Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 19 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1994

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027971
pub.
19/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1994 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : DEEL 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1994 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van 34.529.992.926 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1994 bedragen in totaal 36.321.700.000 BEF, overeenkomstig tabel A, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel A, kolommen 1, 2 en 3) : a. oorspronkelijke begroting 38 744 800 000 BEF b.kredietaanpassingen : - verhogingen 561 700 000 BEF - verminderingen 2 984 800 000 BEF

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1994 wordt verminderd overeenkomstig tabel A, kolom 9, met een bedrag van 1 791 707 074 BEF dat overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1994 vastgesteld op 34 529 992 926 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 10). § 3. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten

Art. 5.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1994 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel Abis , kolom 6, de som van 5 088 735 920 BEF. § 4. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten

Art. 6.De variabele vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1994 bedragen 5 172 600 000 BEF, overeenkomstig tabel Abis , kolom 2.

Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1994 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten : 4 667 367 815 BEF, verhoogd met het op 1 januari 1994 bestaande positief saldo : 760 286 914 BEF, namelijk een totaalbedrag van 5 427 654 729 BEF (tabel Abis , kolom 5).

Art. 7.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, bedraagt het beschikbaar bedrag van vastleggingen - variabele kredieten - aan het einde van het begrotingsjaar 1994 : 338 918 809 BEF (tabel Abis , kolom 9).

Dit saldo wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1995, en omvat een overschrijding van 2 121 468 064 BEF, als gevolg van de machtiging om verbintenissen aan te gaan ten belope van 2 437 700 000 BEF ten laste van het fonds voor de bescherming van oppervlaktewater (decreet van 30 april 1990) ongeacht het beschikbaar bedrag hiervan. § 5. Vaststelling van de bijzondere vastleggingsmachtingen

Art. 8.Voor 1994 bedragen de vastleggingsmachtigingen, die op grond van het beschikkend gedeelte van de verschillende begrotingsdecreten worden verleend, in totaal 3 566 500 000 BEF.

Art. 9.De ten laste van bovenvermelde machtigingen toegerekende vastleggingen bedragen 3 672 840 400 BEF waaronder 254 130 000 BEF uit verbintenissen die aangegaan werden voor de prefinanciering van de sportinfrastructuren, namelijk bevoegheden die op 1 januari 1994 van de Franse Gemeenschap naar het Gewest werden overgedragen. HOOFDSTUK II. - Lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten

Art. 10.De voor het begrotingsjaar 1994 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van 151 436 323 866 BEF. Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 127 275 257 624 BEF kapitaalontvangsten 8 202 607 182 BEF opbrengst van leningen 15 958 459 060 BEF

Art. 11.De voor het begrotingsjaar geboekte lopende en kapitaalontvangsten bedragen in totaal 144 047 900 591 BEF, overeenkomstig tabel B, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 121 423 064 957 BEF kapitaalontvangsten 6 666 376 574 BEF opbrengst van leningen 15 958 459 060 BEF

Art. 12.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 7 388 423 275 BEF (tabel B, kolommen 5, 6 en 7).

Deze som is als volgt samengesteld : a. geannuleerde rechten of rechten die het voorwerp uitmaken van een onbepaalde schorsing : lopende ontvangsten 2 287 531 385 BEF kapitaalontvangsten 1 415 888 994 BEF b.rechten overgedragen naar het begrotingsjaar 1995 : lopende ontvangsten 3 564 661 282 BEF kapitaalontvangsten 120 341 614 BEF § 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 13.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel C, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 102 503 202 342 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 641 868 215 BEF b.prestaties van het lopende jaar 101 861 334 127 BEF Ordonnanceringskredieten 6 424 104 964 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1 108 291 163 BEF b.prestaties van het lopende jaar 5 315 813 801 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9 549 552 445 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 172 677 305 BEF b.prestaties van het lopende jaar 9 376 875 140 BEF Ordonnanceringskredieten 22 039 091 774 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 2 804 150 075 BEF b.prestaties van het lopende jaar 19 234 941 699 BEF Totaal van de ordonnanceringen 140 515 951 525 BEF

Art. 14.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 97 772 217 902 BEF Ordonnanceringskredieten 6 424 104 964 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9 549 552 445 BEF Ordonnanceringskredieten 21 998 091 774 BEF Totaal (tabel C, kolom 10) 135 743 967 085 BEF

