Decreet van 09 februari 2012
gepubliceerd op 09 maart 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012201381
pub.
09/03/2012
prom.
09/02/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2012. - Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Wijziging van het decreet van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode sluiten tot invoering van de Waalse Huisvestingscode

Artikel 1.Het opschrift van het decreet van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode sluiten tot invoering van de Waalse Huisvestingscode wordt gewijzigd als volgt : Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen.

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de woorden "en van duurzaam wonen". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de Waalse Huisvestingscode

Art. 3.In artikel 1 van het Waalse Huisvestingscode, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis duurzaam wonen : gezonde levensplaats, dicht bij diensten en uitrustingen, die aan de materiële voorwaarden voldoet die nodig zijn voor, enerzijds, de aanpassing van een woning door de bewoner, met name in termen van toegankelijkheid en aanpassingsvermogen en, anderzijds, het beheer van de bewoningskostprijs door energie-efficiëntie en de gebruikte materialen;"; 2° in het tweede punt, worden de woorden "groep van gebouwen die overeenkomstig een gewestplan of een gemeentelijk plan van aanleg in een woongebied gelegen zijn en aan door de Regering gestelde dichtheidsnormen inzake woningen en bewoners voldoen" vervangen door de woorden "grondgebieden betrokken bij de ontwikkeling van de woning waarvan de omtrek door de Waalse Regering wordt bepaald;"; 3° in punt 7°, worden de woorden "woning die met een subsidie van het Gewest gerenoveerd of geherstructureerd is" vervangen door de woorden "woning die met een subsidie van het Gewest opgericht is";4° in punt 8°, worden de woorden "woning die met een subsidie van het Gewest gerenoveerd of geherstructureerd is" vervangen door de woorden "woning die met een subsidie van het Gewest opgericht is";5° in punt 9°, eerste lid, worden de woorden "of gemiddeld" ingevoegd tussen de woorden "een bescheiden" en het woord "inkomen";6° in punt 9°, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "of in specifieke gevallen";7° punt 11° wordt opgeheven; 8° er wordt een 11° bis ingevoegd, luidend als volgt : "11°bis begeleide sociale woning : sociale woning die door een gezin bedoeld in 31°bis wordt gebruikt;"; 9° er wordt een 11°ter ingevoegd, luidend als volgt : " 11°ter sociale begeleiding : geheel van middelen die door de sociale actoren ingezet worden, om de bewoners van een woning verhuurd door een vastgoedbeheerder te helpen met het oog op hun integratie in het hedendaagse leven, op het gebruik op gepaste wijze van hun woning, op het begrip en de naleving van hun contractuele verplichtingen, op het recht op bijstand aangepast aan hun situatie en aan hun behoeften, bij bestaande diensten in de sector bijstand aan personen en sociale actie, en meer bepaald : - wat transitwoningen betreft, hulp krijgen bij het actieve zoeken naar een andere woning binnen een termijn die verenigbaar is met hun toestand, met het rechttrekken van hun administratieve en maatschappelijke toestand, met het bijeensparen van het geld nodig voor de huurwaarborg; - wat integratiewoningen betreft, begeleiding krijgen, waarbij de woning als een factor van stabilisatie wordt gebruikt"; 10° punt 16° wordt vervangen door wat volgt : "16° aangepaste woning : woning die, overeenkomstig de door de Regering gestelde normen, wegens de ligging van de kamers geschikt is om bewoond te worden door een gezin met een gehandicapte persoon,"; 11° er wordt een 16bis° ingevoegd, luidend als volgt : " 16°bis toegankelijke woning : woning waarvan de parkings, de inritten, de deuren, de gangen, de trappenhuizen, het niveau van de lokalen en de liften aan de door de Regering bepaalde technische normen uit het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie voldoen;"; 12° er wordt een 16°ter ingevoegd, luidend als volgt : "16°ter aanpasbare woning : toegankelijke woning die gemakkelijk kan worden omgebouwd tot een woning aangepast tot de specifieke behoeften van een persoon met beperkte beweeglijkheid zodat hij erin op een zelfstandige manier zich kan bewegen en alle functies ervan gebruiken, overeenkomstig de door de Regering bepaalde normen;"; 13° punt 21°bis wordt vervangen door wat volgt : "21°bis bewoonbare oppervlakte : bewoonbare oppervlakte vermenigvuldigd met een verlichtingscoëfficiënt berekend overeenkomstig de door de Regering bepaalde criteria;"; 14° punt 23° wordt aangevuld met de woorden ", de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet);15° er wordt een 24bis ingevoegd, luidend als volgt : " 24bis oprichten : bouwen, renoveren of herstructureren";16° in punt 29°, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "of in specifieke gevallen";17° in punt 30°, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "of in specifieke gevallen";18° in punt 31°, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "of in specifieke gevallen"; 19° er wordt een 31°bis ingevoegd, luidend als volgt : "31°bis begeleid gezin : gezin dat een specifieke sociale begeleiding geniet waarvan de modaliteiten door de Regering worden bepaald;"; 20° er wordt een 37° ingevoegd, luidend als volgt : "37° kadaster van de woning : informatiesysteem met als doel de samenstelling en de bijwerking van gegevens betreffende de onroerende staat van de woningen beheerd door de vastgoedbeheerders, met uitsluiting van de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor sociaal Krediet). Op de voordracht van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), bepaalt de Regering de stuurorganen van het kadaster, de gevallen en voorwaarden waaronder de gegevens van het kadaster kunnen worden gebruikt alsook de voorwaarden in verband met de samenstelling en de bijwerking van dit kadaster".

Art. 4.In artikel 2 van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 14, § 2, 3°, van de Waalse Huisvestingscode wat betreft de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : "Het Gewest en de overheidsorganen nemen alle nuttige maatregelen met het oog op de ontwikkeling van het duurzame wonen door een gezonde woning na te streven, die toegankelijk is voor allen en die weinig energie gebruikt."; 2° in § 1, in het tweede lid dat het derde lid wordt, worden de woorden "en sociale gemengdheid" ingevoegd tussen de woorden "samenhang in de samenleving" en de woorden "door het aanmoedigen";3° in § 3, worden de woorden "en van duurzaam wonen" ingevoegd tussen de woorden "op het vlak van huisvesting" en de woorden ", alsook wat de beroepsprocedures betreft".

Art. 5.In Titel II van dezelfde Code, wordt het opschrift van het eerste hoofdstuk vervangen door wat volgt : "Criteria toepasselijk op de woning".

Art. 6.Het opschrift van de eerste Afdeling van Hoofdstuk I van Titel II van dezelfde Code wordt gewijzigd als volgt : "Gezondheids- en overbevolkingsnormen voor woningen".

Art. 7.In artikel 3, tweede lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003, 20 juli 2005 en 3 juli 2008, wordt het zevende punt opgeheven.

Art. 8.In dezelfde Code, wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidend als volgt : "De Regering bepaalt de minimale overbevolkingsnormen voor woningen.

Deze criteria hebben betrekking op de structuur en de afmetingen van de woning, afhankelijk van de samenstelling van het gezin dat er woont."

