Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 19 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028042
pub.
19/12/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De niet-gesplitste en de gesplitste kredieten bestemd voor de dekking van de uitgaven van het Waalse Gewest met betrekking tot het begrotingsjaar 2002 worden aangepast en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de lijst der programma's en de begrotingstabel die als bijlage bij dit decreet zijn bijgevoegd en waarvan de samenvatting hierna volgt.

Bedoelde lijst en tabel geven de raming weer van de uitgaven die in 2002 aangerekend dienen te worden ten laste van de variabele kredieten.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Artikel 4 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : « In afwijking van artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof kunnen geldvoorschotten met een maximumbedrag van 375.000 euro worden toegekend aan de buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer ter betaling van de schuldvorderingen die niet meer bedragen dan 5.000 euro BTW excl.

Bedoeld bedrag wordt gebracht op : - 2.000.000 euro voor de buitengewone rekenplichtigen van de centrale diensten van de Afdeling Begroting van het Ministerie van het Waalse Gewest en voor de buitengewone rekenplichtigen van de Afdeling Boekhouding van het Ministerie van Uitrusting en Vervoer. Voor de rekenplichtigen van de buitenlandse betrekkingen en de buitenlandse investeringen wordt bedoeld bedrag gebracht op 375.000 euro per programma. - 3.500.000 euro voor de buitengewone rekenplichtige van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer bevoegd voor het beheer van het leerlingenvervoer, ter betaling van de schuldvorderingen met betrekking tot het leerlingenvervoer voor een bedrag dat niet meer bedraagt dan 15.000 euro BTW excl., voor zover bedoelde schuldvorderingen betrekking hebben op aanbestedingen die tot een overeenkomst hebben geleid, op het onderhoud van de voertuigen die worden beheerd door de dienst voor het leerlingenvervoer, evenals op de betaling van kosten voor het vervoer van leerlingen in toepassing van de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale dienst voor het leerlingenvervoer. - 1.000.000 euro voor de rekenplichtigen van de wetenschappelijke instellingen van het Waalse Gewest.

In geval van dringende noodzaak kunnen de schuldvorderingen van meer dan 5.000 euro, BTW excl., verbonden aan de buitenlandse betrekkingen van het Gewest en aangerekend op de basisallocaties van organisatie-afdeling 11 en van organisatie-afdeling 16, programma 05, eveneens uitbetaald worden op geldvoorschotten voor zover ze niet meer bedragen dan 12.500 euro, BTW excl.

De buitengewone rekenplichtigen van het Ministerie die belast zijn met de betaling van voorschotten voor de kosten van dienstreizen, zijn gemachtigd op de ambtenaren, kabinetsleden en deskundigen die op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd, de nodige voorschotten te verlenen, ongeacht het bedrag ervan.

Daarnaast zijn de buitengewone rekenplichtigen van de Ministeries gemachtigd om onbeperkt elk bedrag dat door het Gewest verschuldigd is ten gevolge van vonnissen of arresten die tegen bedoeld Gewest zijn uitgesproken, te vereffenen. ».

Art. 3.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om de kredieten die noodzakelijk zijn voor de betaling van de personeelsleden die zijn overgeheveld in het kader van de regionalisering ten gevolge van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot hervorming der instellingen, over te dragen tussen de programma's 19.03 en 10.01, alsmede de kredieten met betrekking tot de niet-specifieke bestuursinformatica.

Art. 4.Artikel 9 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : « De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd om de kredieten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van nieuwe beleidslijnen voor informatica en buitengewone uitgaven van de programma's van de begroting over te dragen naar de basisallocaties 12.09, 12.11, 12.15 en 12.16 van programma 03, organisatie-afdeling 10, en naar basisallocatie 12.11, programma 06, organisatie-afdeling 50. ».

Art. 5.Artikel 13 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : « Op de basisallocaties 11.03, 11.08 van programma 01 van organisatie-afdeling 10 en 50, alsmede op de basisallocaties 11.01, 11.02, 12.03, 12.08, 12.09 en 12.10 van programma 01 van organisatie-afdeling 10 kunnen de verbrekingsvergoedingen d.m.v. vaste uitgaven worden uitbetaald zoals bepaald in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; hetzelfde geldt voor begrafeniskosten, kraamgeld, vergoedingen die overeenstemmen met de bijdrage van de werkgever in de reiskosten voor het openbaar vervoer, de reiskosten (rondreis- en verblijfkosten), vergoedingen aan bosaangestelden voor inspectiereizen en postvergoedingen aan domaniale bosarbeiders. ».

