Decreet van 07 juli 1998
gepubliceerd op 07 juli 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035287
pub.
07/07/1999
prom.
07/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 1998. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1, voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 1998 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten belope van : (miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 17.§ 1. Wordt geschrapt in artikel 60 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 onder de titel "Volksontwikkeling en Bibliotheken" : « - vzw Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)". § 2. Wordt toegevoegd aan artikel 60 onder de titel "Muziek, Letteren en Podiumkunsten" : « - de literaire, kunstkritische en artistiek-culturele tijdschriften".

Art. 18.§ 1. In artikel 62, § 7, van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998, wordt in fine aan het derde lid de woorden : "en de vzw Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg" toegevoegd. § 2. Wordt toegevoegd aan artikel 62 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 : « § 11. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof ten belope van maximaal 90 percent van de bedragen opgenomen onder de hiernavermelde basisallocaties : - TV Brussel - Kunstenfestivals - vzw Contact- en Cultuurcentrum".

Art. 19.§ 1. Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud", afgekort Mina-fonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten : 34.165.200.000 frank en voor de uitgaven 34.165.200.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank. Voor wat het begrotingsjaar 1998 betreft, wordt op het Mina-fonds, aan de minister bevoegd voor het leefmilieu, een vastleggingsmachtiging ten belope van 21.344.200.000 frank verleend. § 2. Wordt toegevoegd aan artikel 92 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 : « In afwijking van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt het saldo van artikel 2.19 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur in vastleggingskredieten op 31 december 1998 naar het begrotingsjaar 1999 overgedragen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 1999 ten belope van 1.014,0 miljoen frank waarop de uitgaven Minaplan 2 in 1998 in mindering worden gebracht. »

Art. 20.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Hogere Zeevaartschool".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 143.053.077 frank en voor de uitgaven 143.053.077 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 21.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Luchthaven Antwerpen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 157.600.000 frank en voor de uitgaven 157.600.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 22.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Luchthaven Oostende".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 472.700.000 frank en voor de uitgaven 472.700.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 23.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Instituut van het Archeologisch Patrimonium". De begroting beloopt voor de ontvangsten 75.300.000 frank en voor de uitgaven 75.300.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 24.§ 1. Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 21.389.600.000 frank en voor de uitgaven 21.389.600.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank. § 2. De Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief worden gerealiseerd een bedrag van 20.389.600.000 frank vast te leggen. § 3. De paragrafen 7 en 8 van artikel 97 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 worden als onderstaand aangepast : « § 7. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt de minister die bevoegd is voor openbare werken, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 8. De minister die bevoegd is voor openbare werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op basisallocaties 63.21 van de organisatieafdeling 63 programma 00 en 63.21 van de organisatieafdeling 64 programma 00 van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" de kosten, verbonden aan de verplaatsing van gas- en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. » . § 4. Wordt ingevoegd in artikel 97 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 : « § 10. De minister die bevoegd is voor openbare werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de basisallocatie 73.21 van de organisatieafdeling 64 programma 00 van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen. Deze voorschotten worden verleend lastens hetzelfde begrotingsartikel waarop de toelage wordt verleend.

De voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens. »

Art. 25.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "De Brakke Grond".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 36.084.408 frank en voor de uitgaven 36.084.408 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 26.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Kasteel van Gaasbeek".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.299.197 frank en voor de uitgaven 10.299.197 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 27.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 114.826.710 frank en voor de uitgaven 114.826.710 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 28.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.841.459.641 frank en voor de uitgaven 1.841.459.641 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 29.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Investeren in Vlaanderen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 307.200.000 frank en voor de uitgaven 307.200.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 30.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Schoonmaak".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 277.100.000 frank en voor de uitgaven 277.100.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 31.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Landcommanderij Alden Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 38.000.000 frank en voor de uitgaven 38.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 32.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 voor de DAB "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk". De begroting beloopt voor de ontvangsten 119.648.801 frank en voor de uitgaven 119.648.801 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 33.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de DAB "De Zande en de Kempen".

De begroting beloopt voor de gezamenlijke ontvangsten 81.000.000. frank en voor de gezamenlijke uitgaven 81.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 34.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 1998 van de DAB "Autonome Vlaamse Fiscale Inning".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.200.000 frank en voor de uitgaven 2.200.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 35.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM). De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.467.000.000 frank en voor de uitgaven 5.467.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 36.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Fonds Vlaanderen-Azië.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 200.000.000 frank en voor de uitgaven 200.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Het Fonds wordt ertoe gemachtigd in het jaar 1998 verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 152.800.000 frank.

Het Fonds Vlaanderen-Azië wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen. Het plafond van de gewaarborgde leningen bedraagt 200.000.000 frank.

De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaronder de verbitenissen kunnen worden aangegaan en de waarborg van het Vlaamse Gewest kan worden toegekend.

