Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 11 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1986

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027921
pub.
11/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1986 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Deel 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1986 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 5.454.485.980 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1986 bedragen in totaal 5.862.200.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1986 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 407.714.020 BEF dat overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1986 vastgesteld op 5.454.485.980 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 5.De voor het begrotingsjaar 1986 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van - BEF. Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten - BEF lopende ontvangsten - BEF kapitaalontvangsten - BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 6.De voor het begrotingsjaar geboekte ontvangsten bedragen in totaal 28.188.814.498 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten (lopende en kapitaalontvangsten) 3.303.998.800 BEF lopende ontvangsten 10.452.635.871 BEF kapitaalontvangsten 14.432.179.827 BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 7.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen - BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 8.De ten laste van het begrotingsjaar 1986 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.061.902.914 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 179.491.364 BEF b. prestaties van het lopende jaar 12.882.411.550 BEF Ordonnanceringskredieten 77.990.976 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1.267.860 BEF b. prestaties van het lopende jaar 76.723.116 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.931.889.709 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 44.608.744 BEF b. prestaties van het lopende jaar 6.887.280.965 BEF Ordonnanceringskredieten 5.335.516.857 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 581.281.511 BEF b. prestaties van het lopende jaar 4.754.235.346 BEF Totaal van de ordonnanceringen 25.407.300.456 BEF

Art. 9.De ten laste van het begrotingsjaar 1986 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.061.902.914 BEF Ordonnanceringskredieten 77.990.976 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.931.889.709 BEF Ordonnanceringskredieten 5.335.516.857 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 25.407.300.456 BEF

Art. 10.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal (tabel C, kolom 11) - BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 11.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 15.773.361.712 BEF Ordonnanceringskredieten 129.800.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 8.396.707.425 BEF Ordonnanceringskredieten 7.159.700.000 BEF Totaal 31.459.569.137 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 12.157.700.000 BEF Ordonnanceringskredieten 61.200.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.786.200.000 BEF Ordonnanceringskredieten 4.479.400.000 BEF Totaal 20.484.500.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.121.600.000 BEF Ordonnanceringskredieten 68.600.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 4.725.700.000 BEF Ordonnanceringskredieten 2.680.300.000 BEF Totaal 9.596.200.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 624.100.000 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 624.100.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1985, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit en de bijzondere bepalingen, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.494.061.712 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 508.907.425 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 2.002.969.137 BEF

Art. 12.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1986 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1987 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1.929.145.113 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1.234.636.286 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 3.163.781.399 BEF 2. met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 782.313.685 BEF Ordonnanceringskredieten 51.809.024 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 230.181.430 BEF Ordonnanceringskredieten 1.824.183.143 BEF Totaal 2.888.487.282 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1987.

Art. 13.Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van - BEF tot dekking van uitgaven gedaan buiten of boven de kredieten van het begrotingsjaar 1986 (tabel C, kolom 12).

Art. 14.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1986 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.061.902.914 BEF Ordonnanceringskredieten 77.990.976 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.931.889.709 BEF Ordonnanceringskredieten 5.335.516.857 BEF Totaal 25.407.300.456 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 15.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar 1986, overeenkomstig bovenstaande artikelen 6 en 14, is het volgende : Ontvangsten 28.188.814.498 BEF Uitgaven 25.407.300.456 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1986 2.781.514.042 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor het jaar 1986

Art. 16.De voor het begrotingsjaar 1986 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 8.182.872.997 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 3.144.108.146 BEF kapitaalontvangsten 5.038.764.851 BEF

Art. 17.De voor het begrotingsjaar 1986 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 5.644.828.172 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 2.248.541.247 BEF Kapitaaluitgaven 3.396.286.925 BEF

Art. 18.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1986 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 5.588.754.653 BEF (tabel E, kolom 5) : voor de lopende uitgaven : 2.202.367.728 BEF voor de kapitaaluitgaven : 3.386.386.925 BEF

Art. 19.De ten laste van de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : voor de lopende uitgaven : 46.173.519 BEF voor de kapitaaluitgaven : 9.900.000 BEF Totaal (tabel E, kolom 6) 56.073.519 BEF

Art. 20.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1986, overeenkomstig bovenstaande artikelen 16 en 17, is het volgende : Ontvangsten 8.182.872.997 BEF Uitgaven 5.644.828.172 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1986 2.538.044.825 BEF Het algemene overschot van ontvangsten dat op 1 januari 1986 tot een bedrag van 9.571.780.977 BEF werd vastgesteld, wordt derhalve verhoogd met de som van 2.538.044.825 BEF. Als gevolg daarvan werd op 31 december 1986 een overschot van ontvangsten tot een bedrag van 12.109.825.802 BEF vastgesteld.

De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 9) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1987. HOOFDSTUK IV - Gecumuleerde resultaten

Art. 21.De voor alle diensten, begroting en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1986 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 15 en 20) : Begroting : overschot van ontvangsten 2.781.514.042 BEF Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten 2.538.044.825 BEF Totaal : overschot van ontvangsten 5.319.558.867 BEF Deel 2 : Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Openbare Ondernemingen die onder het Waalse Gewest ressorteren Openbare Instellingen "COMPLEXE DU BARRAGE DE NISRAMONT" Dienst belast met de exploitatie van het "Complexe du Barrage de Nisramont, dat opgericht is als Openbare Onderneming overeenkomstig de wet van 22 oktober 1970.

De eindregeling van de begroting van het « Complexe du Barrage de Nisramont » wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1986 : Art. 22.

A. Ontvangsten : De ontvangsten geboekt op de rekening die vastgesteld is onder het gezag van de voor Water bevoegde Minister van het Waalse Gewest en die voorzien is in het begrotingsdecreet (Titel V), bedragen 20.638.855 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel F/1, kolom 4.

Art. 23.

B. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen 10.797.802 BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel F/2, kolom 4) : lopende verrichtingen 9.785.793 BEF kapitaalverrichtingen 1.012.009 BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1986 worden als volgt vastgesteld : 1.toegekend bij begrotingsdecreten : 16.600.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel G) : - BEF 3.definitief te annuleren : 5.802.198 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1986, op 10.797.802 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel F/2, kolom 4).

Art. 24.Het definitieve resultaat van de begroting 1986, overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 20.638.855 BEF Uitgaven 10.797.802 BEF Het begrotingsjaar 1986 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 9.841.053 BEF. Rekening houdende met het overschot van ontvangsten vastgesteld bij de afsluiting van het begrotingsjaar 1985 (41.712.086 BEF), vertonen de resultaten van de gecumuleerde begrotingsjaren op 31 december 1986 een overschot van ontvangsten van 51.553.139 BEF. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad, 297 (2001-2002). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^