Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 11 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1988

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027919
pub.
11/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1988 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Deel 1 - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1988 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 21.771.744.498 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1988 bedragen in totaal 22.436.700.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1988 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 664.955.502 BEF dat overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1988 vastgesteld op 21.771.744.498 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 5.De voor het begrotingsjaar 1988 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van - BEF. Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten - BEF lopende ontvangsten - BEF kapitaalontvangsten - BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 6.De voor het begrotingsjaar geboekte ontvangsten bedragen in totaal 31.429.989.163 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten (lopende en kapitaalontvangsten) - BEF lopende ontvangsten 16.385.721.494 BEF kapitaalontvangsten 15.044.267.669 BEF opbrengst van leningen -- BEF

Art. 7.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen - BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 8.De ten laste van het begrotingsjaar 1988 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.814.326.833 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 199.820.315 BEF b. prestaties van het lopende jaar 13.614.506.518 BEF Ordonnanceringskredieten 2.244.530.160 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 209.682.435 BEF b. prestaties van het lopende jaar 2.034.847.725 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5.324.574.427 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 300.206.919 BEF b. prestaties van het lopende jaar 5.024.367.508 BEF Ordonnanceringskredieten 7.312.319.527 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1.251.731.805 BEF b. prestaties van het lopende jaar 6.060.587.722 BEF Totaal van de ordonnanceringen 28.695.750.947 BEF

Art. 9.De ten laste van het begrotingsjaar 1988 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.814.089.415 BEF Ordonnanceringskredieten 2.244.530.160 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5.324.574.427 BEF Ordonnanceringskredieten 7.161.482.065 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 28.544.676.067 BEF

Art. 10.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : 237.418 BEF Ordonnanceringskredieten -- BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten 150.837.462 BEF Totaal (tabel C, kolom 11) 151.074.880 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 11.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 17.102.415.059 BEF Ordonnanceringskredieten 2.640.900.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.155.737.136 BEF Ordonnanceringskredieten 9.700.600.000 BEF Totaal 35.599.652.195 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 10.982.500.000 BEF Ordonnanceringskredieten 1.218.200.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.981.900.000 BEF Ordonnanceringskredieten 5.075.000.000 BEF Totaal 20.257.600.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.112.200.000 BEF Ordonnanceringskredieten 1.743.700.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.805.100.000 BEF Ordonnanceringskredieten 4.625.600.000 BEF Totaal 11.286.600.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 240.200.000 BEF Ordonnanceringskredieten 321.000.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 225.700.000 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 786.900.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1987, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit en de bijzondere bepalingen, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.247.915.059 BEF Ordonnanceringskredieten -- BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.594.437.136 BEF Ordonnanceringskredieten -- BEF Totaal 4.842.352.195 BEF

Art. 12.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1988 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1989 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 2.613.947.519 BEF Ordonnanceringskredieten -- BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 705.326.987 BEF Ordonnanceringskredieten -- BEF Totaal 3.319.274.506 BEF 2. met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 674.998.359 BEF Ordonnanceringskredieten 399.439.775 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 125.835.722 BEF Ordonnanceringskredieten 2.393.644.146 BEF Totaal 3.593.918.002 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1989.

Art. 13.Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van 9.291.260 BEF tot dekking van uitgaven gedaan buiten of boven de kredieten van het begrotingsjaar 1988 (tabel C, kolom 12).

Art. 14.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1988 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.814.326.833 BEF Ordonnanceringskredieten 2.244.530.160 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5.324.574.427 BEF Ordonnanceringskredieten 7.312.319.527 BEF Totaal 28.695.750.947 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 15.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar 1988, overeenkomstig bovenstaande artikelen 6 en 14, is het volgende : Ontvangsten 31.429.989.163 BEF Uitgaven 28.695.750.947 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1988 2.734.238.216 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor het jaar 1988

Art. 16.De voor het begrotingsjaar 1988 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 2.450.589.164 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 979.803.307 BEF kapitaalontvangsten 1.470.785.857 BEF

Art. 17.De voor het begrotingsjaar 1988 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 2.530.843.352 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende uitgaven 931.411.218 BEF kapitaaluitgaven 1.599.432.134 BEF

Art. 18.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1988 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 2.513.299.914 BEF (tabel E, kolom 5) : voor de lopende uitgaven : 913.867.780 BEF voor de kapitaaluitgaven : 1.599.432.134 BEF

Art. 19.De ten laste van de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : voor de lopende uitgaven : 17.543.438 BEF voor de kapitaaluitgaven : - BEF Totaal (tabel E, kolom 6) 17.543.438 BEF

Art. 20.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1988, overeenkomstig bovenstaande artikelen 16 en 17, is het volgende : Ontvangsten 2.450.589.164 BEF Uitgaven 2.530.843.352 BEF Overschot van uitgaven voor het jaar 1988 80.254.188 BEF Het algemene overschot van ontvangsten dat op 1 januari 1988 tot een bedrag van 3.276.747.371 BEF werd vastgesteld, wordt derhalve verminderd met de som van 80.254.188 BEF. Als gevolg daarvan werd op 31 december 1988 een overschot van ontvangsten tot een bedrag van 3.196.493.183 BEF vastgesteld.

De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 9) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1989. HOOFDSTUK IV. - Gecumuleerde resultaten

Art. 21.De voor alle diensten, begroting en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1988 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 15 en 20) : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel 2. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Openbare Ondernemingen die onder het Waalse Gewest ressorteren TITEL V. - Gewestelijke bedrijven ENTREPRISE REGIONALE DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU Het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer) opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du Barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1988 : Art. 22.

A. Vastleggingen De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1988 bedragen 166.258.773 BEF (tabel V3, kolom 4).

De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van bovenvermelde begroting bedragen 224.600.000 BEF (tabel V3, kolom 3).

De niet gebruikte vastleggingskredieten, namelijk 58.341.227 BEF, worden geannuleerd (tabel V3, kolom 5).

Art. 23.

B. Ontvangsten : De ontvangsten geboekt op de rekening die vastgesteld is onder het gezag van de voor Water bevoegde Minister van het Waalse Gewest en die voorzien is in het begrotingsdecreet (Titel V), bedragen 254.973.143 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel V1, kolom 4.

Art. 24.

C. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen 254.973.143 BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel V2, kolom 4) : lopende verrichtingen 224.204.210 BEF kapitaalverrichtingen 30.768.933 BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1988 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten : 325.500.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V4) : 36.999.211 BEF 3. definitief te annuleren : 107.526.068 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1988, op 254.973.143 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V2, kolom 4).

Art. 25.Het definitieve resultaat van de begroting 1988, overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 254.973.143 BEF Uitgaven 254.973.143 BEF Het begrotingsjaar 1988 eindigt dus met een nul saldo.

Rekening houdende met het overschot van ontvangsten vastgesteld bij de afsluiting van het begrotingsjaar 1987 (98.416.877 BEF), vertonen de resultaten van de gecumuleerde begrotingsjaren op 31 december 1988 een overschot van ontvangsten van 98.416.877 BEF. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad, 299 (2001-2002). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^