Decreet van 09 december 2011
gepubliceerd op 10 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2011036078
pub.
10/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 15, § 1, van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden "evenals over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid" vervangen door de woorden "het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, evenals over de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden"; 2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt : "Indien het overlijden in een andere gemeente van het Vlaamse Gewest dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad of wanneer de overledene de wens heeft uitgedrukt in een andere gemeente dan de gemeente van de hoofdverblijfplaats of van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgehad, te worden begraven, bijgezet of uitgestrooid, moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats zonder verwijl op aanvraag van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgehad of van de gemeente waar de overledene wenst begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden, informatie betreffende de in het tweede lid bedoelde laatste wilsbeschikking bezorgen.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse-Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken. - Voorstel van decreet, 1151 - Nr. 1.

Zitting 2011-2012.

Stukken. - Verslag, 1151 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1151 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 30 november 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^