Decreet van 10 november 2016
gepubliceerd op 13 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016206122
pub.
13/12/2016
prom.
10/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206122

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 NOVEMBER 2016. - Decreet tot wijziging van verscheidene bepalingen in de wetgeving betreffende het toerisme (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in « Inleidende bepalingen. Titel I. Begripsomschrijvingen »

Artikel 1.Artikel 1.D van het Waalse Toerismewetboek, gewijzigd bij het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200285 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, wordt vervangen als volgt : « Artikel 1.D. In de zin van dit Wetboek wordt verstaan onder : 1° niet-verplaatsbaar verblijf : structuur die als toeristische logiesverstrekking dient voor kampeerders op doortocht, niet vervoerbaar, niet demonteerbaar en in de grond vastgeankerd;2° mobiel verblijf : structuur die als toeristische logiesverstrekking dient voor een tijdelijke of seizoensgebonden bewoning, zo opgevat dat het makkelijk gedemonteerd of vervoerd kan worden;3° ontvangstbewijs : brief waarbij gemeld wordt dat een aanvraag in goede orde is ontvangen, waarbij medegedeeld wordt binnen welke termijn die aanvraag behandeld zal worden, welke beroepsmogelijkheden openstaan en, indien nodig, welke de gevolgen zijn van het uitblijven van een antwoord binnen de voorziene termijn;4° vereniging voor sociaal toerisme : de vereniging erkend op grond van titel III van Boek III;5° toeristische bezienswaardigheid : de plaats van bestemming, bestaande uit een geheel van geïntegreerde en duidelijk identificeerbare activiteiten en diensten van een bestendige infrastructuur, die op regelmatige wijze uitgebaat wordt als natuurlijke, culturele of recreatieve waardevolle kern en die aangelegd is met het doel toeristen, dagtoeristen en plaatselijke bezoekers zonder voorafgaandelijke reservering te ontvangen. Kermisattracties, plaatsen die eenvoudigweg materieel te huur aanbieden, landschappen, steden, vrij toegankelijke plaatsen en plaatsen bestemd voor loutere sportbeoefening, voor de organisatie van spektakels, cultuur-, sportevenementen of feestelijkheden vormen geen toeristische bezienswaardigheid; 6° markering : het op regelmatige afstand plaatsen van tekens waarmee het tracé van een wandelroute aangegeven wordt.Het plaatsen van tekens die vervaardigd worden met materiaal dat rechtstreeks uit de natuur gehaald wordt of met materiaal op basis van kalk dat bij regen snel oplost, wordt niet als markering beschouwd; 7° markeringsteken : concreet markeringselement, namelijk het genormeerde en kenmerkende teken van de wandelroute waarvan de modellen door de Regering vastgesteld zijn, de achtergrond waarop dat teken is aangebracht en het systeem waarmee dat teken eventueel wordt aangebracht. Als markeringstekens worden beschouwd : a) de informatieve markeringstekens : markeringstekens waarvan het doel erin bestaat langs een vaste wandelroute een inlichting van geschiedkundige, kunsthistorische, wetenschappelijke of culturele aard te verstrekken en waarvan het model door de Regering is vastgesteld;b) de volledige richtingaanwijzende markeringstekens : markeringstekens met een richtingaangevende pijl waarvan het doel erin bestaat volledige informatie te verstrekken over de aard en de lengte van de vaste wandelroute, die minstens de naam van de vaste wandelroute en diens doel inhouden, waarvan het model door de Regering is vastgesteld;c) de eenvoudige richtingaanwijzende markeringstekens : markeringstekens met een richtingaangevende pijl waarvan het doel erin bestaat een richtingsverandering aan te geven, waarvan de normen door de Regering zijn vastgesteld;d) de bakenstokken : de markeringstekens waarvan het doel erin bestaat de te nemen richting te herhalen of te bevestigen, waarvan de normen door de Regering zijn vastgesteld;e) de vertrekborden : borden die het vertrekpunt van één of meerdere vaste wandelroutes uitmaken, waarvan het doel erin bestaat daar een volledige inlichting over te verstrekken, waarvan de normen door de Regering zijn vastgesteld;f) de plaatsnaamgerelateerde markeringstekens, waarvan de normen door de Regering zijn vastgesteld;8° gebouw : elk bouwwerk dat een overdekte ruimte vormt die toegankelijk is voor personen en geheel of gedeeltelijk uit omringende muren bestaat;9° kampeerder op doortocht : de toerist wiens aanwezigheid op het toeristisch kampeerterrein de duur van jaarlijks dertig opeenvolgende dagen niet overschrijdt en die elk mobiel of niet-verplaatsbaar verblijf gebruikt, stacaravans uitgezonderd en die daadwerkelijk op het kampeerterrein verblijft, en in voorkomend geval na afloop van zijn verblijf zijn mobiel verblijf weghaalt;10° seizoensgebonden kampeerder : de toerist wiens aanwezigheid op het toeristisch kampeerterrein de zes maanden per jaar niet overschrijdt en die een stacaravan gebruikt;11° kampeerterrein op de boerderij : het toeristisch kamperen dat door een landbouwuitbater georganiseerd wordt op een terrein dat van zijn bedrijf afhangt en waarop geen enkele stacaravan gevestigd is;12° toeristisch kampeerterrein : het terrein dat doorgaans of occasioneel door meer dan tien toeristen gebruikt wordt of dat ingenomen wordt door drie vaste of verplaatsbare verblijven om er in de open lucht te