Decreet van 09 juli 2010
gepubliceerd op 28 juli 2010

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2010035533
pub.
28/07/2010
prom.
09/07/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 JULI 2010. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010. HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Onderwijs Afdeling I. - Volwassenenonderwijs

Art. 2.In afwijking van artikel 110, § 3, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten5 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 type decreet prom. 18/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2010035075 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 sluiten, wordt aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs voor het begrotingsjaar 2010 een dotatie toegekend van 3.023.000 euro ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling II. - Deeltijds kunstonderwijs - gesubsidieerd onderwijs

Art. 3.Aan artikel 3quater van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4. De indexformule vermeld in het laatste lid van § 3 wordt voor het begrotingsjaar 2010 (schooljaar 2009-2010) niet toegepast. » Afdeling III. - Deeltijds kunstonderwijs - gemeenschapsonderwijs

Art. 4.In het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten7 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft wordt een artikel 20/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 20/1.In afwijking van artikel 20 is de A2-coëfficiënt voor het jaar 2010 gelijk aan 1. »

Art. 5.In het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten7 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft wordt in artikel 20 het getal « 1.812.000 » vervangen door het getal « 1.820.000 ». Afdeling IV. - Hogere Zeevaartschool

Art. 6.In artikel 2 van het decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten0 betreffende de Hogere Zeevaartschool wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Het bedrag van de werkingsuitkering bestemd voor de Hogere Zeevaartschool wordt vastgesteld op 4.279.000,00 euro (prijsniveau 2010). Dit bedrag is samengesteld uit : 1° een onderwijssokkel van 200.000,00 euro; 2° een variabel onderwijsdeel van 4.079.000,00 euro.

Het bedrag, bestemd voor de uitbetaling van de verhoging van het vakantiegeld ter uitvoering van CAO II hoger onderwijs, wordt toegevoegd aan het bedrag van de werkingsuitkering. » Afdeling V. - Stelsel van leren en werken

Art. 7.In artikel 89, § 1, van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten5 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wordt in het eerste lid de coëfficiënt « 3,66 » vervangen door de coëfficiënt « 3,80 » en de coëfficiënt « 2,75 » door de coëfficiënt « 2,85 ».

Art. 8.Aan artikel 89 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. In afwijking van § 1, eerste lid, wordt voor het schooljaar 2010-2011 : 1° een jongere waarvoor de component leren wordt vervangen door een persoonlijk ontwikkelingstraject tijdens de volledige inschrijvingsperiode in het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs van het schooljaar in kwestie, niet in aanmerking genomen bij de vaststelling van het pakket uren-leraar;2° een jongere waarvoor de component leren wordt vervangen door een persoonlijk ontwikkelingstraject tijdens een gedeelte van de inschrijvingsperiode in het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs van het schooljaar in kwestie, slechts in aanmerking genomen bij de vaststelling van het pakket uren-leraar op basis van volgende formule : (40 weken - het aantal weken in POT)/40 weken x de toepasbare coëfficiënt uren-leraar. waarbij de leerlingen die niet onder toepassing van onderhavige bepaling vallen maximaal worden geacht tot de schijf van 1 jongere tot en met 49 jongeren te behoren. » Afdeling VI. - Fonds MOD Onderwijs en Vorming

Art. 9.§ 1. Er wordt een fonds voor de managementondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming opgericht, 'gebruik van logistieke infrastructuur en dienstverlening', hierna het Fonds genoemd. § 2. Het Fonds is een B-fonds in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991. § 3. Aan het Fonds worden alle ontvangsten toegewezen die voortvloeien uit het gebruik door derden van (logistieke) diensten zoals aangeboden in de dienstencatalogus van de managementondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming. Naast de entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen ook derden van dit aanbod gebruikmaken tegen een vooraf bepaalde prijslijst. Derden zijn de organisaties of instellingen (bijvoorbeeld VZW's) die niet tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid behoren. § 4. De middelen van het Fonds kunnen in het kader van een efficiënte en effectieve overheid door de managementondersteunende diensten van Onderwijs en Vorming aangewend worden voor uitgaven met betrekking tot het onderhouden en in stand houden van de aangeboden logistieke infrastructuur en voor kosten verbonden aan de aangeboden logistieke dienstverlening. HOOFDSTUK III. - Registratierechten