Art. 15.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten : 4 730 984 440 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten 41 000 000 BEF Totaal (tabel C, kolom 11) 4 771 984 440 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 16.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel C, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 112 399 736 715 BEF Ordonnanceringskredieten 7 875 700 000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 12 131 259 013 BEF Ordonnanceringskredieten 25 769 400 000 BEF Totaal 158 176 095 728 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 102 417 600 000 BEF Ordonnanceringskredieten 8 141 000 000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 8 216 100 000 BEF Ordonnanceringskredieten 30 195 100 000 BEF Totaal 148 969 800 000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : (met inbegrip van de herverdelings- en overdrachtsbesluiten) Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 2 269 900 000 BEF Ordonnanceringskredieten 236 600 000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 3 193 600 000 BEF Ordonnanceringskredieten 41 900 000 BEF Totaal 5 742 000 000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 200 000 000 BEF Ordonnanceringskredieten 501 900 000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 211 900 000 BEF Ordonnanceringskredieten 4 467 600 000 BEF Totaal 5 381 400 000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1993, overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, die als volgt zijn samengesteld (tabel C, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 7 912 236 715 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 933 459 013 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 8 845 695 728 BEF

Art. 17.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1994 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel C, kolommen 13 en 14) : 1. Met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1995 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 9 071 660 402 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 2 310 316 018 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal 11 381 976 420 BEF 2. Met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 824 873 971 BEF Ordonnanceringskredieten 1 451 595 036 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 271 390 550 BEF Ordonnanceringskredieten 3 730 308 226 BEF Totaal 6 278 167 783 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1995.

Art. 18.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 16 en 17 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1994 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 102 503 202 342 BEF Ordonnanceringskredieten 6 424 104 964 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9 549 552 445 BEF Ordonnanceringskredieten 22 039 091 774 BEF Totaal 140 515 951 525 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 15.

Art. 19.Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig bovenstaande artikelen 11 en 13, is het volgende : Ontvangsten 144 047 900 591 BEF Uitgaven 140 515 951 525 BEF Overschot van ontvangsten 3 531 949 066 BEF HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten § 1. Vaststelling van de ordonnanceringskredieten

Art. 20.De ordonnanceringskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad voor de ordonnaceringen van 1994 bedragen 4 191 400 000 BEF overeenkomstig tabel Cbis , kolom 2. § 2. Vaststelling van de toegewezen ontvangsten

Art. 21.De desbetreffende voor het begrotingsjaar 1994 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van 4 824 374 384 BEF.

Art. 22.Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1994 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten (tabel B, kolom 4), namelijk : Ontvangsten van het jaar 4 667 367 815 BEF verhoogd met het op 1 januari 1994 beschikbaar saldo (4 003 982 024 BEF), namelijk een totaalbedrag van 8 671 349 839 BEF (tabel Cbis , kolommen 3, 4 en 5). § 3. Vaststelling van de uitgaven

Art. 23.De voor het begrotingsjaar 1994 ten laste van de toegewezen ontvangsten (variabele kredieten) toegerekende ordonnanceringen bedragen 4 498 549 483 BEF (tabel Cbis , kolom 6) en zijn als volgt samengesteld : lopende uitgaven 1 136 836 381 BEF kapitaaluitgaven 3 361 713 102 BEF

Art. 24.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten van het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig bovenstaande artikelen 22, eerste lid, en 23, van dit decreet, is het volgende : Toegewezen ontvangsten 4 667 367 815 BEF Uitgaven 4 498 549 483 BEF Overschot van ontvangsten 168 818 332 BEF Dit overschot wordt toegevoegd aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaande saldo, namelijk 4 003 982 024 BEF. Het aldus definitief verkregen resultaat vertoont een creditsaldo van 4 172 800 356 BEF (tabel Cbis , kolom 8). Het wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1995. HOOFDSTUK IV. - Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 25.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig bovenstaande artikelen 19 en 24, eerste lid, van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten 148 715 268 406 BEF Uitgaven 145 014 501 008 BEF Het begrotingsjaar 1994 wordt afgesloten met een overschot van ontvangsten van 3 700 767 398 BEF. HOOFDSTUK V. - Vastleggingen verricht ten laste van de bijzondere afdeling § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling :

Art. 26.De ten laste van de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 1994 verrichte vastleggingen bedragen 3 063 795 826 BEF (tabel F, kolom 7 min kolom 8).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. de vastleggingen van het begrotingsjaar 3 272 655 370 BEF b.het bedrag van de annuleringen van de vorige visums - 208 859 544 BEF § 2. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling

Art. 27.De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen 38 889 146 BEF (tabel F, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : uit het vorige jaar overgedragen saldo - 2 283 940 100 BEF ontvangsten van het jaar 2 323 710 463 BEF afschaffing van het saldo van het Fonds 66 03 - 881 217 BEF

Art. 28.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 26 en 27, bedraagt het saldo van vastleggingen - bijzondere afdeling - aan het einde van het begrotingsjaar 1994 : - 3 024 906 680 BEF (tabel F, kolom 9). Dit bedrag wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1995. HOOFDSTUK VI. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor 1994