verblijven, met uitzondering van kermisreizigers of nomaden, bestaande uit vaste verblijven, verplaatsbare verblijven of leegstaande plaatsen;13° basiscapaciteit : het aantal personen voor wie een toeristische logiesverstrekkende inrichting ontworpen is en te huur aangeboden wordt;14° maximumcapaciteit : de basiscapaciteit, verhoogd met het aantal personen aan wie logies verstrekt kan worden door middel van bijkomende bedden;15° rijcaravan : elke caravan die zonder bijzondere voorafgaandelijke vergunning op de openbare weg getrokken kan worden;16° wandelkaart: elke topografische kaart met een gegeven schaal waarop de vaste wandelroutes en de verschillende uitrustingen voor de opvang van toeristen, ongeacht hun benaming, aangegeven zijn; 17° centrum voor sociaal toerisme : de toeristische logiesverstrekkende inrichting die de voorwaarden van artikel 418.D, eerste lid, 4° en 5°, naleeft en niet gebruik maakt van een benaming als bedoeld onder de punten 23°, 29° en 53°; 18° wandelbeschrijving : document dat informatie omvat ter omschrijving van één of meerdere vaste wandelroutes en de gebruiker over hun traject gidst, dat van de wandelkaart kan verschillen, vorm van een boek, fiches, zakboekje, gids, folder, blad kan aannemen zoals meer bepaald de topogids, het "road book", het "pocket plan", de kaartgids, het "pocketplan", de wandelfiches, de wandelschriftjes;19° kampplaats : de logiesverstrekkende inrichting die uitsluitend verhuurd wordt aan of ter beschikking wordt gesteld van een kamp van een jeugdorganisatie erkend door de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap of nog door de bevoegde overheid van elke Lidstaat van de Europese Unie;20° vertegenwoordigende instantie : rechtspersoon die in het vakantiedorp de eigenaar(s) van verblijfseenheden vertegenwoordigt;21° onbezette staanplaats : de ruimte in een camping die ter beschikking wordt gesteld van de op doortocht zijnde toerist die zijn eigen mobiel verblijf meebrengt;22° gecertificeerde zending : de zending die verricht wordt bij elk communicatiemiddel dat een vaste datum kan verlenen bij de ontvangst en die in één van de volgende vormen opgemaakt is: a) een e-mail, gedagtekend en ondertekend;b) het bij ter post aangetekend schrijven : c) de zending door privé-firma's tegen ontvangstbewijs;d) de indiening van een akte tegen ontvangstbewijs;e) elk ander middel dat de Regering van dezelfde waarde acht;23° hotelverblijf : elke toeristische logiesverstrekkende inrichting met winstoogmerk met als benaming hotel, appart-hotel, herberg, motel, eethuis, pension of relais;de Regering kan die opsomming verder aanvullen; 24° dagtoerist : elke persoon die als vrijetijdsbesteding of voor de ontspanning naar een plaats afreist die zich verder bevindt dan de gemeente waar hij doorgaans verblijft of dan de naburige gemeenten en die de noodzakelijke verplaatsingen van en naar zijn gewoonlijke verblijfplaats en de plaats van bestemming op één en dezelfde dag maakt;25° toeristische gids : de natuurlijke persoon die het erfgoed laat ontdekken en het commentaar verzorgt;26° toeristische gids-stagiair : de natuurlijke persoon die aan erkenningsvoorwaarden als toeristische gids voldoet, uitgezonderd de voorwaarde betreffende de duurtijd van deze ervaring;27° groot onderkomen : streekgebonden toeristisch logies of gemeubileerde vakantiewoning dat/die meer dan vijftien personen een onderkomen kan bieden;28° toeristisch onderkomen : het terrein of de woning die ter beschikking van één of meerdere toeristen worden gesteld, ten bezwarende titel of zelfs occasioneel;29° streekgebonden toeristisch logies: elke toeristische logiesverstrekkende inrichting die zich buiten een vakantiedorp, een weekendverblijfpark, een toeristisch campingterrein bevindt, met uitsluiting van een hotelbedrijf of een centrum voor sociaal toerisme, met één van de volgende benamingen : a) "landelijke vakantiewoning", indien ingericht in een landelijk gebouw dat typisch is voor een bepaalde streek, vrijstaand en met eigen toegang;b) "vakantiewoning in de stad", indien ingericht in een gebouw dat typisch is voor een bepaalde streek, vrijstaand en met eigen toegang, in een stadsgebied gelegen;c) "vakantiewoning op de hoeve", indien ingericht in een vrijstaand gebouw, met eigen toegang, van een in werking zijnd landbouwbedrijf of in de onmiddellijke nabijheid ervan;d) « gastenkamer », indien bestaande uit een kamer die deel uitmaakt van de persoonlijke en gewone eigendom van de vergunninghouder of van een bijgebouw gelegen op dezelfde eigendom van de houder en in diens nabijheid;e) "gastenkamer op de hoeve", indien het een gastenkamer betreft die ingericht is in een in werking zijnd landbouwbedrijf;30° tussenpersoon : de natuurlijke of rechtspersoon die tegen rechtstreekse of onrechtstreekse betaling op gelijk welke wijze het in de markt zetten van een toeristisch onderkomen bevordert, vergemakkelijkt of organiseert;31° gemarkeerde wandelroute : elke wandelroute met hoofdzakelijk een toeristische bestemming voor niet-gemotoriseerd verkeer, bewegwijzerd door middel van markeringen;32° vaste wandelroute : voor meer dan tien dagen gemarkeerde wandelroute;33° wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten : de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;34° bosmassief : de beboste grondgebieden die uitgetekend worden door een valoriseringsonderzoek