Art. 10.In artikel 140bis, § 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 bron ministerie van financien Wet houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem sluiten, vervangen bij het decreet van 27 juni 2003 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2003, worden de woorden « Europese Unie » vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte ».

Art. 11.In artikel 140ter van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 bron ministerie van financien Wet houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem sluiten en vervangen bij het decreet van 27 juni 2003, worden de woorden « Europese Unie » telkens vervangen door de woorden « Europese Economische Ruimte ». HOOFDSTUK IV. - Successierechten Afdeling I. - Vrijstelling familiale ondernemingen en vennootschappen

Art. 12.In artikel 60bis, § 8, eerste lid, van het Vlaamse Wetboek der Successierechten, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten4 en vervangen door het decreet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten3, wordt de zinsnede « een jaarrekening opmaakt overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen » vervangen door de zinsnede « een jaarrekening opmaakt en in voorkomend geval publiceert overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op het ogenblik van het overlijden ».

Art. 13.In artikel 60bis, § 8, tweede lid, van het Vlaamse Wetboek der Successierechten, ingevoegd bij het decreet van 20 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten4 en vervangen door het decreet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten3, wordt de zinsnede « een jaarrekening opmaken overeenkomstig de geldende wetgeving van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is » vervangen door de zinsnede « een jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de maatschappelijke zetel gevestigd is op het ogenblik van het overlijden ». Afdeling II. - Vrijstelling bossen

Art. 14.In artikel 135, 10°, van het Vlaamse Wetboek der Successierechten wordt het cijfer « 2 » vervangen door het cijfer « 4 ». HOOFDSTUK V. - Overname van de dienst Verkeersbelastingen Afdeling I. - Wijzigingen aan het Wetboek van de met de

Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen Onderafdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 15.In artikel 2 van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen, het laatst gewijzigd bij de wet van 10 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het getal « 307, » en het getal « 323 » wordt het getal « 316, » ingevoegd;2° er wordt een vijfde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Voor de toepassing van titel II en V wordt in dit artikel met het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoeld het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest voor de onroerende voorheffing.»

Art. 16.In artikel 2bis van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986, worden de woorden « de Koning » vervangen door de woorden « de Vlaamse Regering ».

Art. 17.In artikel 5, § 1, tweede lid, van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij de wet van 8 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten, worden de woorden « de Koning » vervangen door de woorden « de Vlaamse Regering ».

Onderafdeling II. - Verkeersbelasting op de autovoertuigen

Art. 18.In artikel 23ter, derde lid, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten, worden de woorden « De Koning » vervangen door de woorden « De Vlaamse Regering ».

Art. 19.Artikel 29 van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 29.De belasting moet uiterlijk worden gestort binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet aan de belastingschuldige, op de wijze vermeld op het aanslagbiljet. ».

Art. 20.In artikel 31 van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « vijf », en wordt het woord « Ontlasting » vervangen door het woord « Ontheffing ».

Art. 21.Artikel 32 van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 32.De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend uiterlijk binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. »

Art. 22.Artikel 34 van hetzelfde wetboek, opgeheven bij de wet van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 25/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003046 bron ministerie van financien Wet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn nr. 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 34.De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de invordering.

Deze ambtenaren moeten een herinneringsbrief sturen ten minste één maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling betekent, behalve indien de rechten van de Schatkist in gevaar zijn. »

Art. 23.In artikel 36bis, eerste lid, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 juni 1972, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 2004, 21 december 2009 en 23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt opgeheven;2° in punt 3° worden de woorden « sub 1°, bedoelde reglementering » vervangen door de woorden « reglementering voor de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens » en worden de woorden « de respectievelijke bepalingen van artikelen 36ter en » vervangen door het woord « artikel ».

