Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 19 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1995

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027969
pub.
19/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1995 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : DEEL 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1995 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 40.226.635.741 BEF. §2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1995 bedragen in totaal 42.213.900.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : a. oorspronkelijke begroting 44.279.300.000 BEF b. kredietaanpassingen : - verhogingen 1.161.100.000 BEF - verminderingen 3.226.500.000 BEF

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1995 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 1.987.264.259 BEF dat overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1995 vastgesteld op 40.226.635.741 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). § 3. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten

Art. 5.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1995 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel Abis , kolom 7, de som van 3.257.855.391 BEF. § 4. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten

Art. 6.De variabele vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1995 bedragen 6.740.000.000 BEF, overeenkomstig tabel Abis, kolom 2.

Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1995 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten : 5.605.423.503 BEF, verhoogd met het op 1 januari 1995 bestaande positief saldo : 792.649.683 BEF rekening houdende met de afschaffing van fondsen van de bijzondere afdeling op de oorspronkelijke begroting 1995 en waarvan de saldo's overgedragen werden naar variabele kredieten, namelijk een totaalbedrag van 6.398.073.186 BEF (tabel Abis , kolom 6).

Art. 7.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, bedraagt het beschikbaar bedrag van vastleggingen - variabele kredieten - aan het einde van het begrotingsjaar 1995 : 3.141.971.521 BEF (tabel Abis, kolom 11). Dit saldo wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1996 en vertoont (tabel Abis , kolommen 9 en 10) : a. een beschikbaar bedrag van 5.255.603.944 BEF. b. een overschrijding van 2.113.632.423 BEF, als gevolg van de machtiging om verbintenissen aan te gaan ten belope van 2.451.000.000 BEF ten laste van het fonds voor de bescherming van oppervlaktewater (decreet van 30 april 1990) ongeacht het beschikbaar bedrag hiervan. § 5. Vaststelling van de bijzondere vastleggingsmachtingen

Art. 8.Een bijzondere vastleggingsmachting van 80.000.000 BEF wordt bij het beschikkend gedeelte 1995 (decreet van 16 december 1994 - artikel 26, tweede lid) verleend met betrekking tot werken uitgevoerd in de psychiatrische inrichtingen van Bergen en Doornik.

Art. 9.Tijdens het begrotingsjaar 1995 werd geen vastlegging geboekt ten laste van bovenvermelde machtiging. HOOFDSTUK II. - Lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten

Art. 10.De voor het begrotingsjaar 1995 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van 156.798.417.768 BEF. Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 132.802.702.923 BEF kapitaalontvangsten 7.469.135.618 BEF opbrengst van leningen 16.526.579.227 BEF

Art. 11.De voor het begrotingsjaar geboekte lopende en kapitaalontvangsten bedragen in totaal 152.157.690.156 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 128.326.132.605 BEF kapitaalontvangsten 7.304.978.324 BEF opbrengst van leningen 16.526.579.227 BEF

Art. 12.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 4.640.727.612 BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7).

Deze som is als volgt samengesteld : a. geannuleerde rechten of rechten die het voorwerp uitmaken van een onbepaalde schorsing : lopende ontvangsten 1.475.357.945 BEF kapitaalontvangsten 6.328.966 BEF b. rechten overgedragen naar het begrotingsjaar 1996 : lopende ontvangsten 3.001.212.373 BEF kapitaalontvangsten 157.828.328 BEF § 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 13.De ten laste van het begrotingsjaar 1995 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 111.881.458.307 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 459.245.579 BEF b. prestaties van het lopende jaar 111.422.212.728 BEF Ordonnanceringskredieten 7.229.110.510 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 371.073.984 BEF b. prestaties van het lopende jaar 6.858.036.526 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.498.735.183 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 50.769.190 BEF b. prestaties van het lopende jaar 13.447.965.993 BEF Ordonnanceringskredieten 25.028.687.507 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 860.382.979 BEF b. prestaties van het lopende jaar 24.168.304.528 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 157.637.991.507 BEF

Art. 14.De ten laste van het begrotingsjaar 1995 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 103.189.892.476 BEF Ordonnanceringskredieten 7.229.110.510 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.498.735.183 BEF Ordonnanceringskredieten 25.028.687.507 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 148.946.425.676 BEF

