Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 19 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1993

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027968
pub.
19/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1993 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : DEEL 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1993 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 31.532.619.452 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1993 bedragen in totaal 32.072.200.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : a. oorspronkelijke begroting 33.215.200.000 BEF b. kredietaanpassingen : - verhogingen 14.600.000 BEF - verminderingen 1.157.600.000 BEF

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1993 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 539.580.548 BEF dat overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1993 vastgesteld op 31.532.619.452 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). § 3. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten

Art. 5.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de variabele vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel Abis , kolom 6, de som van 4.226.194.379 BEF. § 4. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten

Art. 6.De variabele vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1993 bedragen 6.518.400.000 BEF, overeenkomstig tabel Abis, kolom 2.

Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1993 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten : 4.840.964.046 BEF, verhoogd met het op 1 januari 1993 bestaande positief saldo : 145.517.247 BEF, namelijk een totaalbedrag van 4.986.481.293 BEF (tabel Abis, kolom 5).

Art. 7.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, bedraagt het beschikbaar bedrag van vastleggingen - variabele kredieten - aan het einde van het begrotingsjaar 1993 : 760.286.914 BEF (tabel Abis, kolom 9).

Dit saldo wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1994 en is als volgt samengesteld : a. een beschikbaar bedrag van 2.206.072.928 BEF b. een overschrijding van 1.445.786.014 BEF, als gevolg van de machtiging om verbintenissen aan te gaan ten belope van 2.960.000.000 BEF ten laste van het fonds voor de bescherming van oppervlaktewater (decreet van 30 april 1990) ongeacht het beschikbaar bedrag hiervan. § 5. Vaststelling van de bijzondere vastleggingsmachtingen

Art. 8.Voor 1993 bedragen de vastleggingsmachtigingen, die op grond van het beschikkend gedeelte van de verschillende begrotingsdecreten worden verleend, in totaal 3.341.000.000 BEF (waaronder 540.000.000 BEF voor de variabele kredieten)

Art. 9.De ten laste van bovenvermelde machtigingen toegerekende vastleggingen bedragen 3.307.561.333 BEF. De bij de afsluiting van het begrotingsjaar niet gebruikte en te annuleren vastleggingsmachtigingen bedragen dus 33.438.667 BEF. HOOFDSTUK II. - Lopende ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten

Art. 10.De voor het begrotingsjaar 1993 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van 129.589.110.155 BEF. Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 105.322.026.372 BEF kapitaalontvangsten 8.267.083.783 BEF opbrengst van leningen 16.000.000.000 BEF

Art. 11.De voor het begrotingsjaar geboekte lopende en kapitaalontvangsten bedragen in totaal 122.962.547.023 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 99.921.537.302 BEF kapitaalontvangsten 7.041.009.721 BEF opbrengst van leningen 16.000.000.000 BEF

Art. 12.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 6.626.563.132 BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7).

Deze som is als volgt samengesteld : a. geannuleerde rechten of rechten die het voorwerp uitmaken van een onbepaalde schorsing : lopende ontvangsten 334.959.062 BEF kapitaalontvangsten 23.335.698 BEF b. rechten overgedragen naar het begrotingsjaar 1994 : lopende ontvangsten 5.065.530.008 BEF kapitaalontvangsten 1.202.738.364 BEF § 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 13.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 81.198.675.910 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1.626.116.940 BEF b. prestaties van het lopende jaar 79.572.558.970 BEF Ordonnanceringskredieten 6.862.198.819 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1.796.245.389 BEF b. prestaties van het lopende jaar 5.065.953.430 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 7.649.910.833 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 172.534.199 BEF b. prestaties van het lopende jaar 7.477.376.634 BEF Ordonnanceringskredieten 24.638.894.321 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 8.589.289.288 BEF b. prestaties van het lopende jaar 16.049.605.033 BEF Totaal van de ordonnanceringen 120.349.679.883 BEF