Art. 6.Artikel 16 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : « De leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting worden ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel alsook voor de reiskosten over te dragen naar de basisallocaties 11.03 en 11.08 van programma 01, organisatie-afdelingen 10 en 50 en naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 12.03, 12.08, 12.09 en 12.10 van programma 01, organisatie-afdeling 10. ».

Art. 7.In artikel 31 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 worden de teksten van de subsidies opgenomen in de programma's 02 van organisatie-afdeling 10, 08 en 13 van organisatie-afdeling 11, 03 en 05 van organisatie-afdeling 13, 02 en 06 van organisatie-afdeling 15, 04 van organisatie-afdeling 17, 01 van organisatie-afdeling 18, 03 van organisatie-afdeling 19 en 04 van organisatie-afdeling 54 gewijzigd als volgt : Programma 10.02 : Diensten van het Voorzitterschap, Secretariaat van de Waalse Regering en Kanselarij : Toelagen in het kader van de uitvoering van het geactualiseerde Waalse Toekomstcontract, inzonderheid voor het organiseren van partneracties met ondernemingen van de particuliere sector of met vzw's.

Toelagen in het kader van de uitvoering van het geactualiseerde Waalse Toekomstcontract, inzonderheid voor het organiseren van partneracties met openbare instellingen.

Toelagen voor studies en acties voor de voorlichting of bewustmaking inzake gewestelijke ontwikkeling.

Toelagen aan de GREOA (Groepering voor Economische herwaardering van de valleien van de Ourthe en de Amblève).

Toelagen aan de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Deelneming van het Waalse Gewest aan de Ronde van Frankrijk 2004.

Toelage voor het beheer van de "Vitrines de la Wallonie".

Toelagen aan de RTBF voor de kostenovername in verband met de promotie van het Waalse Gewest.

Toelage aan de "Fondation Solvay" (Stichting Solvay).

Toelage aan de "Fondation Folon" (Stichting Folon).

Toelage ten gunste van het "Institut Jules Destrée" voor acties ter bevordering van de Waalse identiteit en het gewestelijk bestuur.

Toelage aan de vzw « Archéologie Industrielle de la Sambre - Site du Bois du Cazier ».

Toelage aan de Duitstalige Gemeenschap.

Programma 11.08 : Bevordering van de tewerkstelling : Toelagen aan bedrijven met het oog op het scheppen van bijkomende banen of het behoud van de tewerkstelling via de collectieve arbeidstijdverkorting.

Toelagen voor acties bestemd bij voorrang voor werklozen.

Toelagen voor werkingsuitgaven van projecten medegefinancierd door de Europese Unie.

Toelagen voor de medefinanciering met de fondsen van de Europese Unie van integratiebedrijven die bijdragen tot de sociale integratie van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Toelagen voor de financiering van de uitgifte van "dienstencheques".

Toelagen voor initiatieven betreffende specifieke programma's inzake inschakeling in het arbeidsproces.

Bijdragen in de bezoldiging van werknemers die instemmen met de verdeling van hun arbeidstijd.

Toelagen voor onroerende goederen verworven door verenigingen in het kader van hun proefacties bestemd bij voorkeur voor werklozen.

Toelagen aan de gemeenten met het oog op de bevordering van nieuwe plaatselijke betrekkingen.

Toelagen voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Toelagen voor de financiering van acties in de sector sociale economie.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering van de tewerkstelling ten gunste van vrouwen.

Toelagen aan de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming.

Toelagen voor de gewestelijke opdrachten voor tewerkstelling.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van "chèques-création" (opstart-cheques).

Programma 11.13 : Opleiding van loon- en weddetrekkenden buiten FOREm : Toelagen aan bedrijven, werkgevers en vormingsoperatoren met het oog op de ontwikkeling van het programma voor afwisselende opleiding.

Toelagen voor acties of activiteiten die bijdragen tot de beroepsopleiding.

Toelagen om de coördinatie van de instellingen voor de inschakeling in het arbeidsproces en de sociale integratie te bevorderen.