gevoerd door de bevoegde overheid, op verzoek van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, ofwel aangenomen door bedoeld Commissariaat in het kader van de daaruit voortvloeiende oproepen tot het indienen van projecten, ofwel aangewezen door de Regering op voorstel van genoemd Commissariaat ten gevolge van de uitvoering van aanvullende onderzoeken;35° gemeubileerde vakantiewoning : elke vrijstaande toeristische logiesverstrekkende inrichting met eigen toegang die zich buiten een vakantiedorp, een weekendverblijfpark of een toeristisch campingterrein bevindt, met uitsluiting van een hotelbedrijf, kampeerplaats, een centrum voor sociaal toerisme of van streekgebonden toeristisch logies;36° mobilhome : elke caravan die niet zonder bijzondere voorafgaandelijke vergunning op de openbare weg getrokken kan worden, makkelijk vervoerbaar en waarvan het weghalen geen demontage of afbraak behoeft;37° motorhome : het recreatieve motorvoertuig dat is uitgerust om onder het reizen te kamperen;38° basisnormen : de federale brandbeschermingsbepalingen;39° specifieke veiligheidsnormen : de veiligheidsnormen inzake brandbescherming die eigen zijn aan de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen;40° toerisme-instelling : "fédération provinciale du tourisme" (provinciale federatie voor toerisme), "maison du tourisme" (huis voor toerisme), "office du tourisme" (dienst voor toerisme) of "syndicat d'initiative" (vereniging voor vreemdelingenverkeer);41° gebouwgedeelte : elk deel van een bouwwerk dat een overdekte ruimte vormt die toegankelijk is voor personen, met een eigen opening naar buiten, waarvan de muren één uur lang vuurbestendig zijn en waarvan de openingen binnenshuis gesloten worden aan de hand van bestanddelen die een half uur lang vuurbestendig zijn;de eis inzake de eigen opening naar buiten geldt niet voor de gebouwgedeelten waar gastenkamers of gastenkamers op de hoeve ingericht zijn indien hun maximumcapaciteit samengeteld minder dan tien personen bedraagt; 42° cultureel waardevolle kern: een centrum waarvan de activiteiten hoofdzakelijk op de kunsten, de geschiedenis, de wetenschap of de techniek gericht zijn;43° op natuurvlak waardevolle kern: een centrum waarvan de activiteiten hoofdzakelijk op de natuur of het leefmilieu gericht zijn;44° recreatief waardevolle kern : een centrum waarvan de activiteiten hoofdzakelijk op ontspannings- of spelactiviteiten gericht zijn;45° gewestelijk erkenningsteken: schild waarvan het model door de Regering wordt omschreven, waarmee bevestigd wordt dat de vaste wandelroute vergund is of dat de wandelkaart of de wandelbeschrijving door het Commissariaat-generaal voor Toerisme erkend is;46° toeristische trekpleister : plaats die internationale bekendheid geniet op toeristisch vlak;47° gastentafel : dienstverlening bestaande uit de bereiding, uitsluitend bestemd voor de bewoners van een gastenkamer of een gastenkamer op de hoeve, van maaltijden die hoofdzakelijk samengesteld zijn uit streekproducten en die opgediend worden aan de gezinstafel van de vergunninghouder;48° sociaal toerisme : de vrijetijds- en vakantieactiviteiten die op zodanige wijze door een vereniging georganiseerd worden dat elke persoon, en meer in het bijzonder de economisch en cultureel mindergegoeden, de beste praktische voorwaarden aangeboden worden om daadwerkelijk toegang te krijgen tot die activiteiten;49° toerist : elke persoon die zich als vrijetijdsbesteding, voor de ontspanning of het zakendoen, naar een plaats begeeft die zich verder bevindt dan de gemeente waar hij doorgaans verblijft of dan de naburige gemeenten en die elders dan in zijn gewoonlijke verblijfplaats verblijft;50° verblijfseenheid : gebouw of gebouwgedeelte dat tegelijk aan de volgende voorwaarden beantwoordt : a) zijn basiscapaciteit bedraagt minstens twee personen;b) zijn maximumcapaciteit mag niet meer bedragen dan twintig personen;c) het is vrijstaand en beschikt over een eigen toegang;d) het leeft de brandveiligheidsbepalingen zoals bepaald in Titel IV van Boek III na; e) het leeft de minimale indelingsnormen zoals bedoeld in of krachtens artikel 266.D na; f) het wordt ter beschikking gesteld van één of meerdere toeristen, minimum zes per jaar;51° gebruiker : toerisme-instelling of toeristische attractie erkend door het Commissariaat-generaal voor Toerisme overeenkomstig dit Wetboek of de professionele toerismewerker, de autocarfirma, het reisagentschap of het organisme met een weerkerende dienstverlening inzake cultureel of milieugerelateerd toerisme, evenals de betrokken beroepsverenigingen;52° plaatselijke bezoeker : elke persoon die zich als vrijetijdsbesteding of voor de ontspanning naar een plaats begeeft die zich in de gemeente waar hij doorgaans verblijft of in een naburige gemeente bevindt.53° vakantiedorp : toeristisch onderkomen samengesteld uit collectieve uitrustingen of een geheel van verblijfseenheden die minstens zestig percent van de bestaande woningen in het vakantiedorp vertegenwoordigen, die aan alle volgende voorwaarden voldoen : a) het maakt deel uit van een enige en samenhangende omtrek;b) de perceelindeling wordt niet door omheiningen of schuttingen afgebakend;c) de inrichting van de omgeving is eenvormig; d) het beschikt over een ontvangstlokaal.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in Boek 1. Toeristische instellingen

