Decreet van 09 mei 2019
gepubliceerd op 31 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende wijziging van het decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid om de oprichting van consumptiezalen met laag risico toe te laten

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012763
pub.
31/05/2019
prom.
09/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012763

FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


9 MEI 2019. - Decreet houdende wijziging van het decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid om de oprichting van consumptiezalen met laag risico toe te laten


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, het College, bekrachtigen en verkondigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Onderhavig decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 7, 4° van het decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid, wordt een punt c) toegevoegd : " c) De diensten die zijn erkend om de onder b) genoemde activiteiten uit te voeren, kunnen ook een consumptiezaal met laag risico opzetten, dit wil zeggen een ambulante dienst die drugsgebruikers een beschermde plaats biedt om te verbruiken onder optimale sociale en medische omstandigheden en onder toezicht van een multidisciplinair team om de risico's voor de gezondheid, hun omgeving en het milieu te verminderen en om re-integratie in de samenleving mogelijk te maken, in overeenstemming met artikel 37bis ».

Art. 3.Een artikel 37bis luidend als volgt wordt toegevoegd aan het ambulante decreet : " § 1. Om erkend te worden als ambulante dienst voor de organisatie van een consumptiezaal met laag risico moet de dienst de volgende doeleinden beogen en de volgende activiteiten uitvoeren : 1° Wat de gebruikers betreft : - de risico's op overdosering (dodelijk of niet), infecties en andere complicaties gerelateerd aan het drugsgebruik verminderen door een omgeving aan te bieden die de basishygiëne respecteert, steriele apparatuur levert en toezicht houdt op het gebruik; - de gebruikers aanmoedigen om screening op infectieziekten uit te voeren (met name HIV, hepatitis) om hun serologische status te kennen - verbetering van de toegang tot somatische, psychologische zorg en de toegang tot behandelingen van verslavingen van de meest onzekere gebruikers door bevordering van hun opname in het zorgstelsel en sociale gezondheidsdiensten (doorverwijzingen) ; - de gebruikers stabiliseren door hen toegang te geven tot sociale monitoring om hun re-integratie te bevorderen en hun waardigheid te herstellen - een toegangspoort vormen naar de sociaal-administratieve reorganisatie en huisvesting - een sociale band creëren en behouden met gemarginaliseerde mensen, zelfs uitgesloten uit het systeem van gemeen recht 2° Wat de omgeving betreft : - de openbare rust verbeteren en de leefomgeving voor de bewoners ; - het druggebruik en de bijhorende overlast in de openbare ruimte verminderen; - de zichtbaarheid van het gebruik met name in verband met het gebruik in open ruimtes verminderen ; - de aanwezigheid van spuiten en afval in verband met het gebruik in de openbare ruimte verminderen. § 2. Om erkend te worden als ambulante dienst voor de organisatie van een consumptiezaal met laag risico moet de dienst, in haar personeel of bij overeenkomst, beschikken over een minimaal multidisciplinair team, samengesteld uit : - een halve voltijdse equivalent die de medische functie vervult : - een halve voltijdse equivalent die de psychologische functie vervult; - een voltijdse equivalent die de sociale functie vervult; - een voltijdse equivalent verpleger; - een voltijdse equivalent die de functie van onthaal en/of administratie vervult. § 3. Om erkend te worden als ambulante dienst voor de organisatie van een consumptiezaal met laag risico moet de dienst tot slot: 1° beschikken over twee aangepaste lokalen in termen van transdisciplinaire logistiek voor zorgpaden en onvoorwaardelijke opvang die garanties bieden inzake beveiliging van gebouw en omgeving, overeenkomstig artikel 113 van dit decreet ;2° een effectieve samenwerking organiseren met een of meerdere ziekenhuizen.Het College bepaalt de inhoud van de samenwerking met de ziekenhuizen ; 3° met de ambulante diensten samenwerken en meer in het bijzonder met de diensten die actief zijn op het gebied van drugsverslaving.Het College bepaalt de modaliteiten van de samenwerking met de ambulante diensten ; 4° beschikken over een huishoudelijk reglement.Het College stelt de minimale inhoud van het huishoudelijk reglement vast. 5° beschikken over een contract dat voorafgaandelijk door elke gebruiker van de zaal ondertekend moet worden.Het College legt de inhoud van het contract vast. 6° periodieke vergaderingen organiseren met de buurt en beschikken over een directe telefoonlijn zodat de buurtbewoners de zaalverantwoordelijken onmiddellijk kunnen verwittigen in geval van problematische gebeurtenissen.Het College bepaalt de organisatie van de periodieke vergaderingen en van de telefoonlijn ; 7° beschikken over een samenwerkingsovereenkomst die een structurele link legt met de betrokken politiezone en de preventiedienst van de betrokken gemeente met de ondertekening van het protocol en de organisatie van stuur- en begeleidingscomités.Het College bepaalt de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst."

Art. 4.Een artikel 127bis luidend als volgt, wordt toegevoegd aan het ambulante decreet : "Het College legt de specifieke normen en criteria vast voor de toekenning van bijkomende middelen voor een ambulante dienst voor de organisatie van een consumptiezaal met laag risico. Het legt de normen en voorwaarden voor erkenning vast, met name in functie van de minimumcriteria voorzien in artikel 37bis." Brussel, 26 april 2019.

De Voorzitter Een Secretaris De Griffier Brussel, 9 mei 2019.

Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : F. LAANAN, Minister-Voorzitter van de Brusselse Franstalige Regering belast met Begroting, Onderwijs, Schoolvervoer, Kinderopvang, Sport en Cultuur R. VERVOORT, Minister van de Brusselse Franstalige Regering belast met Sociale Cohesie en Toerisme C. JODOGNE, Minister van de Brusselse Franstalige Regering belast met Openbaar Ambt, en Gezondheidsbeleid D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Franstalige Regering belast met Beroepsopleiding C. FREMAULT, Minister van de Brusselse Franstalige Regering belast met Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, Sociale Actie, het Gezin en Internationale Betrekkingen


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^