Art. 29.De voor het begrotingsjaar 1994 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 2 360 532 973 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 5.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 2 253 817 616 BEF kapitaalontvangsten 106 715 357 BEF

Art. 30.De afschaffing van volgend fonds van de bijzondere afdeling is met ingang van 1 januari 1994 toegelaten : Fonds ter dekking van de uitgaven die door het rijkslaboratorium voor hydraulisch onderzoek, afdeling Châtelet vastgelegd moeten worden, met het oog op de door hem door te voeren studies Art 72.01.1.66.03.00 881 217 BEF

Art. 31.De voor het begrotingsjaar 1994 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 1 611 280 291 BEF (tabel E, kolom 7).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 1 515 959 171 BEF Kapitaaluitgaven 95 321 120 BEF

Art. 32.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1994 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 1 611 281 291 BEF. voor de lopende uitgaven : 1 515 959 171 BEF voor de kapitaaluitgaven : 95 321 120 BEF

Art. 33.Het algemene resultaat van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1994 wordt definitief bepaald als volgt : Ontvangsten verricht tijdens het jaar 2 360 532 973 BEF Uitgaven verricht tijdens het jaar 1 611 280 291 BEF Overschot van ontvangsten 749 252 682 BEF Dit overschot van ontvangsten wordt aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaand saldo toegevoegd, namelijk een bedrag van 1 399 430 953 BEF dat verminderd wordt met het totaalbedrag van het op de oorspronkelijke begroting 1994 afgeschafte saldo (881 217 BEF). Als gevolg daarvan werd op 1 januari 1994 een saldo van 1 398 549 736 BEF vastgesteld.

Onder voorbehoud van bevestiging van het saldo op 1 januari 1991 door de Federale Staat vertoont het aldus definitief verkregen resultaat een creditsaldo van 2 147 802 418 BEF. De saldo's van de artikelen van de bijzondere afdeling (tabel E, kolom 10) worden overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 1995. HOOFDSTUK VII. - Gecumuleerde resultaten

Art. 34.De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1994 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 25 en 33) : Begroting :overschot van ontvangsten 3 700 767 398 BEF Bijzondere afdeling : overschot van ontvangsten 749 252 682 BEF Totaal : overschot van ontvangsten 4 450 020 080 BEF Deel 2 - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren Titel V. - Gewestelijke bedrijven A. ENTREPRISE REGIONALE DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU (E.R.P.E.) (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer) Dit gewestelijk bedrijf, opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1994 : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 35.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1994 bedragen 406 753 422 BEF (tabel V A2, kolom 4). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 36.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1994 bedragen 832 000 000 BEF (tabel V A2, kolom 3).

