Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 22 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027694
pub.
22/08/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 98 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wordt een § 1bis ingevoegd, luidende : « § 1bis . Voor de in artikel 94, 1°, bedoelde voertuigen, die beantwoorden aan de emissienorm "euro 4", wordt de belasting vastgesteld overeenkomstig § 1, A, verminderd met de in de onderstaande tabel vermelde bedragen, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Worden geacht te beantwoorden aan de emissienorm "euro 4", die voertuigen waaraan het Europees homologatieattest 98/69B of 1999/102B of 1999/96B is toegekend.

Voor de voertuigen waarvan de motor, zelfs gedeeltelijk of tijdelijk, gedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstoffen, wordt de belasting, vastgesteld overeenkomstig § 1, A , verminderd met 298 EUR, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting.

Indien de verbrandingsmotor van een voertuig wordt aangedreven door verschillende brandstoftypes, en het voertuig daardoor in aanmerking komt voor een combinatie van de vermindering voor benzine en LPG, dan wordt de toe te kennen vermindering beperkt tot het hoogste bedrag dat voor dat aanslagjaar voor een bepaald type van brandstof van toepassing is. »

Art. 3.Artikel 98, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt : « § 2. De overeenkomstig § 1, A, en 1bis vastgestelde belasting wordt verminderd tot 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % of 10 % van haar bedrag voor de in artikel 94, 1° bedoelde voertuigen die reeds, ofwel in het binnenland, ofwel in het buitenland vóór hun definitieve invoer ingeschreven geweest zijn gedurende respectievelijk 1 jaar tot minder dan 2 jaar, 2 jaar tot minder dan 3 jaar, 3 jaar tot minder dan 4 jaar, 4 jaar tot minder dan 5 jaar, 5 jaar tot minder dan 6 jaar, 6 jaar tot minder dan 7 jaar, 7 jaar tot minder dan 8 jaar, 8 jaar tot minder dan 9 jaar, 9 jaar tot minder dan 10 jaar, 10 jaar tot minder dan 11 jaar, 11 jaar tot minder dan 12 jaar, 12 jaar tot minder dan 13 jaar, 13 jaar tot minder dan 14 jaar, 14 jaar tot minder dan 15 jaar.»

Art. 4.In artikel 98, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "10 jaar" vervangen door de woorden "15 jaar".

Art. 5.Artikel 100 van hetzelfde Wetboek waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende : « § 2. De belasting is niet verschuldigd voor een in artikel 94, 1°, bedoeld voertuig of een in artikel 94, 2°, bedoeld luchtvaartuig dat wordt ingeschreven of voor een in artikel 94, 3°, bedoelde boot waarvoor een vlaggebrief wordt uitgereikt naar aanleiding van een overdracht tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden of een overdracht tussen uit de echt gescheiden personen ingevolge de echtscheiding of de beëindiging van wettelijke samenwoning, op voorwaarde dat de overdrager voor ditzelfde voertuig, luchtvaartuig of boot reeds de belasting heeft betaald. » Voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde maatregel wordt verstaan onder : - "wettelijk samenwonende" : de persoon die op de dag van de nieuwe inschrijving met de houder van de vroegere inschrijving samenwoonde en die met hem een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd had overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van twee personen die in hierboven bedoelde zin samenwonen, die vader en zoon of dochter, moeder en zoon of dochter, broers en/of zusters, oom en neef of nicht, en tante, neef of nicht zijn, voor zover de verklaring van wettelijke samenwoning ontvangen werd meer dan een jaar vóór de datum van de nieuwe inschrijving. - "beëindiging van wettelijke samenwoning" : het einde van de toestand van wettelijk samenwonenden na een verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning, die afgelegd is overeenkomstig artikel 1476, § 2, van het Burgerlijk Wetboek. »

Art. 6.De artikelen 2 en 5 van dit decreet hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2002. De artikelen 3 en 4 treden in werking op 1 mei 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 Stukken van de Raad 356 (2001-2002) nrs.1 tot en met 4.

Volledig verslag , openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking. - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^