Art. 9.Artikel 4 van de Waalse Huisvestingscode wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De Regering bepaalt de voorwaarden waaronder een woning, die één of meer tekortkomingen aan de bepaalde minimale gezondheidsnormen vertoont, als gezond wordt beschouwd."

Art. 10.In artikel 4ter van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008202766 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken type decreet prom. 03/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008202676 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type decreet prom. 03/07/2008 pub. 15/07/2008 numac 2008202532 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies en van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "wordt het bewijs van de controle van de verwarmingsinstallaties vereist door de toepasselijke wetgeving opgevraagd en" ingevoegd tussen de woorden "in geval van onderzoek" en het woord "wordt".

Art. 11.Het opschrift van de tweede Afdeling van Hoofdstuk I van Titel II van dezelfde Code wordt vervangen door wat volgt : "Inachtneming van de normen".

Art. 12.In artikel 5, eerste lid, van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin wordt aangevuld met wat volgt : "en om het aangepast, aanpasbaar of toegankelijk karakter van de woning vast te stellen."; 2° de tweede zin wordt aangevuld met wat volgt : "met de vaststellingen en een advies over de staat van de woning overeenkomstig de begripsomschrijvingen van artikel 1, 12° tot 17°".

Art. 13.In artikel 7 van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Indien hij het bewoningsverbod oplegt en de gebruiker uit de woning zet, dient laatstgenoemde een voorstel tot herhuisvesting te worden aangeboden uiterlijk op het moment van uitzetting, volgens de procedure en binnen de perken bepaald in het 8e tot het 14e lid."; 2° het zesde lid wordt aangevuld met de volgende zin : "Indien de Regering het bewoningsverbod oplegt en de burgemeester de gebruiker uit de woning zet, dient laatstgenoemde een voorstel tot herhuisvesting te worden aangeboden uiterlijk op het moment van uitzetting, volgens de procedure en binnen de perken bepaald in het 8e tot het 14e lid."; 3° het wordt aangevuld met zeven leden, luidend als volgt : "De burgemeester maakt een voorstel tot herhuisvesting aan de gebruiker die wordt ontzet, als één van de volgende woningen beschikbaar is : 1.transitwoning; 2. woningen die, overeenkomstig artikel 132, aan het O.C.M.W. of aan een instelling met sociale doeleinden worden verhuurd; 3. woningen die, overeenkomstig artikel 193, door een sociaal vastgoedagentschap worden beheerd;4. woonstructuren die door erkende instellingen worden vervuld krachtens het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004201078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen sluiten betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen, of krachtens het decreet van 9 mei 1994 houdende de erkenning van inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opnemen en begeleiden en houdende toekenning van toelagen met het oog op de aankoop, de bouw, de huur, reparatie en de uitrusting van noodopvangwoningen. Hij kan gebruik maken van een categorie woning op voorwaarde dat geen enkele woning van de voormalige categorie beschikbaar is.

Indien de burgemeester geen woning uit deze categorieën op zijn grondgebied kan bieden, brengt hij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) op de hoogte ervan en maakt haar een lijst over van de beheerders van deze categorieën woningen die hij geraadpleegd heeft.

Na te hebben nagegaan of de krachtens lid 8 vereiste stappen door de burgemeester zijn ondernomen, gaat de "Société wallonne du Logement", binnen een termijn van één maand, op zoek naar een beschikbare woning op het grondgebied van de provincie, door gebruik te maken van de volgende woningen : 1. transitwoning; 2. woningen die, overeenkomstig artikel 132, aan een O.C.M.W. of aan een instelling met sociale doeleinden, worden verhuurd; 3. woningen die, overeenkomstig artikel 193, door een sociaal vastgoedagentschap worden beheerd;4. woningen uit de privé-huursector;5. woonstructuren die door erkende instellingen worden vervuld krachtens het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004201078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen sluiten betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen, of krachtens het decreet van 9 mei 1994 houdende de erkenning van inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opnemen en begeleiden en houdende toekenning van toelagen met het oog op de aankoop, de bouw, de huur, reparatie en de uitrusting van noodopvangwoningen. Ze kan gebruik maken van een categorie woning op voorwaarde dat geen enkel woning van de voormalige categorie beschikbaar is.

Het gebruik van een woning uit de privéhuursector wordt enkel toegelaten als het Gewestelijk herhuisvestingsfonds bedoeld in de vierde afdeling een deel van de financiering van de verhuur mogelijk maakt.

De Regering bepaalt de duur alsook de financiering van de herhuisvesting naar gelang van de middelen en behoeften van de gebruiker die wordt ontzet."

Art. 14.Artikel 10, tweede lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 20 mei 2005 en 22 juli 2005, wordt aangevuld met een 5e lid, luidend als volgt : "5° over het energieprestatiecertificaat van het gebouw beschikken wanneer dit certificaat door de toepasselijke wetgeving wordt vereist, alsook over het bewijs van de controle van de verwarmingsinstallaties vereist door de toepasselijke wetgeving."

Art. 15.In artikel 13 van dezelfde code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 23 november 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden : "en, wanneer de vastgestelde tekortkomingen het eisen, kan de burgemeester of de Regering het bewoningsverbod opleggen."; 2° er wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : "Indien het gemeentecollege of de Regering het bewoningsverbod oplegt en de burgemeester de gebruiker uit de woning zet, dient laatstgenoemde een voorstel tot herhuisvesting te worden aangeboden uiterlijk op het moment van uitzetting, volgens de procedure en binnen de perken bepaald in artikel 7, 8e tot het 14e lid.".

Art. 16.In Titel II, Hoofdstuk I, van dezelfde Code, wordt een vierde afdeling ingevoegd, met als opschrift "Gewestelijk herhuisvestingsfonds".

Art. 17.In de vierde afdeling, ingevoegd bij artikel 16, wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13bis.Er wordt een Gewestelijk herhuisvestingsfonds opgericht waarin de opbrengst van de boetes bedoeld in artikel 190, § 3, wordt gestort.

Overeenkomstig artikel 7, derde of zesde lid, of artikel 13, derde lid, kan het Fonds worden gebruikt voor de financiering van de herhuisvesting van de gebruiker die wordt ontzet."

Art. 18.In dezelfde vierde afdeling, wordt een artikel 13ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13ter.De door de Regering aangewezen ambtenaar van de administratie kan, overeenkomstig de in artikel 200bis bepaalde modaliteiten, een administratieve boete opleggen aan de verhuurder die een woning verhuurt waarvan de gebruikers door de burgemeester worden ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester, het gemeentecollege of de Regering.

Het bedrag van de geïnde administratieve boete wordt gestort aan het Gewestelijk herhuisvestingsfonds."

Art. 19.In Titel II van dezelfde Code, wordt een Hoofdstuk Ibis ingevoegd, met als opschrift "Normen inzake duurzaam wonen".

Art. 20.In Hoofdstuk Ibis, ingevoegd bij artikel 19, wordt een artikel 13quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13quater.De Regering bepaalt de normen inzake duurzaam wonen.

