Decreet van 09 maart 2017
gepubliceerd op 27 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201586
pub.
27/03/2017
prom.
09/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201586

WAALSE OVERHEIDSDIENST


9 MAART 2017. - Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie(1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel L4111-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Bij de verkiezingen laat de gemeente de inschrijving als orgaandonor in de stembureaus toe.".

Art. 2.Artikel L4112-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L4112-3. Kandidaat.

Tot kandidaat wordt genoemd, elke persoon die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen met als doel gekozen te worden. De kandidaten kunnen opkomen op een lijst van kandidaten of met een alleenstaande kandidatuur.".

Art. 3.In artikel L4112-4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt § 2 vervangen als volgt : " § 2. De lijst van kandidaten omvat de personen die door een politieke partij gekozen worden om naar de kiezersgunst te dingen.

Elke alleenstaande kandidatuur wordt als een onvolledige lijst beschouwd.".

Art. 4.Artikel L4112-4, § 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Als enige lijst wordt de in vorig lid omschreven lijst van kandidaten beschouwd waar geen enkele andere lijst tegenover staat.".

Art. 5.In artikel L4112-20 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt § 3 vervangen als volgt : " § 3. De overdracht is de daaropvolgende toekenning van een zetel aan een kandidaat door de voor hem uitgebrachte stemmen in aanmerking te nemen.".

Art. 6.In artikel L4121-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt § 1, 1°, vervangen als volgt : "1°. de beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam verklaard zijn om hun politieke rechten uit te oefenen en de personen die geïnterneerd zijn overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering.

De kiesonbekwaamheid houdt op tezelfdertijd als het einde van de onbekwaamheid krachtens artikel 492/4 van het Burgerlijk Wetboek of als de definitieve invrijheidsstelling van de geïnterneerde.".

Paragraaf 1, 3°, van hetzelfde artikel wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel L4122-2 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt § 4 opgeheven.

Art. 8.Artikel L4122-5, § 6, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Op de exemplaren of afschriften van het kiezersregister waarvan uitgifte is gedaan overeenkomstig dit artikel mag geen enkele melding worden gemaakt van hun identificatienummer in het Rijksregister der natuurlijke personen.".

Art. 9.Artikel L4122-7 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° § 1 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "Het gemeentecollege bepaalt de lijst van de kiezers die zich vrijwillig kandidaat hebben gesteld voor de toe te kennen functies bedoeld in het eerste lid, 2°."; 2°paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2. Beideoverzichten en de lijst bedoeld in § 1 worden uiterlijk op 10 september aan de voorzitter van het gemeentelijk bureau overgemaakt. Laatstgenoemde maakt ze vervolgens over aan de voorzitter van het kantonbureau, overeenkomstig artikel L4125-5, § 4.".

Art. 10.In artikel L4124-1, § 6, van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in lid 1 worden de woorden « de raadpleging door de kiezers van het verslag over de uitgaven voor kiespropaganda, gemaakt door de politieke partijen, bepaald in artikel L4131-2, § 2, lid 3, en van de aangiften inzake verkiezingsuitgaven van de kandidaten, bepaald in artikel L4131-4, § 2, evenals de de bepalingen betreffende » worden ingevoegd tussen de woorden « de bepalingen betreffende » en de woorden « de reiskosten »;2° in lid 3 worden de woorden "het identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen en, in voorkomend geval, de naam van de echtgenoot/-genote" opgeheven.

Art. 11.Artikel L4125-2, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt gewijzigd als volgt : 1° het wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg deelt uiterlijk op 30 juni de identiteit en de contactgegevens van de aangewezen voorzitters aan de Regering mee."; 2° lid 2 wordt aangevuld met volgende volzin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede.".

Art. 12.Artikel L4125-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° § 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt : "De voorzitter van het districtbureau deelt uiterlijk op 30 juni de identiteit en de contactgegevens van de aangewezen voorzitters aan de Regering mee."; 2° § 3, eerste lid, wordt aangevuld met volgende volzin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede.

Art. 13.Artikel L4125-5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° § 1 wordt aangevuld als volgt : "Voor de aanwijzingen van bijzitters en plaatsvervangende bijzitters wordt ook rekening gehouden met de lijst van de vrijwilligers waarvan sprake in artikel L4122-7, § 1";2° § 2 wordt aangevuld als volgt : "evenals de lijst van de vrijwilligers bedoeld in artikel L4122-7, § 1"; 3° § 4 wordt aangevuld met volgende volzin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede."; 4° § 5, tweede lid, wordt aangevuld met volgende volzin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede.".

