Decreet van 08 november 2018
gepubliceerd op 07 december 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van boek **** van het tweede deel van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018206078
pub.
07/12/2018
prom.
08/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-12-07 **** : 2018206078

**** OVERHEIDSDIENST


8 NOVEMBER 2018. - Decreet tot wijziging van boek **** van het tweede deel van het **** **** van Sociale **** en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst (1)


**** **** **** heeft aangenomen en ****, **** ****, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.**** decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de **** een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.**** **** **** van het **** van Sociale **** en Gezondheid, wordt het opschrift van titel **** vervangen als volgt: "**** van vreemdelingen".

Art. 3.Artikel 150, eerste lid, van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: ****) punt 2° wordt opgeheven; ****) in punt 3°, wordt het woord "wettelijk" ingevoegd tussen het woord "jaar" en het woord "in België"; ****) in punt 4°, worden de woorden "of van personen van buitenlandse herkomst" opgeheven; ****/1) punt 5° wordt vervangen als volgt: " plan voor maatschappelijke cohesie: plan bedoeld in het decreet van 4 mei 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202449 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen sluiten betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de **** **** is overgedragen"; ****) punt 6° wordt vervangen als volgt: "sociale begeleiding: sociaal stelsel met als doel de opvang, de begeleiding en de oriëntatie van vreemdelingen"; ****) in punt 7°, worden de woorden "vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst" vervangen door "personen die geen **** spreken" en het woord "de" wordt ingevoegd tussen het woord "context" en het woord "structuur"; ****) het wordt aangevuld met een punt 11°, **** als volgt: "11° platforms: werkgroepen georganiseerd door de centra die tot doel hebben collectieve begeleiding te verlenen aan plaatselijke initiatieven tot integratie met betrekking tot thema's die verband houden met de opdrachten die onder hun erkenning en/of subsidiëring vallen."

Art. 4.Artikel 151 van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: ****) in het eerste lid worden de woorden " of personen van buitenlandse herkomst" opgeheven; ****) het tweede lid wordt vervangen als volgt: "De gewestelijke actie is toegankelijk voor de personen bedoeld in artikel 150, eerste lid, 1° en 3°, en voor elke andere persoon die er van **** te genieten. ****) de leden 3, 4 en 5 worden opgeheven.

Art. 5.Artikel 151/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 151/1.**** wordt een **** van de gewestelijke actie inzake de integratie van vreemdelingen opgericht. **** **** heeft de volgende opdrachten: 1° aan de **** om de vijf jaar een evaluatie van het **** en van de voorstellen voor de verbetering ervan overmaken; 2° aan de **** de goed te keuren lijst van de statistische indicatoren voorstellen om de identificatie van de behoeften en de evaluatie van het **** mogelijk te maken.". 3° jaarlijks de kwantitatieve gegevens over het **** inzamelen en aan de **** overmaken;4° de **** een schema voorstellen voor het plaatselijk integratieplan;5° aan de ****, beoordelingen, adviezen en voorstellen overmaken. **** punt 4° betreft, houdt het plaatselijk integratieplan verband met het plan voor maatschappelijke cohesie. **** wordt beoordeeld overeenkomstig de door de **** vastgestelde bepalingen. **** **** is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Regering, het "**** **** de ****'****, de la **** et de la ****" (**** instituut voor evaluatie, prospectief en statistiek) en de ****.

De **** bepaalt de samenstelling en de **** van het ****.".

Art. 6.Hetzelfde **** wordt aangevuld met een artikel 151/2, **** als volgt : "

Art. 151/2.**** wordt een **** opgericht, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de centra, de instelling inzake tolken in sociaal milieu en de plaatselijke initiatieven tot integratie van vreemdelingen. **** **** is belast met de opvolging van de activiteiten van de operatoren bedoeld in het eerste lid. Het kan werkgroepen voor bijzondere thema's organiseren. **** **** vergadert minstens twee keer per jaar.

