Decreet van 07 juli 1998
gepubliceerd op 20 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998036136
pub.
20/10/1998
prom.
07/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 1998. - Decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt gemeenschapsaangelegenheden en gewestaangelegenheden. HOOFDSTUK II. - Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Art. 2.§ 1. Aan het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 22 december 1993, 23 februari 1994 en 21 december 1994, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 15, laatste lid, wordt de zinsnede "die hun graad en statuut vaststelt" vervangen door de volgende zinsnede "die hun graad en de regeling van hun rechtspositie en de niet in dit decreet bepaalde bevoegdheden vaststelt";2° in artikel 18 wordt het woord " statuut " vervangen door de woorden " de regeling van de rechtspositie". § 2. Artikel 19, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt opgeheven. § 3. Artikel 78 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. HOOFDSTUK III. - Vlaamse Onderwijsraad

Art. 3.§ 1. In artikel 153, 1°, e), van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II wordt de vermelding "niveau 1" vervangen door de vermelding "niveau A". § 2. In artikel 153, 1°, f), van hetzelfde decreet en in artikel 153bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 1991, worden de vermeldingen " algemeen secretaris " en " adjunct-algemeen secretaris" vervangen door de vermeldingen "leidend ambtenaar" en "adjunct-leidend ambtenaar van het permanent secretariaat". § 3. In artikel 160, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 1991, en in artikel 160, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1o § 1, lid 1 tot en met 5 wordt vervangen door wat volgt : « § 1. De Onderwijsraad beschikt over een permanent secretariaat dat onder het gezag van de algemene raad wordt geleid door een leidend ambtenaar bijgestaan door een adjunct-leidend ambtenaar. Dit secretariaat heeft als opdracht de nodige documentatie te verzamelen en de studies voor te bereiden nodig voor de werkzaamheden van de Vlaamse Onderwijsraad.

De personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel van het permanent secretariaat worden vastgesteld door de Vlaamse regering na advies van de algemene raad. De algemene raad geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De algemene raad bedoeld in artikel 153, 100, benoemt de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en de ambtenaren van rang A2.

De Vlaamse regering neemt de passende maatregelen opdat de Onderwijsraad voor deze personeelsleden deel kan nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. »; 2° in het vijfde lid van artikel 160, § 3, wordt de vermelding "algemene raad" vervangen door de vermelding " permanent secretariaat ";3° het laatste lid van artikel 160, § 3, wordt vervangen door wat volgt : « De regeling betreffende hun jaarlijkse vakantie en feestdagen is dezelfde als deze van de ambtenaren van het permanent secretariaat.» . § 4. Artikel 160, § 2, laatste lid, ingevoegd bij het decreet van 9 april 1992, wordt opgeheven. § 5. Onder titel IX, hoofdstuk II. Overgangs- en wijzigingsbepalingen, van hetzelfde decreet wordt een artikel 169bis toegevoegd, dat luidt als volgt : « Artikel 169bis De Vlaamse Onderwijsraad kan binnen zijn dotatie de personeelsleden voor secretariaatswerk bij arbeidsovereenkomst blijvend tewerkstellen voor zover deze in dienst waren op 1 januari 1994 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en functioneel niet in een vervangingsopdracht. De leidend ambtenaar bepaalt welke personeelsleden aan deze voorwaarden voldoen. » . HOOFDSTUK IV. - Kind en Gezin

Art. 4.Aan het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij het decreet van 23 februari 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het opschrift van afdeling I "Raad van beheer en bureau" en in artikelen 8 tot en met 20 worden de woorden " raad van beheer" vervangen door de woorden "raad van bestuur" : 2° artikel 11 wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 11 § 1.De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel van de instelling vast, na advies van de raad van bestuur. De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar worden benoemd door de Vlaamse regering. »; 3° artikel 12, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt : « De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de instelling wonen met adviserende stem de vergaderingen van het bureau bij.». HOOFDSTUK V. - OPZ-Geel en Rekem