Art. 2.In artikel 4.D van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Het wordt ingedeeld bij de instellingen van het type 1 bedoeld in het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing voor zover dit Wetboek er niet van afwijkt.

Art. 3.

Artikel 5.D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1, in punt 2°, worden de woorden ", met de steun van de NV Immowal bedoeld in artikel 31/1.D," ingevoegd tussen de woorden "het beheer" en de woorden "de toeristische infrastructuren"; b) in paragraaf 2, eerste lid, vervallen de woorden "of te bevorderen" en worden de woorden "in het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "in het Franse taalgebied"; c) in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 4° vervangen als volgt: "4° de financiering van de promotieacties gevoerd door de toeristische instellingen en operatoren en door "Wallonie Belgique Tourisme";"; d) in paragraaf 2, tweede lid, worden de punten 5° en 6°, vervangen als volgt : "5° de terbeschikkingstelling van een databank betreffende het toeristisch aanbod bij de toeristische instellingen en "Wallonie Belgique Tourisme"; 6° het beheer en de bevoorrading van een website voor de professionelen van het toerisme in het Franse taalgebied;"; e) in paragraaf 2, tweede lid, 7°, worden de woorden "van het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "van het Franse taalgebied, alsook het toezicht op en de analyse van de Waalse, Belgische en internationale toeristische sector"; f) in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 8° vervangen als volgt : "8° de aanmoediging van de mutualisering van het toeristische engineering in netwerk, met name met het toeristisch engineeringscentrum van Wallonië."; g) in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 9° opgeheven.

Art. 4.In artikel 8. D. van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, in punt 1°, worden de woorden "van de "Office de promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles"" vervanggen door de woorden "van "Wallonie Belgique Tourisme"";b) in het eerste lid, in punt 2°, worden de woorden "aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme" vervangen door de woorden "aan "Wallonie Belgique Tourisme""; c) in het tweede lid, wordt de zin "De directeur-generaal van de "Office de promotion du tourisme" en de Commissaris-generaal voor toerisme hebben alleszins zitting." opgeheven; d) het artikel wordt aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt : "De Regering kan de regels bepalen betreffende de organisatie van de vergadering van het oriëntatiecomité.".

Art. 5.In artikel 16. D van hetzelfde Wetboek, wordt punt 7° opgeheven.

Art. 6.De artikelen 18. D en 19.D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 7.In artikel 20.D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "Overdrachten en" opgeheven.

Art. 8.

Artikel 24.D van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 26. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "aan de Waalse Gewestraad" vervangen door de woorden "aan het Waals Parlement";2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 10.In boek I, titel I, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk X ingevoegd met als opschrift "NV Immowal".

Art. 11.In hoofdstuk X ingevoegd bij artikel 10, wordt een artikel 31/1. D. ingevoegd, luidend als volgt : "

Artikel 31/1.D. - Er wordt een naamloze vennootschap opgericht onder de benaming "NV Immowal", hierna "de vennootschap" genoemd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, en onverminderd de afwijkende bepalingen van dit Wetboek, waaraan opdrachten omschreven in artikel 31/2.D. worden toevertrouwd".

Art. 12.Hetzelfde hoofdstuk X wordt aangevuld met een artikel 31/2.D, luidend als volgt : "Art. 31.2.D. - De vennootschap verricht voor eigen rekening of voor de rekening van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, elke verrichting met een onroerend karakter, zoals de aankoop, het bezit, de verkoop, de afstand, de uitwisseling, de bouw, het beheer in de ruimste zin van allerlei onroerende goederen met het oog op de valorisatie van elk onroerend goed waarvan de eigendom onder het Waalse Gewest of het Commissariaat-generaal voor Toerisme valt.

De vennootschap, mits beslissing van de Regering, kan ook handelen voor rekening van het gewest of van publiekrechtelijke rechtspersoon die ervan afhangt. Zodoende kan de vennootschap, naast de overheidsopdrachten toevertrouwd aan de vennootschap betreffende o.a. de valorisatie van de onroerende goederen van het Commissariaat-generaal voor Toerisme en diegenen in het bezit van het Franse taalgebied, ook de onroerende goederen valoriseren die toevertrouwd zijn aan of in het bezit zijn van andere openbare actoren.

De Regering kan aan de vennootschap gemachtigde opdrachten toevertrouwen i.v.m. het toeristisch aanbod.

Voor alles wat niet bij of krachtens dit decreet of bij de statuten van de vennootschap wordt geregeld, zijn de regels betreffende de handelsvennootschappen van toepassing en worden de handelingen van de vennootschap geacht commercieel te zijn.

De vennootschap wordt onderworpen aan de controle van de Regering die wordt uitgeoefend door de tussenkomst van twee commissarissen die zij benoemt. ".

Art. 13.In boek I, titel I, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk XI ingevoegd met als opschrift "Wallonie Belgique Tourisme".

Art. 14.In hoofdstuk XI ingevoegd bij artikel 13, worden de artikelen 31//3.D en 31/4.D ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 31.3.D. - Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming "Wallonie Belgique Tourisme", hierna "WBT" genoemd, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, en onverminderd de afwijkende bepalingen van dit Wetboek, waaraan opdrachten omschreven in artikel 31/4.D. worden toevertrouwd. "WBT" wordt ingedeeld bij de instellingen van het type 3 bedoeld in het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden. De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing voor zover dit Wetboek er niet van afwijkt.