Deze criteria hebben betrekking op : 1° de toegankelijkheid;2° de aanpasbaarheid;3° de energieprestatie. De niet-naleving van de normen kan niet leiden tot het opleggen van werken of tot het verbod om de woning te gebruiken, maar maakt het verkrijgen van tegemoetkomingen van het Gewest overeenkomstig de artikelen 22ter en 22quater mogelijk."

Art. 21.In artikel 14, § 2, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 14, § 2, 3°, van de Waalse Huisvestingscode wat betreft de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, eerste lid, wordt c.vervangen door wat volgt : "c. aan de huurders, die in een precaire toestand verkeren of met een bescheiden inkomen, van een woning van en beheerd door een openbare huisvestingsmaatschaappij of van een woning van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Huisvestingsfonds voor Kroostrijke Gezinnen in Wallonië) die, op verzoek van de maatschappij of van het Fonds, een onderbewoonde woning aanvaarden te verlaten en een woning niet bedoeld in artikel 1, 7° tot 10°, huren."; 2° in het tweede punt, tweede lid, worden de woorden "De huurtegemoetkoming wordt verleend" vervangen door de woorden "Voor de punten a., b. en c., wordt de tegemoetkoming verleend"; 3° er wordt een 2°bis ingevoegd, luidend als volgt : " 2°bis een verhuistegemoetkoming aan de huurders van een woning van een huisvestingsmaatschappij die, op verzoek van de maatschappij, een onderbewoonde woning, beheerd door die maatschappij, aanvaarden te verlaten om een woning van dezelfde maatschappij of van een andere openbare huisvestingsmaatschappij te huren, die in verhouding staat tot de gezinssamenstelling."; 4° er wordt een 2°ter ingevoegd, luidend als volgt : " 2°ter een huurtegemoetkoming aan de gezinnen die een woning huren van een openbare huisvestingsmaatschappij en die een woning verlaten waarvoor een schadevergoeding voor de beëindiging van de huurovereenkomst wordt verschuldigd."

Art. 22.Er wordt een artikel 22bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 22bis.Het Gewest verleent een tegemoetkoming aan de gezinnen in precaire toestand die een woning oprichten of verbeteren, die niet ligt in een gebied zoals bepaald in artikel 44, § 2.

De Regering bepaalt de minimale voorwaarden inzake bewoonbaarheid en veiligheid waaraan de woning moet voldoen.

De aangewezen ambtenaren en personeelsleden van het bestuur hebben de hoedanigheid om de minimale voorwaarden te controleren en om een verslag op te maken.".

Art. 23.In dezelfde Code, wordt een artikel 22ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 22ter.Het Gewest verleent een tegemoetkoming aan de gezinnen die, in het kader van de renovatie of herstructurering van een woning die de door de Regering bepaalde minimale energieprestatie niet bereikt, werken uitvoeren om deze prestatie te verbeteren. De Regering bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van de tegemoetkoming."

Art. 24.In dezelfde Code, wordt een artikel 22quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 22quater.Het Gewest verleent een tegemoetkoming aan de gezinnen met het oog op de aanpasbaarheid of toegankelijkheid van hun woning.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van de tegemoetkoming."

Art. 25.In artikel 23 van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt : " 4° waarborgen voor honorering voor de terugbetaling van : - hypotheekleningen die worden toegestaan door de hypotheekondernemingen bedoeld in de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden; - leningen die door het Fonds voor de vermindering van de globale energiekosten worden toegekend; - energiebesparende leningen die worden toegestaan overeenkomstig de door de Regering vastgestelde voorwaarden."; 2° er wordt een § 3 ingevoegd, luidend als volgt : " § 3.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, kan de Waalse Regering een bonificatie verlenen voor de leningen die door het Fonds voor de vermindering van de globale energiekosten worden toegekend om de rentevoet van deze leningen tot 0 % terug te brengen.".

Art. 26.Het opschrift van de derde Afdeling van Hoofdstuk 2 van Titel II van dezelfde Code wordt vervangen door wat volgt : "Duur van de tegemoetkomingen, voorwaarden voor de toekenning en de berekening ervan."

Art. 27.Artikel 24, § 1, van dezelfde Code, wordt vervangen als volgt : "De duur en de wijze van berekening van de tegemoetkomingen worden door de Regering bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met :".

Art. 28.In artikel 26, eerste lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "binnen tien werkdagen" vervangen door de woorden "binnen vijftien werkdagen".

Art. 29.In artikel 29, § 1, eerste, tweede en derde lid, en § 3, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "of middelgrote" telkens opgeheven.

Art. 30.In artikel 31, § 1, van dezelfde code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "die een verbeterbare woning renoveert of een gebouw herstructureert om er een transitwoning van te maken" vervangen door de woorden "die een transitwoning opricht";2° in het tweede lid worden de woorden "gerenoveerd of geherstructureerd" vervangen door de woorden "opgericht".

Art. 31.In artikel 32, § 1, van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "die een verbeterbare woning renoveert of een gebouw herstructureert om er een integratiewoning van te maken" vervangen door de woorden "die een integratiewoning opricht";2° in het tweede lid worden de woorden "gerenoveerd of geherstructureerd" vervangen door de woorden "opgericht".

Art. 32.In artikel 37, § 2, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "of van de ontvanger van de registratie van het ambtsgebied waarbinnen het onroerend goed gelegen is" vervangen door de woorden ", van de ontvanger van de registratie van het ambtsgebied waarbinnen het onroerend goed gelegen is, van een notaris, van een landmeter-vastgoedexpert opgenomen in de tabel opgesteld door de Federale Raad van landmeters-experten of van een architect ingeschreven bij de Orde der Architecten.".

Art. 33.In Titel II, Hoofdstuk III, eerste Afdeling, onderafdeling 2, van dezelfde Code, wordt een artikel 38bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 38bis.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, kan de Waalse Regering een bonificatie verlenen voor de leningen die door het Fonds voor de vermindering van de globale energiekosten worden toegekend aan andere rechtspersonen dan de openbare huisvestingsmaatschappijen, om de rentevoet van deze leningen tot 0 % terug te brengen."

Art. 34.In artikel 39, eerste lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "binnen tien werkdagen" vervangen door de woorden "binnen vijftien werkdagen".

Art. 35.In artikel 44 van dezelfde code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 22 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "middelgrote woningen," opgeheven;2° in § 2, worden de woorden "bestemd is voor verplaatsbare woningen die door nomaden bewoond worden" vervangen door de woorden : " - in gebieden "Permanente bewoning" gelegen is, die door de Regering worden vastgesteld; - in gebieden gelegen is, die door de Regering worden vastgesteld, met gebouwen die geen woningen zijn; - "bestemd is voor verplaatsbare woningen die door nomaden bewoond worden."."

Art. 36.Artikel 45 van dezelfde Code wordt aangevuld met een zevende punt, luidend als volgt : "7° het herstel van een bebouwd terrein in zijn oorspronkelijke staat, hoofdzakelijk met het oog op de renovatie of de oprichting van woningen erop."

Art. 37.In artikel 47, 1°, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, wordt het woord "middelgrote" opgeheven.

