Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 11 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1987

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027920
pub.
11/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1987 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Deel 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1987 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 14.156.153.584 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1987 bedragen in totaal 14.513.000.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1987 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 356.846.416 BEF dat overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1987 vastgesteld op 14.156.153.584 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 5.De voor het begrotingsjaar 1987 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van - BEF. Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten - BEF lopende ontvangsten - BEF kapitaalontvangsten - BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 6.De voor het begrotingsjaar geboekte ontvangsten bedragen in totaal 40.537.659.746 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten (lopende en kapitaalontvangsten) - BEF lopende ontvangsten 21.519.448.846 BEF kapitaalontvangsten 19.018.210.900 BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 7.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen - BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 8.De ten laste van het begrotingsjaar 1987 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.047.401.392 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 93.333.681 BEF b. prestaties van het lopende jaar 12.954.067.711 BEF Ordonnanceringskredieten 563.210.423 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 100.000 BEF b. prestaties van het lopende jaar 563.110.423 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.012.439.967 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 249.371.276 BEF b. prestaties van het lopende jaar 5.763.068.691 BEF Ordonnanceringskredieten 5.732.986.869 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1.011.518.140 BEF b. prestaties van het lopende jaar 4.721.468.729 BEF Totaal van de ordonnanceringen 25.356.038.651 BEF

Art. 9.De ten laste van het begrotingsjaar 1987 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.047.396.621 BEF Ordonnanceringskredieten 563.210.423 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5.762.439.967 BEF Ordonnanceringskredieten 5.468.086.869 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 24.841.133.880 BEF

Art. 10.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : 4.771 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 250.000.000 BEF Ordonnanceringskredieten 264.900.000 BEF Totaal (tabel C, kolom 11) 514.904.771 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 11.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 17.209.845.113 BEF Ordonnanceringskredieten 1.040.300.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 8.188.536.286 BEF Ordonnanceringskredieten 9.611.100.000 BEF Totaal 36.049.781.399 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 14.015.900.000 BEF Ordonnanceringskredieten 610.000.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.055.100.000 BEF Ordonnanceringskredieten 8.990.200.000 BEF Totaal 29.671.200.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : Verhogingen (positieve resultaten) : A.. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.277.200.000 BEF Ordonnanceringskredieten 430.300.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 898.800.000 BEF Ordonnanceringskredieten 620.900.000 BEF Totaal 3.227.200.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 12.400.000 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 12.400.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1986, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit en de bijzondere bepalingen, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.929.145.113 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.234.636.286 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 3.163.781.399 BEF

Art. 12.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1987 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1988 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 3.247.915.059 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1.594.437.136 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 4.842.352.195 BEF 2. met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 914.528.662 BEF Ordonnanceringskredieten 477.089.577 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 581.659.183 BEF Ordonnanceringskredieten 3.878.113.131 BEF Totaal 5.851.390.553 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1988.

Art. 13.Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van - BEF tot dekking van uitgaven gedaan buiten of boven de kredieten van het begrotingsjaar 1987 (tabel C, kolom 12).

Art. 14.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1987 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.047.401.392 BEF Ordonnanceringskredieten 563.210.423 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.012.439.967 BEF Ordonnanceringskredieten 5.732.986.869 BEF Totaal 25.356.038.651 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 15.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar 1987, overeenkomstig bovenstaande artikelen 6 en 14, is het volgende : Ontvangsten 40.537.659.746 BEF Uitgaven 25.356.038.651 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1987 15.181.621.095 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor het jaar 1987

Art. 16.De voor het begrotingsjaar 1987 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 5.263.270.025 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 2.090.368.086 BEF kapitaalontvangsten 3.172.901.939 BEF

Art. 17.De voor het begrotingsjaar 1987 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 14.096.348.456 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 7.631.636.220 BEF Kapitaaluitgaven 6.464.712.236 BEF

Art. 18.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1987 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 14.001.205.105 BEF (tabel E, kolom 5) : voor de lopende uitgaven : 7.586.492.869 BEF voor de kapitaaluitgaven : 6.414.712.236 BEF

Art. 19.De ten laste van de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : voor de lopende uitgaven : 45.143.351 BEF voor de kapitaaluitgaven : 50.000.000 BEF Totaal (tabel E, kolom 6) 95.143.351 BEF

Art. 20.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1987, overeenkomstig bovenstaande artikelen 16 en 17, is het volgende : Ontvangsten 5.263.270.025 BEF Uitgaven 14.096.348.456 BEF Overschot van uitgaven voor het jaar 1987 8.833.078.431 BEF Het algemene overschot van ontvangsten dat op 1 januari 1987 tot een bedrag van 12.109.825.802 BEF werd vastgesteld, wordt derhalve verminderd met de som van 8.833.078.431 BEF. A. ls gevolg daarvan werd op 31 december 1987 een overschot van ontvangsten tot een bedrag van 3.276.747.371 BEF vastgesteld.

De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 9) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1988. HOOFDSTUK IV. - Gecumuleerde resultaten

Art. 21.De voor alle diensten, begroting en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1987 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 15 en 20) : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deel 2. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Openbare Ondernemingen die onder het Waalse Gewest ressorteren Openbare Instellingen "COMPLEXE DU BARRAGE DE NISRAMONT" Dienst belast met de exploitatie van het "Complexe du Barrage de Nisramont", dat opgericht is als Openbare Onderneming overeenkomstig de wet van 22 oktober 1970.

De eindregeling van de begroting van het « Complexe du Barrage de Nisramont » wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1987 : Art. 22.

A. Vastleggingen De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1987 bedragen 757.045 BEF (tabel F/3, kolom 4).

De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van bovenvermelde begroting bedragen 60.000.000 BEF (tabel F/3, kolom 3).

De niet gebruikte vastleggingskredieten, namelijk 59.242.955 BEF, worden geannuleerd (tabel F/3, kolom 5).

Art. 23.

B. Ontvangsten : De ontvangsten geboekt op de rekening die vastgesteld is onder het gezag van de voor Water bevoegde Minister van het Waalse Gewest en die voorzien is in het begrotingsdecreet (Titel V), bedragen 482.919.307 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel F/1, kolom 4.

Art. 24.

C. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen 436.055.569 BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel F/2, kolom 4) : lopende verrichtingen 416.489.255 BEF kapitaalverrichtingen 19.566.314 BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1987 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten : 470.000.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel G) : 24.046.641 BEF 3. definitief te annuleren : 57.991.072 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1987, op 436.055.569 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel F/2, kolom 4).

Art. 25.Het definitieve resultaat van de begroting 1987, overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 482.919.307 BEF Uitgaven 436.055.569 BEF Het begrotingsjaar 1987 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 46.863.738 BEF. Rekening houdende met het overschot van ontvangsten vastgesteld bij de afsluiting van het begrotingsjaar 1986 (51.553.139 BEF), vertonen de resultaten van de gecumuleerde begrotingsjaren op 31 december 1987 een overschot van ontvangsten van 98.416.877 BEF. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad, 298 (2001-2002). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^