Decreet van 08 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035865
pub.
02/08/2005
prom.
08/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2005. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 3, § 1, van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende bepaling worden de woorden "de verenigingen zonder winstgevend doel" vervangen door de woorden "de verenigingen zonder winstoogmerk";2° in 1° worden de woorden "en de statuten" geschrapt.

Art. 3.In artikelen 5, § 1, 10, 1°, en 24, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden "waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend" vervangen door de woorden "betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen".

Art. 4.In artikel 5, § 4, eerste lid, van hetzelfde decreet worden na de woorden "erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen" de woorden "en de verenigingen zonder winstoogmerk, gesubsidieerd op basis van artikelen 15 en 31," ingevoegd.

Art. 5.§ 1. In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen door "Het steunpunt jeugd". § 2. In artikelen 4, § 3, 7, 4°, 9, 10, 11, § 1, 12, § 2, 13, 14, 20, 59, § 4, 60 en 61, van hetzelfde decreet worden de woorden "steunpunt jeugdbeleid" vervangen door de woorden "steunpunt jeugd". § 3. In artikel 23 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de aanduiding "§ 1 " wordt geschrapt;2° in het tweede lid worden de woorden "steunpunt jeugdbeleid" vervangen door de woorden "steunpunt jeugd".

Art. 6.In artikel 9, § 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "heeft als doel" worden vervangen door de woorden "is een pluralistische organisatie die als doel heeft";2° 6° wordt vervangen door wat volgt : "6° informatie-uitwisselingsfunctie".

Art. 7.1. In artikelen 15, 16, 17, 19, 20 en 22 van hetzelfde decreet wordt het woord "verenigingen'' telkens vervangen door de woorden "verenigingen zonder winstoogmerk". § 2. In artikelen 17, 18 en 19 van hetzelfde decreet wordt het woord "vereniging" telkens vervangen door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk".

Art. 8.In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in §§ 2 en 4 worden de woorden "De adviescommissie stelt" telkens vervangen door de woorden "De adviescommissie en de administratie stellen";2° in § 5 worden de woorden "het advies van de adviescommissie" vervangen door de woorden "de adviezen van de adviescommissie en de administratie";3° een § 7 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : "§ 7.Als de vereniging zonder winstoogmerk aan alle voorwaarden voldoet, wordt per kwartaal een voorschot ten bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald vóór 1 juli van het volgende jaar. »

Art. 9.In artikel 19, § 1, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "voldoen aan de subsidiëringvoorwaarden" en de woorden "en aan de bepalingen in de overeenkomst" de woorden "zoals bepaald in artikel 3" ingevoegd.

Art. 10.In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : "5° internationale jeugdculturele initiatieven";2° in § 3 in fine worden de woorden "met uitzondering voor de initiatieven, bedoeld in § 1, 2°" toegevoegd.

Art. 11.In artikel 30 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het enige lid, dat het eerste lid wordt, wordt de eerste zin vervangen door wat volgt : « De Vlaamse Regering subsidieert jongeren die een artistiek product of een artistiek project realiseren en verenigingen die een artistiek product of een artistiek project voor en door jongeren realiseren.»; 2° een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : « De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels inzake de procedure en subsidiëring van de in het eerste lid bedoelde jongeren en verenigingen, met inbegrip van de wijze waarop de adviescommissie en de administratie de Vlaamse Regering adviseren met het oog op de selectie van de aanvragers en het toe te kennen subsidiebedrag.»

Art. 12.Art. 31 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 31 § 1. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert verenigingen zonder winstoogmerk die de bevordering van de artistieke expressie door de jeugd, of de ontsluiting van het roerend of onroerend erfgoed ten behoeve van de jeugd tot doel hebben. § 2. De verenigingen, omschreven in de voorgaande paragraaf, dienen een subsidieaanvraag in bij de administratie conform de door de administratie opgestelde leidraad. Ze voegen daarbij een beleidsnota voor de volgende drie kalenderjaren.