Art. 31/4.D - "WBT" is belast met: 1° de bepaling van de inhoud van het toeristische imago van het Franse taalgebied, met inbegrip van de analyse en het ontwerp van de desbetreffende marketinginhoud en strategie;2° het structureren van het toeristisch aanbod zowel voor vrijetijdsactiviteiten als voor zaken en beroepsredenen in het Franse taalgebied en zorgen voor de organisatie ervan door de creatie van toeristische producten, in voorkomend geval, in samenwerking met elke instelling betrokken bij het toerisme;3° het ontwerp en de bekendmaking van de officiële brochures die de toeristische producten van het Franse taalgebied promoten, in voorkomend geval in samenwerking met elke andere instelling betrokken bij toerisme; 4° het ontwerp, de bevoorrading en het promoten van de websites voor de valorisatie van het Waals toeristisch aanbod bij de Waalse markt en de buitenlandse markten, met inbegrip van Brussel en Vlaanderen in verband met de databank bedoeld in artikel 5.D, § 2, tweede lid, 5°, in voorkomend geval, in samenwerking met elke andere instelling betrokken bij toerisme; 5° het installeren en het beheren van de toerismebureaus gelegen buiten het grondgebied van het Franse taalgebied;6° de bekendmaking van het patrimonium, de infrastructuren en toeristische initiatieven van het Franse taalgebied door de organisatie van promotieacties op zijn grondgebied, in de andere gewesten en in het buitenland, in voorkomend geval, in samenwerking met elke andere instelling betrokken bij toerisme;7° de deelname aan jaarbeurzen en tentoonstellingen en, in voorkomend geval, de deelname coördineren met elke andere instelling betrokken bij toerisme;8° het prospecteren van de markten op het gebied van toerisme. De Regering kan de opdrachten bedoeld in het eerste lid bepalen. "WBT" kan beschikken over de gegevens en de analyses uitgevoerd door het Commissariaat-generaal voor Toerisme bedoeld in artikel 5.D, 7° voor het vervullen van zijn opdrachten. "WBT" wordt onderworpen aan de controle van de Regering die wordt uitgeoefend door de tussenkomst van een commissaris die hij benoemt.".

Art. 15.Artikel 33.D van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1°) in het eerste lid, wordt punt 1° aangevuld als volgt : "namelijk door : a) het onderzoek, de opvatting, de opmaking en de organisatie van acties op provinciaal en bovengemeentelijk niveau in overleg met de toeristische instellingen in hun gebied, de intercommunale(s) in hun gebied die zich voor het toerisme inspannen, alsook met elke dienst van zijn gemeentelijk of provinciaal bestuur belast met een toeristische bezienswaardigheid;b) de bevordering van de acties bedoeld in a); c) de steun aan de toeristische instellingen voor beter gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het kader van hun opdrachten, onder de coördinatie van het Commissariaat-generaal voor Toerisme."; 2°) in het tweede lid wordt punt 2° vervangen als volgt : "2° de acties van de " maisons du tourisme " op het geheel of een deel van zijn grondgebied coördineren, met inbegrip van de "maisons du tourisme" die gedeeltelijk onder een andere "Fédération provinciale du Tourisme" (Provinciale federatie voor Toerisme) vallen. ».