Art. 38.In artikel 51, eerste lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "binnen tien werkdagen" vervangen door de woorden "binnen vijftien werkdagen".

Art. 39.In artikel 56, § 1, van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "die een verbeterbare woning renoveert of een gebouw herstructureert om er een transitwoning van te maken" vervangen door de woorden "die een transitwoning opricht".2° in het tweede lid worden de woorden "gerenoveerd of geherstructureerd" vervangen door de woorden "opgericht".

Art. 40.In artikel 57, § 1, van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "die een verbeterbaar gebouw renoveert of herstructureert om er een integratiewoning van te maken" vervangen door de woorden "die een integratiewoning opricht";2° in het tweede lid worden de woorden "gerenoveerd of geherstructureerd" vervangen door de woorden "opgericht".

Art. 41.Artikel 58 van dezelfde Code wordt opgeheven.

Art. 42.In artikel 61, tweede lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, wordt het punt 8° vervangen door wat volgt : " 8° de duur van de bestemming van de woning alsook het behoud van de bestemming van de woning bij een eigendomsoverdracht;".

Art. 43.In artikel 62, § 2, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "of van de ontvanger van de registratie van het ambtsgebied waarbinnen het onroerend goed gelegen is" vervangen door de woorden ", van de ontvanger van de registratie van het ambtsgebied waarbinnen het onroerend goed gelegen is, van een notaris, van een landmeter-vastgoedexpert opgenomen in de tabel opgesteld door de Federale Raad van landmeters-experten of van een architect ingeschreven bij de Orde der Architecten.".

Art. 44.In Titel II, Hoofdstuk IV, eerste Afdeling, onderafdeling 2, van dezelfde Code, wordt een artikel 63bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 63bis.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, kan de Waalse Regering een bonificatie verlenen voor de leningen die door het Fonds voor de vermindering van de globale energiekosten worden toegekend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen, om de rentevoet van deze leningen tot 0 % terug te brengen."

Art. 45.In artikel 64, eerste lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "binnen tien werkdagen" vervangen door de woorden "binnen vijftien werkdagen".

Art. 46.In artikel 69, § 1, eerste lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" sluiten, wordt het woord "middelgrote" opgeheven.

Art. 47.Artikel 70 van dezelfde Code wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt : "7° het herstel van een bebouwd terrein in zijn oorspronkelijke staat, hoofdzakelijk met het oog op de renovatie of de oprichting van woningen erop."

Art. 48.In artikel 72, 1°, van dezelfde Code wordt het woord "middelgrote" opgeheven.

Art. 49.In artikel 76, eerste lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "binnen tien werkdagen" vervangen door de woorden "binnen vijftien werkdagen".

Art. 50.In dezelfde Code, wordt het opschrift van Hoofdstuk V van Titel II vervangen door wat volgt : "Hoofdstuk V. Specifieke bepalingen betreffende woonkernen en sommige specifieke gebieden."

Art. 51.Artikel 79 van dezelfde Code wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 79.- § 1. De in deze Code bedoelde specifieke tegemoetkomingen worden door de Regering toegekend of aangepast ten gunste van : 1° woonkernen zoals bepaald in artikel 1, 2°;2° omtrekken bedoeld in het algemeen reglement op gebouwen dat van toepassing is in de beschermingsgebieden van sommige gemeenten inzake stedenbouw;3° door haar afgebakende gebieden, te onderscheiden in twee soorten : a.gebieden met hoge vastgoeddruk, namelijk de gemeenten waar de gemiddelde prijs van de gewone woonhuizen hoger is, naar rato van een door de Regering te bepalen percentage, dan de gemiddelde prijs van dezelfde huizen berekend op het gewestelijk grondgebied; b. te revitaliseren woongebieden, namelijk de gewestelijke grondgebieden die voldoen aan de criteria van de vrije stadsgebieden bepaald bij littera a) of littera b) van artikel 38, § 3, van het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" sluiten1 betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië of aan de criteria bedaald door de Regering inzake dichtheid en woonkwaliteit.".

Art. 52.In artikel 88 van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 4°, wordt opgeheven;2° § 1 wordt aangevuld met de punten 8° en 9°, luidend als volgt : "8° voor de uitvoering en het bijhouden van het kadaster van de woningen zorgen, die door openbare huisvestingsmaatschappijen worden beheerd, zoals bepaald in artikel 1, 37°, volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten; 9° de certificering van de energieprestatie uitvoeren van de gebouwen die door openbare huisvestingsmaatschappijen worden beheerd, wanneer deze certificering door de toepasselijke wetgeving wordt vereist."; 3° § 2 wordt aangevuld met het punt 7°, luidend als volgt : "7° zorgen voor het aanbod van een voorstel tot herhuisvesting aan elke persoon die wordt ontzet ten gevolge van een bewoningsverbod opgelegd door de burgemeester of door de Regering, volgens de procedure en binnen de perken bepaald in artikel 7, 8e tot 14e lid."

Art. 53.In artikel 96, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2003, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De Regering machtigt de "Société" om onder de door haar bepaalde voorwaarden leningen uit te schrijven, aan te gaan of te beheren, die door het Gewest kunnen worden gewaarborgd".

Art. 54.In artikel 106 van dezelfde code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 23 november 2006, worden de woorden "leden van een gemeentecollege, van" ingevoegd tussen de woorden "met de ambten van" en de woorden "bestuurder van de "Société"".

Art. 55.In artikel 107.2, vijfde lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "één vertegenwoordiger van de VZW "Association du Logement social"," opgeheven.

Art. 56.In artikel 113, 2°, van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003, 20 juli 2005 en 30 april 2009, worden de woorden "de Afdeling Thesaurie van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "het Departement Thesaurie van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën van de Waalse Overheidsdienst".

Art. 57.In artikel 131 van dezelfde code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 20 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1°, worden de woorden "of aanpasbare" ingevoegd tussen het woord "aangepaste" en de woorden ", integratie- en transitwoningen" en het woord ", middelgrote" wordt opgeheven;2° in 2°bis, worden de woorden "met inbegrip van het ontwerp, de bouw en de opvolging van vastgoedprojecten" ingevoegd tussen de woorden "Elke vastgoedverrichting" en de woorden "elke verrichting inzake beheer"; 3° de punten 1°bis, 8°bis, 10°bis en 10ter worden ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis het onthaal van de huurders bij hun intrek in een sociale, aangepaste of aanpasbare woning, integratie- of transitwoning, volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten;"; "8°bis het ontwerp, de bouw en de opvolging van vastgoedprojecten tot gehele of gedeeltelijke oprichting van de woning, voor andere openbare actoren;"; "10°bis voor de uitvoering en het bijhouden van het kadaster van de woningen zorgen, dat door openbare huisvestingsmaatschappijen wordt beheerd, zoals bepaald in artikel 1, 37°, volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten;"; 10°ter de informatie van de leden van het adviescomité voor huurders en eigenaars, nodig voor de uitoefening van haar bevoegdheden.".