Art. 15.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 8.691.565.831 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal (tabel C, kolom 11) 8.691.565.831 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 16.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 118.908.460.402 BEF Ordonnanceringskredieten 8.492.700.000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 15.652.316.018 BEF Ordonnanceringskredieten 29.035.100.000 BEF Totaal : 172.088.576.420 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 108.736.500.000 BEF Ordonnanceringskredieten 7.872.700.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 12.112.200.000 BEF Ordonnanceringskredieten 30.931.500.000 BEF Totaal : 159.652.900.000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : (met inbegrip van de herverdelings- en overdrachtsbesluiten) Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.174.400.000 BEF Ordonnanceringskredieten 620.000.000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1.282.800.000 BEF Ordonnanceringskredieten 646.000.000 BEF Totaal : 3.723.200.000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 74.100.000 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 53.000.000 BEF Ordonnanceringskredieten 2.542.400.000 BEF Totaal : 2.669.500.000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 9.071.660.402 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 2.310.316.018 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal : 11.381.976.420 BEF

Art. 17.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1995 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1996 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 5.578.099.086 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1.829.001.988 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal : 7.407.101.074 BEF met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A. lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1.448.903.009 BEF Ordonnanceringskredieten 1.263.589.490 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 324.578.847 BEF Ordonnanceringskredieten 4.006.412.493 BEF Totaal : 7.043.483.839 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1996.

Art. 18.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 16 en 17 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1995 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 111.881.458.307 BEF Ordonnanceringskredieten 7.229.110.510 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 13.498.735.183 BEF Ordonnanceringskredieten 25.028.687.507 BEF Totaal : 157.637.991.507 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 19.Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig bovenstaande artikelen 11 en 13, is het volgende : Ontvangsten 152.157.690.156 BEF Uitgaven 157.637.991.507 BEF Overschot van uitgaven 5.480.301.351 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten § 1. Vaststelling van de ordonnanceringskredieten

Art. 20.De ordonnanceringskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad voor de ordonnaceringen van 1995 bedragen 5.979.300.000 BEF overeenkomstig tabel Cbis, kolom 2. § 2. Vaststelling van de toegewezen ontvangsten

Art. 21.De desbetreffende voor het begrotingsjaar 1995 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van 6.297.270.344 BEF.

Art. 22.Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1995 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten (tabel B, kolom 4), namelijk : Ontvangsten van het jaar 5.605.423.503 BEF verhoogd met het op 1 januari 1995 beschikbaar saldo 4.698.329.988 BEF rekening houdende met de afschaffing van fondsen van de bijzondere afdeling op de oorspronkelijke begroting 1995 en waarvan de saldo's overgedragen werden naar variabele kredieten, namelijk een totaalbedrag van 10.303.753.491 BEF (tabel Cbis , kolommen 4, 5 en 6). § 3. Vaststelling van de uitgaven

Art. 23.De voor het begrotingsjaar 1995 ten laste van de toegewezen ontvangsten (variabele kredieten) toegerekende ordonnanceringen bedragen 3.460.599.107 BEF (tabel Cbis, kolom 7). Deze som is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 369.873.982 BEF Kapitaaluitgaven 3.090.725.125 BEF

Art. 24.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten van het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig bovenstaande artikelen 22, eerste lid, en 23, van dit decreet, is het volgende : Toegewezen ontvangsten 5.605.423.503 BEF Uitgaven 3.460.599.107 BEF Overschot van ontvangsten 2.144.824.396 BEF Dit overschot wordt toegevoegd aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaande saldo, namelijk 4.698.329.988 BEF. Het adus definitief verkregen resultaat vertoont een creditsaldo van 6.843.154.384 BEF (tabel Cbis, kolom 9). Het wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1996. HOOFDSTUK IV. - Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 25.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig bovenstaande artikelen 19 en 24, eerste lid, van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten 157.763.113.659 BEF Uitgaven 161.098.590.614 BEF Het begrotingsjaar 1995 wordt afgesloten met een overschot van uitgaven van 3.335.476.955 BEF. HOOFDSTUK V. - Vastleggingen verricht ten laste van de bijzondere afdeling § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling :

Art. 26.De ten laste van de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 1995 verrichte vastleggingen bedragen 5.944.159.944 BEF (tabel F, kolom 7 min kolom 8).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. de vastleggingen van het begrotingsjaar 6.261.300.161 BEF b. het bedrag van de annuleringen van de vorige visums - 317.140.217 BEF § 2. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling

Art. 27.De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen - 1.569.893.764 BEF (tabel F, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. uit het vorige jaar overgedragen saldo - 3.024.906.680 BEF b. ontvangsten van het jaar 1.933.275.544 BEF c. het bedrag dat het gevolg is van de afschaffing van de saldo's van de Fondsen 60.05.02, 60.05.04, 60.04.00 van afdeling 10 en 60.04.00 van afdeling 40, toegelaten bij de artikelen 54, 56, 57 en 58 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Gewest voor 1995 - 27.659.667 BEF d. het bedrag dat het gevolg is van de overdracht van de saldo's van de Fondsen 60.05.01, 60.05.03, 60.01.00, 60.02.00, 60.07.00 en 60.09.00 van afdeling 10 naar variabele kredieten, toegelaten bij de artikelen 51, 52, 53 en 55 van bovenvermeld decreet - 450.602.961 BEF

Art. 28.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 26 en 27, bedraagt het saldo van vastleggingen - bijzondere afdeling - aan het einde van het begrotingsjaar 1995 : - 7.514.053.708 BEF (tabel F, kolom 9). Dit bedrag wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1996. HOOFDSTUK VI. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor 1995

Art. 29.De voor het begrotingsjaar 1995 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 1.969.584.136 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 5.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 1.969.584.136 BEF kapitaalontvangsten - BEF

Art. 30.De voor het begrotingsjaar 1995 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 2.333.722.992 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 2.333.722.992 BEF Kapitaaluitgaven - BEF

Art. 31.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1995 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 2.333.722.992 BEF. voor de lopende uitgaven : 2.333.722.992 BEF voor de kapitaaluitgaven : - BEF

Art. 32.De beschikbare kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen 3.420.274.974 BEF (tabel E, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. uit het vorige jaar overgedragen saldo 2.147.802.418 BEF b. ontvangsten van het jaar 1.969.584.136 BEF c. het bedrag dat het gevolg is van de afschaffing van de Fondsen 60.05.02, 60.05.04, 60.04.00 van afdeling 10 en 60.04.00 van afdeling 40, toegelaten bij de artikelen 54, 56, 57 en 58 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Gewest voor 1995 - 171.581.948 BEF d. het bedrag dat voortvloeit uit de overdracht van de saldo's van de Fondsen 60.05.01, 60.05.03, 60.01.00, 60.02.00, 60.07.00 en 60.09.00 van afdeling 10 naar variabele kredieten, toegelaten bij de artikelen 51, 52, 53 en 55 van bovenvermeld decreet - 525.529.632 BEF

Art. 33.Het algemene resultaat van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1995 wordt definitief bepaald als volgt : Ontvangsten verricht tijdens het jaar 1.969.584.136 BEF Uitgaven verricht tijdens het jaar 2.333.722.992 BEF Overschot van uitgaven 364.138.856 BEF Dit overschot van uitgaven wordt aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaand saldo toegevoegd, namelijk een bedrag van 2.147.802.418 BEF dat verminderd wordt met het totaalbedrag van het op de oorspronkelijke begroting 1995 afgeschafte saldo (171.581.948) en met het naar de variabele kredieten overgedragen saldo (525.529.632 BEF). Als gevolg daarvan werd op 1 januari 1995 een saldo van 1.450.690.838 BEF vastgesteld.

Onder voorbehoud van bevestiging van het saldo op 1 januari 1991 door de Federale Staat vertoont het aldus definitief verkregen resultaat een creditsaldo van 1.086.551.982 BEF. De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 10) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1996. HOOFDSTUK VII. - Gecumuleerde resultaten

Art. 34.De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1995 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 25 en 33) : Begroting : overschot van ontvangsten 3.335.476.955 BEF Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten 364.138.856 BEF Totaal : overschot van ontvangsten 3.699.615.811 BEF DEEL 2 - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren TITEL V. - Gewestelijke bedrijven A. ENTREPRISE REGIONALE DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU (E.R.P.E.) (GEWESTELIJK BEDRIJF VOOR WATERPRODUCTIE EN TOEVOER) Dit gewestelijk bedrijf, opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1995 : HOOFDSTUK I. -Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 35.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1995 bedragen 469.174.185 BEF (tabel V A2, kolom 4). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 36.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1995 bedragen 1.000.100.000 BEF (tabel V A2, kolom 3).