Art. 24.Artikel 36ter van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 juni 1972 en gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999 en 19 februari 2001, wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 36quater van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 december 1974, en gewijzigd bij de wetten van 25 januari 1999 en 19 februari 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden tussen de woorden « artikel 36bis, 2° » en de woorden « , moet de belasting » de woorden « en 3° » ingevoegd;2° paragraaf 4 wordt opgeheven;3° in paragraaf 5 en paragraaf 6 worden de woorden « moet het kenteken aan de voormelde ambtenaar of dienst worden teruggegeven en » opgeheven.

Art. 26.In artikel 38 van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « 20 dagen » worden vervangen door de woorden « een maand »;2° in het eerste en het tweede lid worden de woorden « directeur-generaal der directe belastingen » vervangen door de woorden « Vlaamse Regering ».

Art. 27.In artikel 39 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet inzake de pensioenen van de sociale sector. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, worden de woorden « het fiscaal kenteken te controleren van » vervangen door de woorden « toezicht uit te oefenen op de naleving van deze titel en uitvoeringsbesluiten ervan met betrekking tot ».

Art. 28.In artikel 40 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1970 en 25 januari 1999, worden de woorden « directeur-generaal der directe belastingen » vervangen door de woorden « Vlaamse Regering ».

Onderafdeling III. - Belasting op de inverkeerstelling

Art. 29.In artikel 96, tweede lid, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 1 juni 1992, 28 december 1992 en 25 mei 1993, worden de woorden « De Koning » vervangen door de woorden « De Vlaamse Regering ».

Art. 30.In artikel 98, § 3, van hetzelfde wetboek, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003478 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003485 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de post- en telecommunicatiesectoren type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003486 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003479 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Min type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003473 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Minist type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003487 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft sluiten, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. De Vlaamse Regering is gemachtigd het bedrag van de belasting te wijzigen. Dat besluit van de Vlaamse Regering moet aan het Vlaams Parlement ter bekrachtiging worden voorgelegd binnen een termijn van twaalf maanden na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad. »

Art. 31.Artikel 102 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juni 1992, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 102.De belasting moet worden gestort binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van de verzending van het aanslagbiljet aan de belastingschuldige, op de wijze vermeld op het aanslagbiljet. »

Art. 32.Artikel 103bis van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 mei 1993, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 103bis.De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. »

Art. 33.In artikel 104 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten van 1 juni 1992 en 28 december 1992, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « vijf ».

Art. 34.In artikel 105, tweede lid, van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 juni 1992, worden de woorden « De Koning » vervangen door de woorden « De Vlaamse Regering ».

Onderafdeling IV. - Controle en invordering

Art. 35.Aan hetzelfde wetboek wordt een titel VIII toegevoegd, die bestaat uit artikel 120 tot en met 124, die luidt als volgt : « Titel VIII. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 120.Onverminderd de bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de andere officieren of agenten van de gerechtelijke politie en aan de leden van het operationeel kader van de lokale en de federale politie, kent de Vlaamse Regering de hoedanigheid van agent of officier van de gerechtelijke politie toe aan de beëdigde personeelsleden die ze aanwijst om toezicht te houden op de uitvoering van titel I, II, V en VIII, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 121.De ambtenaren vermeld in artikel 120, kunnen de bijstand vorderen van de lokale en federale politie bij de uitoefening van controles en maken zich tijdens de uitoefening van hun ambt desgevraagd kenbaar door hun legitimatiekaart voor te leggen.

Art. 122.De ambtenaren vermeld in artikel 120, houden toezicht op de bepalingen van titel I, II en V.

