Decreet van 06 november 2008
gepubliceerd op 26 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204254
pub.
26/11/2008
prom.
06/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2008. - Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Het is van toepassing op de Franstalige gemeenten van het Waalse Gewest.

Art. 2.Het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en de gemeenten van Wallonië dat gemeenschapsbevoegdheden beoogt waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest is overgeheveld geldt voor de acties met het oog op de begunstiging van de maatschappelijke cohesie in de steden en de gemeenten van Wallonië en de verbetering van de toestand van de bevolking ten opzichte van volgende beleidslijnen : 1° de inschakeling in de maatschappij en het arbeidscircuit;2° de toegang tot een decente woning.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op de datum vastgesteld door de Regering.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 november 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 837 (2007-2008), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 5 november 2008.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^