Art. 14.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 81.198.675.910 BEF Ordonnanceringskredieten 6.862.198.819 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 7.649.910.833 BEF Ordonnanceringskredieten 24.638.894.321 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 120.349.679.883 BEF

Art. 15.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal (tabel C, kolom 11) - BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 16.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 90.480.465.255 BEF Ordonnanceringskredieten 8.257.900.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 8.825.458.336 BEF Ordonnanceringskredieten 26.970.500.000 BEF Totaal 134.534.323.591 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 82.143.400.000 BEF Ordonnanceringskredieten 8.254.800.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.934.800.000 BEF Ordonnanceringskredieten 27.563.600.000 BEF Totaal 124.896.600.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten (met inbegrip van de herverdelings- en overdrachtsbesluiten) : Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.208.300.000 BEF Ordonnanceringskredieten 3.100.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.289.700.000 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 3.501.100.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten 593.100.000 BEF Totaal 593.100.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1992, overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 6.128.765.255 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 600.958.336 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 6.729.723.591 BEF

Art. 17.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1993 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1994 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 7.912.236.715 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 933.459.013 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 8.845.695.728 BEF 2. met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1.369.552.630 BEF Ordonnanceringskredieten 1.395.701.181 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 242.088.490 BEF Ordonnanceringskredieten 2.331.605.679 BEF Totaal 5.338.947.980 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1994.

Art. 18.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 16 en 17 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1993 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 81.198.675.910 BEF Ordonnanceringskredieten 6.862.198.819 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 7.649.910.833 BEF Ordonnanceringskredieten 24.638.894.321 BEF Totaal 120.349.679.883 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 19.Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig bovenstaande artikelen 11 en 13, is het volgende : Ontvangsten 122.962.547.023 BEF Uitgaven 120.349.679.883 BEF Overschot van ontvangsten 2.612.867.140 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten

Art. 20.De ordonnanceringskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad voor de ordonnaceringen van 1993 bedragen 4.193.400.000 BEF overeenkomstig tabel Cbis , kolom 2. § 2. Vaststelling van de toegewezen ontvangsten

Art. 21.De desbetreffende voor het begrotingsjaar 1993 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van 4.991.112.380 BEF.

Art. 22.Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1993 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten (tabel B, kolom 4), namelijk : Ontvangsten van het jaar 4.840.964.046 BEF verhoogd met het op 1 januari 1993 beschikbaar saldo : 830.127.647 BEF, namelijk een totaalbedrag van 5.671.091.693 BEF (tabel Cbis, kolommen 3, 4 en 5). § 3. Vaststelling van de uitgaven

Art. 23.De voor het begrotingsjaar 1993 ten laste van de toegewezen ontvangsten (variabele kredieten) toegerekende ordonnanceringen bedragen 1.667.109.669 BEF (tabel Cbis, kolom 6) en zijn als volgt samengesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : Lopende uitgaven 30.896.768 BEF Kapitaaluitgaven 1.636.212.901 BEF

Art. 24.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten van het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig bovenstaande artikelen 22, eerste lid, en 23, van dit decreet, is het volgende : Toegewezen ontvangsten 4.840.964.046 BEF Uitgaven 1.667.109.669 BEF Overschot van ontvangsten 3.173.854.377 BEF Dit overschot wordt toegevoegd aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaande saldo, namelijk 830.127.647 BEF. Het aldus definitief verkregen resultaat vertoont een creditsaldo van 4.003.982.024 BEF (tabel Cbis, kolom 8). Het wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1994. HOOFDSTUK IV. - Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 25.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig bovenstaande artikelen 19 en 24, eerste lid, van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten 127.803.511.069 BEF Uitgaven 122.016.789.552 BEF Het begrotingsjaar 1993 wordt afgesloten met een overschot van ontvangsten van 5.786.721.517 BEF. HOOFDSTUK V. - Vastleggingen verricht ten laste van de bijzondere afdeling § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling :

Art. 26.Overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor 1993 waren de bevoegde Ministers ertoe gemachtigd vastleggingen te verrichten die meer bedroegen dan de beschikbare ontvangsten.