Art. 123.In het kader van de uitoefening van hun opdracht kunnen de ambtenaren vermeld in artikel 120 : 1° bevelen geven aan bestuurders en het verkeer regelen, zoals bepaald in artikel 11 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;2° inlichtingen inwinnen en controle uitoefenen door personen te ondervragen en documenten en andere informatiedragers in te kijken.

Art. 124.De Vlaamse Belastingdienst is bevoegd om de nog niet afgehandelde dossiers over de verkeersbelastingen vermeld in titel II en V waarvoor een dwangschrift door de federale ontvanger werd uitgevaardigd, te innen en verder in te vorderen. » Afdeling II. - Eurovignet

Art. 36.In artikel 2, tweede lid, van de wet van 27 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 worden tussen de woorden « Artikelen 2 en 37 » en de woorden « van het Wetboek » de woorden « en titel VIII » ingevoegd.

Art. 37.In dezelfde wet wordt een artikel 2ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 2ter.De Vlaamse Belastingdienst krijgt de bevoegdheid om de nog niet afgehandelde dossiers over het eurovignet, waarvoor een dwangschrift van de federale ontvanger werd uitgevaardigd, te innen en in te vorderen. »

Art. 38.In artikel 12, § 2, van dezelfde wet worden de woorden « bevoegde gewestelijke directeur » vervangen door de woorden « gemachtigde ambtenaar van het Vlaamse Gewest ».

Art. 39.In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden « De Koning » vervangen door de woorden « De Vlaamse Regering ». HOOFDSTUK VI. - Onroerende voorheffing

Art. 40.Aan artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing voor de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest, wordt de volgende zin toegevoegd : « De toepassing van deze coëfficiënt mag evenwel geen aanleiding geven tot een hoger tarief dan het aanslagjaar voordien. » HOOFDSTUK VII. - VZW Vlaamse Opera

Art. 41.Aan artikel 2 van het decreet van 2 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten3 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 8. Het fictief saldo van de Vlaamse Opera voor de berekening van de CFO-vergoeding, overeenkomstig artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, wordt op datum van 1 juli 2008 op nul gebracht. » HOOFDSTUK VIII. - VZW Vlaams Instituut voor de Zee

Art. 42.Aan titel III van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en de financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid wordt een hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 56/1 en 56/2, toegevoegd, dat luidt als volgt : « Hoofdstuk IV. - Vlaams Instituut voor de Zee

Art. 56/1.§ 1. De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd om deel te nemen in de vereniging zonder winstoogmerk Vlaams Instituut voor de Zee, opgericht bij de notariële akte van 2 april 1999, voor zover : 1° het maatschappelijk doel erin bestaat om het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk en kustgebonden onderzoek in Vlaanderen te zijn en het fungeert als internationaal aanspreek- en knooppunt;2° het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse Regering een convenant sluiten waarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen : a) de modaliteiten waaronder de Vlaamse Regering de subsidies verleent;b) de strategische en operationele doelstellingen van de vereniging zonder winstoogmerk;c) de financiële bepalingen in verband met de aanwending van de subsidies en de reservevorming;d) een rapporterings- en evaluatiemechanisme;3° de statuten van het Vlaams Instituut voor de Zee waarborgen dat de raad van bestuur ervan ten minste bestaat uit een meerderheid van vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. § 2. De Vlaamse Regering stelt binnen de beschikbare begrotingskredieten een jaarlijkse toelage ter beschikking van het Vlaams Instituut voor de Zee. » HOOFDSTUK IX. - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Art. 43.Artikel 40 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid wordt opgeheven.