Art. 16.In artikel 34.D van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200285 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° opgericht zijn in de vorm van een stichting of een vereniging zonder winstoogmerk die opdrachten bedoeld in artikel 34.D., eerste lid, 2°, voortzet, waarvan de gemeenten alsook, in voorkomend geval, de "offices du tourisme", de "syndicats d'initiative" van bedoeld ambtsgebied of andere rechts- of natuurlijke personen die actief zijn in de toeristische sector van het ambtsgebied, lid kunnen zijn, in afwijking van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales;"; b) in het eerste lid wordt een punt 1°/1 ingevoegd, luidend als volgt : "1°/1.De Regering keurt de statuten goed volgens de modaliteiten en de procedure die zij bepaalt"; c) in het eerste lid wordt punt 2° vervangen als volgt : "2° tot doel hebben : a) het voortdurende onthaal en de voortdurende informatie van de toerist en de dagtoerist;b) de steun van de toeristische activiteiten in het eigen ambtsgebied, namelijk door de verwezenlijking van promotie- en animatieacties, alsook de organisatie en de toeristische ontwikkeling;c) de samenwerking en de uitwisseling van informatie, met het Commissariaat-generaal voor Toerisme, inzake toeristisch aanbod dat onder zijn ambtsgebied valt;d) de coördinatie van de acties ondernomen door de "offices du tourisme" en de "syndicats d'initiative" van zijn ambtsgebied bestemd om de gemarkeerde toeristische wandelroutes van zijn grondgebied door het Commissariaat-generaal voor Toerisme te erkennen, in voorkomend geval, om de nodige maatregelen te nemen om deze erkenning te verzekeren;e) in samenwerking met de "offices du tourisme" en de "syndicats d'initiative", de nodige maatregelen nemen om de kwaliteit en het onderhoud van de gemarkeerde toeristische wandelroutes te garanderen;f) de bevoorrading en de overbrenging van de informatie naar "Wallonie Belgique Tourisme" met het oog op de opvatting en de opmaking van toeristische producten;g) de ter beschikkingsstelling, voor het geheel van de toeristische instellingen van zijn ambtsgebied, van een systeem voor infotoerisme dat ook buiten de openingstijden toegankelijk is, via elk bestaand communicatiekanaal; h) de ter beschikkingsstelling van een gewestelijke, provinciale en plaatselijke toeristische documentatie ten gunste van het publiek, alsook van de "offices du tourisme" en de "syndicats d'initiative" van zijn ambtsgebied;"; d) in het eerste lid wordt punt 3° vervangen als volgt : "3° minstens beschikken over een onthaal- en informatiebureau dat uit één of meerdere gebouwen kan bestaan, onafhankelijk van een een privé-woning en duidelijk identificeerbaar wanneer het gebouw gemeenschappelijk is met een handelsonderneming;"; e) in het eerste lid wordt punt 5° vervangen als volgt : "5° met het Waalse Gewest een driejarige programma-overeenkomst sluiten, met nadere bepaling van : a) het ambtsgebied van het "Maison du Tourisme" (Huis voor Toerisme);b) de acties gevoerd om de opdrachten bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen, in overleg met de "offices du tourisme" en met de "syndicats d'initiative" van het ambtsgebied, alsook met elke bedoelde "fédération provinciale du tourisme;c) de dagelijkse openingsuren van het onthaalbureau van het "maison du tourisme" met nadere bepaling van degenen die gemeenschappelijk worden uitgevoerd in eenzelfde gebouw met elk "Office du Tourisme" (Dienst voor Toerisme) of "Syndicat d'initiative" (VVV); d) de uitgevoerde samenwerkingen en synergieën met de "offices du tourisme", "syndicats d'initiative" en elke andere operator, openbaar of privé, die op hetzelfde ambtsgebied als de "maison du tourisme" actief is e) de gesproken talen in het onthaal- en informatiebureau;"; f) in het eerste lid, in punt 6°, wordt het woord "privé" ingevoegd tussen de woorden "voor de" en de woorden "toeristische operatoren" en wordt het punt aangevuld met de woorden "via de bevordering van de vertegenwoordigers van beroepsverenigingen"; g) het eerste lid wordt aangevuld met een punt 7°, luidend als volgt : "7° met uitzondering van de "maisons du tourisme" die samenwerken met gemeenten die onder andere gewesten vallen en na instemming van de Regering, een grondgebied dekken van minstens vier gemeenten en in de configuratie van het toeristisch landschap passen zoals bepaald door de Regering."; h) twee leden luidend als volgt worden ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid : "De Regering kan afwijken van het aantal gemeenten bedoeld in het eerste lid, 7°. Onder privé toeristische operator wordt verstaan, elke natuurlijke of rechtspersoon, van de privé sector die een opdracht of een beroepsactiviteit vervult die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de toeristische sector en waarvan : 1° hetzij de activiteit wordt gefinancierd tegen minstens 51 % door privé investeerders; 2° hetzij meer dan de helft van de leden van de beheersorganen afkomstig zijn van de privé sector."; i) het vierde lid, het voormalige tweede lid, wordt vervangen als volgt : "De Regering bepaalt de documenten en de procedure voor de aanneming van de programma-overeenkomst";j) het vijfde lid, het voormalige derde lid, wordt opgeheven;k) in het zesde lid, het voormalige vierde lid, worden de punten 2° en 3°, vervangen als volgt : "2° de opdrachten naleven zoals bepaald in artikel 34.D, 2°; 3° zich niet uitstrekken over het grondgebied van een ander "maison du tourisme" behalve een onderling afgesloten partnerschapsovereenkomst; in dit geval worden de opdrachten uitgeoefend binnen de grenzen bepaald door deze overeenkomst;".

Art. 17.In artikel 38.D. van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, in punt 2°, vervallen de woorden "een handelsonderneming of";2° in het tweede lid : a) wordt punt 1° opgeheven;b) punt 2° wordt aangevuld met de woorden "met inbegrip van elke publicatie uitgegeven door het "maison du tourisme" dat actief is op hetzelfde grondgebied, door de "fédération(s) touristique(s) provinciale(s)" waaronder het voornoemde "maison du tourisme" valt, alsook door de vzw "Wallonie Belgique Tourisme".

Art. 18.In artikel 39.D. van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, in punt 2°, worden de woorden "een handelsonderneming of" afgeschaft;2° in het tweede lid : a) wordt punt 1° opgeheven;b) punt 2° wordt aangevuld met de woorden "met inbegrip van elke publicatie uitgegeven door het "maison du tourisme" dat actief is op hetzelfde grondgebied, door de "fédération(s) touristique(s) provinciale(s)" waaronder het voornoemde "maison du tourisme" valt, alsook door de vzw "Wallonie Belgique Tourisme".

Art. 19.Artikel 42.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 42.D - De Regering bepaalt de documenten, de termijnen, de modaliteiten en de procedures betreffende de erkenning en de verlenging van de erkenning als toeristische instelling.

De herstructurering van één of meerdere toeristische instellingen wordt gelijkgesteld met een aanvraag om erkenning. ».

Art. 20.De artikelen 44.D. en 45.D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 21.In artikel 46.D van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "het Commissariaat-generaal voor Toerisme" vervangen door de woorden "de Regering" en wordt het artikel aangevuld met de woorden "volgens de procedure die zij bepaalt".

Art. 22.De artikelen 47.D tot 55.D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 23.In artikel 65.D van hetzelfde Wetboek, eerste en tweede lid, worden de woorden "subsidie voor hun werking en jaarlijkse animatie" telkens vervangen door de woorden "subsidie bestemd om de werkings- en animatiekosten te dekken i.v.m. de vervulling van hun opdrachten".

