Decreet van 08 juni 2001
gepubliceerd op 16 juni 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende instelling van een onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027333
pub.
16/06/2001
prom.
08/06/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2001. - Decreet houdende instelling van een onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Er wordt een onafhankelijke overheid ingesteld voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest, hierna « de Overheid » genoemd.

Art. 2.De Overheid heeft de volgende opdrachten : 1° adviezen of aanbevelingen geven over elke vraag betreffende de meting van het geluid in de omgeving van de luchthavens en de beheersing van de geluidshinder van luchthavens en van de effecten ervan op het leefmilieu.Ze is ook bevoegd om aanbevelingen te geven wat betreft de noodzaak tot herziening van de plannen inzake blootstelling aan geluidshinder; 2° de bevoegde overheden waarschuwen wanneer ze verneemt dat de voorschriften voor de beheersing van de geluidshinder van luchthavens niet in acht worden genomen; 3° wijzen op het niet in acht nemen van de beperkingen die zijn opgelegd i.v.m. het gebruik van bepaalde types luchtvaartuigen of i.v.m. bepaalde bedrijvigheden; 4° expertisen uitvoeren of laten uitvoeren m.b.t. de meting van het geluid in de omgeving van de luchthavens; 5° op verzoek van de Regering advies uitbrengen over elk ontwerp van wettekst betreffende luchthavengeluidshinder, de plannen inzake blootstelling aan geluidshinder, alsmede over elke andere vraag die haar wordt onderworpen;6° advies geven over elke vraag betreffende geluidshinder van luchthavens die haar door de bevolking wordt onderworpen;7° bemiddelen in geval van geschil inzake geluidshinder van luchthavens.

Art. 3.§ 1. De Overheid bestaat uit een voorzitter en zes leden, met name : 1° een lid aangewezen voor zijn internationale reputatie inzake geluidshinder van luchthavens;2° een lid aangewezen voor zijn bevoegdheid inzake geluidshinder;3° een lid aangewezen voor zijn bevoegdheid inzake geluidsleer;4° een lid aangewezen voor zijn bevoegdheid inzake menselijke gezondheid;5° een lid aangewezen voor zijn bevoegdheid inzake luchtvaartkunde;6° een lid aangewezen voor zijn bevoegdheid inzake luchtvaart. § 2. De voorzitter en de leden van de Overheid worden door de Regering aangewezen uit een dubbele lijst.

De voorzitter wordt gekozen onder de personen die ervaring hebben in de magistratuur. Hun mandaat loopt vier jaar. De mandaten kunnen verlengd worden.

Als een mandaat voortijdig vacant wordt, met name wegens overlijden, ontslag of onverenigbaarheid, wordt zo spoedig mogelijk een opvolger door de Regering aangewezen.

De opvolger beëindigt het lopende mandaat. § 3. De hoedanigheid van lid van de Overheid is onverenigbaar met de hoedanigheid van : 1° Minister van de Regering of kabinetslid van een Minister van de Regering;2° parlementslid of attaché bij het Parlement;3° personeelslid van de Diensten van de Regering;4° bestuurder, beheerder of bediende van een exploitatiemaatschappij van een luchthaven;5° lid van een buurtcomité van een luchthaven of van een milieuvereniging. § 4. De Regering bepaalt de werkwijze van de Overheid.

Art. 4.De Overheid geniet de technische bijstand van de Diensten van de Regering. Haar secretariaat wordt waargenomen door een binnen die diensten aangewezen ambtenaar.

De voor de werking van de Overheid nodige kredieten worden uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de uitvoering van dit artikel.

Art. 5.De Diensten van de Regering en de exploitatiemaatschappijen van de luchthavens verstrekken de Overheid op gewoon verzoek zo spoedig mogelijk alle inlichtingen, gegevens, onderzoeken en adviezen waarover ze beschikken en die nodig zijn voor de uitoefening van haar opdrachten.

Art. 6.De Overheid maakt jaarlijks een activiteitenverslag over aan de Waalse Gewestraad, de Regering en de milieuoverlegcomités van elke luchthaven.

Een exemplaar van dat verslag is verkrijgbaar op gewoon verzoek. De reële kosten van het afschrift zijn voor rekening van de aanvrager.

Het verslag kan ook ingezien worden op het internet.

Art. 7.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juni 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stukken van de Raad.- 182 (2000-2001), Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag. - Openbare vergadering van 29 mei 2001. Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^