De ten laste van de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 1993 verrichte vastleggingen bedragen 1.252.604.653 BEF (tabel F, kolom 7 min kolom 8).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. de vastleggingen van het begrotingsjaar 1.519.363.653 BEF b. het bedrag van de annuleringen van de vorige visums - 266.759.000 BEF § 2. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling

Art. 27.De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen - 1.031.335.447 BEF (tabel F, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : uit het vorige jaar overgedragen saldo - 2.409.467.395 BEF ontvangsten van het jaar 1.378.131.948 BEF

Art. 28.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 26 en 27, bedraagt het saldo van vastleggingen - bijzondere afdeling - aan het einde van het begrotingsjaar 1993 : - 2.283.940.100 BEF (tabel F, kolom 9). Dit bedrag wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1994. HOOFDSTUK VI. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor 1993

Art. 29.De voor het begrotingsjaar 1993 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 1.425.638.324 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 5.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende ontvangsten 1.285.766.270 BEF Kapitaalontvangsten 139.872.054 BEF

Art. 30.De voor het begrotingsjaar 1993 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 1.309.304.169 BEF (tabel E, kolom 8).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 1.265.014.510 BEF Kapitaaluitgaven 44.289.659 BEF

Art. 31.De afschaffing van volgende fondsen van de bijzondere afdeling is met ingang van 1 januari 1993 toegelaten : F.E.E.R.R.- economische sector

Art. 71.34.1.60.01.03.27 5.388.792 BEF Lenings- en obligatiefonds aan K.M.O.'s

Art. 71.34.1.60.02.00.27 18.120.921 BEF Fonds voor de renovatie van de Waalse industriegebieden

Art. 71.33.2.60.04.00.87 28.409.808 BEF F.E.E.R.R.- landbouwsector

Art. 71.34.2.60.01.04.12 12.026.006 BEF Totaal 63.945.527 BEF

Art. 32.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1993 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 1.309.304.169 BEF. voor de lopende uitgaven 1.265.014.510 BEF voor de kapitaaluitgaven 44.289.659 BEF

Art. 33.Het algemene resultaat van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1993 wordt definitief bepaald als volgt : Ontvangsten verricht tijdens het jaar 1.425.638.324 BEF Uitgaven verricht tijdens het jaar 1.309.304.169 BEF Overschot van ontvangsten 116.334.155 BEF Dit overschot van ontvangsten wordt aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaand saldo toegevoegd, namelijk een bedrag van 1.347.042.325 BEF dat verminderd wordt met het totaalbedrag van de op de oorspronkelijke begroting 1993 afgeschafte saldo's (63.945.527 BEF).

Als gevolg daarvan werd op 1 januari 1993 een saldo van 1.283.096.798 BEF vastgesteld.

Onder voorbehoud van bevestiging van het saldo op 1 januari 1991 door de Federale Staat vertoont het aldus definitief verkregen resultaat een creditsaldo van 1.399.430.953 BEF (tabel E, kolom 10).

De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 9) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1994. HOOFDSTUK VII. - Gecumuleerde resultaten

