Decreet van 07 november 2007
gepubliceerd op 27 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203411
pub.
27/11/2007
prom.
07/11/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2007. - Decreet betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In de zin van dit decreet wordt verstaan onder : 1° "rustoord" : inrichting zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du Troisième Age" (Waalse Raad voor de Derde Leeftijd) 2° "service-flat" : service-flat zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van hetzelfde decreet;3° "dagcentrum" : dagcentrum zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van hetzelfde decreet;4° "kort verblijf" : verblijf zoals bedoeld in artikel 2, 11°, van hetzelfde decreet;5° "inrichting voor de opvang van bejaarde personen" : rustoord, serviceflat en dagcentrum;6° "verzoekende instelling" : ondergeschikte overheid, stichting of vereniging zonder winstoogmerk;7° "investeringen" : uitgaven voor de bouw-, uitbreidings- en verbouwingswerken bedoeld in 8°, 9° en 10°, van dit artikel, voor de aanwervingen bedoeld in 14° van dit artikel, de uitrustingen of apparaturen voor rustoorden door de verzoekende instellingen, behalve de aankoop van terreinen;8° "bouw" : bouw van een nieuw rustoord waarbij altijd ruwbouw komt kijken;9° "uitbreiding" : nieuwbouw op de site van een rustoord;10° "verbouwing" : elke materiële tussenkomst, behalve uitbreiding en de wegens slijtage nodige onderhouds- of vervangingswerken tot verbetering of renovatie van een rustoord of een gebouw dat als rustoord zou kunnen dienen;11° "vervanging" : vervanging van de infrastructuren van een inrichting voor de opvang van bejaarde personen door nieuwe infrastructuren;12° "herconditionering" : aanpassing van de infrastructuren van een bestaande inrichting voor de opvang van bejaarde personen opdat ze zouden voldoen aan de normen die zijn vastgelegd met inachtneming van de bestemming ervan;13° "aanpassing" : aanpassing van de infrastructuren van een bestaande inrichting voor de opvang van bejaarde personen opdat ze zouden voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in het kader van de opvang en de huisvesting van bejaarde personen;14° "aanwerving" : niet-opzegbaar contract op grond waarvan een financier op voorstel van de verzoekende instelling tegen een bepaalde prijs instaat voor de nieuwbouw, de uitbreiding of de verbouwing van een onroerend goed op een terrein dat eigendom is van de verzoekende instelling en dat voor de duur van het contract het voorwerp is van een oppervlakterecht, hetgeen inhoudt dat de verzoekende instelling voor de duur van het contract recht moet krijgen op het gebruik van de nieuwbouw, de uitbreiding of de verbouwing, zodat ze zonder bijkomende vergoeding eigenaar van het rustoord wordt. HOOFDSTUK II. - Regels voor de toekenning van subsidies

Art. 3.§ 1. Er kunnen subsidies ten laste van de begroting van het Waalse Gewest toegekend worden voor investeringen in rustoorden, die voor kortverblijven inbegrepen, en in dagcentra.

Er kunnen ook subsidies ten laste van de begroting van het Waalse Gewest toegekend worden voor investeringen in serviceflats die passen in het kader van een uitvoerig en veelzijdig aanbod inzake tenlasteneming van bejaarde personen.

Het percentage van die subsidies bedraagt maximum 60 % van de kostprijs van de investeringen. § 2. In het geval van investeringen voor inrichtingen tot opvang van bejaarde personen en voor de vervanging van bestaande inrichtingen tot opvang van bejaarde personen bepaalt de Regering de maximumkostprijs die in aanmerking genomen moet worden bij de toekenning van de subsidies. § 3. Wat betreft de herconditionering van bestaande inrichtingen tot opvang van bejaarde personen, bepaalt de Regering de technische basiscriteria op grond waarvan de maximumkostprijs voor de toekenning van de subsidies berekend wordt. Deze maximumkostprijs omvat de algemene onkosten en de taksen.

Art. 4.§ 1. De subsidies worden toegekend voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° de verzoekende instelling voldoet aan de normen tot erkenning van de inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen;2° de creatie, instandhouding of aanpassing van inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen beantwoordt desgevallend aan het vestigings- en capaciteitsprogramma dat door de Regering is vastgelegd;3° de verzoekende instelling moet hetzij eigenaar zijn, hetzij een zakelijk recht of een genotsrecht op de inrichting voor de opvang van bejaarde personen uitoefenen over een periode die minstens gelijk is aan de duur van de boekhoudkundige afschrijving van de investering, die minimum twintig jaar bedraagt;4° de verzoekende instelling houdt rekening met de eisen van de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid voor personen met beperkte beweeglijkheid, met inachtneming van de modaliteiten die de Regering bepaalt. § 2. De toekenning van de subsidies is ondergeschikt aan de voorwaarde dat de verzoekende instelling de bestemming van de inrichting niet wijzigt zonder de voorafgaande toestemming van de Regering, op straffe van verplichte terugbetaling van de als subsidies ontvangen sommen.

Art. 5.De Regering bepaalt de criteria en de modaliteiten tot toekenning van de subsidies bedoeld in dit decreet, tot uitvoering van de opdracht en tot betaling van de subsidies, met inachtneming van de volgende elementen : 1° behalve voor de dossiers die uitsluitend betrekking hebben op roerende investeringen,alsook voor de overige projecten van werken die geen wijziging van de oppervlakte of van de bestemming van lokalen inhouden, legt de opdrachtgever die de subsidie aanvraagt zijn voorontwerp voor akkoord over aan de Minister;2° op straffe van verval maakt de verzoeker binnen een termijn van twee jaar, die ingaat op de datum van kennisgeving van het akkoord over het voorontwerp, hetzij zijn globaal project, hetzij het project betreffende de eerste fase van het uitvoeringsprogramma dat in het voorontwerp vastligt voor akkoord over aan de Regering.Deze termijn kan verlengd worden; 3° binnen twaalf maanden vanaf de datum van kennisgeving van het akkoord over het project maakt de verzoeker het volledige dossier betreffende de toewijzing van de opdracht aan de Regering over.Deze termijn kan verlengd worden; 4° het bedrag dat in aanmerking kan komen voor de toekenning van de subsidie betreft de volgende posten : a.het bedrag van de goedgekeurde offerte, eventueel gewijzigd naar gelang van de toegelaten bijkomende en wijzigende werken; b. de contractuele prijsherzieningen waarin het bestek voorziet;c. de belasting op de toegevoegde waarde; d. de algemene onkosten berekend op basis van de bedragen bedoeld in a., b. en c. volgens een percentage dat om de vijf jaar door de Regering wordt bepaald; 5° de wijzigende of bijkomende werken komen slechts in aanmerking voor subsidies als ze niet 10 % van de goedgekeurde initiële opdracht overschrijden, indexering niet inbegrepen.» HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.Artikel 5, § 4, 2°, van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten dat instaat voor de follow-up van en de controle op de beheersplannen van de met schulden bezwaarde gemeenten en dat het financiële evenwicht van de gemeenten van het Waalse Gewest moet helpen handhaven wordt vervangen als volgt : « 2° het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen tot opvang van bejaarde personen; ».

Art. 7.De wet van 22 maart 1971 tot subsidiëring van de bouw van rustoorden voor bejaarden wordt opgeheven.

Art. 8.Dit decreet treedt in werking op een door de Regering vastgelegde datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 7 november 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting en Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD. De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _________ (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement 642 (2007-2008), nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 7 november 2007.

Bespreking - Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^