Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 18 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1990

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027966
pub.
18/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1990 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : DEEL 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1990 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 34.862.489.148 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1990 bedragen in totaal 35.222.600.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : a. oorspronkelijke begroting 33.223.500.000 BEF b. kredietaanpassingen : - verhogingen 2.469.200.000 BEF - verminderingen 470.100.000 BEF

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1990 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 360.110.852 BEF dat overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3 worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1990 vastgesteld op 34.862.489.148 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 5.De voor het begrotingsjaar 1990 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van - BEF. Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten - BEF lopende ontvangsten - BEF kapitaalontvangsten - BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 6.De voor het begrotingsjaar geboekte ontvangsten bedragen in totaal 31.429.989.163 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten (lopende en kapitaalontvangsten) BEF lopende ontvangsten 77.932.950.670 BEF kapitaalontvangsten 4.954.541.682 BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 7.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen - BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 8.De ten laste van het begrotingsjaar 1990 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 73.228.746.323 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 4.193.954.374 BEF b. prestaties van het lopende jaar 69.034.791.949 BEF Ordonnanceringskredieten 6.499.178.385 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1.077.830.804 BEF b. prestaties van het lopende jaar 5.421.347.581 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.777.291.261 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 29.934.432 BEF b. prestaties van het lopende jaar 3.747.356.829 BEF Ordonnanceringskredieten 18.428.227.044 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 5.689.318.293 BEF b. prestaties van het lopende jaar 12.738.908.751 BEF Totaal van de ordonnanceringen 101.933.443.013 BEF

Art. 9.De ten laste van het begrotingsjaar 1990 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 73.224.962.388 BEF Ordonnanceringskredieten 6.489.551.777 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.777.266.303 BEF Ordonnanceringskredieten 18.427.792.211 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 101.919.572.679 BEF

Art. 10.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : 3.783.935 BEF Ordonnanceringskredieten 9.626.608 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 24.958 BEF Ordonnanceringskredieten 434.833 BEF Totaal (tabel C, kolom 11) 13.870.334BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 11.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 87.654.688.723 BEF Ordonnanceringskredieten 7.452.000.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 4.655.549.877 BEF Ordonnanceringskredieten 20.657.600.000 BEF Totaal 120.419.838.600 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 67.449.900.000 BEF Ordonnanceringskredieten 6.693.800.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 4.030.000.000 BEF Ordonnanceringskredieten 20.545.900.000 BEF Totaal 98.719.600.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.992.400.000 BEF Ordonnanceringskredieten 888.900.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 110.300.000 BEF Ordonnanceringskredieten 119.600.000 BEF Totaal 4.111.200.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 95.700.000 BEF Ordonnanceringskredieten 130.700.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 287.200.000 BEF Ordonnanceringskredieten 7.900.000 BEF Totaal 521.500.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1989, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit en de bijzondere bepalingen, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 17.308.088.723 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 802.449.877 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 18.110.538.600 BEF

Art. 12.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1990 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1990 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 4.317.343.401 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 628.473.807 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 4.945.817.208 BEF 2. met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 10.084.004.090 BEF Ordonnanceringskredieten 952.821.615 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 274.784.809 BEF Ordonnanceringskredieten 2.229.372.956 BEF Totaal 13.540.983.470 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1991.

Art. 13.Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van 405.091 BEF tot dekking van uitgaven gedaan buiten of boven de kredieten van het begrotingsjaar 1990 (tabel C, kolom 12).

Art. 14.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1990 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 73.228.746.323 BEF Ordonnanceringskredieten 6.499.178.385 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.777.291.261 BEF Ordonnanceringskredieten 18.428.227.044 BEF Totaal 101.933.443.013 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 15.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar 1990, overeenkomstig bovenstaande artikelen 6 en 14, is het volgende : Ontvangsten 82.887.492.352 BEF Uitgaven 101.933.443.013 BEF Overschot van uitgaven voor het jaar 1990 19.045.950.661 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor het jaar 1990

Art. 16.De voor het begrotingsjaar 1990 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 2.533.077.777 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 1.498.037.257 BEF kapitaalontvangsten 974.267.249 BEF Begroting 62 : Buitenlandse Zaken 60.773.271 BEF

