Decreet van 07 juli 2006
gepubliceerd op 06 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

bron
vlaamse overheid
numac
2006036308
pub.
06/10/2006
prom.
07/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2006. - Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° onderneming : de natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden die beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;2° kleine onderneming : kleine onderneming zoals gedefinieerd in de KMO-verordening;3° middelgrote onderneming : middelgrote onderneming zoals gedefinieerd in de KMO-verordening;4° openbare werken : werken uitgevoerd op het openbare domein of werken van openbaar nut;5° KMO-verordening : verordening (EG) nr.70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van alle latere wijzigingen daaraan; 6° minimis-verordening : verordening (EG) nr.69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun en de latere wijzigingen; 7° kredietinstelling : een kredietinstelling die de vergunning bedoeld in artikel 7 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen heeft verkregen, en de ermee verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, en iedere kredietinstelling die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese Unie en die, in overeenstemming met titel III van de voormelde wet van 22 maart 1993, haar werkzaamheden op het Belgische grondgebied mag uitoefenen;8° financieringsovereenkomst : een overeenkomst tussen enerzijds een kleine of een middelgrote onderneming, en anderzijds een kredietinstelling ter financiering van investeringen of activiteiten van kleine of middelgrote ondernemingen. HOOFDSTUK II. - Rentetoelage ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 3.§ 1. Kleine en middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest die beschikken over ruimtes die bestemd en toegankelijk zijn voor de eindgebruikers en die die ruimtes daartoe daadwerkelijk aanwenden en die te kampen hebben met een verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken komen in aanmerking voor de toekenning van een rentetoelage. § 2. De verstoorde bereikbaarheid houdt in dat de toegang voor de klanten en de leveranciers tot de ruimtes wordt belemmerd of verhinderd. De verstoorde bereikbaarheid moet worden aangetoond op de wijze die door de Vlaamse Regering bepaald wordt. De Vlaamse Regering bepaalt tevens de parameters om deze verstoorde bereikbaarheid te definieren. § 3. Om in aanmerking te komen voor een rentetoelage moet de KMO kunnen bewijzen in het laatste kwartaal een effectief omzetverlies te hebben geleden in vergelijking met het gemiddelde van de laatste vier kwartalen of, in voorkomend geval, het gemiddelde van het aantal kwartalen dat de KMO reeds actief is indien dit minder is dan vier, ten gevolge van openbare werken in de nabijheid van een of meerdere van haar exploitatiezetels en het omzetverlies, kan redelijkerwijs niet toegeschreven worden aan andere oorzaken dan aan die openbare werken.

De Vlaamse Regering zal de modaliteiten voor het bewijzen van dit effectief geleden omzetverlies vastleggen. De regering legt ook het procentueel te bewijzen omzetverlies vast zonder dat dit lager mag zijn dan 30 %.

Art. 4.De Vlaamse Regering kan een rentetoelage toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen binnen de perken van de begrotingskredieten en onder de voorwaarden van de minimis-verordening, van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten.

Art. 5.§ 1. De rentetoelage bedraagt maximaal 80 % van de totale rentekosten en 4 % van het geleende bedrag. Het percentage van 80 % kan door de Vlaamse Regering worden verhoogd bij een extreme duurtijd van de werken. Bij sterk dalende of stijgende rentevoeten kan de Vlaamse Regering het percentage van 4 % aanpassen. § 2. De rentetoelage van het Vlaamse Gewest wordt alleen toegekend voor kredieten die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° het krediet is verleend door een kredietinstelling op basis van een financieringsovereenkomst;2° het krediet kan dienen voor de financiering van het bedrijfskapitaal en ter herfinanciering van schulden op korte termijn, zijnde de schulden op minder dan een jaar of die jaarlijks hernieuwbaar zijn, aan Belgische of buitenlandse kredietinstellingen die volgens de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen gerechtigd zijn in België kredieten te verstrekken; 3° de hoofdsom van het krediet bedraagt ten minste 5.000 euro en maximaal 500.000 euro; 4° extra voorwaarden, die eventueel worden bepaald door de Vlaamse Regering. § 3. De rentetoelage wordt voor een periode van maximaal vijf jaar toegekend. Indien de ontlener een uitstel van terugbetaling van het krediet krijgt van de kredietinstelling, kan die periode verlengd worden met een maximum van drie jaar. HOOFDSTUK III. - Terugvordering

Art. 6.De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen van terugvordering, de termijnen waarbinnen de feiten die aanleiding geven tot terugvordering zich moeten voordoen en de intrestvoet die in dat geval verschuldigd is. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 7.De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juli 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERNE De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, F. MOERMAN _______ Nota (1) Zitting 2004-2005. Stukken. - Voorstel van decreet : 205 - Nr. 1. - Amendementen : 205 - Nr. 2. - Verslag over hoorzitting : 205 - Nr. 3.

Zitting 2005-2006.

Stukken. - Amendementen : 205 - Nr. 4. - Verslag : 205 - Nr. 5. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 205 - Nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 5 juli 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^