Decreet van 08 februari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200547
pub.
19/02/2007
prom.
08/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2007. - Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 1, 9° van het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën, opgeheven bij het decreet van 15 februari 2001, wordt hersteld in de volgende lezing : « 9° "concurrentiepool" : het door de Regering erkende partnerschap tussen ondernemingen, vormingscentra en openbare en privé onderzoekseenheden om synergieën te ontwikkelen rond een afzetmarkt en een technologisch en wetenschappelijk gebied; ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : « 12° "industrieel onderzoek" : geprogrammeerd of kritisch onderzoek dat gericht is op het verwerven van nieuwe kennis met het doel deze kennis bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten te gebruiken, of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren; 13° "preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteit" : de omzetting van de resultaten van industrieel onderzoek in een plan, een schema of een ontwerp voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten, of deze nu voor verkoop of gebruik zijn bestemd, met inbegrip van de fabricage van een eerste prototype dat niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend;voorts kan de preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteit bestaan uit de conceptuele formulering en het ontwerp van andere producten, processen of diensten en eerste demonstratie- of modelprojecten, voor zover deze projecten niet rechtstreeks voor industriële toepassing of commerciële exploitatie kunnen worden gebruikt of geschikt gemaakt; daaronder worden niet verstaan routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen of diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen zijn. »

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 december 1997, 15 februari 2001 en 13 november 2002 wordt aangevuld met een § 6, luidend als volgt : « § 6. De Regering kan aan de bedrijven die deel maken van een concurrentiepool een toelage toekennen voor een project van industrieel onderzoek of van preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteit. Dit project wordt in het kader van die pool uitgevoerd en door de Regering geselecteerd.

Voor de projecten van preconcurrentiële ontwikkelingsactiviteit vertegenwoordigt het bedrag van de toelage maximaal 25 % van de toelaatbare uitgaven. Dit bedrag wordt verhoogd tot 35 % voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

Voor de projecten van industrieel onderzoek vertegenwoordigt het bedrag van de toelage maximaal 35 % van de toelaatbare uitgaven. Dit bedrag wordt verhoogd tot 45 % voor de kleine en middelgrote ondernemingen.

De toelaatbare uitgaven zijn die bepaald in artikel 2, lid 3. »

Art. 4.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 februari 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waalse Parlement 512 (2006-2007), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 februari 2007.

Bespreking. Stemmingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^