Decreet van 10 maart 2016
gepubliceerd op 24 maart 2016

Decreet betreffende de terbeschikkingstelling aan de Regering van de Franse Gemeenschap van de personeelsleden afkomstig uit het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, naar de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029140
pub.
24/03/2016
prom.
10/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029140

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


10 MAART 2016. - Decreet betreffende de terbeschikkingstelling aan de Regering van de Franse Gemeenschap van de personeelsleden afkomstig uit het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, naar de Franse Gemeenschap in het kader van de Zesde Staatshervorming


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De personeelsleden afkomstig uit het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag en overgedragen naar de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 26septies van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, worden ter beschikking gesteld aan de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De Regering van de Franse Gemeenschap integreert de personeelsleden die ter beschikking bij dit besluit gesteld worden aan de « Office de la Naissance et de l'Enfance ».

Art. 3.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 10 maart 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en Promotie van Brussel, Rachid MADRANE De Minister van Sport, René COLLIN De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, André FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Isabelle SIMONIS _______ Nota Zitting 2015-2016 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 243-1. - Verslag nr. 243-2.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 9 maart 2016.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^