De niet gebruikte kredieten, namelijk 530.925.815 BEF, worden geannuleerd (tabel V A2, kolom 5). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 37.De voor het begrotingsjaar 1995 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 942.147.078 BEF overeenkomstig tabel V A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 488.850.496 BEF kapitaalverrichtingen 453.296.582 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 38.De ten laste van het begrotingsjaar 1995 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V A3, kolom 4) : lopende verrichtingen 488.850.496 BEF kapitaalverrichtingen 453.296.582 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 942.147.078 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 39.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1995 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 1.427.100.000 BEF a. oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 539.500.000 BEF kapitaalverrichtingen 887.600.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V A4) : 14.469.094 BEF lopende verrichtingen 14.469.094 BEF kapitaalverrichtingen - BEF 3. definitief te annuleren (tabel V A3, kolom 5) 499.422.016 BEF lopende verrichtingen 65.118.598 BEF kapitaalverrichtingen 434.303.418 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1995, op 942.147.078 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V A3, kolom 4). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 40.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig de artikelen 37 en 38 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 942.147.078 BEF Uitgaven 942.147.078 BEF Het begrotingsjaar 1995 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE REGIONAL WALLON DES DECHETS (O.R.W.D.) (WAALSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR AFVALSTOFFEN) De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Office régional wallon des déchets" voor het begrotingsjaar 1995 is als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 41.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1995 bedragen 2.345.865.612 BEF (tabel V B2, kolom 7). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 42.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1995 bedragen 3.580.900.000 BEF (tabel V B2, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting 3.515.000.000 BEF b. Kredietaanpassing (verhoging) 65.900.000 BEF De niet gebruikte kredieten, namelijk 1.235.034.388 BEF, worden geannuleerd. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 43.De voor het begrotingsjaar 1995 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 2.712.977.418 BEF overeenkomstig tabel V B1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 2.449.977.418 BEF kapitaalverrichtingen 263.000.000 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 44.De ten laste van het begrotingsjaar 1995 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V B2) : lopende verrichtingen 724.014.576 BEF niet gesplitste kredieten 219.071.999 BEF gesplitste kredieten 504.942.577 BEF kapitaalverrichtingen 1.476.036.500 BEF niet gesplitste kredieten - BEF gesplitste kredieten 1.476.036.500 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 2.200.051.076 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 45.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1995 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 2.754.100.000 BEF a. oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 1.154.800.000 BEF niet gesplitste kredieten 255.000.000 BEF gesplitste kredieten 899.800.000 BEF kapitaalverrichtingen 1.839.300.000 BEF niet gesplitste kredieten 4.000.000 BEF gesplitste kredieten 1.835.300.000 BEF Totaal : 2.994.100.000 BEF b. Kredietaanpassing lopende verrichtingen - 75.200.000 BEF niet gesplitste kredieten + 82.200.000 BEF gesplitste kredieten - 157.400.000 BEF kapitaalverrichtingen - 164.800.000 BEF niet gesplitste kredieten 1.900.000 BEF gesplitste kredieten - 166.700.000 BEF Totaal : - 240.000.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V B2, kolom 3) lopende verrichtingen 5.690.028 BEF kapitaalverrichtingen - BEF Totaal : 5.690.028 BEF 3. definitief te annuleren (kredieten die de uitgaven overschrijden, tabel V B2, kolommen 5 en 11) lopende verrichtingen 361.275.452 BEF niet gesplitste kredieten 123.818.029 BEF gesplitste kredieten 237.457.423 BEF kapitaalverrichtingen 198.463.500 BEF niet gesplitste kredieten 5.900.000 BEF gesplitste kredieten 192.563.500 BEF Totaal : 559.738.952 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1995, op 2.200.051.076 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V B2). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 46.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 2.712.977.418 BEF Uitgaven 2.200.051.076 BEF Het begrotingsjaar 1995 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 512.926.342 BEF. Titel VI - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer A. AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION (AWEX) (WAALS EXPORTAGENTSCHAP) De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer "Agence wallonne à l'Exportation" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1995 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 47.De voor het begrotingsjaar 1995 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 835.429.977 BEF overeenkomstig tabel VI A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 513.266.388 BEF kapitaalverrichtingen 322.163.589 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 48.De ten laste van het begrotingsjaar 1995 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel VI A2, kolom 3) : lopende verrichtingen 403.688.230 BEF kapitaalverrichtingen 56.464.470 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 460.152.700 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 49.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1995 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VI) 930.650.000 BEF a. oorspronkelijke begroting 944.300.000 BEF lopende verrichtingen 721.600.000 BEF kapitaalverrichtingen 222.700.000 BEF b. kredietaanpassing (vermindering) 13.650.000 BEF lopende verrichtingen + 38.500.000 BEF kapitaalverrichtingen -52.150.000 BEF 2. definitief te annuleren (tabel VI A2, kolom 5) 470.497.300 BEF lopende verrichtingen 356.411.770 BEF kapitaalverrichtingen 114.085.530 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1995, op 460.152.700 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VI A2, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 50.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig de artikelen 47 en 48 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 835.429.977 BEF Uitgaven 460.152.700 BEF Het begrotingsjaar 1995 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 375.277.277 BEF. B. OFFICE WALLON DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.W.D.R.) (WAALSE DIENST VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING) Bij decreet van 6 april 1995 wordt de Dienst vanaf 15 april 1995 een dienst met afzonderlijk beheer.