Art. 24.Artikel 68.D van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid wordt het bedrag "42.500 euro" vervangen door het bedrag "75.000 euro"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Het bedrag van de subsidie bedoeld in artikel 65.D, lid 2, is gelijk aan de som van de aandelen verleend aan alle gemeenten die deel uitmaken van het ambtsgebied van het "maison du tourisme".

Het aan een gemeente verleende aandeel, bedoeld in het tweede lid, wordt bepaald door de werkingstoelage van het "maison du tourisme" waarvan ze lid was op 30 november van het jaar N-1 te verdelen als volgt : a) 60 % gelijkwaardig verdeeld voor elke gemeente;b) 20 % verdeeld naar evenredigheid van het aantal personen die op 1 januari van het jaar N voor elke gemeente in het bevolkingsregister worden ingeschreven;c) 20 % verdeeld naar evenredigheid van het aantal beschikbare bedden per gemeente binnen de toeristische logies die op 1 januari van het jaar N bij of krachtens dit Wetboek worden erkend. In afwijking van het derde lid, komt een gemeente niet in aanmerking voor een aandeel als zij het ambtsgebied van een "maison du tourisme" verlaat zonder ervan deel hebben uitgemaakt sinds minstens zes jaar. ».

Art. 25.In artikel 70. D van hetzelfde Wetboek worden de woorden "ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst" vervangen door de woorden "gecertificeerde zending".

Art. 26.In boek I, titel II, wordt het hoofdstuk IV, dat de artikelen 74. D tot 76.D inhoudt, gewijzigd bij het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200285 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten, opgeheven.

Art. 27.In het opschrift van titel III, van boek I, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "Hoge" opgeheven.

Art. 28.In het opschrift van hoofdstuk I, van boek I, titel III, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "Samenstelling van de" en het woord "Hoge" opgeheven.

Art. 29.

Artikel 77.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : « § 1er. De Raad voor Toerisme bestaat uit : 1° een lid van elk van de technische comités op voorstel van deze comités;2° vier personen, die geen lid zijn van een technisch comité, die bekend zijn om de deskundigheden die ze in de toeristische sector verworven hebben bij het uitoefenen van reguliere activiteiten, in het verleden of tegenwoordig;3° twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en twee vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties, op voorstel van de "Conseil économique et social de la Wallonie" (Sociaal-Economische Raad van Wallonië). Elk lid heeft een plaatsvervanger. De Regering wijst de leden aan bedoeld in het eerste lid. Zij wijst onder die leden de voorzitter van de Raad voor Toerisme.

De Regering zorgt ervoor dat de toeristische sectoren die niet over een technisch comité beschikken en "Wallonie Belgique Tourisme" een vertegenwoordiger hebben onder de leden bedoeld in het eerste lid, 2°, met inachtneming van artikel 92ter, tweede lid, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. § 2. Het secretariaat van de Raad voor Toerisme is waargenomen door de "Conseil économique et social de la Wallonie" (Sociaal-Economische Raad van Wallonië). § 3. Het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie is van toepassing op de Raad voor Toerisme.

Art. 30.In artikel 78. D van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "Hoge" opgeheven en worden de woorden "bedoeld in artikel 80.D" ingevoegd tussen de woorden "technische comités" en de woorden ", tijdelijke werkgroepen".

Art. 31.In artikel 79. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "Hoge" wordt telkens opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "de Waalse Gewestraad" vervangen door het woord "het Waals Parlement";3° het derde en het vierde lid worden opgeheven.

Art. 32.In artikel 80. D van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 2° wordt de referentie "11" vervangen door de referentie "23";b) in punt 4°, worden de referenties "29 en 32" vervangen door de referenties "11° en 12°";c) in punt 5° van de Franse versie worden de woorden "du tourisme de terroir" vervangen door de woorden "des hébergements touristiques de terroir" en worden de referenties "18° en 19°" vervangen door de referenties "29° en 35°";d) in punt 6° worden woorden "en de toerismeverblijven" opgeheven en worden de referenties "36° en 44°" vervangen door de referentie "53°";e) in punt 7° worden de woorden "uit twee vertegenwoordigers" vervangen door de woorden "bestaande uit minstens één vertegenwoordiger" en het woord "zeven" wordt vervangen door het woord "vier"; f) het artikel wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt : "9° het technisch comité van de toeristische gidsen, van vertegenwoordigers van de toeristische gidsen, van de gebruikers en van de opleidingsfilières.".

Art. 33.In artikel 81. D van hetzelfde Wetboek, in het eerste lid, punt 1°, wordt het woord "Hoge" opgeheven.

Art. 34.

Artikel 82.D van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid worden de woorden "uit twaalf leden" vervangen door de woorden "uit minimum zes leden en uit maximum twaalf leden";2° in het derde lid, wordt het woord "enerzijds," en de woorden "en een dubbeltal van vier namen, waaronder de Regering twee gewone en twee plaatsvervangende leden kiest, anderzijds" opgeheven.

Art. 35.