Art. 58.In dezelfde Code, wordt een artikel 131bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 131bis.De maatschappij moet overgaan tot de aanwerving van een sociale referent belast met het voorzien in een verbinding met de plaatselijke sociale actoren om een sociale begeleiding te bieden aan de huurders van sociale, aangepaste of aanpasbare woningen, integratie- en transitwoningen, en dient ervoor te zorgen dat de begeleiding van de personen die verhuizen tussen de huisvestingsmogelijkheden en de begeleide sociale woning wordt georganiseerd.

De Regering bepaalt de aanwervingsvoorwaarden van de sociale referent alsook de modaliteiten voor de netwerking van de sociale begeleiding.

De Regering subsidieert de bezoldiging van de sociale referent onder de voorwaarden die ze bepaalt."

Art. 59.In artikel 132, eerste lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 14, § 2, 3°, van de Waalse Huisvestingscode wat betreft de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden sluiten, worden de woorden "dat sociale hulp geniet" vervangen door de woorden "in een precaire toestand".

Art. 60.In artikel 133 van dezelfde Code, wordt § 2 vervangen door wat volgt : " § 2. De maatschappij kan overeenkomsten aangaan met andere openbare huisvestingsmaatschappijen, een openbare overheid of sociale instellingen, i.v.m. de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel, waarvan overeenkomsten voor de invoering van dienstcentra en arbeidsregieën. De Regering bepaalt de duur van deze overeenkomsten, de omvang van de uitgevoerde opdrachten alsook de modaliteiten van de arbeidsovereenkomsten."

Art. 61.In artikel 138, § 1, van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 23 november 2006, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Behoudens in de door de Regering bepaalde gevallen, mag het Gewest slechts op een vierde van het kapitaal van een maatschappij intekenen."

Art. 62.In artikel 146, tweede lid, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden : "Bij overlijden of ontslag van de Commissaris wordt het Gewest tot en met de aanwijzing van een nieuwe commissaris door de Regering vertegenwoordigd door de, door de Regering aangewezen bestuurder als bedoeld in artikel 148, eerste lid. Dat geldt ook bij afwezigheid van de commissaris indien verantwoord door een geval van overmacht, met instemming van de "Société wallonne du Logement" en met een schriftelijke volmacht die door de commissaris aan bovenbedoelde bestuurder is toegekend" vervangen door de woorden : "Bij overlijden of ontslag van de Commissaris wordt het Gewest tot en met de aanwijzing van een nieuwe commissaris door de Regering vertegenwoordigd, door een door de Regering aangewezen Commissaris in een andere maatschappij. Dat geldt ook bij afwezigheid verantwoord door een geval van overmacht, met instemming van de "Société wallonne du Logement" en met een schriftelijke volmacht die door de Commissaris van de betrokken maatschappij aan de Commissaris die hem vervangt, wordt toegekend."

Art. 63.In artikel 148, § 1, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "De raad van bestuur bestaat uit een door de Regering aangewezen bestuurder die het Waalse Gewest vertegenwoordigt, uit bestuurders aangewezen door de algemene vergadering van de maatschappij en uit twee bestuurders die het adviescomité van de huurders en eigenaars vertegenwoordigen, indien laatstgenoemde is samengesteld.Onder de bestuurders aangewezen door de algemene vergadering, kunnen twee ervan aandelen houden voor eigen rekening."; 2° er worden twee leden ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidend als volgt : "Wanneer de intekening van het Gewest, in de door de Regering bepaalde gevallen overeenkomstig artikel 138, § 1, eerste lid, op het kapitaal van de maatschappij een vierde overschrijdt, bestaat de raad van bestuur uit twee bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen. De leden van de raad van bestuur, die het adviescomité voor huurders en eigenaars vertegenwoordigen, worden door de Regering benoemd op basis van een lijst van kandidaten voorgedragen door het adviescomité voor huurders en eigenaars binnen een termijn van drie maanden te rekenen van haar samenstelling. De duur van hun mandaat is gelijk aan de duur van het mandaat van de leden van het adviescomité van huurders en eigenaars, vermeerderd met drie maanden."; 3° in het tweede lid dat lid 4, 1°, wordt, wordt het woord "eerste" ingevoegd tussen de woorden "in het jaar van zijn" en het woord "aanstelling";4° in het derde lid dat het vijfde lid wordt, wordt het woord "negentien" vervangen door de woorden "twintig, eenentwintig in de door de Regering bepaalde gevallen overeenkomstig artikel 138, § 1, eerste lid,";5° het vierde lid wordt opgeheven; 6° in het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, worden de woorden "In dat verband kan de Regering" vervangen door de woorden "De Regering kan," 7° het zevende lid, dat het achtste lid wordt, wordt vervangen door wat volgt : "De vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen worden repectievelijk aangewezen met inachtneming van de regels van de evenredige vertegenwoordiging van de provincieraden, van de gemeenteraden en van de raden voor sociale hulp, overeenkomstig de artikelen 167 en 168 van het Kieswetboek alsook krachtens de statuten van de maatschappij."; 8° er wordt een elfde lid ingevoegd, luidend als volgt : " Elke democratische politieke fractie die binnen een van de verenigde gemeenten over minstens één verkozene beschikt en van minstens één verkozene in het Waalse Parlement en die niet wordt vertegenwoordigd overeenkomstig het kiessysteem van evenredige vertegenwoordiging bedoeld in deze paragraaf, heeft recht op een zetel.Met deze bijkomende zetel is de aldus aangewezen bestuurder, in ieder geval, stemgerechtigd. In dit geval, is de beperking van het maximum aantal bestuurders bedoeld in deze paragraaf niet van toepassing."

Art. 64.In artikel 148, § 4, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de woorden "artikel 148, § 1, lid 2, 1°" vervangen door de woorden "artikel 148, § 1, lid 4, 1°".

Art. 65.In artikel 149, § 1°, van dezelfde Code, wordt het eerste lid aangevuld met de volgende zin : " Dit verbod is niet van toepassing op het collectief belang dat uit de hoedanigheid van bewoner van een woning van een maatschappij voortvloeit, wat de deelneming aan de beraadslaging helemaal niet verhindert."

Art. 66.In artikel 150, derde lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 november 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203940 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, wordt de zin "Het toewijzingscomité kan bestaan uit door de raad van bestuur aangewezen leden die niet deel uitmaken van laatstgenoemde." Vervangen door "Het toewijzingscomité bestaat eveneens uit twee maatschappelijke werkers uit openbare besturen of verenigingen. Deze maatschappelijke werkers kunnen geen aangesloten besturen en verenigingen vertegenwoordigen. Het kan ook bestaan uit door de Raad van bestuur aangewezen andere leden die niet deel uitmaken van laatstgenoemde.".

Art. 67.In artikel 152 van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een § 1bis ingevoegd, luidend als volgt : " § 1bis.Het mandaat van de gewestelijke bestuurders wordt beperkt tot een verlengbare periode van vijf jaar."; 2° in § 2, worden de woorden "de bestuurder" vervangen door de woorden "de bestuurder(s)" en worden de woorden "artikel 148, § 1, lid 2, 1°" vervangen door de woorden "artikel 148, § 1, lid 4, 1°".

