Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 18 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1989

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027967
pub.
18/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1989 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : DEEL 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1989 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 32.451.292.233 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1989 bedragen in totaal 33.859.300.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : a. oorspronkelijke begroting 19.198.800.000 BEF b. kredietaanpassingen : - verhogingen 15.794.500.000 BEF - verminderingen 1.134.000.000 BEF

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1989 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 1.408.007.767 BEF dat overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1989 vastgesteld op 32.451.292.233 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 5.De voor het begrotingsjaar 1989 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van - BEF. Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten - BEF lopende ontvangsten - BEF kapitaalontvangsten - BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 6.De voor het begrotingsjaar geboekte ontvangsten bedragen in totaal 87.266.650.075 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : niet verdeelde ontvangsten (lopende en kapitaalontvangsten) 1.565.190 BEF lopende ontvangsten 76.226.284.313 BEF kapitaalontvangsten 11.038.800.572 BEF opbrengst van leningen - BEF

Art. 7.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen - BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 8.De ten laste van het begrotingsjaar 1989 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 51.798.099.716 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 113.081.122 BEF b. prestaties van het lopende jaar 51.685.018.594 BEF Ordonnanceringskredieten 3.366.865.101 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 491.292.674 BEF b. prestaties van het lopende jaar 2.875.572.427 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 8.524.441.689 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 89.882.319 BEF b. prestaties van het lopende jaar 8.434.559.370 BEF Ordonnanceringskredieten 12.494.297.036 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 3.010.530.064 BEF b. prestaties van het lopende jaar 9.483.766.972 BEF Totaal van de ordonnanceringen 76.183.703.542 BEF

Art. 9.De ten laste van het begrotingsjaar 1989 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 51.732.089.115 BEF Ordonnanceringskredieten 3.364.514.922 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5.724.433.573 BEF Ordonnanceringskredieten 12.490.654.689 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 73.311.692.299 BEF

Art. 10.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : 66.010.601 BEF Ordonnanceringskredieten 2.350.179 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.800.008.116 BEF Ordonnanceringskredieten 3.642.347 BEF Totaal (tabel C, kolom 11) 2.872.011.243 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 11.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 70.047.847.519 BEF Ordonnanceringskredieten 4.856.500.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9.639.726.987 BEF Ordonnanceringskredieten 16.176.400.000 BEF Totaal 100.720.474.506 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.462.000.000 BEF Ordonnanceringskredieten 2.748.000.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 3.383.400.000 BEF Ordonnanceringskredieten 9.303.100.000 BEF Totaal 29.396.500.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 56.507.400.000 BEF Ordonnanceringskredieten 2.108.500.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5.051.000.000 BEF Ordonnanceringskredieten 7.418.100.000 BEF Totaal 71.085.000.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.535.500.000 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten 544.800.000 - BEF Totaal 3.080.300.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1988, overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit en de bijzondere bepalingen, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.613.947.519 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 705.326.987 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 3.319.274.506 BEF

Art. 12.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1989 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1990 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de wet van 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 17.308.088.723 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 802.449.877 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 18.110.538.600 BEF 2. met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 942.665.646 BEF Ordonnanceringskredieten 1.501.333.268 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 341.235.421 BEF Ordonnanceringskredieten 3.682.368.018 BEF Totaal 6.467.602.353 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1990.

Art. 13.Aanvullende kredieten worden toegekend ten bedrage van 41.369.989 BEF tot dekking van uitgaven gedaan buiten of boven de kredieten van het begrotingsjaar 1989 (tabel C, kolom 12).

Art. 14.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1989 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 51.798.099.716 BEF Ordonnanceringskredieten 3.366.865.101 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 8.524.441.689 BEF Ordonnanceringskredieten 12.494.297.036 BEF Totaal 76.183.703.542 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 15.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar 1989, overeenkomstig bovenstaande artikelen 6 en 14, is het volgende : Ontvangsten 87.266.650.075 BEF Uitgaven 76.183.703.542 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1989 11.082.946.533 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdelingvan de begroting voor het jaar 1989

Art. 16.De voor het begrotingsjaar 1989 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 2.645.329.250 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 1.239.632.815 BEF kapitaalontvangsten 1.350.408.577 BEF Begroting 62 : Buitenlandse Zaken 55.287.858 BEF