Art. 14.Artikel L4125-7, § 2, wordt aangevuld met volgend lid : "De voorzitter van het districtbureau deelt onmiddellijk de identiteit en de contactgegevens van de aangewezen voorzitters aan de Regering mee.";

Art. 15.Artikel L4125-8 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° de woorden "25 september " worden vervangen door de woorden "15 september"; 3° het artikel wordt aangevuld met volgende zin : "Hij deelt onmiddellijk hun identiteit en hun contactgegevens aan de Regering mede.".

Art. 16.In het opschrift van hoofdstuk I van Titel III, van Boek I, Vierde Deel, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Hoofdstuk I" vervangen door de woorden "Hoofdstuk I/1".

Art. 17.In het Vierde Deel, Boek I, Titel III, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk I ingevoegd, luidend als volgt "Verkiezingspropaganda".

Art. 18.In hoofdstuk I, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel L4130-1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L4130-1.Onverminderd bepalingen die tijdens of buiten de verkiezingsperiode toepasselijk zijn en die betrekking hebben op de bestrijding van racisme, xenofobie en discriminatie alsook politiemaatregelen die getroffen kunnen worden krachtens de bepalingen van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en de provinciewet van 30 april 1836, is dit hoofdstuk van toepassing op elke handeling beschouwd als verkiezingspropaganda of die als dusdanig beschouwd moet worden en die tijdens de verkiezingsperiode plaatsvindt.

De gewestelijke controlecommissie bepaalt aanbevelingen voor de kandidaten. Ze worden ter hunner beschikking gesteld voor het begin van de verkiezingscampagne.".

Art. 19.In hetzelfde hoofdstuk, ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel L4130-2 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L4130-2. § 1.Is verboden het aanbrengen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor-en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden, op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of vooraf en schriftelijk werden vergund door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde voor zover de eigenaar insgelijks zijn akkoordbevinding vooraf en schriftelijk heeft betuigd.

Daartoe stelt de gemeenteraad plaatsen bestemd voor de aanplakking van verkiezingsaffiches ter beschikking van de lijsten en zorgt hij voor een billijke verdeling van die plaatsen tussen de lijsten. § 2. De overtredingen van de bepalingen van § 1, eerste lid, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een boete van 26 tot 1000 euro. § 3. Tijdens de periode en op de tijdstippen bepaald door de provinciegouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar zijn ook dergelijke aanplakkingen verboden op de plaatsen bestemd voor de aanplakking door de gemeenteoverheden.".

Art. 20.In hetzelfde hoofdstuk ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel L4130-3 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L4130-3. Als een gemotoriseerde optocht georganiseerd wordt op de openbare weg, moet de organisator de burgemeester van de verschillende gemeenten waarin die optocht plaatsheeft, daarvan op de hoogte brengen.

Tijdens de periode en op de tijdstippen bepaald door de provinciegouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar is het verboden die gemotoriseerde optochten in het kader van de verkiezingen te organiseren.".

Art. 21.In hetzelfde hoofdstuk, ingevoegd bij artikel 17, wordt een artikel L4130-4 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L4130-4. Tijdens drie maanden voor de gemeente-, provincie- en sectorverkiezingen en de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn of vanaf de dag van de oproeping van de kiezers in geval van buitengewone verkiezingen mogen de politieke partijen, de lijsten van kandidaten alsook de derden die propaganda voor partijen wensten te doen, lijsten of kandidaten : 1° geen cadeaus en gadgets verkopen of gadgets verkopen of verdelen;2° geen commerciële campagnes per telefoon organiseren;3° geen reclamespots op de radio, op de televisie en in de bioscoopzalen verspreiden;4° geen panelen of affiches van commerciële aard gebruiken; 5° geen panelen of affiches van niet-commerciële aard van meer dan 4 m2 gebruiken.".

Art. 22.Artikel L4132-1 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een punt 4, luidend als volgt : " § 4. Teneinde te mogen stemmen, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en één van de in § 1 vermelde attesten en vertoont hij hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt : "heeft bij volmacht gestemd".

Art. 23.Artikel L4133-1 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Die verklaring bij de gemeente kan uiterlijk tot 10 september plaatsvinden"; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De Regering kan andere modaliteiten voor de toepassing van die bepaling vaststellen".

