Decreet van 10 november 2016
gepubliceerd op 25 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet waarbij het rechtsstelsel voor de bewaring van de as thuis wordt verbeterd

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016205813
pub.
25/11/2016
prom.
10/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205813

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 NOVEMBER 2016. - Decreet waarbij het rechtsstelsel voor de bewaring van de as thuis wordt verbeterd (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Artikel L1232-26 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt vervangen als volgt : « Art. L1232-26. § 1. De as van de overledene wordt met respect en eerbied behandeld en kan geen voorwerp uitmaken van een commerciële activiteit, met uitzondering van die activiteiten die verband houden met het uitstrooien of begraven van de as of met het overbrengen ervan naar de plaats waar de as bewaard zal worden.

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van de in dat artikel bedoelde bepalingen.

De Regering kan nadere voorwaarden bepalen waaraan de in de § § 2 en 3 bedoelde bewaringen, begravingen of uitstrooiingen voldoen. § 2. De as van gecremeerde lijken kan : 1° in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de begraafplaats: a) ofwel begraven worden in een niet-geconcedeerde grond, in een geconcedeerde grond of in een bestaand graf waarvan de concessie verstreken is of waarvan de verwaarlozing vastgesteld is overeenkomstig artikel L1232-12;b) ofwel in een columbarium worden bijgezet;2° uitgestrooid worden : a) ofwel op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats;b) ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale wateren;3° indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders indien het om een minderjarige gaat, of, in voorkomend geval, op verzoek van de voogd, of bij gebrek aan schriftelijke aanvraag van de overledene, op verzoek van de persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien : a) via een biologisch afbreekbare urne op een andere plaats dan de begraafplaats in volle grond begraven worden.Die begraving mag nochtans niet op het openbaar domein plaatsvinden; b) uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats.Die uitstrooiing mag nochtans niet op het openbaar domein plaatsvinden; c) in een urne ter beschikking worden gesteld van de nabestaanden om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Onverminderd de bepalingen van dit artikel kan een symbolisch gedeelte van de as van de overledene op hun verzoek aan de echtgenote, de wettelijke samenwonende, de bloed- of aanverwanten in de eerste graad toevertrouwd worden. Deze as wordt in een gesloten vak neergelegd en op waardige en decente wijze vervoerd. Die bepaling is niet van toepassing op de foetussen. § 3. In de hypothese bedoeld in § 2, eerste lid, punt 3, a en b), is een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vóór de uitstrooiing of de begraving van de as vereist wanneer het terrein waarop de as van de overledene uitgestrooid of begraven wordt, niet in zijn eigendom is. Bij gebrek aan de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein wordt de as naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden of kan bedoelde as het voorwerp uitmaken van de in punt 3 bedoelde bepalingen.

In de hypothese bedoeld in § 2, eerste lid, punt 3, c) moeten de persoon die de as in ontvangst neemt, en de rechthebbenden in het geval van de toekomstige beëindiging van zijn bewaring de eindbestemming van de as aan de openbare beheerder bepalen met inachtneming van de laatste wilsbeschikkingen van de overledene, indien laatstgenoemde ze heeft opgesteld, en van de bepalingen van dat artikel.

De openbare beheerder bewaart het document waarin de eindbestemming van de as wordt bepaald, en maakt er een afschrift van aan de persoon over, die de as in ontvangst neemt. Een lijst van de alternatieve ontvangers wordt aan de openbare beheerder voorgesteld.

De urn die wordt gebruikt wanneer de eindbestemming van de as in een begraving in volle grond bestaat, is biologisch afbreekbaar. Als de eindbestemming van de as niet in een begraving in volle grond bestaat, is een niet-biologisch afbreekbare urn vereist.

Indien er een einde komt aan de bewaring van de as, wenden de persoon die de as in ontvangst had genomen of de rechthebbenden zich tot de openbare beheerder om een einde te maken aan de bewaring van de as.

Bij gebrek aan document waarin de eindbestemming van de as wordt bepaald, wordt de as ofwel aan de openbare beheerder overhandigd om naar een begraafplaats gebracht te worden om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden of kan bedoelde as het voorwerp uitmaken van de in punt 3, a) en b) van dit artikel bedoelde bepalingen. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 november 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement, 544 (2015-2016), nrs. 1 tot 3.

Volledig openbaar verslag, plenaire vergadering van 9 november 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^