Decreet van 07 november 2016
gepubliceerd op 09 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot harmonisatie van de rechtsgronden van de adviesorganen in hun relaties met het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016205994
pub.
09/12/2016
prom.
07/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205994

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


7 NOVEMBER 2016. - Decreet tot harmonisatie van de rechtsgronden van de adviesorganen in hun relaties met het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het decreet van 26 juni 1986 betreffende de toekenning van studietoelagen

Artikel 1.In artikel 29 van het decreet van 26 juni 1986 betreffende de toekenning van studietoelagen, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de Raad.De Raad bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de Raad een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement. » 2. paragraaf 6 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Het jaarbericht vermeld in het eerste lid wordt op de dag van zijn bekendmaking overgezonden aan het Parlement.» HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het decreet van 15 juni 1994 over de openbare bibliotheken en de Adviescommissie voor openbare bibliotheken

Art. 2.Artikel 12, § 2, van het decreet van 15 juni 1994 over de openbare bibliotheken en de Adviescommissie voor openbare bibliotheken, gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2004 en 15 december 2008, wordt aangevuld met een tweede tot vierde lid, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de Adviescommissie. De Adviescommissie bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de Adviescommissie een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Als de Adviescommissie een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het decreet van 20 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Adviescommissie voor de ziekenhuizen en van een Adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden sluiten houdende oprichting van een Adviescommissie voor de ziekenhuizen en van een Adviescommissie voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en voor de thuishulp

Art. 3.In artikel 2, § 2, van het decreet van 20 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Adviescommissie voor de ziekenhuizen en van een Adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden sluiten houdende oprichting van een Adviescommissie voor de ziekenhuizen en van een Adviescommissie voor de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en voor de thuishulp, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. de tweede zin van het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De Adviescommissie bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.» 2. dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een derde en een vierde lid, luidende : « Als de Adviescommissie voor de ziekenhuizen een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement. Als de Adviescommissie voor de ziekenhuizen een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. »

Art. 4.In artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010201917 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Dienstendecreet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. de tweede zin van het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De Adviescommissie bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.» 2. dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een derde en een vierde lid, luidende : « Als de Adviescommissie een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement. Als de Adviescommissie een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het decreet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

Art. 5.Artikel 2 van het decreet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/06/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende oprichting van een Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 27 april 2009, wordt aangevuld met een derde en een vierde lid, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de Sociaal-Economische Raad. De Raad bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de Sociaal-Economische Raad een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement. »

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. in het tweede lid worden de woorden "ter kennis van de Regering" vervangen door de woorden "ter kennis van de Regering en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap";2. het derde lid wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 11, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de Raad van de Duitstalige Gemeenschap" vervangen door de woorden "het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten

Art. 8.Artikel 34 van het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten wordt aangevuld met een tweede tot vierde lid, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de Sportraad. De Sportraad bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de Sportraad een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Als de Sportraad een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

Art. 9.In artikel 7 van het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. de drie leden van het huidige artikel 7 worden paragraaf 1;2. het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2 die de volgende leden omvat : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de Adviesraad.De Adviesraad bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de Adviesraad een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement. »

Art. 10.De tweede zin van artikel 9, zesde lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende zin : « Dat verslag wordt gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de radio-omroep en de filmvoorstellingen type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen

Art. 11.Artikel 114 van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de radio-omroep en de filmvoorstellingen type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2006, 3 december 2009, 13 februari 2012 en 25 maart 2013, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : « § 3. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de advieskamer. De advieskamer bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de advieskamer een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Als de advieskamer een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen

Art. 12.Artikel 38 van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen wordt aangevuld met een derde tot vijfde lid, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de commissie. De commissie bezorgt dat standpunt aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de commissie een standpunt over een voorontwerp van decreet inneemt, dient de Regering dat standpunt samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Als de commissie een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/11/2008 pub. 07/05/2009 numac 2009033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken sluiten betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken

Art. 13.Artikel 3 van het decreet van 17 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/11/2008 pub. 07/05/2009 numac 2009033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken sluiten betreffende de oprichting van een adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken wordt aangevuld met een tweede en een derde lid, luidende : « De adviesraad bezorgt het advies bedoeld in het eerste lid, 9°, aan de aanvrager binnen een door de aanvrager gestelde termijn.

Als de adviesraad een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement. »

Art. 14.In artikel 9 worden de woorden "aan de Regering en aan het Parlement overgemaakt" vervangen door de woorden "gelijktijdig aan de Regering en aan het Parlement toegezonden". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009202854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over het centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften ter bevordering van het onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften in de gewone scholen en de scholen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften evenals ter sluiten over het centrum voor bevorderingspedagogiek, ter verbetering van de gespecialiseerde pedagogische ondersteuning in de gewone en gespecialiseerde scholen, evenals ter aanmoediging van de ondersteuning van leerlingen met een beperking of met aanpassings- of leermoeilijkheden in de gewone en gespecialiseerde scholen

Art. 15.Artikel 8 van het decreet van 11 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009202854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over het centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften ter bevordering van het onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften in de gewone scholen en de scholen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften evenals ter sluiten over het centrum voor bevorderingspedagogiek, ter verbetering van de gespecialiseerde pedagogische ondersteuning in de gewone en gespecialiseerde scholen, evenals ter aanmoediging van de ondersteuning van leerlingen met een beperking of met aanpassings- of leermoeilijkheden in de gewone en gespecialiseerde scholen wordt aangevuld met een tweede tot vierde lid, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij het adviescomité. Het adviescomité bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als het adviescomité een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Als het adviescomité een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk

Art. 16.In artikel 47 van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin : « Als de Jeugdraad een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.» 2. het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin : « De Jeugdraad bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door de aanvrager gestelde termijn.»

Art. 17.Artikel 49 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Als de Jeugdraad een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. »

Art. 18.Artikel 51 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een derde tot vijfde lid, luidende : « Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij de jeugdcommissie. De jeugdcommissie bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als de jeugdcommissie een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat advies samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Als de jeugdcommissie een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. » HOOFDSTUK 1 2. - Algemene regels

Art. 19.Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan door bemiddeling van zijn voorzitter een advies aanvragen bij alle adviesorganen van de Regering of van de diensten van de Duitstalige Gemeenschap die hoofdzakelijk een adviserende taak hebben. Het om advies verzochte orgaan bezorgt dat advies aan de aanvrager binnen een door het Parlement gestelde termijn.

Als een adviesorgaan in de zin van het eerste lid een advies over een voorontwerp van decreet geeft, dient de Regering dat samen met het ontwerp van decreet in bij het Parlement.

Art. 20.Als een adviesorgaan in de zin van artikel 19, eerste lid, een activiteitenverslag opstelt, wordt dat activiteitenverslag gelijktijdig aan het Parlement en aan de Regering toegezonden. HOOFDSTUK 1 3. - Slotbepaling

Art. 21.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 7 november 2016.

O. PAASCH De Minister-President Mevr. I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Parlementair stuk : 140 (2015-2016), nr. 1. Voorstel van decreet.

Integraal verslag : 7 november 2016, nr. 31. Bespreking en aanneming.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^