Art. 17.De voor het begrotingsjaar 1989 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 2.366.755.946 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 1.197.877.246 BEF Kapitaaluitgaven 1.168.878.700 BEF Begroting 62 : Buitenlandse Zaken - BEF

Art. 18.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1989 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 2.317.208.878 BEF (tabel E, kolom 5) : voor de lopende uitgaven : 1.148.330.178 BEF voor de kapitaaluitgaven : 1.168.878.700 BEF

Art. 19.De ten laste van de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 32 van de wet van 28 juni 1963 op de Rijkscomptabiliteit, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : voor de lopende uitgaven : 49.547.068 BEF voor de kapitaaluitgaven : - BEF voor de begroting 62 : Buitenlandse Zaken - BEF Totaal (tabel E, kolom 6) 49.547.068 BEF

Art. 20.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1989, overeenkomstig bovenstaande artikelen 16 en 17, is het volgende : Ontvangsten 2.645.329.250 BEF Uitgaven 2.366.755.946 BEF Overschot van ontvangsten voor het jaar 1989 278.573.304 BEF Het algemene overschot van ontvangsten dat op 1 januari 1989 tot een bedrag van 3.214.036.621 BEF werd vastgesteld, wordt derhalve verhoogd met de som van 278.573.304 BEF. Als gevolg daarvan werd op 31 december 1989 een overschot van ontvangsten tot een bedrag van 3.492.609.925 BEF vastgesteld.

De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 9) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1990. HOOFDSTUK IV. - Gecumuleerde resultaten

Art. 21.De voor alle diensten, begroting en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1989 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 15 en 20) : Begroting : overschot van ontvangsten 11.082.946.533 BEF Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten 278.573.304 BEF Totaal : overschot van ontvangsten 11.361.519.837 BEF DEEL 2 : Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Gewestelijke bedrijven die onder het Waalse Gewest ressorteren TITEL V. - Gewestelijke bedrijven A. ENTREPRISE REGIONALE DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU (E.R.P.E.) Het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer) opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1989 : Art. 22.

A. Vastleggingen De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1989 bedragen 82.949.008 BEF (tabel V A2, kolom 4).

De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van bovenvermelde begroting bedragen 191.900.000 BEF (tabel V A2, kolom 3).

De niet gebruikte vastleggingskredieten, namelijk 108.950.992 BEF, worden geannuleerd (tabel V A2, kolom 5).

Art. 23.

B. Ontvangsten : De voor het begrotingsjaar 1989 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 317.075.344 BEF overeenkomstig tabel V A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 261.958.624 BEF kapitaalverrichtingen 55.116.720 BEF Art. 24.

C. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen 317.075.344 BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel V A3, kolom 4) : lopende verrichtingen 261.958.624 BEF kapitaalverrichtingen 55.116.720 BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1989 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten : 413.300.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V A4) : 46.458.063 BEF 3. definitief te annuleren : 142.682.719 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1989, op 317.075.344 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V A3, kolom 4).

Art. 25.Het definitieve resultaat van de begroting 1989, overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 317.075.344 BEF Uitgaven 317.075.344 BEF Het begrotingsjaar 1989 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE REGIONAL WALLON DES DECHETS (O.R.W.D.) (WAALSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR AFVALSTOFFEN) De "Office régional wallon des déchets" die bij decreet van 5 juli 1985 als gewestelijk bedrijf opgericht werd, heeft een eerste begroting voorgelegd die niet uitgevoerd werd.

Bijgevolg wordt de eindregeling van de begroting van de "Office régional wallon des déchets" voor het begrotingsjaar 1989 als volgt vastgesteld : Art. 26.

A. Ontvangsten : De voor het begrotingsjaar 1989 geboekte ontvangsten bedragen in totaal - BEF overeenkomstig tabel V B1, kolom 3.

Art. 27.

B. Uitgaven : De op genoemde rekening vastgestelde uitgaven bedragen - BEF. Dit bedrag is als volgt samengesteld (tabel V B2, kolom 4) : lopende verrichtingen - BEF kapitaalverrichtingen - BEF De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1989 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten : 40.000.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V B3) : - BEF 3.definitief te annuleren : 40.000.000 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1989, op - BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V B2, kolom 4).

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad, 300 (2001-2002). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^