De samenstelling van het **** wordt door de **** bepaald.".

Art. 7.**** artikel 152 van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, **** als volgt: "**** in het kader van het **** georganiseerde activiteiten, met inbegrip van de tolkdiensten, zijn gratis voor de nieuwkomers en voor de vreemdelingen die niet aan de verplichting bedoeld in artikel 152/7 worden onderworpen.".

Art. 8.Artikel 152/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid, wordt het nummer "152/9" vervangen door het nummer "151/1"; 2° in het tweede lid wordt een punt 4° ingevoegd, **** als volgt: "4° een **** van het niveau van de **** taal."; 3° het vijfde lid wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 152/2 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° het nummer "152/9" wordt vervangen door het nummer "151/1"; 2° de zin "De module wordt zodanig geharmoniseerd dat hij ongeacht de instelling die de informatie in het **** taalgebied verstrekt, van toepassing is." wordt opgeheven.

Art. 10.**** artikel 152/3 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het nummer "152/9" vervangen door het nummer "151/1";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "onthaal en opvang" opgeheven;3° in paragraaf 2 worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt : "Het sluiten van de overeenkomst is verplicht.De overeenkomst omvat: 1° een geïndividualiseerde opvolging bedoeld in paragraaf 3;2° een opleiding tot burgerschap;3° een opleiding voor het leren van de **** taal;4° een ****-professionele oriëntatie. De opleiding voor het leren van de **** taal en de ****-professionele oriëntatie worden in de overeenkomst opgenomen naar gelang van de analyse van de behoeften in de maatschappelijke balans op grond van de door de **** bepaalde modaliteiten."; 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, **** als volgt: "De overeenkomst heeft een maximale duur van 18 maanden."; 5° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "onthaal" opgeheven;

Art. 11.**** artikel 152/4 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "derde lid, 2°" vervangen door de woorden"tweede lid, 3°";2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.**** **** voor het leren van de **** taal worden over maximum zestien maanden verstrekt en omvatten minimum vierhonderd ****.

De **** bepaalt de volledige of gedeeltelijke vrijstellingen, de criteria en de **** voor de opleiding voor het leren van de **** taal. **** centra verrichten een test voor de validatie van de verworven kennis aan het einde van de cursus.

De **** bepaalt op voorstel van het **** bedoeld in artikel 151/1, de **** die bij de **** van het niveau van de **** taal en de validatie van de verworven kennis worden gehanteerd.".

Art. 12.**** artikel 152/5 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "derde lid, 3°" vervangen door de woorden "tweede lid, 2°";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "acht weken" vervangen door de woorden "vier maanden" en wordt het woord "twintig" vervangen door het woord "zestig";3° in het derde lid, wordt het nummer "152/9" vervangen door het nummer "151/1";4° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 13.**** artikel 152/6 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "**** ****-professionele oriëntatie bedoeld in artikel 152/3, § 2, tweede lid, 4°, wordt verstrekt door de «*****» (**** dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) en de centra. **** een overeenkomst worden de voorwaarden van het **** tussen hen vastgesteld.".

Art. 14.**** artikel 152/7 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "tweede lid" opgeheven;2° in paragraaf 3, eerste lid, in punt 1°, worden de woorden "eerste lid" opgeheven; 3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 5° vervangen als volgt: "5° personen die ten minste gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie maanden **** een **** uitoefenen;"; 4° in paragraaf 3, eerste lid, worden de punten 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° opgeheven; 5° paragraaf 3, eerste lid, wordt aangevuld met een punt 13°, **** als volgt: "13° de **** onderdanen en de onderdanen van staten die met de **** **** **** hebben gesloten die een ****-clausule bevatten die identiek is aan die welke de betrekkingen tussen de **** **** en **** regelt."; 6° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "tweede lid" en de zin "De onderdanen van **** die **** met de **** **** hebben gesloten, worden ook vrijgesteld" opgeheven;7° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.De nieuwkomer is onderworpen aan de verplichting bedoeld in § 2, totdat hij het in artikel 152/3, § 4, bedoelde attest heeft gekregen, met uitzondering van de nieuwkomer die ten minste gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie maanden **** een **** uitoefent.".

