Decreet van 08 juli 2010
gepubliceerd op 16 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvo

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029428
pub.
16/08/2010
prom.
08/07/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2010. - Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving worden de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 november 2009, » vervangen door de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 april 2010, ».

Art. 2.In artikel 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 31 januari 2010, » vervangen door de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 15 juni 2010, »;2° er wordt een nieuw lid, luidend als volgt, ingevoegd tussen het vijfde en zesde lid : « In afwijking van het vierde lid wordt de klasse 3 ingedeeld in een klasse 3a en een klasse 3b met elk 2,5 % van de bevolking voor het basisonderwijs en respectief 3,5 % en 1,5 % voor het secundair onderwijs met volledig leerplan;3° in het zesde lid, dat het zevende is geworden, worden de woorden « Indien, als gevolg van de gecumuleerde berekening van de schoolbevolking per schijf van 5,00 % (vijf procent), de hogere beperking van een klasse zoals bedoeld in het vorige lid » vervangen door de woorden « Indien, als gevolg van de gecumuleerde berekening van de schoolbevolking per schijf, de hogere beperking van een klasse zoals bedoeld in de vorige twee leden »;4° in het laatste lid worden de woorden « en voor de eerste keer ten laatste voor 28 februari 2010.» geschrapt.

Art. 3.§ 1. In artikel 6, § 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Na het eerste lid worden de twee volgende leden toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid wordt, voor het schooljaar 2010-2011, het aantal aanvullende lestijden bepaald bij bedoeld lid op 14 583 lestijden vastgesteld. In afwijking van het eerste lid bepaalt, vanaf het schooljaar 2011-2012, de Regering het aantal aanvullende lestijden bedoeld bij genoemd lid. »; 2° In het derde lid, dat het vijfde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het tweede lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde lid »;3° In het vierde lid, dat het zesde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het derde lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vijfde lid »;4° In het zesde lid, dat het achtste lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het tweede en vierde lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde en zesde lid »;5° Na het zesde lid, dat het achtste lid is geworden, wordt een lid toegevoegd : « In afwijking van de vorige twee leden wordt, voor het schooljaar 2010-2011, de klassecoëfficiënt bedoeld bij het zesde lid bepaald op basis van de klasse waartoe de hele vestiging of een deel ervan behoort overeenkomstig artikel 4, lid vier tot negen.Hij is gelijk aan : 1° 1,5 voor de vestigingen van klasse 1;2° 1,25 voor de vestigingen van klasse 2;3° 1,221479 voor de vestigingen van klasse 3a;4° 0,485195 voor de vestigingen van klasse 3b;5° 0,363896 voor de vestigingen van klasse 4;6° 0 voor de vestigingen van klasse 5.» § 2. In artikel 6, § 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Na het eerste lid worden de volgende leden toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid worden, voor het schooljaar 2010-2011, de bijkomende kredieten bedoeld bij genoemd lid bepaald op 5.592.000 euro.

In afwijking van het eerste lid bepaalt, vanaf het schooljaar 2011-2012, de Regering het aantal aanvullende lestijden bedoeld bij het eerste lid. »; 2° In het derde lid, dat het vijfde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het tweede lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde lid »;3° In het vierde lid, dat het zesde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het derde lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vijfde lid »;4° In het vijfde lid, dat het zevende lid is geworden, worden de woorden « bedoeld bij paragraaf 2, vijfde lid » vervangen door de woorden « bedoeld bij paragraaf 2, zevende lid »;5° Na het laatste lid wordt het volgende lid toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid is, voor het schooljaar 2010-2011, de klassecoëfficiënt gelijk aan : 1° 1,382106 voor de vestigingen van klasse 1;2° 1,382106 voor de vestigingen van klasse 2;3° 1,382106 voor de vestigingen van klasse 3a;4° 0 voor de vestigingen van klasse 3b;5° 0 voor de vestigingen van klasse 4;6° 0 voor de vestigingen van klasse 5.» § 3. In artikel 6, § 4, worden de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 15 april 2010, » vervangen door de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 juni 2010 ».