Art. 44.In artikel 44 van hetzelfde decreet worden tussen het woord « bestaan » en het woord « uit » de woorden « naast het eigen vermogen en daarmee gelijkgestelde middelen » ingevoegd. HOOFDSTUK X. - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Art. 45.In artikel 3 van het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten1 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, worden de woorden « en artikel 6, § 3 » vervangen door de woorden « artikel 6, § 3, en artikel 8 ». HOOFDSTUK XI. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Art. 46.Aan artikel 15, § 2, van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, gewijzigd bij de decreten van 22 december 1999 en 22 december 2000, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Vanaf 1 januari 2010 is het eerste lid niet meer van toepassing op de indexering van het persoonlijke assistentiebudget, vermeld in artikel 18 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. » HOOFDSTUK XII. - Mobiliteitsplan Vlaanderen

Art. 47.Artikel 28 van het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten1 betreffende het mobiliteitsbeleid wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 28.Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december 2012 voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt. » HOOFDSTUK XIII. - Energie Afdeling I. - Energiefonds

Art. 48.In artikel 20 van het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten8 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, vervangen bij decreet van 30 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Aan dit Energiefonds worden rechtstreeks volgende inkomsten toegewezen : 1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen, de opbrengsten afkomstig van de dadingen die hierover worden aangegaan, evenals de opbrengsten die worden geïnd naar aanleiding van beslissingen van de hoven en rechtbanken die hierover worden genomen ten laste van de decretaal aangewezen heffings- of boeteplichtigen;2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen, de terugstortingen, de middelen van de Europese Unie of andere internationale instellingen voor projecten die tot stand komen met cofinanciering vanuit het Energiefonds, de middelen van de andere gewesten en de federale overheid voor projecten die tot stand komen met cofinanciering vanuit het Energiefonds en die een financiering op Belgisch niveau vergen zoals overlegd op het energie-overleg staat-gewesten, de middelen van andere partners die aan deze projecten deelnemen, de toevallige inkomsten uit deze projecten volgens de overeenkomsten afgesloten met of tussen de projectpartners, de inkomsten uit de verkoop van publicaties die kaderen in het energiebeleid en de overige toevallige ontvangsten.»; 2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Energiefonds, inclusief de machtiging om hiermee subsidies toe te kennen, voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake warmte-krachtkoppeling, haar beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto. »

Art. 49.In artikel 3.2.1 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten6 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Aan dit Energiefonds worden rechtstreeks de volgende inkomsten toegewezen : 1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die decretaal aan het Energiefonds worden toegewezen, de opbrengsten afkomstig van de dadingen die hierover worden aangegaan, evenals de opbrengsten die worden geïnd naar aanleiding van beslissingen van de hoven en rechtbanken die hierover worden genomen ten laste van de decretaal aangewezen heffings- of boeteplichtigen;2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens wettelijke, decretale of conventionele bepalingen, de terugstortingen, de middelen van de Europese Unie of andere internationale instellingen voor projecten die tot stand komen met cofinanciering vanuit het Energiefonds, de middelen van de andere gewesten en de federale overheid voor projecten die tot stand komen met cofinanciering vanuit het Energiefonds en die een financiering op Belgisch niveau vergen zoals overlegd op het energie-overleg staat-gewesten, de middelen van andere partners die aan deze projecten deelnemen, de toevallige inkomsten uit deze projecten volgens de overeenkomsten afgesloten met of tussen de projectpartners, de inkomsten uit de verkoop van publicaties die kaderen in het energiebeleid en de overige toevallige ontvangsten.»; 2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Energiefonds, inclusief de machtiging om hiermee subsidies toe te kennen, voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie, voor haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel energiegebruik, haar beleid inzake warmte-krachtkoppeling, haar beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto. » Afdeling II. - Installaties voor zonne-energie

Art. 50.Artikel 100 van het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 type decreet prom. 18/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2010035075 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt ingetrokken.