Art. 15.Artikel 152/8, § 1, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° de woorden "tweede lid" worden telkens opgeheven.2° in het eerste lid worden de woorden "derde lid" vervangen door de woorden "vierde lid".

Art. 16.In titel **** van boek **** van het tweede deel van hetzelfde **** wordt het hoofdstuk ****, dat het artikel 152/9 omvat, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, opgeheven.

Art. 17.**** boek **** van het tweede deel van hetzelfde **** wordt het opschrift van titel ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, vervangen als volgt: "**** centra voor de integratie van vreemdelingen".

Art. 18.**** artikel 153 van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en personen van buitenlandse herkomst" worden telkens opgeheven;2° het eerste lid, 1°, ****), wordt vervangen als volgt: "****) de oprichting van **** en het verstrekken van de persoonlijke **** bedoeld in de artikelen 152 en volgende";3° in het eerste lid, 1°, ****), wordt het nummer "152/9" vervangen door het nummer "151/1";4° in het eerste lid, punt 2°, worden de woorden ", de platforms bedoeld in artikel 150, 11° organiseren" ingevoegd tussen het woord "begeleiden" en het woord "en"; 5° in het eerste lid, wordt punt 5° aangevuld met de woorden "met name voor de opleiding tot burgerschap bedoeld in artikel 152/3, § 2, tweede lid, 2°.".

Art. 19.**** artikel 153/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt het woord "****" vervangen door de woorden "****" en worden de woorden "Marche-en-****" vervangen door het woord "****".

Art. 20.Artikel 153/2, tweede lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt aangevuld met volgende zin : "De **** bepaalt de **** van de ****- en ****.".

Art. 21.**** artikel 153/3, eerste lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) punt 3° wordt vervangen als volgt : "3° één **** equivalent belast met de ****;"; ****) punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° één **** equivalent belast met de coördinatie van het ****;"; ****) het wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, **** als volgt: "5° drie **** equivalenten ****; 6° één halve **** equivalent belast met het administratief beheer van het computergestuurd **** van het ****.".

Art. 22.**** artikel 153/7, eerste lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in punt 1° worden de woorden "van de persoon belast met de directie, van de persoon belast met het administratief en financieel beheer en van de coördinator van projecten" vervangen door de woorden "van de personen bedoeld in artikel 153/3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°"; ****) in punt 2° worden de woorden "van minstens drie ****" vervangen door de woorden "van de personen bedoeld in artikel 153/3, 5°".

Art. 23.Artikel 153/8 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt opgeheven.

Art. 24.**** boek **** van het tweede deel van hetzelfde ****, wordt het opschrift van titel ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, vervangen als volgt: "**** initiatieven voor de integratie van vreemdelingen".

Art. 25.Artikel 154 van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid worden de woorden "en personen van buitenlandse herkomst" en de woorden "of personen van buitenlandse herkomst" opgeheven; 2° in het tweede lid, wordt punt 3°vervangen als volgt: "3° de sociale begeleiding;"; 3° in het tweede lid, wordt punt 4° vervangen als volgt: "4° de de juridische begeleiding gespecialiseerd in het recht van vreemdelingen.".

Art. 26.**** artikel 154/1, eerste lid, van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) de woorden "en personen van buitenlandse herkomst" worden opgeheven; ****) punt 5° wordt vervangen als volgt : "5° nemen deel aan de platforms die door de centra worden georganiseerd voor de opdrachten waarvoor zij wensen te worden erkend;".

Art. 27.Artikel 154/4 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid worden de woorden "en personen van buitenlandse herkomst" opgeheven;2° in het eerste lid, punt 2°, worden de woorden "het plaatselijk integratieplan of, in voorkomend geval, van het sociale **** van de gemeente" vervangen door de woorden "de platforms georganiseerd door het centrum van het ambtsgebied";3° in het tweede lid, worden de woorden "plaatselijke initiatieven voor de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst" vervangen door de woorden "opdrachten bedoeld in artikel 154, tweede lid".