Art. 5.§ 1. Artikel 24 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 24 De regeling van de rechtspositie van het personeel en de personeelsformatie van elke instelling worden vastgesteld door de Vlaamse regering, op advies van de raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheden van de medische raad. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. » . § 2. Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. HOOFDSTUK VI. - Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Art. 6.Aan hoofdstuk 6 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 44, § 1, wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 44 § 1.De Vlaamse regering benoemt de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar en bepaalt de regeling van hun rechtspositie na advies van de raad van bestuur. De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. »; 2° in artikel 44, § 2, worden de woorden "commissaris-generaal" en "adjunct-commissaris-generaal" respectievelijk vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar" en "de adjunct-leidend ambtenaar";3° artikel 45 wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 45 De regeling van de rechtspositie van het overige personeel en de personeelsformatie worden vastgesteld door de Vlaamse regering na advies van de raad van bestuur.Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald, die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. » ; 4° artikel 48 wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 48 Met uitzondering van de ambtenaren bedoeld in artikel 44, § 1, benoemt en bevordert de raad van bestuur de personeelsleden van niveau A.» . HOOFDSTUK VII. - Vlaamse Milieumaatschappij

Art. 7.In artikel 32ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 worden de woorden "en bepaalt hun administratief en geldelijk statuut" geschrapt;2° § 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.De Vlaamse regering stelt de regeling van de rechtspositie van het personeel en de personeelsformatie van de maatschappij vast. » . HOOFDSTUK VIII. - Vlaamse Landmaatschappij

Art. 8.§ 1. Aan artikel 6 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, gewijzigd bij de decreten van 12 december 1990 en 23 januari 1991, wordt een § 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. De Maatschappij wordt belast met de uitbouw en het beheer van het Ondersteunend Centrum GIS -Vlaanderen.

Meer bepaald wordt de Maatschappij belast met de taken die overeenkomstig de wetgeving inzake het Geografisch Informatiesysteem GIS-Vlaanderen aan het Ondersteunend Centrum zijn opgedragen. ". § 2. Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 9 § 1. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Maatschappij vast, na advies van de raad van bestuur. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 2. De Vlaamse regering benoemt de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de Maatschappij. § 3. Met het oog op de taken waarmee de Maatschappij overeenkomstig artikel 6, § 6 wordt belast, kan er een overdracht gebeuren van personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of een Vlaamse openbare instelling naar het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen van de Vlaamse Landmaatschappij.

Het personeelslid behoudt na zijn overdracht de administratieve en geldelijke anciënniteit die hij op het tijdstip van zijn overdracht verworven had.

De Vlaamse regering stelt nadere regelen vast met betrekking tot deze overdracht van personeelsleden. ». § 3. Artikel 17 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 december 1990, wordt opgeheven. HOOFDSTUK IX. - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

Art. 9.§ 1. Aan de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1989, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 20bis, § 4, worden de woorden "de rang 13" vervangen door de woorden « de rang A2 »;2° in artikel 20ter, § 1, wordt het woord " administrateur-generaal" vervangen door het woord "leidend ambtenaar";3° artikel 20ter, § 2, wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De Vlaamse regering stelt na voorafgaand advies van de Raad, de regeling van de rechtspositie van het personeel alsook de personeelsformatie van de administratieve diensten van de DIGO vast.

De Raad geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald, die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. De organisatie van de wervingsexamens wordt toevertrouwd aan het Vast Wervingssecretariaat. "; 4° in artikel 20sexies wordt de vermelding " § 1 " " geschrapt. § 2. Artikel 20sexies, § 2, en artikel 20septies van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1989, worden opgeheven. HOOFDSTUK X. - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Art. 10.In artikel 38 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 worden de woorden "bepaalt hun administratief en geldelijk statuut" vervangen door de woorden "stelt de regeling van hun rechtspositie vast ";2° een nieuwe § 4 en een nieuwe § 5 worden toegevoegd, die luiden als volgt : « § 4.De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het overige personeel vast. § 5. De vastbenoemde personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of een Vlaamse openbare instelling, ter beschikking gesteld van de OVAM in het kader van het Vlaams Reglement op de Bodemsanering, worden van ambtswege naar de OVAM overgeheveld met behoud van hun hoedanigheid, graad en administratieve en geldelijke anciënniteit.