In afwijking op het voorgaande lid kunnen verenigingen voor de eerste beleidsperiode na de inwerkingtreding van dit decreet, een beleidsnota voor twee jaar indienen.

De verenigingen tonen bij hun aanvraag tevens de relevantie van de werking op Vlaams niveau aan. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels inzake de procedure en subsidiëring van de in de eerste paragraaf bedoelde verenigingen, met inbegrip van de wijze waarop de adviescommissie en de administratie de Vlaamse Regering adviseren met het oog op de selectie van de aanvragers en het toe te kennen subsidiebedrag. »

Art. 13.Artikel 32 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 32 § 1. De subsidie wordt aan de op basis van artikel 30 gesubsidieerde jongeren en verenigingen zonder winstoogmerk als volgt beschikbaar gesteld : 1° een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend;2° het saldo van 20 procent van de subsidie wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. § 2. De subsidie wordt aan de op basis van artikel 31, § 1, gesubsidieerde verenigingen als volgt beschikbaar gesteld : per kwartaal wordt een voorschot ten bedrage van 22,5 procent van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald vóór 1 juli van het volgende jaar. § 3. Binnen de perken van het door het Vlaams Parlement goedgekeurde krediet, kan de Vlaamse Regering bij de aanvang van elk werkingsjaar de hoogte van het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag aanpassen aan de evolutie van de gezondheidsindex of aan de verplichtingen voor de werkgevers, opgenomen in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten die tussentijds gesloten zijn tussen de erkende vakbonden en werkgeversfederaties en die geregistreerd zijn op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, of verminderen als de naleving van de budgettaire beperking dat noodzakelijk maakt. »

Art. 14.Artikelen 33 en 34 van hetzelfde decreet worden opgeheven.

Art. 15.In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen doorgevoerd : 1° in § 1 worden de woorden "De adviescommissie stelt" vervangen door de woorden "De adviescommissie en de administratie stellen";2° in § 2 worden de woorden "het advies van de adviescommissie" vervangen door de woorden "de adviezen van de adviescommissie en de administratie".

Art. 16.In artikel 41 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de woorden "de vereniging" en de woorden "aan de volgende algemene voorwaarden" worden de woorden "naast de voorwaarden, geformuleerd in artikel 3, ook" ingevoegd;2° 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° een vereniging zonder winstoogmerk zijn, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.»

Art. 17.In artikel 42 van hetzelfde decreet wordt tussen de woorden "de vereniging" en de woorden "tevens minstens zes keer" het woord "jaarlijks" ingevoegd.

Art. 18.Aan artikel 49, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende woorden toegevoegd : "zoals bepaald in artikelen 3 en 41 ".

Art. 19.In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden " 1 november van het voorlaatste" vervangen door de woorden "1 januari van het";2° in § 2 worden de woorden "het preadvies dat wordt uitgebracht door de adviescommissie" vervangen door de woorden "de preadviezen uitgebracht door de adviescommissie en de administratie" en wordt het woord "juni" vervangen door het woord "juli";3° § 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De adviescommissie beoordeelt de beleidsnota onder meer op basis van de verschillende elementen vervat in artikel 58, § 1 en § 2. »; 4° in § 4 worden tussen de woorden "De Vlaamse Regering" en "beslist uiterlijk" de woorden ", na ontvangst van de adviezen van de adviescommissie en de administratie," ingevoegd;5° in § 5 worden de woorden "§ 3 van dit artikel" vervangen door "§ 4".

Art. 20.In artikelen 14, § 2, 19, § 3, 28, § 3, en 56, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "in een verslag met aanbevelingen" geschrapt.

Art. 21.In artikel 57 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "artikel 50" vervangen door de woorden "artikel 53";2° in § 2 worden de woorden "en ondersteunen de samenwerking met de belendende sectoren" geschrapt.

Art. 22.In artikel 58, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "33, § 3" vervangen door "31, § 2".