Art. 51.Aan artikel 25ter, § 1, tweede lid, van het decreet van 17 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten8 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wordt de volgende zin toegevoegd : « Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, blijkt dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010 blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van indienstname. »

Art. 52.Aan artikel 7.1.6, § 1, tweede lid, van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten6 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, wordt de volgende zin toegevoegd : « Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, blijkt dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010 blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van indienstname. » Afdeling III. - Fonds ter reductie van de globale energiekost

Art. 53.Aan artikel 99, § 2, van het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 type decreet prom. 18/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2010035075 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt de volgende zin toegevoegd : « Bij de uitwinning van een verleende waarborg, als vermeld in § 1, wordt, per dossier waarvoor de waarborg wordt uitgewonnen, aan de Lokale Entiteit een franchise aangerekend van 250 euro. » HOOFDSTUK XIV. - Stadsvernieuwingsprojecten

Art. 54.In het decreet van 22 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten2 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2003, 24 december 2004, 22 december 2006 en 27 maart 2009, wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6/1.Indien de Vlaamse Regering een subsidie toekent voor een project, kan een regie- team worden belast met de begeleiding van het project. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werkwijze van het regieteam, alsook de vergoeding ervan. » HOOFDSTUK XV. - Leefmilieu Afdeling I. - Verkoop rioolwaterzuiveringsinstallaties

Art. 55.Aan artikel 10.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij decreet van 7 mei 2004 wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. In afwijking van de vorige paragrafen van dit artikel wordt de Vlaamse Milieumaatschappij, na goedkeuring door de Vlaamse Regering, gemachtigd om de gronden en de bijhorende bouwwerken van rioolwaterzuiveringsinstallaties te verkopen aan de NV Aquafin. » Afdeling II. - Oppervlaktewateren

Art. 56.Aan artikel 32septies, § 2, eerste lid, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 1988, vervangen bij het decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 8 juli 1996, worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden als volgt : « 5° het exploiteren of laten exploiteren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse Milieumaatschappij, het financieren van de investeringen nodig voor het in bedrijf houden, het aanpassen en verbeteren van deze installaties voor zover deze aanpassingen en verbeteringen zijn opgenomen in een technisch plan zoals bedoeld onder 1°; 6° het financieren van de aankoop van de rioolwaterzuiveringsinstallaties die aangekocht werden van de Vlaamse Milieumaatschappij.»

Art. 57.In artikel 35quinquies decies van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten9, worden paragraaf 4 en paragraaf 5 opgeheven.

Art. 58.In artikel 35septies decies van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten9, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. In zoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken, zijn de regels betreffende de vestiging, de invordering, de geschillen, de subsidiaire aanslag, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksinkomstenbelastingen, mutatis mutandis van toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen, geldboeten en heffingsverhogingen. » Afdeling III. - Grondwaterbeheer

Art. 59.In artikel 28quater van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, laatst gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008, wordt in paragraaf 1 en paragraaf 3 de zin « De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de maand december 2001 » vervangen door de zin « De index is de verhouding van twee indexcijfers van de consumptieprijzen met in de teller het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar en in de noemer het indexcijfer van de maand december 2001, basis 1988, met name 134,46 ».

Art. 60.In artikel 28quinquies, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 type decreet prom. 18/12/2009 pub. 29/01/2010 numac 2010035075 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 sluiten, worden de woorden « vergunde of gemelde grondwaterwinning(en) » vervangen door de woorden « vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning(en) ».

Art. 61.In artikel 28duodecies van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten3, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 62.In artikel 28quater decies van hetzelfde decreet vervangen bij decreet van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten3, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : « § 1. In zoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet van afwijken, zijn de regels betreffende de vestiging, de invordering, de geschillen, de subsidiaire aanslag, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksinkomstenbelastingen, mutatis mutandis van toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen, geldboeten en heffingsverhogingen. » Afdeling IV. - Afvalstoffen

Art. 63.In artikel 48, § 2, 9°, van het decreet van 2 juli 1981, zoals herhaaldelijk gewijzigd, worden de woorden « voor het storten van gips of calciumchloride afvalstoffen op een daartoe vergunde stortplaats » vervangen door de woorden « voor het storten van gips of calciumchloride afvalstoffen afkomstig van de productie van fosforzuur en van metallurgische processen op een daartoe vergunde stortplaats ». HOOFDSTUK XVI. - Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector

Art. 64.In artikel 4, lid 1, van het decreet van 13 mei 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/05/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector sluiten houdende de oprichting van een financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector worden in punt 4° de woorden « elke andere persoon » vervangen door de woorden « elke andere natuurlijke of rechtspersoon ».