Art. 68.Artikel 152quater van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 november 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203940 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "Binnen de zes maanden volgend op de hernieuwing van de raden van bestuur van de maatschappijen, houdt de "Société" een opleidingscyclus voor de bestuurders waarvan de inhoud door de Regering, op voorstel van de "Société", wordt vastgesteld.

De bestuurders moeten jaarlijks het bewijs leveren van een permanente opleiding in de vakken die nuttig zijn voor de uitoefening van hun ambt. Op voorstel van de "Société", bepaalt de Regering de modaliteiten betreffende deze permanente opleiding.

Binnen de zes maanden volgend op de hernieuwing van hun raad van bestuur, lichten de maatschappijen de bestuurders in over de maatschappij, diens geldelijke toestand, woningenbestand, de programma's van de aan de gang zijnde werkzaamheden en renovaties en elk ander gegeven dat nuttig is voor een goede kennis van het bestand van de openbare huisvestingsmaatschappij."

Art. 69.In artikel 154 wordt een lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid, luidend als volgt : "De leden van het adviescomité van huurders en eigenaars mogen geen bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad zijn, noch door het huwelijk verbonden of wettelijk samenwonenden zijn. Het huwelijk of het wettelijk samenwonen dat later tot stand komt tussen leden van een adviescomité van huurders en eigenaars van bestuur houdt van rechtswege de beëindiging van het mandaat van het jongste lid in."

Art. 70.In artikel 156 van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "Zodra het wordt opgericht, moet het adviescomité van huurders en eigenaars een programma vaststellen van de acties die het gaat ondernemen.Dit programma wordt gestuurd aan de maatschappij. Met het oog op de verwezenlijking van deze acties, is het betrokken bij het beheer en de activiteiten van de buurtregie, overeenkomstig de door de Regering vastgestelde bepalingen. Het stelt de huurders en eigenaars in kennis van zijn activiteiten en van de adviezen die hij uitbrengt."; 2° er wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : "Het adviescomité van huurders en eigenaars wordt in kennis gesteld van de intrek van nieuwe huurders in de sociale, aangepaste of aanpasbare woning, integratie- of transitwoning, met het oog op hun opvang volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten."

Art. 71.Artikel 157 van dezelfde Code wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 157.De maatschappij voorziet in de werkingskosten van het adviescomité van huurders en eigenaars binnen de door de Regering bepaalde perken, op voorstel van de "Société wallonne du Logement."

Art. 72.In dezelfde Code, wordt een artikel 158quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 158quater.Elke directeur-beheerder moet jaarlijks het bewijs leveren van een permanente opleiding in de vakken die nuttig zijn voor de uitoefening van zijn ambt. De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende deze permanente opleiding en de door de "Société wallonne du Logement" controle ervan."

Art. 73.In dezelfde Code, in de zevende onderafdeling, wordt een artikel 158quinquies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 158quinquies.De sociale referent bedoeld in artikel 1, 11°ter, moet een permanente opleiding volgen waarvan het behoud en de modaliteiten door de Regering worden vastgesteld, op voorstel van de "Société wallonne du Logement". De "Société wallonne du Logement" is belast met de coördinatie van de samenvoegingen van de ervaringen van de sociale referenten.".

Art. 74.Artikel 164 van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 164.§ 1. De beslissingen m.b.t. de uitvoeringsvoorwaarden betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2, 2°, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, worden onderworpen aan de goedkeuring van de "Société wallonne du Logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij).

Elke beslissing van de maatschappij betreffende de toekenning van de bovenbedoelde opdracht kan door de "Société wallonne du Logement" opgeschort of vernietigd worden.

De "Société wallonne du Logement" neemt haar beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken. Bij gebrek aan beslissing door de Maatschappij binnen de gestelde termijn, is de beslissing uitvoerbaar. § 2. Elke beslissing van de maatschappij m.b.t. de toekenning van overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten waarvan het bedrag gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2, 2°, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, kan door de "Société wallonne du Logement" worden opgeschort of vernietigd.

Indien de Maatschappij binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken geen beslissing heeft getroffen, is de beslissing uitvoerbaar. § 3. De beslissingen m.b.t. de uitvoeringsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2, 2°, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, worden onderworpen aan de goedkeuring van de "Société wallonne du Logement".

Elke beslissing van de maatschappij betreffende de toekenning van de bovenbedoelde opdracht kan door de "Société wallonne du Logement" opgeschort of vernietigd worden.

De "Société wallonne du Logement" neemt haar beslissing binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken. Bij gebrek aan beslissing door de Maatschappij binnen de gestelde termijn, is de beslissing uitvoerbaar. § 4. Elke beslissing m.b.t. de toekenning van overheidsopdrachten van werken waarvan het bedrag gelijk is aan of lager is dan het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 17, § 2, 2°, a, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, kan door de "Société wallonne du Logement" worden opgeschort of vernietigd.

Indien de Maatschappij binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing en de bewijsstukken geen beslissing heeft getroffen, is de beslissing uitvoerbaar. § 5. De termijnen bedoeld in § 1, tweede lid, § 2, derde lid, § 3, derde lid, en § 4, tweede lid, worden tijdens de maanden juli, augustus en december met vijftien dagen verlengd. De « Société wallonne du Logement » kan deze termijnen met vijftien dagen verlengen overeenkomstig de door de Regering vastgestelde voorwaarden. § 6. Voor de werken bedoeld in de artikelen 55 tot 59bis van deze Code, wordt het stedenbouwkundig en architectonisch voorontwerp betreffende de opzet van de in de toekomst opgerichte, gerenoveerde, geherstructureerde en gevrijwaarde woningen, gebouwen en voorzieningen door de maatschappij ter goedkeuring voorgelegd onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden.

Indien de Maatschappij binnen dertig dagen na ontvangst van de handeling en de bewijsstukken geen beslissing heeft getroffen, is de beslissing uitvoerbaar. § 7. Bij gemotiveerde beslissing, en in functie van de omvang van de opdracht en het resultaat van de audit uitgevoerd binnen de maatschappij, kan de Raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" de beslissingen van de maatschappij m.b.t. de keuze van de gunningwijze, de vastlegging van de voorwaarden en de toekenning van de opdrachten aan bijkomende adviezen voorleggen, onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden."

Art. 75.In artikel 165bis, § 3, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de woorden "De maatschappij wordt al naar gelang gehoord door" vervangen door de woorden "Op haar aanvraag wordt de maatschappij al naar gelang gehoord door".

Art. 76.Artikel 165bis van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, wordt opgeheven.

Art. 77.In artikel 168, §§ 1 en 2, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 23 november 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203940 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de woorden "vier volle dagen" vervangen door de woorden "vier werkdagen".

Art. 78.In artikel 174bis van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, wordt het volgende lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : "Het is ook belast met de opvolging van het beheersplan, zoals voorzien in artikel 170, in de maatschappijen waarin het Gewest meer dan een kwart van het kapitaal bezit."