Toelagen aan de OCMW's die vormingen via tewerkstelling organiseren (EFT, OISP).

Toelagen voor de financiering van de werking van de technische verspreidingscentra.

Toelagen voor de financiering van de voorzieningen voor het technisch en beroepsonderwijs en de taalbadcursussen.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van de trajectbegeleiding en inzetbaarheid.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van het levenslang leren en aanpassingsvermogen.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties voor innovatie, van structuren, systemen en acties.

Toelage voor de tenuitvoerlegging van acties in het kader van het gelijkekansenbeleid.

Toelagen aan het "IFPME" (Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen) in het kader van de verwerving en verbouwing van vormingscentra.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen.

Toelagen voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen in het kader van door de Europese Unie medegefinancierde projecten.

Toelagen voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Toelagen voor de werkingsuitgaven van projecten medegefinancierd door de Europese Unie.

Financiering van acties voor kwalificerende opleidingen.

Programma 13.03 : Acties en bewustmaking inzake leefmilieu Toelagen aan verenigingen inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Toelagen aan verenigingen en ondergeschikte openbare besturen in het kader van bijzondere of thematische oproepen tot indiening van ontwerpen.

Premies aan de gemeenten voor de indienstneming van milieuadviseurs.

Toelagen aan het "Institut Eco-Conseil", in het bijzonder voor de werking van het "Centre permanent de formation en environnement durable" (Centrum voor permanente vorming inzake duurzame ontwikkeling).

Toelage aan het Koninklijk Instituut voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van milieuvriendelijke technologie.

Toelagen aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake leefmilieu, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen inzake opleiding van het overheidspersoneel voor leefmilieu.

Toelage voor de bevordering van "éco-consommation" (milieuvriendelijk verbruik).

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan de "RTBF" voor sekwenties over leefmilieu in het TV-journaal voor kinderen "Les Niouzz".

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelage aan de "BIWM"(Brusselse Intercommunale Watermaatschappij) voor de bouw van het "CRIE" (gewestelijk centrum voor milieu-initiatie) te Modave.

Programma 13.05 : Water (controle, beheer, productie en bescherming) : Toelagen voor de vormgeving en de uitgave van de "Tribune de l'Eau".

Toelagen toe te kennen volgens de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1991 voor de exploitatiekosten en investeringsuitgaven van erkende instellingen inzake ontwatering.

Toelagen aan de riviercomités voor de financiering van de aan het riviercontract voorafgaande studie.

Toelagen aan privé-instellingen met het oog op de bewustmaking, begeleiding, voorlichting en opleiding voor aangelegenheden m.b.t. water.

Toelagen aan openbare of privé-instellingen voor acties, proefprojecten en specifieke studies inzake water, die door de Europese Unie worden medegefinancierd.

Toelagen aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Toelagen aan de ondergeschikte plaatselijke bestren voor de vernieuwing van de atlas en de herziening van de wet op de niet-bevaarbare waterwegen.

Programma 15.02 : Stadsvernieuwing en sanering van afgedankte bedrijfsruimten : Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang.

Tussenkomst, via een aan de "SOGEPA" gegeven opdracht voor de aankoop en de sanering van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Toelagen aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid. Deze toelagen zijn bestemd om : - hetzij de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen ten einde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden; - hetzij de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente ten einde goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Toelage voor de verwezenlijking van het beleid voor de stadsvernieuwing, de heropleving van de stadscentra.

Toelagen voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Toelagen aan de gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties in de bevoorrechte initiatiefgebieden bedoeld bij artikel 174, § 2, 2 en 3 van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium voor de indienstneming van een voltijds personeelslid genaamd « projectleider », die uitsluitend ingezet wordt voor het beheer van de stadsvernieuwingsoperatie. Bedoelde toelagen worden forfaitair vastgesteld op 37.000 euro per stadsvernieuwingsoperatie.

Toelagen aan gemeenten die stadsvernieuwingsoperaties van het type "initiatiefwijk" ondernemen om een deel van de loonkosten en andere kosten verbonden aan de oprichting en de werking van de buurtregieën te dekken.