Art. 17.De voor het begrotingsjaar 1990 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 2.206.555.481 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 1.261.956.123 BEF Kapitaaluitgaven 927.847.666 BEF Begroting 62 : Buitenlandse Zaken 16.751.692 BEF

Art. 18.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1990 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 2.175.456.370 BEF (tabel E, kolom 5) : voor de lopende uitgaven : 1.230.857.012 BEF voor de kapitaaluitgaven : 927.847.666 BEF voor de begroting 62 : Buitenlandse Zaken 16.751.692 BEF

Art. 19.De ten laste van de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : voor de lopende uitgaven : 31.099.111 BEF voor de kapitaaluitgaven : - BEF Totaal (tabel E, kolom 6) 31.099.111 BEF

Art. 20.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1990, overeenkomstig bovenstaande artikelen 16 en 17, is het volgende : Ontvangsten 2.533.077.777 BEF Uitgaven 2.206.555.481 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1990 326.522.296 BEF Het algemene overschot van ontvangsten dat op 1 januari 1990 tot een bedrag van 3.507.057.653 BEF werd vastgesteld, wordt derhalve verhoogd met de som van 326.522.296 BEF. Als gevolg daarvan werd op 31 december 1990 een overschot van ontvangsten tot een bedrag van 3.833.579.949 BEF vastgesteld.

De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 9) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1991. HOOFDSTUK IV. - Gecumuleerde resultaten

Art. 21.De voor alle diensten, begroting en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1990 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 15 en 20) : Begroting: overschot van uitgaven 19.045.950.661 BEF Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten 326.522.296 BEF Totaal : overschot van uitgaven 18.719.428.365 BEF DEEL 2. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de gewestelijke bedrijven die onder het Waalse Gewest ressorteren TITEL V. - Gewestelijke bedrijven A. Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau E.R.P.E.) Het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer) opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du Barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1990 : Art. 22.

A. Vastleggingen De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1990 bedragen 239.365.168 BEF (tabel V A2, kolom 4).

De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van bovenvermelde begroting bedragen 347.300.000 BEF (tabel V A2, kolom 3).

De niet gebruikte vastleggingskredieten, namelijk 107.934.832 BEF, worden geannuleerd (tabel V A2, kolom 5).

Art. 23.

B. Ontvangsten : De voor het begrotingsjaar 1990 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 445.527.135 BEF overeenkomstig tabel V A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 238.167.310 BEF kapitaalverrichtingen 207.359.825 BEF Art. 24.

C. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen 445.527.135 BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel V A3, kolom 4) : lopende verrichtingen 238.167.310 BEF kapitaalverrichtingen 207.359.825 BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1990 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten : 594.600.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V A4) : 60.294.174 BEF 3. definitief te annuleren : 209.367.039 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1990, op 445.527.135 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V A3, kolom 4).

Art. 25.Het definitieve resultaat van de begroting 1990, overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 445.527.135 BEF Uitgaven 445.527.135 BEF Het begrotingsjaar 1990 eindigt dus met een nul saldo.

B. Office régional Wallon des déchets (O.R.W.D.) (Waalse gewestelijke dienst voor afvalstoffen) De eindregeling van de begroting van de "Office régional wallon des déchets" voor het begrotingsjaar 1990 wordt als volgt vastgesteld : Art. 26.

A. Vastleggingen De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1990 bedragen - BEF (tabel V B2, kolom 4).

De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van bovenvermelde begroting bedragen 15.000.000 BEF (tabel V B2, kolom 3).

De niet gebruikte vastleggingskredieten, namelijk 15.000.000 BEF, worden geannuleerd (tabel V B2, kolom 5).

Art. 27.

B. Ontvangsten : De voor het begrotingsjaar 1990 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 200.000 BEF overeenkomstig tabel V B1, kolom 3.

Art. 28.

C. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen - BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel V B2, kolom 4) : lopende verrichtingen - BEF kapitaalverrichtingen - BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1990 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten : 100.000.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V B3) : - BEF 3.definitief te annuleren : 100.000.000 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1990, op - BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V B2, kolom 4).

Art. 29.Het definitieve resultaat van de begroting 1990, overeenkomstig de artikelen 27 en 28 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 200.000 BEF Uitgaven - BEF Het begrotingsjaar 1988 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 200.000 BEF. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 : Stukken van de Raad 301 (2001-2002).Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^