Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling op grond

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027664
pub.
23/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een materie bedoeld in artikel 129 van de Grondwet.

Art. 2.Het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen wordt goedgekeurd.

Art. 3.De voertuigen die in aanmerking zijn gekomen voor de Europese goedkeuring nr. 98/69/B, nr. 1999/102B of nr. 1999/96B, worden geacht te beantwoorden aan de norm « euro 4 ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 Stukken van de Raad 355 (2001-2002), Nrs.1 en 2.

Volledig verslag , openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking. - Stemming.

Samenwerkingakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen Gelet op de artikelen 1, 3, 33, 35, 39, 134 en 170, § 2 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 2, g) , ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 januari 1989, de bijzondere wet van 16 juli 1993 en de bijzondere wet van 13 juni 2001;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid op de artikelen 4 en 42;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op de artikelen 1, § 2, 1bis, 3, 11°, 4, § 3 en 5, 11°, gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid op Titel V, artikelen 94, 1°, 97, 98, §§ 1 en 2, 99, § 1, 100, 101 en 103;

Overwegende dat tijdens het overlegcomité tussen de Federale Regering en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen op 7 december 2001 het Comité zijn principeakkoord van 13 juli 2001 heeft bevestigd over de vermindering van de belasting op de inverkeerstelling, met inachtneming van de fiscale neutraliteit;

Overwegende dat tijdens hetzelfde overlegcomité op 7 december 2001 de Gewesten hebben beslist ter uitvoering van voormeld bevestigd principeakkoord, wetgevende initiatieven te nemen tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;

Overwegende dat tijdens hetzelfde overlegcomité op 7 december 2001 de Gewesten hebben beslist een samenwerkingsakkoord te onderhandelen teneinde het principeakkoord uit te voeren door uitoefening van hun bevoegdheid en de concurrentie tussen de Gewesten te voorkomen op het vlak van de inschrijvingen van voertuigen;

In uitvoering van artikel 4, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 wordt een voorafgaandelijk samenwerkingsakkoord afgesloten zoals bedoeld in artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van de heer Dirk Van Mechelen, Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse regering;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van de heer Michel Daerden, Vice-President en Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken van de Waalse Regering;

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van de heer Guy Vanhengel, Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Zijn overeengekomen wat hierna volgt :

Artikel 1.De Gewesten verbinden zich ertoe de bepalingen, omschreven in de artikelen 2 tot en met 4 van dit samenwerkingsakkoord, op te nemen in hun respectieve regelgevingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling, bedoeld in artikel 3, 11°, van de bijzondere wet tot financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, vervangen door artikel 5 van de bijzondere wet van 13 juli 2001.

De verbintenis, zoals omschreven in het eerste lid, geldt slechts in zoverre de belastingplichtige een vennootschap, zoals bedoeld in de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten is.

Art. 2.In artikel 98 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wordt een § 1 ingevoegd, luidende : « § 1bis. Voor de in artikel 94, 1°, bedoelde voertuigen, die beantwoorden aan de emissienorm « euro 4 », wordt de belasting, vastgesteld overeenkomstig § 1, A , verminderd met de in de onderstaande tabel vermelde bedragen, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de voertuigen waarvan de motor, zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, gedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstoffen, wordt de belasting, vastgesteld overeenkomstig § 1, A , verminderd met 298 EUR, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting.

Indien de verbrandingsmotor van een voertuig wordt aangedreven door verschillende brandstoftypes, en het voertuig daardoor in aanmerking komt voor een combinatie van de verminderingen voor benzine en LPG, dan wordt de toe te kennen vermindering beperkt tot het hoogste bedrag dat voor dat aanslagjaar voor een bepaald type van brandstof van toepassing is ».

Art. 3.Artikel 98, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt : « § 2. De overeenkomstig § 1, A , en 1bis vastgestelde belasting wordt verminderd tot 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % of 10 % van haar bedrag voor de in artikel 94, 1°, bedoelde voertuigen die reeds, ofwel in het binnenland, ofwel in het buitenland vóór hun definitieve invoer ingeschreven geweest zijn gedurende respectievelijk 1 jaar tot minder dan 2 jaar, 2 jaar tot minder dan 3 jaar, 3 jaar tot minder dan 4 jaar, 4 jaar tot minder dan 5 jaar, 5 jaar tot minder 6 jaar, 6 jaar tot minder 7 jaar, 7 jaar tot minder 8 jaar, 8 jaar tot minder 9 jaar, 9 jaar tot minder dan 10 jaar, 10 jaar tot minder dan 11 jaar, 11 jaar tot minder 12 jaar, 12 jaar tot minder 13 jaar, 13 jaar tot minder dan 14 jaar, 14 jaar tot minder dan 15 jaar. »

Art. 4.In artikel 98, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « 10 jaar » vervangen door de woorden « 15 jaar ».

Art. 5.De bepalingen vervat in artikel 2 van dit Samenwerkingsakkoord zullen in de respectieve gewestelijke regelgevingen uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002.

De bepalingen vervat in de artikelen 3 en 4 van dit Samenwerkingsakkoord zullen in de respectieve gewestelijke regelgevingen in werking treden op 1 mei 2002.

Opgemaakt te Brussel, op 25 april 2002, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn bij dit akkoord.

Voor het Vlaamse Gewest : De Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN Voor het Waalse Gewest : De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^