Programma 15.06 : Monumenten, landschappen en opgravingen : Toelagen voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Toelagen aan de privé-sector voor een maximumbedrag van 5.949 euro gelijk aan maximum 60 % van uit te voeren werken met het oog op acties voor het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Toelage in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en Cuba ondertekend op 10 april 2002 voor de restauratie van een pand in het historisch centrum van Havanna dat opgenomen is op de lijst van het wereldpatrimonium van de Mensheid door Unesco.

Programma 17.04 : Gezin en derde leeftijd : Toelagen voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Toelagen aan dagonthaalcentra voor bejaarden, van de openbare en privé-sector.

Toelagen aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privé-sector.

Toelagen voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Toelagen in het kader van de buitenschoolse opvang van jonge kinderen.

Programma 18.01 : Toerisme : Toelagen voor acties, activiteiten of studies die bijdragen tot de ontwikkeling van het regionaal toerisme.

Toelagen voor de verwezenlijking van info-diensten en toeristenactiviteiten op de parkeerruimten langs de wegen en autosnelwegen.

Investeringstoelagen, toegekend aan de "Maisons du Tourisme" ter dekking van de vestigingskosten.

Toelagen voor de tenuitvoerlegging van een steunplan voor werknemers op zoek naar een baan in kader van het PTP (Programma voor beroepsdoorstroming).

Toelage aan de vzw « Association pour la gestion et l'exploitation touristique et sportive des Voies d'Eau du Hainaut » voor de verwezenlijking van een minigolfbaan in het domein van Claire-Fontaine.

Programma 19.03 : Beheer van de productie en van de kwaliteit van landbouwproducten Bijkomende en aanvullende toelagen aan de fok- en productieverenigingen alsook aan de verenigingen voor dieren- en plantenselectie inzake toegepast onderzoek, begeleiding, vulgarisatie en bevordering van de landbouw.

Toelagen voor de kwaliteitsmerken en de kwaliteitscontrole van producten.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan de universiteiten, studie- en onderzoekscentra en de inrichtingen voor hoger agrarisch onderwijs met het oog op het toegepast onderzoek inzake ontwikkeling van technieken en systemen voor landbouwproductie en -diversifiëring.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan verenigingen en groeperingen die zorgen voor voorlichting, bewustmaking en begeleiding inzake landbouw.

Toelagen aan diverse verenigingen voor de promotie van Waalse landbouwproducten.

Bijkomende en aanvullende toelagen aan de diensten voor vervanging van landbouwers.

Toelagen voor de diversifiëringsproducten.

Toelagen aan de beroepsverenigingen sector landbouw voor het optrekken van gebouwen bestemd voor hun promotiediensten en -activiteiten.

Toelagen aan instellingen en bedrijven in het kader van internationale betrekkingen, beheerd in samenwerking met het Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, met inbegrip van aankoop van materieel.

Toelagen aan onderzoeks- en begeleidingsinstellingen in het kader van de kwaliteitsverbetering en de traceerbaarheid.

Toelagen aan controle-instellingen die in het kader van de certificering van producten optreden.

Toelagen en vergoedingen aan de landbouwers die door de dioxine-crisis getroffen zijn.

Toelagen voor proefactiviteiten inzake landbouw.

Toelagen aan de plaatselijke besturen die landbouw- en tuinbouwmanifestaties organiseren.

Toelagen aan vzw's voor de aankoop en de inrichting van gebouwen ter bevordering van de Waalse landbouw.

Bijdrage in de « Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture » (AGRINFO).

Bijdrage in of gedeelde interventie in de werkingskosten van internationale organisaties in het buitenland.

Programma 54.04 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit : Toelagen voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Toelagen ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Art. 8.Artikel 32 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : « De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen de basisallocaties 51.06, 51.07 en 51.08 van programma 01 en de basisallocaties 51.06, 51.07, 63.01, 63.02 en 63.03 van programma 04 van organisatie-afdeling 17.

De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 41.01 van programma 01 en basisallocatie 41.01 van programma 04 van organisatieafdeling 17.

De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 41.01 van programma 03, basisallocatie 41.02 van programma 04 en basisallocatie 41.04 van programma 06 van organisatieafdeling 17. ».

Art. 9.Artikel 36 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : « De Regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten uitgetrokken op basisallocatie 33.08 van programma 03 van organisatieafdeling 17 te storten aan de moederhuizen die vroeger erkend waren door de "Office de la Naissance et de l'Enfance, in afwachting van een als regel geldende tekst die voor 2003 gepland is. »

Art. 10.De Waalse Regering is gemachtigd om het aanwezigheidsgeld en de vergoedingen vast te stellen die de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » (Waalse Raad voor het Leefmilieu) aan diens leden kan toekennen.