Art. 28.**** artikel 155, eerste lid, van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016, worden de woorden " of persoon van buitenlandse herkomst" opgeheven.

Art. 29.**** artikel 153/2 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) punt 5° wordt vervangen als volgt : "5° in haar ****- en ****, openbare overheden en verenigingen meetellen die over een gelijke stemmental beschikken en waarvan de **** door de **** wordt vastgesteld;"; ****) in punt 6° wordt de zin "over een ploeg beschikken waarvan de minimale samenstelling door de **** wordt bepaald" vervangen door de zin "over een ploeg beschikken waarvan de minimale samenstelling en de kwalificaties door de **** worden bepaald".

Art. 30.**** boek **** van het tweede deel van hetzelfde **** wordt een titel ****/1 ingevoegd, met als opschrift: "Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen".

Art. 31.**** ****/1, ingevoegd bij artikel 29, wordt aangevuld met een artikel 155/7, **** als volgt: "

Art. 155/7.De **** subsidieert, binnen de perken van de ****, verenigingen of openbare overheden: 1° die activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op de integratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zoals bepaald in de **** (****) van 24 december 2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide autonome minderjarige vreemdelingen, die ten minste 16 jaar oud zijn.2° waarvan de projecten een omschrijving bevatten van de bestaande toestand en de nagestreefde doeleinden en de in werking te stellen middelen duidelijk omschrijven. De toelagen worden toegekend om de ****- en **** te dekken, die rechtstreeks verbonden zijn aan de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde opdracht.

De **** stelt de modaliteiten, bedragen, de berekeningswijze van de eventuele indexering en de **** voor die toelagen vast.

Art. 32.Artikel 157 van hetzelfde ****, vervangen bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 157.§ 1. **** verenigingen zonder winstoogmerk erkend als plaatselijke initiatieven inzake sociale ontwikkeling bij de inwerkingtreding van dit decreet worden geacht erkend te zijn als plaatselijke initiatieven voor de integratie van vreemdelingen. **** verenigingen erkend als plaatselijke initiatieven voor de integratie beschikken over een maximale termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan te passen aan de artikelen 154/1 tot 154/4 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. § 2. **** verenigingen zonder winstoogmerk erkend als gewestelijk centrum voor de integratie van vreemdelingen bij de inwerkingtreding van dit decreet beschikken over een maximale termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan te passen aan de artikelen 153/1 tot 153/7 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. § 3. **** vereniging zonder winstoogmerk erkend als instelling inzake tolken in sociaal milieu bij de inwerkingtreding van dit decreet beschikt over een maximale termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit decreet om zich aan te passen aan de artikelen 155 tot 155/6 en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.".

Art. 33.Artikel 157/1 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt opgeheven.

Art. 34.Artikel 157/2 van hetzelfde ****, ingevoegd bij het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202452 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten, wordt opgeheven. **** dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 november 2018.

De ****-President, ****. **** De **** van Sociale ****, Gezondheid, **** Kansen, **** en **** vereenvoudiging, ****. **** De **** van Economie, ****, ****, Innovatie, **** Technologieën, **** en Vorming, ****.-****. **** De **** van ****, Ecologische ****, Ruimtelijke Ordening, Openbare ****, Mobiliteit, ****, **** en ****, ****. **** **** De **** van ****, Financiën, Energie, **** en Luchthavens, ****.-****. **** De **** van Landbouw, ****, ****, Landelijke ****, Toerisme, **** en afgevaardigd bij de **** Regio, ****. **** De **** van de **** Besturen, **** en ****, ****. DE **** _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. **** van het **** **** 1165 (2018-2019) ****. 1 tot 4. **** verslag, plenaire zitting van 7 november 2018.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^