Art. 34.De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1993 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 25 en 33) : Begroting : overschot van ontvangsten 5.786.721.517 BEF Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten 116.334.155 BEF Totaal : overschot van ontvangsten 5.903.055.672 BEF DEEL 2. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren TITEL V - Gewestelijke bedrijven A. ENTREPRISE REGIONALE DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU (E.R.P.E.) (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer) Dit gewestelijk bedrijf, opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1993 : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 35.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1993 bedragen 517.304.567 BEF (tabel V A2, kolom 4). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 36.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1993 bedragen 570.000.000 BEF (tabel V A2, kolom 3).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting 514.500.000 BEF b. kredietaanpassing (positief) 55.500.000 BEF De niet gebruikte kredieten, namelijk 52.695.433 BEF, worden geannuleerd (tabel V A2, kolom 5). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 37.De voor het begrotingsjaar 1993 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 1.099.534.234 BEF overeenkomstig tabel V A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 299.892.781 BEF kapitaalverrichtingen 799.641.453 BEF (waaronder 372.600.000 BEF als gewestelijke toelage) § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 38.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V A3, kolom 4) : lopende verrichtingen 299.892.781 BEF kapitaalverrichtingen 799.641.453 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 1.099.534.234 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 39.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 1.291.500.000 BEF oorspronkelijke begroting Lopende verrichtingen 387.600.000 BEF Kapitaalverrichtingen 733.900.000 BEF Kredietaanpassing (nettoresultaat) Lopende verrichtingen - 95.000.000 BEF Kapitaalverrichtingen + 265.000.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V A4) : 43.389.688 BEF Lopende verrichtingen 41.400.925 BEF Kapitaalverrichtingen 1.988.763 BEF 3. definitief te annuleren (tabel V A3, kolom 5) 235.355.454 BEF Lopende verrichtingen 34.108.144 BEF Kapitaalverrichtingen 201.247.310 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1993, op 1.099.534.234 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V A3, kolom 4). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 40.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de artikelen 37 en 38 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 1.099.534.234 BEF Uitgaven 1.099.534.234 BEF Het begrotingsjaar 1993 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE REGIONAL WALLON DES DECHETS (O.R.W.D.) (Waalse gewestelijke dienst voor afvalstoffen) De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Office régional wallon des déchets" voor het begrotingsjaar 1993 is als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 41.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1993 bedragen 1.395.886.319 BEF (tabel V B2, kolom 7). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 42.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1993 bedragen 3.714.000.000 BEF (tabel V B2, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting 3.729.000.000 BEF b. kredietaanpassing (positief) 15.000.000 BEF De niet gebruikte kredieten, namelijk 2.318.113.681 BEF, worden geannuleerd. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 43.De voor het begrotingsjaar 1993 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 711.377.439 BEF overeenkomstig tabel V B1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende verrichtingen 711.377.439 BEF (waaronder 700.000.000 als gewestelijke toelagen) Kapitaalverrichtingen - BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 44.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V B2, kolommen 4 en 10) : lopende verrichtingen 274.358.529 BEF niet gesplitste kredieten 158.291.189 BEF gesplitste kredieten 116.067.340 BEF kapitaalverrichtingen 660.569.293 BEF niet gesplitste kredieten 12.834.452 BEF gesplitste kredieten 647.734.841 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 934.927.822 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 45.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 worden als volgt vastgesteld : 1.toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 2.237.000.000 BEF a. oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 546.000.000 BEF niet gesplitste kredieten 197.000.000 BEF gesplitste kredieten 349.000.000 BEF kapitaalverrichtingen 1.903.000.000 BEF niet gesplitste kredieten 9.000.000 BEF gesplitste kredieten 1.894.000.000 BEF Totaal 2.449.000.000 BEF b. kredietaanpassing lopende verrichtingen + 17.800.000 BEF niet gesplitste kredieten + 15.000.000 BEF gesplitste kredieten + 2.800.000 BEF kapitaalverrichtingen - 229.800.000 BEF niet gesplitste kredieten - BEF gesplitste kredieten - 229.800.000 BEF Totaal - 212.000.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V B2, kolom 3) : lopende verrichtingen 21.758.172 BEF kapitaalverrichtingen 3.834.452 BEF Totaal 25.592.624 BEF 3. definitief te annuleren (kredieten die de uitgaven overschrijden, tabel V B2, kolommen 5 en 11) : lopende verrichtingen 319.199.643 BEF niet gesplitste kredieten 75.466.983 BEF gesplitste kredieten 243.732.660 BEF kapitaalverrichtingen 1.008.465.159 BEF niet gesplitste kredieten - BEF gesplitste kredieten 1.008.465.159 BEF Totaal 1.327.664.802 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1993, op 934.927.822 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V B2, kolommen 4 en 10). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 46.