Zij behouden de hun voorheen reglementair toegekende rechten voorzover deze van toepassing zijn bij de OVAM. » . HOOFDSTUK XI. - Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

Art. 11.§ 1. In artikel 32 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen worden de tweede en derde zin vervangen door de volgende zin : « De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat erom verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald, die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. ». § 2. In artikel 34 van hetzelfde decreet wordt de volgende bepaling opgeheven : « Met uitzondering van de ambtenaren bedoeld in artikel 39, wordt het personeel door de raad van bestuur benoemd, bevorderd en ontslagen, overeenkomstig de regelen van het statuut van het personeel. ». § 3. In artikelen 39 en 48 van hetzelfde decreet worden de woorden "statuut" en "het administratief en geldelijk statuut" respectievelijk vervangen door de woorden " de regeling van hun rechtspositie" en "de regeling van de rechtspositie". § 4. In artikel 48 van hetzelfde decreet wordt de volgende bepaling opgeheven : « Zolang de Vlaamse Executieve nog geen statuut van het personeel heeft vastgesteld, blijft het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut van toepassing op het personeel van het Instituut. ». § 5. Artikel 71 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. HOOFDSTUK XII. - Dienst voor de Scheepvaart

Art. 12.§ 1. Aan de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en van een " Office de la Navigation" worden, wat de Dienst voor de Scheepvaart betreft, volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 5 worden de woorden "raad van beheer" vervangen door de woorden "de raad van bestuur";2° artikel 8 wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 8 § 1.De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel vast na advies van de raad van bestuur. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald, die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. § 2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar worden benoemd door de Vlaamse regering. ". § 2. Artikel 9 van dezelfde wet wordt opgeheven. HOOFDSTUK XIII. - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen

Art. 13.Aan het decreet van 12 juli 1990 houdende organisatie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 16 wordt het woord "directeur-generaal" vervangen door het woord "leidend ambtenaar";2° in artikel 17, § 1, worden de woorden "het geldelijk en administratief statuut" vervangen door de woorden "de regeling van de rechtspositie";3° in hoofdstuk VI wordt een artikel 27 toegevoegd, dat luidt als volgt : « Artikel 27 Een rust- of overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van de GOM's wordt toegekend aan het personeelslid van de GOM en zijn rechthebbenden, dat krachtens zijn personeelsstatuut de valorisatie van een buiten de GOM uitgeoefende beroepsactiviteit heeft bekomen, die niet in aanmerking kan komen voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening gehouden met alle uitgeoefende diensten gevaloriseerd overeenkomstig het eerste lid, en het pensioen waarop werkelijk aanspraak zou kunnen gemaakt worden in toepassing van de vermelde wet.

De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of overlevingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van de regelingen van de sociale zekerheid of door de pensioenregeling der zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. ». HOOFDSTUK XIV. - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Art. 14.Aan het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 13 worden de woorden "beheer" en "beheerd" respectievelijk vervangen door de woorden "bestuur" en "bestuurd";2° artikel 17 wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 17 De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel vast na advies van de raad van bestuur.Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat erom verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. ». HOOFDSTUK XV. - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Art. 15.§ 1. Aan het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij de decreten van 30 mei 1985, 6 maart 1991 en 3 maart 1993, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 3, § 2, wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Dienst vast. »; 2° artikel 11 wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 11 De Vlaamse regering benoemt de leidend ambtenaar van de Dienst.De leidend ambtenaar is belast met het dagelijks beheer van de Dienst.