De niet gebruikte kredieten, namelijk 425 246 578 BEF, worden geannuleerd (tabel V A2, kolom 5). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 37.De voor het begrotingsjaar 1994 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 828 945 301 BEF overeenkomstig tabel V A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 450 745 794 BEF kapitaalverrichtingen 378 199 507 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 38.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V A3, kolom 4) : lopende verrichtingen 450 745 794 BEF kapitaalverrichtingen 378 199 507 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 828 945 301 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 39.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1994 worden als volgt vastgesteld : 1. Toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 1 049 700 000 BEF oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 449 200 000 BEF kapitaalverrichtingen 600 500 000 BEF 2.Toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V A4) : 48 599 795 BEF lopende verrichtingen 48 599 795 BEF kapitaalverrichtingen 0 BEF 3. Definitief te annuleren (tabel V A3, kolom 5) 269 354 494 BEF lopende verrichtingen 47 054 001 BEF kapitaalverrichtingen 222 300 493 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1994, op 828 945 301 BEF.Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V A3, kolom 4). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 40.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig de artikelen 37 en 38 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 828 945 301 BEF Uitgaven 828 945 301 BEF Het begrotingsjaar 1994 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE REGIONAL WALLON DES DECHETS (O.R.W.D.) (Waalse gewestelijke dienst voor afvalstoffen) De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Office régional wallon des Déchets" voor het begrotingsjaar 1994 is als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 41.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1994 bedragen 2 264 824 449 BEF (tabel V B2, kolom 7). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 42.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1994 bedragen 3 549 000 000 BEF (tabel V B2, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting 3 584 000 000 BEF b.kredietaanpassing (vermindering) 35 000 000 BEF De niet gebruikte kredieten, namelijk 1 284 175 551 BEF, worden geannuleerd. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 43.De voor het begrotingsjaar 1994 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 1 118 406 464 BEF overeenkomstig tabel V B1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen (waaronder 1 100 000 000 BEF als gewestelijke toelagen) 1 118 406 464 BEF kapitaalverrichtingen 0 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 44.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V B2, kolommen 4 en 10) : lopende verrichtingen 505 035 125 BEF niet gesplitste kredieten 149 226 339 BEF gesplitste kredieten 355 808 786 BEF kapitaalverrichtingen 1 400 706 784 BEF niet gesplitste kredieten 3 424 784 BEF gesplitste kredieten 1 397 282 000 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 1 905 741 909 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 45.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1994 worden als volgt vastgesteld : 1. Toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 2 603 000 000 BEF a.oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 1 284 000 000 BEF niet gesplitste kredieten 252 000 000 BEF gesplitste kredieten 1 032 000 000 BEF kapitaalverrichtingen 2 327 000 000 BEF niet gesplitste kredieten 7 000 000 BEF gesplitste kredieten 2 320 000 000 BEF Totaal 3 611 000 000 BEF b. Kredietaanpassing lopende verrichtingen - 203 000 000 BEF niet gesplitste kredieten + 38 000 000 BEF gesplitste kredieten - 241 000 000 BEF kapitaalverrichtingen - 805 000 000 BEF niet gesplitste kredieten - BEF gesplitste kredieten - 805 000 000 BEF Totaal - 1 008 000 000 BEF 2.Toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V B2, kolom 3) lopende verrichtingen 23 193 583 BEF kapitaalverrichtingen - BEF Totaal 23 193 583 BEF 3. Definitief te annuleren (kredieten die de uitgaven overschrijden, tabel V B2, kolommen 5 en 11) lopende verrichtingen 599 158 458 BEF niet gesplitste kredieten 163 967 244 BEF gesplitste kredieten 435 191 214 BEF kapitaalverrichtingen 121 293 216 BEF niet gesplitste kredieten 3 575 216 BEF gesplitste kredieten 117 718 000 BEF Totaal 720 451 674 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1994, op 1 905 741 909 BEF.Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V B2, kolommen 4 en 10). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 46.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 1 118 406 464 BEF Uitgaven 1 905 741 909 BEF Het begrotingsjaar 1994 wordt dus afgesloten met een overschot van uitgaven van 787 335 445 BEF. Titel VI. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer A. AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION (AWEX) (Waals Exportagentschap) De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer "Agence wallonne à l'Exportation" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1994 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 47.De voor het begrotingsjaar 1994 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 975 167 734 BEF (waaronder 350 000 000 BEF als gewestelijke toelage) overeenkomstig tabel VI A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 611 297 342 BEF kapitaalverrichtingen 363 870 392 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 48.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel VI A2, kolom 3) : lopende verrichtingen 336 452 627 BEF kapitaalverrichtingen 48 024 864 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 384 477 491 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 49.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1994 worden als volgt vastgesteld : 1. Toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VI) 908 700 000 BEF a.oorspronkelijke begroting 829 700 000 BEF lopende verrichtingen 554 200 000 BEF kapitaalverrichtingen 275 500 000 BEF b. Kredietaanpassing (verhoging) 79 000 000 BEF lopende verrichtingen + 109 800 000 BEF kapitaalverrichtingen - 30 800 000 BEF 2.Definitief te annuleren (tabel VI A2, kolom 5) 524 485 683 BEF lopende verrichtingen 327 547 373 BEF kapitaalverrichtingen 196 938 310 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1994, op 384 477 491 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VI A2, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 50.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig de artikelen 47 en 48 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 975 167 734 BEF Uitgaven 384 477 491 BEF Het begrotingsjaar 1994 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 590 690 243 BEF. Titel VII - Instellingen van openbaar nut A. FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE (Waals fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en -oppomping) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1994 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 51.De voor het begrotingsjaar 1994 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 150 711 105 BEF overeenkomstig tabel VII A1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 52.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 toegerekende ordonnanceringen bedragen 150 711 105 BEF (tabel VII A1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 53.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1994 worden als volgt vastgesteld : 1. Toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII A1) 150 800 000 BEF 2.Toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel VII A2) 149 019 384 BEF 3. Definitief te annuleren 149 108 279 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1994, op 150 711 105 BEF.Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VII A1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 54.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig de artikelen 51 en 52 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 150 711 105 BEF Uitgaven 150 711 105 BEF Het begrotingsjaar 1994 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE WALLON DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.W.D.R.) (Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Office wallon de Développement rural" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1994 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 55.De voor het begrotingsjaar 1994 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 931 851 238 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII B1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 56.De ten laste van het begrotingsjaar 1994 toegerekende ordonnanceringen bedragen 654 738 246 BEF (tabel VII B1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 57.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1994 worden als volgt vastgesteld (tabel VII B1, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 868 001 789 BEF 2.Niet gebruikte kredieten 213 263 543 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1994, op 654 738 246 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VII B1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 58.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1994, overeenkomstig de artikelen 55 en 56 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 931 851 238 BEF Uitgaven 654 738 246 BEF Het begrotingsjaar 1994 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 277 112 992 BEF (tabel VII B1, kolom 3).

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 303 (2001-2002) Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag , openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^