Decreet van 08 februari 2002
gepubliceerd op 14 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 december 1993 tot aanvulling van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027163
pub.
14/02/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 december 1993 tot aanvulling van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 4 van het decreet van 23 december 1993 tot aanvulling van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 4.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Het tweede lid van artikel 26 van het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven, ingevoegd bij artikel 3 van dit decreet, is slechts van toepassing op voorwaarde dat een beslissing betreffende de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning werd genomen vóór 1 februari 2002, dat een administratief beroep tegen die beslissing wordt ingediend binnen de wettelijke termijnen en dat de aanvrager al het nodige doet opdat voornoemde beslissing zou genomen worden. » Het decreet van 21 januari 1999 houdende wijziging van het decreet van 23 december 1993 tot aanvulling van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en uiterlijk op 31 januari 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 februari 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, T. DETIENNE Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Waalse Gewestraad, 288 (2001-2002) nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 januari 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^