Tevens benoemt de Vlaamse regering 3 adjunct-leidend ambtenaren. ». § 2. Artikel 18 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. HOOFDSTUK XVI. - NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Art. 16.Aan het decreet van 4 mei 1994 betreffende de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen worden de volgende wijzingen aangebracht : 1° aan artikel 57 wordt de volgende zin toegevoegd : « De raad van bestuur geeft zijn advies uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen.Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. »; 2° in artikel 61 wordt de laatste zin vervangen door wat volgt : « In dit geval behouden zij hun administratieve en geldelijke anciënniteit en de hun voorheen reglementair toegekende rechten in zoverre deze van toepassing zijn in de dienst waar ze intreden.». HOOFDSTUK XVII Vlaams Instituut voor Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie

Art. 17.Artikel 20 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 20 De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie en de regeling van de rechtspositie van het statutair personeel van het IWT vast na advies van de raad van bestuur. Het advies van de raad van bestuur wordt gegeven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn dan 15 kalenderdagen.

Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. ». HOOFDSTUK XVIII. - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Art. 18.Een rust- of overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van de SERV wordt toegekend aan het personeelslid dat buiten de Raad beroepsactiviteiten heeft uitgeoefend die niet in aanmerking kunnen komen voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958 of zijn rechthebbenden.

Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening gehouden met alle uitgeoefende diensten, en het pensioen waarop werkelijk aanspraak zou kunnen gemaakt worden in toepassing van de vermelde wet. De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of overlevingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van de regelingen van de sociale zekerheid of door de pensioenregeling der zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het bedrag van voornoemde toelage vast te stellen. HOOFDSTUK XIX. - Opheffingsbepalingen

Art. 19.Worden opgeheven wat betreft de aanwerving van het personeel van de openbare instellingen, die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest : - artikel 12 van de wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 tot verzekering van de wederopneming der gemobiliseerde Belgen in hun bediening en tot toekenning aan de oorlogsinvaliden, oudstrijders, leden van de weerstand, politieke gevangenen, oorlogsweduwen en -wezen, gedeporteerden, arbeidsweigeraars en andere slachtoffers van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 van een prioriteitsrecht voor de toegang tot de openbare betrekkingen, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 19 juni 1947, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1957, 1 december 1969, 12 december 1983 en 22 december 1989, het koninklijk besluit nr. 103 van 20 oktober 1982 en de koninklijke besluiten van 27 juni 1962 en 12 april 1965; - de artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit nr. 4 van 28 januari 1953 waarbij verschillende in oorlogstijd geldende wetsbepalingen op de leden van het expeditiekorps van Korea, van toepassing worden verklaard; - artikel 6 van de wetten betreffende het personeel in Afrika, gecoördineerd op 21 mei 1964, gewijzigd bij de wetten van 2 april 1965 en 22 juli 1969 en het koninklijk besluit nr.103 van 20 oktober 1982; - de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische operatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd, gewijzigd bij de wet van 22 augustus 1975; - het koninklijk besluit nr. 3 van 18 april 1967 ter bevordering van een gemakkelijker werving of in dienstneming, in overheidsdienst, van personen ontslagen wegens gehele of gedeeltelijke sluiting van steenkolenmijnen, gewijzigd bij de wetten van 4 juni 1970 en 22 juli 1993 en het koninklijk besluit van 28 juli 1969; - artikel 33 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte van officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht.

Art. 20.In artikel 66 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK XX. - Slotbepalingen

Art. 21.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van : 1) de artikelen 2, §§ 1 en 2;3, §§ 3 en 4; 4,2°, wat betreft het daarin bedoeld artikel 11, § 2; 5, § 2; 6, 4°; 11, § 2; 12, § 1, 2°, met uitzondering van wat niveau A betreft; 15, § 2; 19 en 20, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1995; 2) de artikelen 3, §§ 1 en 2;6,2°; 9, § 1,1°; 12, § 1, 2°, wat niveau A betreft, en § 2; 13, 1°; 15, § 1,2°, en 16, 2°, die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 1995; 3) artikel 13, 3o, en artikel 18, die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 1980. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Th. KELCHTERMANS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, L. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, E. BALDEWIJNS De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, L. MARTENS De Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, E. VAN ROMPUY. _______ Nota (1) Zitting 1997-1998 Stukken.- Ontwerp van decreet: 972 - Nr. 1. - Verslag: 972 - Nr. 2. - Handelingen. - Bespreking en aanneming. - Vergaderingen van 23 en 24 juni 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^