Het Fonds Vlaanderen-Azië wordt ertoe gemachtigd het niet-aangewende saldo van de vastleggingsmachtigingen voor het begrotingsjaar 1977 over te hevelen naar het begrotingsjaar 1998.

Art. 37.§ 1. Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en de uitgaven 8.681.900.000 frank.

De ontvangsten uit huurovereenkomsten met de openbare psychiatrische ziekenhuizen en deze uit huurovereenkomsten van de woningen verbonden aan de gemeenschapsinstellingen kunnen bovenop de verleende machtiging worden aangewend voor herstellings- en onderhoudswerken aan deze instellingen en woningen.

Het kassaldo van het vorige jaar zal in mindering worden gebracht van de dotatie van het lopende jaar.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en 1.000.000 frank.

De ontvangsten i.v.m. de waarborgverlening van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden worden geraamd op 10.000.000 frank.

Het reservefonds i.v.m. de uitwinning van de waarborg wordt gebracht op 190.000.000 frank.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.2.B een bedrag van 4.067.800.000 frank vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de ziekenhuizen. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.2.A vereffenen ten bedrage van 3.977.255.000 frank.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.2 B een bedrag van 34.900.000 frank vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.02 A vereffenen ten bedrage van 34.800.000 frank.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er tevens toe gemachtigd, ten laste van het artikel 01.02.B van zijn begroting 1998 een bedrag van 1.642.600.000 frank vast te leggen voor de ouderenvoorzieningen en ten laste van het artikel 01.02.A te vereffenen voor een bedrag van 1.593.500.000 frank.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.05 van zijn begroting 1998 een bedrag van 154.000.000 frank vast te leggen en een bedrag van 114.000.000 frank uit te betalen ten gunste van de gemeenschapsinstellingen van het Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand.

Het eventuele saldo van de eigen ontvangsten uit huurgelden en verkopen kan worden overgedragen naar 1998.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.06 een bedrag van 5.000.000 frank vast te leggen en ten bedrage van 5.000.000 frank te vereffenen voor het Centrum voor Opleiding te Overijse.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.07.B een bedrag van 15.000.000 frank vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de Gezondheidscentra, de Centra voor Medisch Schooltoezicht en de consultatiebureaus voor Respiratoire Aandoeningen. Het VIPA mag ten laste van het artikel 01.07.A vereffenen ten bedrage van 15.000.000 frank.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.03 een bedrag van 2.747.845.000 frank te vereffenen in het kader van het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 november 1992 (alternatieve financiering).

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er ten slotte toe gemachtigd ten laste van artikel 00.01 een bedrag van 3.500.000 frank vast te leggen en te ordonnanceren als eigen werkingskredieten.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er ten slotte toe gemachtigd de nodige vastleggingen en ordonnanceringen te doen voor de wijkgezondheidscentra zonder dat daarvoor het totale bedrag van machtigingen en dotaties van het VIPA wordt opgetrokken. § 2. De bevoegde Vlaamse minister kan, na akkoord van de Vlaamse regering, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtigingen en bijhorende vereffeningskredieten zoals vastgesteld in § 1 van dit artikel. § 3. De onderscheiden uitgavenposten bevatten niet-limitatieve kredieten. Deze kredieten zijn in hun totaliteit beperkt tot de jaarlijkse inkomsten met inbegrip van de overgedragen kassaldi.

Art. 38.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.699.000.000 frank en voor de uitgaven 1.699.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en 1.000.000 frank.

Art. 39.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Fonds Bijzondere Jeugdzorg.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.066.000.000 frank en voor de uitgaven 6.066.000.000. frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 40.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Fonds Film in Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 293.400.000 frank en voor de uitgaven 293.400.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 41.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.452.190.000 frank en voor de uitgaven 3.452.190.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 9.708.000.000 frank en 9.708.000.000 frank.

Art. 42.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.711.000.000 frank en voor de uitgaven 1.711.000.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 18.000.000 frank en 18.000.000 frank.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 2.456.400.000 frank vast te leggen.

Art. 43.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 662.700.000 frank en voor de uitgaven 662.700.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Art. 44.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en agricultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 70.200.000 frank en voor de uitgaven 70.200.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 frank en 0 frank.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 151.500.000 frank vast te leggen.

Art. 45.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen. De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.079.300.000 frank en voor de uitgaven 8.079.300.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en 1.000.000 frank.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 4.783.800.000 frank vast te leggen.

De kredieten beschikbaar op basiallocatie 52.01 programma 51.20 worden doorgestort aan het Fonds voor de Economische Expansie - Middelgrote- en Grote ondernemingen. Het Fonds neemt de uitstaande lasten en verplichtingen lastens ba-sisallocatie 52.01 programma 51.20 over.

Art. 46.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.128.700.000 frank en voor de uitgaven 5.128.700.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en 1.000.000 frank.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 4.107.000.000 frank vast te leggen.

