Decreet van 09 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet houdende instemming met het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016

bron
vlaamse overheid
numac
2018030660
pub.
27/03/2018
prom.
09/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030660

VLAAMSE OVERHEID


9 MAART 2018. - Decreet houdende instemming met het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende instemming met het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 maart 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1317 - Nr. 1. - Verslag, 1317 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1317 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 28 februari 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^