Art. 79.In artikel 175.2 van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt een 3°bis ingevoegd, luidend als volgt : "3°bis opdrachten van vastgoedbeheerder vervullen"; 2° in § 3, 1°, wordt een vierde lid ingevoegd, luidend als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan de Maatschappij, mits toestemming van de Regering, leningen aangaan op de kapitaalmarkten die niet gedekt zijn door het Gewest met het oog op de financiering van energiebesparende leningen."

Art. 80.In artikel 175.3, eerste lid, 3°, van dezelfde Code, wordt het woord "mogelijke" ingevoegd tussen de woorden "de leningen onder de" en de woorden "waarborg van het Waalse Gewest".

Art. 81.In artikel 175.9, § 2, van dezelfde Code, worden de woorden "leden van een gemeentecollege, van" ingevoegd tussen de woorden "met de ambten van" en de woorden "bestuurder van de "Société".

Art. 82.In artikel 176.1, van dezelfde Code, wordt § 4 aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Het mandaat van de gewestelijke bestuurders wordt beperkt tot een hernieuwbare periode van vijf jaar".

Art. 83.In artikel 179, van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 23 november 2006, worden in het eerste lid, 1°, de woorden "of energiebesparende leningen" ingevoegd tussen de woorden "de middelen" en het woord "bezorgen";

Art. 84.In artikel 183, § 1, van dezelfde Code, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan het Fonds, mits toestemming van de Regering, leningen aangaan op de kapitaalmarkten die niet gedekt zijn door het Gewest met het oog op de financiering van energiebesparende leningen.".

Art. 85.In artikel 184bis, vijfde lid, van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "VZW Association du Logement social" vervangen door de woorden "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse Steden en Gemeenten)" en worden de woorden "Ministerie van het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst".

Art. 86.In dezelfde Code, wordt het opschrift van Hoofdstuk V van Titel III vervangen als volgt : "Gemeenten".

Art. 87.In artikel 187 van dezelfde Code, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, worden de woorden "worden de doelstellingen en de beginselen van de beleidsdaden die moeten worden uitgevoerd om het recht op menswaardig wonen aan te wenden, door de plaatselijke besturen bepaald binnen zes maanden na de vernieuwing van hun respectievelijke raden" vervangen door de woorden "worden de doelstellingen en de beginselen van de beleidsdaden die moeten worden uitgevoerd om het recht op menswaardig wonen aan te wenden, door de gemeenten via een verklaring van huisvestingsbeleid opgesteld binnen negen maanden na de vernieuwing van hun respectievelijke raden."; 2° in § 2 worden de woorden "De plaatselijke besturen" vervangen door de woorden "De gemeenten" en worden de woorden "gelijkgestelde, integratie-, transit- en middelgrote sociale woningen" vervangen door de woorden "gelijkgestelde, integratie- en transit- sociale woningen".

Art. 88.In artikel 188 van dezelfde Code, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003, 20 juli 2005 en 1 juni 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de zin "Door elke gemeente wordt een voor (twee jaar) geldend actieprogramma inzake huisvesting uitgewerkt." vervangen door de zin "Op basis van de verklaring van huisvestingsbeleid en met inachtneming van de gewestelijke beleidsopties wordt door elke gemeente een voor (drie jaar) geldend actieprogramma inzake huisvesting uitgewerkt."; 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "de modaliteiten om ze te bereiken" ingevoegd tussen de woorden "De te bereiken doelstellingen en" en de woorden "en de criteria"; 3° § 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "De gemeente die de doelstellingen niet bereikt en geen minimum aantal woningen opricht zoals vastgelegd door de Regering in functie van het percentage openbare en gesubsidieerde woningen en het aantal gezinnen aanwezig op haar grondgebied, wordt financieel gestraft."; 4° in § 2 worden de leden 2, 3 en 4 vervangen door twee leden, luidend als volgt : "Indien een gemeenteraad niet beraadslaagt over een programma binnen een door de Regering vastgestelde termijn, wordt de gemeente financieel gestraft indien ze de door de Regering vastgelegde doelstellingen niet heeft bereikt. De Regering bepaalt het bedrag van de straffen bedoeld in het eerste en het tweede lid."

Art. 89.In artikel 190 van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 14, § 2, 3°, van de Waalse Huisvestingscode wat betreft de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden sluiten : 1° wordt § 3 aangevuld als volgt : "of het voor die handeling bestemde bedrag aan een andere handeling of een andere beheerder besteden en de beheerder straffen indien geen enkele gebeurtenis buiten zijn wil in overweging genomen kan worden."; 2° § 4 wordt aangevuld met de woorden "alsook de in acht te nemen termijn en procedure.".

Art. 89.In artikel 190 van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 14, § 2, 3°, van de Waalse Huisvestingscode wat betreft de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden sluiten : 1° wordt § 3 aangevuld als volgt : "of het voor die handeling voorbehouden bedrag voor een andere handeling of een andere vastgoedbeheerder bestemmen en de vastgoedbeheerder bestraffen indien geen evenement onafhankelijk van zijn wil in aanmerking kan worden genomen"; 2° § 4 wordt aangevuld met de woorden "en de na te leven termijn en procedure.".

Art. 90.In artikel 194 van dezelfde Code worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen worden respectievelijk aangewezen binnen de beheersorganen van het sociale vastgoedagentschap met inachtneming van de regels van de evenredige vertegenwoordiging van de provincieraden, van de gemeenteraden en van de raden voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de artikelen 167 en 168 van het Kieswetboek.Bij de berekening van die evenredige vertegenwoordiging wordt rekening gehouden met de facultatieve individuele aangiften van aanverwantschap of hergroepering."; 2° hetzelfde lid wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt : "Wanneer een gemeente of een provincie tijdens de legislatuur lid wordt van het sociale vastgoedagentschap moet de berekening van de vertegenwoordiging van de plaatselijke besturen volgens de in het eerste en het tweede lid bedoelde modaliteiten uitgevoerd worden binnen zes maanden na deze nieuwe toetreding. De Raad van bestuur van het sociale vastgoedagentschap omvat twee vertegenwoordigers van de eigenaars en huurders die volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten aangewezen worden."

Art. 91.In dezelfde Code, wordt een artikel Titel IIIbis ingevoegd, luidend als volgt : "Audit van de verschillende actoren van het huisvestingsbeleid".

Art. 92.In Titel IIIbis, ingevoegd bij artikel 91, wordt een artikel 200/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 200/1.- § 1. Er wordt binnen de "Société wallonne du Logement", binnen de "Société Wallonne de Crédit social" en binnen het " Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" respectievelijk een auditcomité opgericht.

Die auditcomités worden ermee belast een programmering van de audits die respectievelijk binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen, de sociaal kredietloketten of de sociale instellingen uitgevoerd moeten worden, aan de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst voor te stellen om zich te vergewissen van de goede uitvoering van hun opdrachten. Dit audit slaat op de organisatorische, administratieve, technische en financiële aspecten en kan door de Regering aangevraagd worden. § 2. Over elk ontwerp van auditverslag dat ten gevolge van een auditopdracht opgemaakt is, wordt in de raad van bestuur van de betrokken vastgoedbeheerder beraadslaagd. De beraadslaging heeft betrekking op de opmerkingen uitgebracht door de betrokken vastgoedbeheerder en in voorkomend geval door de commissaris en op de door de betrokken vastgoedbeheerder te treffen maatregelen. § 3. Wanneer de auditopdracht een openbare huisvestingsmaatschappij betreft, wordt het ontwerp van auditverslag aan elke bestuurder van de maatschappij alsmede aan de commissaris en de directeur-zaakvoerder gezonden.