Art. 23.§ Artikel 59 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 59 § 1. De Vlaamse Regering beslist over de samenstelling en de werking van de in dit decreet genoemde adviescommissies, nadat de jeugdraad werd uitgenodigd een advies uit te brengen in verband met het profiel van de leden van die commissies. § 2. Een adviescommissie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht. Ze kan onder meer de organisatie die de aanvraag tot subsidiëring heeft ingediend horen, deskundigen horen, aanvullende documenten en gegevens opvragen en een bezoek ter plaatse brengen of aan de administratie vragen een onderzoek ter plaatse uit te voeren. § 3. De leden van de adviescommissie, bedoeld in artikel 2, 8°, ontvangen 60 euro per dagdeel, alsook een reisvergoeding van 25 eurocent per kilometer. Een dagdeel duurt ten minste 2 uur en ten hoogste 4 uur. § 4. Het lidmaatschap van een adviescommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de jeugdraad, personeelslid van de jeugdraad of het steunpunt jeugd, personeelslid of lid van de raad van bestuur van een organisatie waarvan de beleidsnota of de subsidieaanvraag moet worden behandeld door de adviescommissie. § 5. De adviescommissies worden bijgestaan door de administratie. § 6. Men kan slechts tweemaal drie jaar lid zijn van eenzelfde adviescommissie. ».

Art. 24.Artikel 62 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Artikel 62 § 1. Een op basis van dit decreet gesubsidieerde vereniging kan gedurende de periode waarbinnen deze vereniging haar beleidsnota uitvoert, onbeperkt fondsen aanleggen met eigen inkomsten en subsidies. Die fondsen moeten voldoen aan de geldende boekhoudkundige regels en moeten worden aangewend voor het doel van de vereniging. § 2. Aan het einde van de beleidsperiode mag de som van de bestemde fondsen en het overgedragen resultaat worden overgedragen naar een volgende beleidsperiode, op voorwaarde dat die som niet meer bedraagt dan tien procent van de gemiddelde jaarlijkse kosten, berekend over de voorbije beleidsperiode.

De Vlaamse Regering kan een afwijking toestaan van het in het eerste lid bepaalde percentage op voorwaarde dat de vereniging daartoe een gemotiveerd bestedingsplan voorlegt. § 3. Als bij de afrekening van het laatste werkingsjaar van de beleidsperiode, bedoeld in § 1, de som, bedoeld in § 2, eerste lid, meer bedraagt dan hetgeen bepaald werd in § 2, dan moet het teveel ingehouden worden op het nog uit te keren saldo van de subsidie, toegekend aan de vereniging, en moet het eventueel daarna nog resterende bedrag door de vereniging teruggestort worden aan de Vlaamse Gemeenschap tot een maximum van de door de Vlaamse Gemeenschap toegekende subsidies in het laatste jaar van de beleidsperiode.

Als aan een vereniging bedoeld in § 1, na afloop van de beleidsperiode waarop de beleidsnota betrekking heeft, geen subsidies meer worden verleend, dan is de vereniging verplicht een bestedingsplan voor de som, bedoeld in § 2, eerste lid, aangelegd overeenkomstig § 1, in te dienen bij de administratie. De som, bedoeld in § 2, eerste lid, moet in voorkomend geval prioritair aangewend worden voor het voldoen van de arbeidsrechtelijke verplichtingen. »

Art. 25.Aan artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het tweede lid, vindt, wat het landelijk jeugdwerk betreft, de eerste verdeling en toewijzing, bedoeld in artikelen 9 en 10, plaats in het kader van de bespreking van de beleidsnota 2007-2009. »

Art. 26.Dit decreet treedt in werking op een nader door de Vlaamse Regering te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2006.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME. De Vlaamse minister van Cultuur, jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX _______ Nota's (1) Zitting 2004-2005 Stukken - Voorstel van decreet 293 - Nr.1. - Amendementen 293 - Nr. 2. - Verslag over hoorzitting 293 - Nr. 3. - Verslag : 293 - Nr. 4. - Amendementen : 293 - Nr. 5 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 293 - Nr. 6. - Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 29 juni 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^