Art. 65.Aan artikel 4, lid 1, van hetzelfde decreet wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° elke groep zoals vermeld in artikel 45 van de Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds. »

Art. 66.Aan artikel 4, lid 3, van hetzelfde decreet wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 6° de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden bevorderen. » HOOFDSTUK XVII. - Financiering van stages bij internationale organisaties

Art. 67.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om financiële tussenkomsten te verstrekken in het kader van stages bij internationale organisaties. Zij kan daartoe nadere voorwaarden bepalen. HOOFDSTUK XVIII. - Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

Art. 68.In het decreet van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten4 tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen wordt een artikel 6bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6bis.Voor elke vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld wordt een plaatsvervanger benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de organisaties vermeld in artikel 5, § 2.

Deze plaatsvervangers worden benoemd voor dezelfde duur als het effectieve lid.

De artikelen 8 tot en met 10 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten0 tot regeling van de strategische adviesraden zijn van overeenkomstige toepassing op deze plaatsvervangers. » HOOFDSTUK XIX. - Wetboek diverse rechten en taksen

Art. 69.Het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003478 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003485 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de post- en telecommunicatiesectoren type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003486 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003479 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financi type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Min type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003473 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Minist type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003487 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003475 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft sluiten houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën wordt ingetrokken voor wat betreft het artikel 200, tweede lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen.

Art. 70.In artikel 200, tweede lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen worden de bedragen « 1,25 EUR » en « 50 EUR » respectievelijk vervangen door de bedragen « 50 EUR » en « 2.000 EUR ». HOOFDSTUK XX. - Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen

Art. 71.In artikel 37 van het decreet van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rek type wet prom. 08/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002009479 bron ministerie van justitie Wet betreffende de anonimiteit van de getuigen sluiten6 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport wordt paragraaf 6 vervangen door wat volgt : « § 6. De Vlaamse Regering voorziet in een subsidie van 200.000 euro in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de stad de titel Cultuurgemeente van Vlaanderen draagt en van 200.000 euro tijdens het jaar zelf. »

Art. 72.In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 6/1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 6/1. De Vlaamse Regering voorziet in een subsidie van maximaal 75.000 euro aan de gemeente die de titel Sportgemeente van Vlaanderen krijgt voor gemeentes kleiner dan 20 000 inwoners en van maximaal 100.000 euro voor gemeentes groter dan 20 000 inwoners en kleiner dan 100 000 inwoners en van maximaal 200.000 euro voor steden groter dan 100 000 inwoners. Deze subsidie wordt zowel toegekend in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de stad de titel Sportgemeente van Vlaanderen draagt als tijdens het jaar zelf.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gemeente die voor 2011 de titel van Sportgemeente van Vlaanderen draagt. Voor deze gemeente voorziet de Vlaamse Regering in een subsidie van 200.000 euro in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de stad de titel Sportgemeente van Vlaanderen draagt en van 200.000 euro tijdens het jaar zelf. » HOOFDSTUK XXI. - Regularisaties onroerend erfgoed

Art. 73.Aan de gemeente Lint wordt een onderhoudspremie van 15.831,64 euro toegekend voor de in maart 2008 uitgevoerde werken aan de Kabouterbrug in het beschermd landschap 'Park van Lint'. Deze premie wordt aangerekend op het begrotingsartikel ND0 NF127 6331 (aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor beschermde landschappen - openbare sector).

Van de op 24 september 2001 toegekende restauratiepremie aan de VZW Noordstarfonds voor de restauratie en herbestemming van de Handelsbeurs te Gent wordt als saldo nog 299.146,35 euro uitbetaald.