Na de raad van bestuurd tijdens welke het ontwerp van auditverslag is voorgedragen, wordt de maatschappij door de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst gehoord voor de opmaking van het eindauditverslag. In geval van toepassing van het vierde lid wordt de maatschappij op eigen verzoek door de Regering gehoord voor de opmaking van het eindauditverslag.

De bij die maatschappij aangewezen commissaris kan de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst erom verzoeken een auditopdracht uit te voeren. De Directie Audit zal die aanvraag voor beslissing voorleggen aan het Auditcomité van de "Société wallonne du Logement".

De Regering kan de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst belasten met de uitvoering van een auditopdracht voor een maatschappij binnen een door haar bepaalde termijn. Daar licht zij de maatschappij onmiddellijk over in.

Het eindauditverslag wordt aan het Auditcomité van de "Société wallonne du Logement" voorgedragen en daarna overgemaakt aan de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement". § 4. Wanneer de auditopdracht een sociaal kredietloket betreft, wordt het ontwerp van auditverslag aan elke bestuurder van het loket alsmede aan de directeur gezonden.

Na de raad van bestuur tijdens welke het ontwerp van auditverslag is voorgedragen, wordt het loket door de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst gehoord voor de opmaking van het eindauditverslag. In geval van toepassing van het derde lid wordt het loket op eigen verzoek door de Regering gehoord voor de opmaking van het eindauditverslag.

De Regering kan de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst belasten met de uitvoering van een auditopdracht voor een loket binnen een door haar bepaalde termijn. Daar licht zij het loket onmiddellijk over in.

Het eindauditverslag wordt aan het Auditcomité van de "Société wallonne de Crédit social" voorgedragen en daarna overgemaakt aan de raad van bestuur van de "Société wallonne de Crédit social". § 5. Wanneer de auditopdracht een sociale instelling betreft, wordt het ontwerp van auditverslag aan elke bestuurder van de instelling alsmede aan de verantwoordelijke gezonden.

Na de raad van bestuur tijdens welke het ontwerp van auditverslag is voorgedragen, wordt de sociale instelling door de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst gehoord voor de opmaking van het eindauditverslag. In geval van toepassing van het derde lid wordt de sociale instelling op eigen verzoek door de Regering gehoord voor de opmaking van het eindauditverslag.

De Regering kan de Directie Audit van de Waalse Overheidsdienst belasten met de uitvoering van een auditopdracht voor een sociale instelling binnen een door haar bepaalde termijn. Daar licht ze de instelling onmiddellijk over in.

Het eindauditverslag wordt aan het Auditcomité van het "Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie" voorgedragen en daarna overgemaakt aan de raad van bestuur van het "Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie"." § 6. Onverminderd artikel 29 van het Wetboek van strafvordering maakt de verspreiding van gegevens vermeld in een ontwerp van audit of elke andere niet-nakoming van de verplichtingen waarmee elke persoon die in de uitoefening van haar opdrachten kennis heeft van een ontwerp van audit, belast is, een grove nalatigheid uit."

Art. 93.In artikel 200ter van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, wordt een § 2bis ingevoegd, luidend als volgt : " § 2bis. De bestuursambtenaar, die de Regering daartoe aanwijst, kan een administratieve boete opleggen aan de bestuurders van de openbare huisvestingsmaatschappijen die niet kunnen bewijzen van een onafgebroken vorming zoals bedoeld in artikel 152quater."

Art. 94.In artikel 203 van dezelfde Code, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten, worden de woorden "aan de ontwikkeling van de levensduurte" opgeheven.

Art. 95.In dezelfde Code, wordt een artikel 205bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 205bis.Personeelsleden van de Directie Audit van de "Société wallonne du Logement" kunnen binnen de Waalse Overheidsdienst overgedragen worden volgens de modaliteiten en onder de voorwaarden bepaald door de Regering." HOOFDSTUK III. - Opheffing, overgangs- en slotbepalingen

Art. 96.Artikel 12 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202574 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake huisvesting en energie sluiten houdende bepalingen inzake huisvesting en energie wordt opgeheven.

Art. 97.Artikel 7 van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009201639 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" en houdende bepalingen betreffende de toekenning van de waarborg van het Gewest (1) sluiten houdende wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) en houdende bepalingen betreffende de toekenning van de waarborg van het Gewest wordt opgeheven.

Art. 98.Artikel 23 van het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium sluiten tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en van artikel 174 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium treedt in werking op 15 april 20 voor zover het ertoe strekt artikel 14 van de Waalse Huisvestingscode te vervangen en de artikelen 15 tot 20 en 22 van het Wetboek op te heffen, wordt opgeheven.

Art. 99.Artikel 14 van het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202132 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 14, § 2, 3°, van de Waalse Huisvestingscode wat betreft de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden sluiten tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode, voor zover het ertoe strekt artikel 14, § 1, § 2, 1° en § 3, te vervangen, wordt opgeheven.

Art. 100.In afwijking van de artikelen 152 en 176.1 van de Waalse Huisvestingscode is de aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen, bij de inwerkingtreding van dit decreet voor vier jaar geldig.

Art. 101.De wijzigingen ingediend bij de artikelen 3, 5° en 7°, 35, 1°, 37, 41, 46, 48, 57, 1° zijn niet van toepassing op de middelgrote woningen die op de datum van inwerkingtreding van dit decreet bestaan, noch op de op te richten middelgrote woningen, waarvan de beslissing tot subsidiëring aan de inwerkingtreding van dit decreet voorafgaat.

Art. 102.De directeurs-generaal en de adjunct-directeur-generaal bedoeld in de artikelen 106 en 175.9 van het decreet van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode sluiten tot invoering van de Waalse Huisvestingscode die op de datum van inwerkingtreding van dit decreet in een toestand van onverenigbaarheid verkeren in de zin van dit decreet, moeten uiterlijk op 31 december 2012 hieraan een einde maken.

Art. 103.De bestuurders die als particulier aandelen bezitten, moeten binnen de raad van bestuur van een openbare huisvestingsmaatschappij tot twee bestuurders beperkt worden bij de tweede verlenging van die raad van bestuur.

Art. 104.Dit decreet treedt in werking op een door de Regering te bepalen datum en uiterlijk op 1 juli 2012, met uitzondering van de artikelen 88 en 89 die op 1 januari 2014 in werking treden.

Art. 105.De artikelen 53, 79, 2°, 80 en 84 houden op van kracht te zijn op 1 juni 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 9 februari 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken van het Waalse Parlement, 517 (2011-2012), nrs. 1, 1bis tot 14.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 8 februari 2012.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^