de betalingsmodaliteiten worden ook door de Regering bepaald. § 3. De overtreder heeft het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot toepassing van de boete. Dat beroep wordt op straffe van verval binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing tot toepassing van de boete volgens de burgerlijke procedure ingesteld d.m.v. een verzoekschrift voor de politierechtbank. Het beroep voor de politierechtbank is er één van volledige rechtsmacht. Het is opschortend. Tegen het vonnis van de rechtbank kan geen beroep ingesteld worden. § 4. Als de administratieve boete niet binnen de door de Regering bepaalde termijnen betaald wordt, kan ze door dwangbevel ingevorderd worden. Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de personeelsleden van de exploitatiemaatschappij die de Regering daartoe heeft aangewezen. De Regering legt ook de kennisgevingsprocedure en de toepasselijke termijnen vast. Het dwangbevel valt onder de bepalingen vervat in het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het bewarend beslag en de middelen tot tenuitvoerlegging. § 5. Het bestaan van een definitieve administratieve of rechterlijke beslissing ter uitvoering van dit artikel doet de strafvordering vervallen.

Het bestaan van een definitieve strafrechtelijke beslissing waarbij voor hetzelfde strafbaar gesteld feit uitspraak gedaan wordt in het kader van een strafvordering overeenkomstig de gecombineerde bepalingen van de wet van 6 maart 1818 omtrent de straffen tegen de overtreders van algemene verordeningen uit te spreken of bij de provinciale of plaatselijke reglementen vast te stellen en het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar vormt een definitief beletsel voor elke vervolging volgens de procedure waarin dit artikel voorziet. »

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op de door de Regering bepaalde datum, uiterlijk de eerste dag van de twaalfde maand na de datum van bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 december 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 670 (2007-2008), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 5 december 2007.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^