Art. 4.§ 1. In artikel 7, § 2, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Na het eerste lid worden de twee volgende leden toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid wordt, voor het schooljaar 2010-2011, het aantal aanvullende lestijden bepaald bij bedoeld lid op 10 815 lestijden vastgesteld. In afwijking van het eerste lid bepaalt, vanaf het schooljaar 2011-2012, de Regering het aantal aanvullende lestijden bedoeld bij genoemd lid. »; 2° In het derde lid, dat het vijfde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het tweede lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde lid »;3° In het vierde lid, dat het zesde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het derde lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vijfde lid »;4° In het zesde lid, dat het achtste lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het tweede en vierde lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde en zesde lid »;5° Na het zesde lid, dat het achtste lid is geworden, wordt een lid, luidend als volgt, ingevoegd : « In afwijking van de vorige twee leden wordt, voor het schooljaar 2010-2011, de klassecoëfficiënt bedoeld bij het zesde lid bepaald op basis van de klasse waartoe de hele vestiging of een deel ervan behoort overeenkomstig artikel 4, lid vier tot negen.Hij is gelijk aan : 1° 1,5 voor de vestigingen van klasse 1;2° 1,25 voor de vestigingen van klasse 2;3° 1,046728 voor de vestigingen van klasse 3a;4° 0,346661 voor de vestigingen van klasse 3b;5° 0,259996 voor de vestigingen van klasse 4;6° 0 voor de vestigingen van klasse 5.» § 2. In artikel 7, § 3, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Na het eerste lid worden de volgende leden toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid worden, voor het schooljaar 2010-2011, de bijkomende kredieten bedoeld bij genoemd lid bepaald op 3.334.000 euro.

In afwijking van het eerste lid bepaalt, vanaf het schooljaar 2011-2012, de Regering het aantal aanvullende kredieten bedoeld bij het eerste lid. »; 2° In het derde lid, dat het vijfde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het tweede lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vierde lid »;3° In het vierde lid, dat het zesde lid is geworden, worden de woorden « bedoeld in het derde lid » vervangen door de woorden « bedoeld in het vijfde lid »;4° In het vijfde lid, dat het zevende lid is geworden, worden de woorden « bedoeld bij paragraaf 2, vijfde lid » vervangen door de woorden « bedoeld bij paragraaf 2, zevende lid »;5° Na het laatste lid wordt het volgende lid toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid is, voor het schooljaar 2010-2011, de klassecoëfficiënt gelijk aan : 1° 1,058292 voor de vestigingen van klasse 1;2° 1,058292voor de vestigingen van klasse 2;3° 1,058292voor de vestigingen van klasse 3a;4° 0 voor de vestigingen van klasse 3b;5° 0 voor de vestigingen van klasse 4;6° 0 voor de vestigingen van klasse 5.» § 3. In artikel 7, § 4, worden de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 15 april 2010, » vervangen door de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 juni 2010 ».

Art. 5.In artikel 9, § 1, wordt tussen lid 2 en 3 een nieuw lid luidend als volgt ingevoegd : « Van de minima vermeld in de punten 1° tot 7° van het eerste lid kan enkel afgeweken worden wanneer het aantal lestijden verkregen met toepassing van artikel 6, § 2 lager is dan 6. »

Art. 6.In artikel 10, § 1, wordt tussen lid 2 en 3 een nieuw lid luidend als volgt ingevoegd : « Van het minimum vermeld in het eerste lid, 4°, kan enkel afgeweken worden wanneer het aantal lestijden verkregen met toepassing van artikel 7, § 2 lager is dan 6. »

Art. 7.In artikel 8, § 1, worden de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 juni 2010, » vervangen door de woorden « en voor de eerste keer ten laatste vóór 30 september 2010 ».

Art. 8.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 15 april 2010.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 105-1. - Verslag, nr. 105-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 7 juli 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^