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 711.377.439 BEF Uitgaven 934.927.822 BEF Het begrotingsjaar 1993 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van 223.550.383 BEF. TITEL VI. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer A. AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION (AWEX) (Waals Exportagentschap) De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer "Agence wallonne à l'Exportation" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1993 : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 47.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel VI van de begroting voor het begrotingsjaar 1993 bedragen 305.863.924 BEF (tabel VI A2, kolom 5). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 48.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel VI van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1993 bedragen 694.100.000 BEF (tabel VI A2, kolom 2).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting 430.000.000 BEF b. kredietaanpassing (verhoging) 264.100.000 BEF De niet gebruikte kredieten, namelijk 388.236.076 BEF, worden geannuleerd. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 49.De voor het begrotingsjaar 1993 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 711.110.849 BEF (waaronder 232.200.000 BEF als gewestelijke toelage) overeenkomstig tabel VI A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 458.315.674 BEF kapitaalverrichtingen 252.795.175 BEF (waaronder 372.600.000 BEF als gewestelijke toelage) § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 50.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel VI A2, kolom 4) : lopende verrichtingen 188.098.809 BEF kapitaalverrichtingen 62.123.147 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 250.221.956 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 51.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VI) 694.100.000 BEF a. oorspronkelijke begroting 430.000.000 BEF lopende verrichtingen 280.500.000 BEF kapitaalverrichtingen 149.500.000 BEF b. Kredietaanpassing (verhoging) 264.100.000 BEF lopende verrichtingen 162.600.000 BEF kapitaalverrichtingen 101.500.000 BEF 2. overgedragen uit het begrotingsjaar 1992 (tabel VI A2, kolom 3) 124.886.958 BEF lopende verrichtingen 55.454.381 BEF kapitaalverrichtingen 69.432.577 BEF 3. definitief te annuleren (tabel VI A2, kolom 7) 438.592.853 BEF lopende verrichtingen 232.746.502 BEF kapitaalverrichtingen 205.846.351 BEF 4. over te dragen naar het begrotingsjaar 1994 (tabel VI A2, kolom 6) 130.172.149 BEF lopende verrichtingen 77.709.070 BEF kapitaalverrichtingen 52.463.079 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1993, op 250.221.956 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VI A2, kolom 4). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 52.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de artikelen 49 en 50 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 711.110.849 BEF Uitgaven 250.221.956 BEF Het begrotingsjaar 1993 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 460.888.893 BEF. TITEL VII. - Instellingen van openbaar nut A. FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET pompages d'eau souterraine (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1993 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 53.De voor het begrotingsjaar 1993 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 89.996.369 BEF overeenkomstig tabel VII A1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 54.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 toegerekende ordonnanceringen bedragen 89.996.369 BEF (tabel VII A1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 55.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 129.100.000 BEF 2. definitief te annuleren 39.103.631 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1993, op 89.996.369 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VII A1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 56.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de artikelen 53 en 54 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 89.996.369 BEF Uitgaven 89.996.369 BEF Het begrotingsjaar 1993 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE WALLON DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.W.D.R.) (Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Office wallon de développement rural" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1993 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 57.De voor het begrotingsjaar 1993 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 768.756.132 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII B1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 58.De ten laste van het begrotingsjaar 1993 toegerekende ordonnanceringen bedragen 659.107.479 BEF (tabel VII B1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 59.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1993 worden als volgt vastgesteld (tabel VII B1, kolommen 2, 3 en 4) : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 860.455.580 BEF a. oorspronkelijke begroting 709.200.000 BEF b. kredietaanpassing (verhoging) 151.255.580 BEF 2. niet gebruikte kredieten 201.348.101 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1993, op 659.107.479 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. § 4. Resultaat van de begroting

Art. 60.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de artikelen 57 en 58 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 768.756.132 BEF Uitgaven 659.107.479 BEF Het begrotingsjaar 1993 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 109.648.653 BEF (tabel VII B1, kolom 3).

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, KMO's, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad, 302 (2001-2002). Nrs 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^