Een bedrag van 60.706,27 euro wordt vastgelegd en uitbetaald aan de stad Leuven in uitvoering van de subsidietoekenning van 16 december 1991, waarbij deze subsidie aan de stad Leuven werd toegekend voor de restauratie van het Van Peteghemorgel in de kapel van het voormalige Augustinessenklooster te Leuven. Dit bedrag wordt aangerekend op het begrotingsartikel ND0 NF126 6331 (aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie - openbare sector). HOOFDSTUK XXII. - DBFM-vennootschap

Art. 74.Artikel 7ter van het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten2 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu sluiten6, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 7ter.Indien de financieringsovereenkomst(en) met betrekking tot het vreemd vermogen van de DBFM-vennootschap voorziet(n) in een verplicht herfinancieringsmoment tussen het verstrijken van het vijfde en het tiende jaar vanaf de afsluiting van de financieringsovereenkomsten, zal de Vlaamse Gemeenschap of een rechtspersoon waarop de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij, op verzoek van de DBFM-vennootschap, het integrale openstaande saldo van het vreemd vermogen overeenkomstig de geldende financieringsvoorwaarden, met uitzondering van de eventueel toepasselijke herfinancieringsvergoeding en enige schulden die het gevolg zijn van tekortkomingen van de DBFM-vennootschap, zoals nalatigheidsintresten, terugbetalen en het vreemd vermogen van de DBFM-vennootschap overnemen, onder de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden en modaliteiten : 1° de DBFM-vennootschap kan, om redenen die haar niet toerekenbaar zijn en ondanks alle mogelijke redelijke inspanningen, geen herfinanciering van het vreemd vermogen verkrijgen aan financieringsvoorwaarden die, globaal genomen, gunstiger zijn of overeenstemmen met de geldende financieringsvoorwaarden (met uitzondering van de rente), en waarbij de rente, na herfinanciering, overeenstemt met de referentierentevoet van de geldende financieringsvoorwaarden verhoogd met maximum zestig basispunten;2° het vreemd vermogen wordt door de Vlaamse Gemeenschap of een rechtspersoon waarop de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft zoals een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij terugbetaald aan de kredietverstrekker(s) in naam en voor rekening van de DBFM-vennootschap en aan de DBFM-vennootschap ter beschikking gesteld voor de resterende looptijd van het DBFM-programma tegen de geldende financieringsvoorwaarden (met uitzondering van de rente), en waarbij de rente overeenstemt met de referentierentevoet van de geldende financieringsvoorwaarden verhoogd met maximum zestig basispunten, op voorwaarde dat zulks ook derwijze doorgerekend wordt in de hiermee overeenstemmende component van de formule ter bepaling van de beschikbaarheidsvergoeding.» HOOFDSTUK XXIII. - Slotbepalingen

Art. 75.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2010, met uitzondering van : - artikel 5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2009; - artikel 8, dat in werking treedt op 1 september 2010; - de artikelen 10 tot en met 14, die in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ; - elk van de bepalingen van het hoofdstuk V. Overname van de dienst verkeersbelastingen, waarvan de Vlaamse Regering de datum bepaalt waarop ze in werking treden; - artikel 41, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ; - artikel 45, dat in werking treedt tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ; - artikel 47, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2010; - de artikelen 52 en 53, die in werking treden tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ; - de artikelen 54 tot en met 56, de artikelen 59 tot en met 60, en de artikelen 63 tot en met 66, die in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ; - de artikelen 57, 58, 61, en 62 treden ongeacht het aanslagjaar in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad ; - artikel 67, dat in werking treedt op 1 oktober 2010; - de artikelen 69 en 70, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002; - de artikelen 73 en 74, die in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 juli 2010.

De Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken. - Ontwerp van decreet : 508 - Nr. 1. - Amendementen : 508 - Nrs. 2 t.e.m. 5. - Verslagen : 508 - Nrs. 6 t.e.m. 15. - Tekst aangenomen door de commissies : 508 - Nr. 16. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 508 - Nr. 17.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 30 juni 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^