Decreet van 09 december 2011
gepubliceerd op 29 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2011036077
pub.
29/12/2011
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 24, § 1, vierde lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, worden de woorden ", vooraleer de crematie plaatsvindt," opgeheven.

Art. 3.Aan hoofdstuk II, afdeling III, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2005 en 18 april 2008, wordt een artikel 24bis toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art 24bis. De gemeenteraad stelt de kosten vast die verbonden zijn aan het verwijderen van de asurne uit een graf of een columbarium.

Twee jaar na deze verwijdering vervalt de concessie zonder dat deze aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaalde concessieprijs. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken. - Voorstel van decreet, 1150 - Nr. 1.

Zitting 2011-2012.

Stukken. - Verslag, 1150 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1150 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 30 november 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^