Art. 24.Artikel L4133-2 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "de vijftiende dag vóór de dag van de verkiezing" vervangen door de woorden "de dag voor de verkiezing";2° in § 3, wordt het derde lid aangevuld met volgende volzin : "De stembureauvoorzitter vermeldt op de oproeping van de begeleider "heeft de rol van begeleider uitgeoefend";3° er wordt een paragraaf 5 ingevoegd, luidend als volgt : " § 5.De Regering kan andere modaliteiten van toepassing van die bepaling vaststellen.".

Art. 25.Artikel L4134-4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De formulering van de verbintenis op erewoord van de getuigen om de limieten van hun opdrachten niet te overschrijden, worden in de notulen opgenomen.".

Art. 26.In artikel L4134-5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Ze mogen in geen enkel geval houder zijn van een volmacht, noch begeleider zijn van andere kiezers in de kieskring waarin ze hun functie uitoefenen.".

Art. 27.Artikel L4135-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt vervangen als volgt : "Art. L4135-2. § 1. De verkiezingskosten die voortvloeien uit de werken en diensten nodig voor de verkiezingshandelingen worden met inachtneming van de regelgeving op de overheidsopdrachten gedragen. § 2. De kosten betreffende het door het Gewest verstrekte stempapier worden door laatstgenoemde overgenomen. § 3. De volgende verkiezingskosten zijn voor de helft ten laste van de Franstalige gemeenten en voor de helft ten laste van de provincies : 1° het presentiegeld waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder de voorwaarden bepaald door de Regering;2° de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder de voorwaarden bepaald door de Regering;3° de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven, onder de voorwaarden bepaald door de Regering;4° de verzekeringspremies om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt. De Regering bepaalt de regels volgens welke de risico's van de schade bedoeld in 4° worden gedekt. § 4. De kosten van het drukwerk voor de stembiljetten voor de provincieraadsverkiezingen volgens de door de Regering goedgekeurde modellen worden door de provincies gedragen. § 5. Ten laste van de Franstalige gemeenten zijn volgens de door de Regering goedgekeurde modellen : 1° de stembussen;2° de schotten;3° de lessenaars;4° de omslagen;5° de potloden;6° de kosten van het drukwerk voor de stembiljetten voor de gemeenteraadsverkiezingen. § 6. Alle andere verkiezingskosten worden voor de helft ten laste van de Franstalige gemeenten en voor de helft ten laste van de provincies verdeeld.".

Art. 28.In artikel L4141-1 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt § 1 vervangen als volgt : " § 1. De verrichtingen betreffende het digitaal invoeren van gegevens bedoeld in dit Wetboek worden uitgevoerd aan de hand van een softwareprogramma dat door de Regering uitgewerkt is en geleverd wordt aan de voorzitters van de kiesbureaus.

Art. 29.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L4141-2 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L4141-2. § 1. Bij de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de sectorraden kunnen het Waalse Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap een gewone en een plaatsvervangende deskundige aanwijzen.

De krachtens het eerste lid aangewezen personen vormen het college van deskundigen. § 2. Het college van deskundigen controleert bij de verkiezingen de betrouwbaarheid van de software bedoeld in artikel L4141-1, § 1, eerste lid, en van elke software gebruikt om voor de stemopneming overeenkomstig artikel L4144-8, § 2, te helpen.

Het college van deskundigen verricht de controle vanaf de 40e dag voor de verkiezing, op de verkiezingsdag zelf en hierna tot de indiening van het verslag bedoeld in § 3. § 3. Uiterlijk tien dagen na de sluiting van de stemming en in ieder geval voor de geldigverklaring van de verkiezingen brengen de deskundigen verslag uit bij de Regering en bij het Waalse Parlement en de Waalse Regering. Hun verslag kan aanbevelingen bevatten in verband met de gebruikte software. § 4. Het college van deskundigen is tot geheimhouding gedwongen. Elke schending van het geheim wordt overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek gestraft.".

Art. 30.Artikel L4142-7 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "Art. L4142-7. § 1. De kandidatenlijst dient aan hiernavolgende bepalingen te voldoen : 1° geen enkele lijst mag een hoger aantal kandidaten bevatten dan dat er gemeenteraadsleden te verkiezen zijn;2° op elke lijst moet er een kandidaat van een ander geslacht voorkomen ten opzichte van de kandidaat die in de volgorde van de lijst op eerstgenoemde volgt. De bepalingen van vorig lid zijn enkel van toepassing voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraad of de provincieraad. § 2. In het geval van enige lijsten zoals bedoeld in artikel L4112-4, § 2, lid 2, en in afwijking van vorige paragraaf, lid 1, punt 1°, is het aantal kandidaten 25 % groter dan het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden. Het aantal kandidaten wordt naar de onmiddellijk hogere eenheid afgerond.".