Art. 47.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 van het Limburgfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.014.946.600 frank en voor de uitgaven 4.014.946.600 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 315.000.000 frank en 315.000.000 frank.

Art. 48.§ 1. De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd de hierna vermelde basisallocatie geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de in de tweede kolom vermelde basisallocatie.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De kredieten ingeschreven onder b.a. 01.03 van het programma 52.40, voor die gedeelten van de onderscheidene tewerkstellingsprogramma's die in aanmerking komen voor een regularisering, kunnen, bij besluit van de Vlaamse regering, overgeschreven worden naar de door de Vlaamse regering aan te duiden programma's en basisallocatie

Art. 49.De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de Vlaamse minsiter die bevoegd is voor Cultuur, Gezin en Welzijn overschrijvingen te verrichten van de basisallocatie 01.02 van organisatieafdeling 41, programma 10 naar de gepaste basisallocaties van de organisatieafdeling 41, programma's 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.

Art. 50.Aan de kerkfabriek van Sint-Martinus te Bilzen wordt een restauratiepremie toegekend voor de reeds uitgevoerde meerwerken voor de beveiliging van de Sint-Martinuskerk voor een bedrag van 394.986 BEF (BTW inbegrepen). Het vermelde bedrag wordt verhoogd met 140.870 BEF ter vergoeding van de boete die werd aangerekend naar aanleiding van de hoofdwerk en voor de beveiliging. Bij de toekenning van deze restauratiepremie, berekend op het globaal bedrag van 535.856 BEF worden de kosten verdeeld als volgt : - Vlaams Gewest : 60 % - provincie Limburg : 20 % - de gemeente : 10 % - de kerkfabriek : 10 %.

Art. 51.Aan de konsoorten Nicolaï, eigenaars van de stokerij Nicolaï gelegen Wilderenlaan 8, te 3803 Sint-Truiden, wordt een onderhoudspremie van 395.937 BEF, lastens de begroting 1998, toegekend voor reeds uitgevoerde onderhoudswerken aan dit beschermde monument.

Art. 52.Worden ontheven voor verjaring met het oog op de betaling aan de NV Sait Electronics te Zeebrugge, de facturen d.d. 04.10.90 (nr 121160), d.d. 15.11.90 (nr. 121353), d.d. 15.11.90 (nr. 121354) en d.d. 16.11.90 (nr. 121355), respectievelijk ten bedrage van 99.608 frank, 68.684 frank, 65.233 frank en 67.866 frank met betrekking tot geleverde prestaties voor het herstellen van apparatuur.

Art. 53.In artikel 65 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt het bedrag van "1.000.000 frank" per studiecentrum als vaste component van de subsidie gewijzigd in "500.000 frank".

Art. 54.Het provisionele krediet ingeschreven onder ba 00.24 PR 24.60 mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende organisatieafdelingen, programma's en basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse regering. Komen voor deze verdeling in aanmerking de als niet gesplitste kredieten ingeschreven vereffeningskredieten.

Art. 55.Artikel 17 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : « De Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 844.100.000 frank voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. »

Art. 56.Artikel 18 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : « De Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen wordt ertoe gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 384.400.000 frank voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen van de Vlaamse Autonome Hogescholen. »

Art. 57.Artikel 19 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : « De Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs wordt ertoe gemachtigd de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen : 674.100.000 frank ten behoeve van het gesubsidieerd officieel onderwijs, waarvan 108.400.000 frank voor de gesubsidieerde officiële hogescholen. 3.056.600.000 frank ten behoeve van het gesubsidieerd vrij onderwijs, waarvan 678.800.000 frank voor de gesubsidieerde vrije hogescholen. »

Art. 58.Artikel 122 van het decreet van 19 december 1997 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 wordt vervangen door wat volgt : « Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 1998 voor het Vlaams Egalisatie Rente Fonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.986.000.000 frank en voor de uitgaven 1.986.800.000 frank.

De ontvangsten en uitgaven voor orde, worden respectievelijk geraamd op 1.000.000 frank en 1.000.000 frank.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, T. KELCHTERMANS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, L. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, E. BALDEWIJNS De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, L. MARTENS De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, E. VAN ROMPUY De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, Mevr. B. GROUWELS _______ Nota (1) Zitting 1997-1998. Stukken. - Ontwerp van decreet, 19 - nr. 1 + Bijlagen. - Amendementen, 19 - nrs. 2 tot 4. - Verslagen aan de Commissie voor Financiën en Begroting, 19 - nrs. 5-A tot 5-L. - Verslag namens de Commissie voor Financiën en Begroting, 19 - nr. 6. - Toelichtingen, 13-A - nr. 1. - Verslag van het Rekenhof, 21 - nr. 1.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 23 en 24 juni 1998.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^