Decreet van 06 mei 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot invoering van de procedure van de "generatiesprong" in het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204034
pub.
11/09/2019
prom.
06/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204034

WAALSE OVERHEIDSDIENST


6 MEI 2019. - Decreet tot invoering van de procedure van de "generatiesprong" in het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten worden afdeling 13 van hoofdstuk IV van titel I van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 141 ervan, opgeheven bij de wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, hersteld in volgende lezing: "Afdeling 13. Specifieke bepalingen voor schenkingen, verricht onmiddellijk na een successie.

Art. 141.§ 1. In afwijking van de artikelen 131 en 131bis wordt het schenkingsrecht tot 0 % teruggebracht voor schenkingen die verricht worden via een aangifte inzake een "generatiesprong" en die uiterlijk binnen de 90 dagen volgend op de dag van de aangifte, bedoeld in artikel 38 van het Wetboek van successierechten, bij authentieke akte worden vastgesteld. § 2. Onder "generatiesprong" wordt verstaan de schenking door een erfgenaam in rechte lijn van de overledene van het geheel of van een deel van de erfenis verkregen in het kader van de nalatenschap van genoemde overledene ten gunste van zijn eigen bloedverwanten in de rechte lijn. § 3. Om een aangifte inzake de "generatiesprong" te vormen recht gevend op het verminderde percentage, bedoeld in paragraaf 1, dient de schenking verricht te worden onder de opschortende voorwaarde van de indiening, binnen de termijn bedoeld in de artikelen 40 en 41 van het Wetboek van successierechten, van de aangifte bedoeld in artikel 38 van hetzelfde Wetboek en van de betaling van de successierechten door de personen bedoeld in artikel 70 van hetzelfde Wetboek. § 4. Om een aangifte inzake de "generatiesprong" te vormen recht gevend op het verminderde percentage bedoeld in paragraaf 1, mag de schenking geen verdeling van de eigendom tot gevolg hebben. § 5. De schenkingen van onroerende goederen, verricht overeenkomstig bovenstaande leden, komen niet in aanmerking voor de toepassing van de artikelen 137 en 138/1 van dit Wetboek.".

Art. 2.De inwerkingtreding van dit decreet wordt door de Regering vastgesteld.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE ________ (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1202 (2018-2019) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, openbare zitting van 3 mei 2019.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^