Art. 31.In artikel L4142-14 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "of door elk ander middel waarvan het ontvangstbewijs geacteerd kan worden" ingevoegd tussen de woorden "per aangetekend schrijven" en de woorden "gestuurd naar de indiener".

Art. 32.Artikel L4142-16 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De verplichting bedoeld in artikel L4142-7, § 2, wordt door laatstgenoemde aan de indieners van enige lijsten of bij ontstentenis aan één van de kandidaten van dergelijke lijsten medegedeeld.".

Art. 33.Artikel L4142-21, § 3, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt : "Op hetzelfde ogenblik dienen de indieners van een enige lijst, zoals bedoeld in artikel L4112-4, § 2, lid 2 of bij ontstentenis één van de kandidaten van een dergelijke lijst bij de voorzitter van het kiesdistrictsbureau, die daarvoor uitgifte doet van een ontvangstmelding, het aantal kandidaturen in, nodig voor de inachtneming van de bepalingen van artikel L4142-7.

De namen van de kandidaten worden als vervolg op de reeds opgemaakte lijst geplaatst en nemen de bepalingen van artikel L4142-7, § 1, lid 2, 2° in acht.".

Art. 34.. In artikel L4142-28 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt § 1 vervangen als volgt : " § 1. De voorstellen tot lijstenvereniging worden tot 1 september om twaalf uur door een Waals parlementslid overhandigd aan de Regering.".

Art. 35.Artikel L4142-33, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Er wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.".

Art. 36.Artikel L4142-37, § 3, lid 2, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met volgende volzin : "De naam van elke kandidaat wordt eerst op het stembiljet vermeld en wordt in hoofdletters gedrukt. Dan volgt de voornaam, gedrukt in kleine letters, met uitzondering van de beginletter.".

Art. 37.In artikel L4142-38, § 5, lid 2, van hetzelfde Wetboek wordt het woord "gevouwd" vervangen door de woorden "rechthoekig in vieren dichtgevouwd zodanig dat de stemvakken bovenaan op de lijsten zich aan de binnenzijde bevinden".

Art. 38.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel L4142-47 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. L4142-47. Een kandidaat wordt op een enkele lijst opgenomen.

Niemand mag tegelijkertijd een akte waarbij de bescherming van een teken of logo wordt aangevraagd, tekenen en als kandidaat voorkomen op een lijst die een ander beschermd teken of logo gebruikt.

De kandidaat die de verbodsbepalingen bedoeld in het eerste en tweede lid overtreedt, kan gestraft worden met een gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen of met een geldboete van 26 tot 200 euro. Zijn naam wordt van alle lijsten waarin hij is opgenomen, geschrapt.".

Art. 39.In artikel L4143-21, § 2, lid 1, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « zodanig dat de stemvakken bovenaan op de lijsten zich aan de binnenzijde bevinden » ingevoegd tussen de woorden « rechthoekig in vieren gevouwen » en de woorden « wordt aan de keerzijde gemerkt ».

Art. 40.In artikel L4143-24 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt de volgende zin ingevoegd tussen de eerste zin en de tweede zin : "De opening van stembussen en de verplaatsing van de stembiljetten in een andere houder aan het einde van de stemming zijn verboden.".

Art. 41.Artikel L4144-8, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Voor die verrichtingen kan het bureau een software voor ondersteuning bij de stemopneming die door de Regering wordt erkend, gebruiken.".

Art. 42.Artikel L4145-13 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel L4145-14, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten en genummerd bij het decreet van 26 april 2012 wordt de zin "Bij deze verrichting wordt geen rekening gehouden met de stemmen ten gunste van de volgorde van voordracht zoals bepaald in artikel L4145-12." opgeheven.

Art. 44.In artikel L4145-20, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie sluiten, worden de woorden "overeenkomstig artikel L4145-12, § 2" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel L4145-19, § 2".

Art. 45.Boek II, van het vierde Deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt voor de Franstalige gemeenten opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 9 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waalse Parlement (669) (2016-2017) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 maart 2017.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^