Art. 11.De Waalse Regering is gemachtigd om het aanwezigheidsgeld en de vergoedingen vast te stellen die de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), adviescommissies inzake beroepen en de erkeningscommissie voor ontwerpers bedoeld in artikel 281 van het Waalse Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium aan hun leden kunnen toekennen. HOOFDSTUK II. - Gewestelijke waarborgen

Art. 12.Artikel 51 van het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd zoals volgt : « De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen en werkkapitaal in land- en tuinbouw in het kader van het fonds voor landbouwinvestering, voor een totaalbedrag van 99.157 duizend euro in 2002. ».

Art. 13.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de bedragen te bepalen die ontleend kunnen worden al naar gelang van de schatkisttoestand van de « Société wallonne de crédit social ». Het totaal der ontleende bedragen dat toegestaan is onder de waarborg van het Gewest mag in geen enkel geval meer bedragen dan 250.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen die plaatsvinden in het kader van het financiële beheer met betrekking tot bedoelde leningen. HOOFDSTUK III. -- Toekenning van voorschotten

Art. 14.De toekenning van terugvorderbare voorschotten die bestemd zijn om het werkkapitaal van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest te spijzen, wordt gedelegeerd aan de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid. HOOFDSTUK IV. - Bijzondere afdeling

Art. 15.In toepassing van de decreten houdende de eindregeling van de begrotingen van het Waalse Gewest voor de jaren 1993, 1994 en 1995 wordt de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de saldo's van de fondsen die zijn geschrapt in de loop van bedoelde begrotingsjaren, naar de algemene ontvangsten door te storten. HOOFDSTUK V. - Gewestelijke ondernemingen

Art. 16.De begroting van de "Office régional wallon des déchets" (Waalse gewestelijke dienst voor afvalstoffen) voor het jaar 2002 wordt bij dit decreet gevoegd.

Bedoelde begroting bedraagt 91.231.000 euro voor de ontvangsten en 91.231.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK VI. - Gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer

Art. 17.De begroting van de "Office de promotion des voies navigables" (Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen) voor het jaar 2002 wordt bij dit decreet gevoegd.

Bedoelde begroting bedraagt 573.000 euro voor de ontvangsten en 573.000 euro voor de uitgaven.

Art. 18.De begroting van de "Office wallon de développement rural" (Waalse dienst voor plattelandsontwikkeling) voor het jaar 2002 wordt bij dit decreet gevoegd.

Bedoelde begroting bedraagt 15.126.000 euro voor de ontvangsten en, voor de uitgaven, 18.516.000 euro in vastleggingsmiddelen en 15.126.000 euro in betalingsmiddelen. HOOFDSTUK VII. - Openbare instellingen

Art. 19.De begroting van het « Centre hospitalier psychiatrique gLes Marronniers' » te Doornik voor het jaar 2002 wordt bij dit decreet gevoegd.

De begroting bedraagt 41.723.000 euro voor de ontvangsten en 41.723.000 euro voor de uitgaven.

Art. 20.De begroting van het « Centre hospitalier psychiatrique gLe Chêne aux Haies' » te Bergen voor het jaar 2002 wordt bij dit decreet gevoegd.

De begroting bedraagt 28.428.000 euro voor de ontvangsten en 28.428.000 euro voor de uitgaven.

Art. 21.De begroting van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds) voor het jaar 2002 wordt bij dit decreet gevoegd.

Bedoelde begroting bedraagt 2.428.000 euro voor de ontvangsten en 2.428.000 euro voor de uitgaven.

Art. 22.De Minister bevoegd voor het visserijfonds kan elke nieuwe verdeling verrichten van de basisallocaties uitgetrokken op de begroting van het visserijfonds mits instemming van de Minister belast met de begroting. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 23.Dit decreet treedt in werking de dag van diens bekendmaking in het « Belgisch Staatsblad ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het bekend wordt gemaakt in het « Belgisch Staatsblad ».

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President, J..-Cl VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, KMO's, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 5-V b c d (2001-2002) nrs 1 t.e.m. 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002.

Bespreking B Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^