De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Office wallon de développement rural" wordt voor de periode van 15 april 1995 tot 31 december 1995 als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 51.De voor de periode van 15 april 1995 tot 31 december 1995 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 627.462.476 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VI B1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 52.De ten laste van de begroting 1995 van de "Office wallon de développement rural" toegerekende ordonnanceringen bedragen 455.428.882 BEF (tabel VI B1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 53.De definitieve betalingskredieten voor deze periode worden als volgt vastgesteld (tabel VI B1, kolommen 2 en 3) : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VI) 877.700.000 BEF 2. niet gebruikte kredieten die geannuleerd moeten worden 422.271.118 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1995, op 455.428.882 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VI B1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 54.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig de artikelen 51 en 52 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 627.462.476 BEF Uitgaven 455.428.882 BEF Het begrotingsjaar 1995 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 172.033.594 BEF (tabel VI B1, kolom 3).

TITEL VII. - Instellingen van openbaar nut A. FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE (WAALS FONDS VAN VOORSCHOTTEN VOOR HET HERSTEL VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR GRONDWATERWINNING EN -OPPOMPING) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1995 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 55.De voor het begrotingsjaar 1995 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 16.670.929 BEF overeenkomstig tabel VII A1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 56.De ten laste van het begrotingsjaar 1995 toegerekende ordonnanceringen bedragen 16.670.929 BEF (tabel VII A1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 57.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1995 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII A1) 52.900.000 BEF 2. toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel VII A2) 13.271.329 BEF 3. definitief te annuleren 49.500.400 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1995, op 16.670.929 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VII A1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 58.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig de artikelen 55 en 56 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 16.670.929 BEF Uitgaven 16.670.929 BEF Het begrotingsjaar 1995 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE WALLON DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.W.D.R.) (WAALSE DIENST VOOR PLATTELANDDSONTWIKKELING) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Office wallon de développement rural" wordt voor de periode van 1 januari 1995 tot 14 april 1995 als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. -Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 59.De voor deze periode geboekte ontvangsten bedragen in totaal 199.258.109 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII B1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 60.De ten laste van de begroting van de "Office wallon de développement rural" toegerekende ordonnanceringen bedragen 152.717.393 BEF (tabel VII B1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 61.De definitieve betalingskredieten worden als volgt vastgesteld (tabel VII B1, kolommen 2 en 3) : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 842.000.000 BEF 2. niet gebruikte kredieten 689.282.607 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor de periode van 1 januari 1995 tot 14 april 1995, op 152.717.393 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VII B1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 62.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig de artikelen 59 en 60 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 199.258.109 BEF Uitgaven 152.717.393 BEF Het beheer van 1 januari 1995 tot 14 april 1995 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 46.540.716 BEF (tabel VII B1, kolom 3).

C. CENTRE REGIONAL D'AIDE AUX COMMUNES (CRAC) (GEWESTELIJK HULPCENTRUM VOOR GEMEENTEN) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Centre régional d'aide aux communes" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1995 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 63.De voor het begrotingsjaar 1995 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 60.620.975 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII C1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 64.De ten laste van de begroting van de "Centre régional d'aide aux communes" toegerekende ordonnanceringen bedragen 43.006.524 BEF (tabel VII C1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 65.De definitieve betalingskredieten worden als volgt vastgesteld (tabel VII C1, kolommen 2 en 3) : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 60.703.075 BEF 2. niet gebruikte kredieten die geannuleerd moeten worden 17.696.551 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1995, op 43.006.524 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VII C1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 66.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig de artikelen 63 en 64 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 60.620.975 BEF Uitgaven 43.006.524 BEF Het begrotingsjaar 1995 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 17.614.451 BEF (tabel VII C1, kolom 3).

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad, 304 (2001-2002). Nrs 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^