Artikel 83.D van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van de Hoge Raad voor Toerisme en" opgeheven, de woorden "de Waalse Gewestraad" worden vervangen door het woord "het Waals Parlement" en de woorden "De Hoge Raad voor Toerisme en" worden opgeheven;2° in paragraaf 1, in het tweede en het derde lid, worden de woorden "van de Hoge Raad voor Toerisme en" telkens opgeheven;3° in paragraaf 2, in het eerste lid, worden de woorden "van de Hoge Raad voor Toerisme en" opgeheven;4° in paragraaf 2, in het derde lid, worden de woorden "De Hoge Raad voor Toerisme en" en de woorden "De Hoge Raad voor Toerisme of" opgeheven;5° in paragraaf 2, in het vierde lid, worden de woorden "van de Hoge Raad voor Toerisme en" opgeheven;6° in paragraaf 2 worden een lid luidend als volgt, ingevoegd tussen het vierde en het vijfde lid : Het Commissariaat-generaal voor Toerisme staat in voor de coördinatie van de adviezen gegeven door de technische comités zoals bedoeld in artikel 81.D, 1°"; 7° in paragraaf 2, in het zesde en zevende lid, het voormalige en respectievelijke lid 5 en 6, worden de woorden "van de Hoge Raad voor Toerisme en" telkens opgeheven.

Art. 36.Artikel 88.D, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 88.D. In afwijking van artikel 34. D., eerste lid, 1°, beschikken de "maisons du tourisme" opgericht in de vorm van een intercommunale op 31 december 2016, over een termijn van één jaar, vanaf de inwerkingtreding van dit decreet, om het statuut van vzw te verwerven.".

Art. 37.Artikel 95.D, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 95.D. Voor het kalenderjaar 2017 wordt het bedrag van de subsidie bedoeld in artikel 68.D, tweede lid, elk kwartaal toegekend.

Onverminderd artikel 85.D, wanneer op het einde van een kwartaal, de "maison du tourisme" de voorwaarde bedoeld in artikel 34.D, 7°, niet naleeft, ontvangt ze maar 50 % van de driemaandelijkse subsidie. ».

Art. 38.De artikelen 96. D tot 98. D. en 100. D. van hetzelfde Wetboek worden opgeheven. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in Boek II. Inzake toeristische bezienswaardigheden

Art. 39.In titel I, boek II van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift vervangen door wat volgt : "Titel I - Toeristische publicaties".

Art. 40.In artikel 108. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de publicatie van brochures" vervangen door de woorden "de publicaties";2° in het tweede lid worden de woorden "bij ter post aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "per gecertificeerde zending";3° het derde lid wordt aangevuld als volgt : "volgens de procedure bepaald door de Regering"; 4° in het vierde lid worden de woorden "Er wordt overeenkomstig de procedure voorzien bij de artikelen 125.D tot en met 129.D. beslist" en de uitdrukking "tot en met 154.D." opgeheven.

Art. 41.In artikel 110.D van hetzelfde Wetboek, wordt de uitdrukking "artikel punt 1.D, 3°" vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 5°".

Art. 42.In artikel 111.D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3°, wordt de uitdrukking "artikel 1.D, 3°" vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 5°"; 2° in punt 4°, wordt de uitdrukking "130.D, tweede lid" vervangen door de uitdrukking "130.D, derde lid".

Art. 43.In artikel 113.D van hetzelfde Wetboek, wordt de zin aangevuld met wat volgt : ", met uitzondering van de gevallen voorzien door de Regering".

Art. 44.

Artikel 114.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 114.D. - De Regering bepaalt de documenten, de modaliteiten en de procedures betreffende het toekennen van de vergunning om de beschermde benaming bedoeld in artikel 1.D, 5° te gebruiken, zijn verlenging en zijn intrekking. In het geval van verlenging kan zij een vereenvoudigde procedure voorzien.".

Art. 45.De artikelen 116. D tot 119. D, 122. D, 123. D, 125. D tot 129. D, van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 46.Artikel 130.D van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid : a) de uitdrukking "artikel 1.D, 3°" wordt vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 5°"; b) de punten 3° tot 5° worden opgeheven 2° een tweede lid wordt ingevoegd tussen het eerste en het derde lid, het voormalige tweede lid, luidend als volgt : "Zij hebben minstens betrekking op : 1° de staat van onderhoud, gezondheid en schoonheid, en de veiligheid van de toeristische bezienswaardigheid;2° de zedelijkheid van de vergunningsaanvrager, de houder ervan of van de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de toeristische bezienswaardigheid; 3° de informatie betreffende de bezoekersaantallen in de toeristische bezienswaardigheid die laatstgenoemde verplicht is te verstrekken."; 3° in het derde lid, het voormalige tweede lid, worden de woorden "de punten 1°en 2° van het eerste lid" vervangen door de uitdrukking "het eerste lid, de punten 1° en 2°".

Art. 47.In artikel 132.D van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Die criteria hebben minstens betrekking op de openingsperiodes.".

Art. 48.In artikel 142.D van hetzelfde Wetboek worden de woorden "bij ter post aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "per gecertificeerde zending".

Art. 49.

Artikel 143.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 143.D - De Regering bepaalt de documenten, de modaliteiten en de procedures betreffende de herziening van de categorie-indeling van een toeristische bezienswaardigheid. ».

Art. 50.De artikelen 145. D tot 147. D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 51.In artikel 148. D van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de artikelen 125.D tot en met 129.D" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 52.In artikel 149.D. van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden ", volgens de procedure en de modaliteiten die hij bepaalt," ingevoegd tussen het woord "kan" en de woorden "een gemotiveerd beroep"; 2° in het eerste lid, in punt 2°, wordt de uitdrukking "130.D, tweede lid" vervangen door de uitdrukking "130.D, derde lid"; 3° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

Art. 53.De artikelen 150. D tot 154.D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 54.In artikel 173. D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "kent de regering een subsidie toe" vervangen door de woorden "kan de Regering een subsidie toekennen".

Art. 55.In artikel 175.D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt de uitdrukking "20 % " vervangen door de uitdrukking "30 % ".

Art. 56.

Artikel 181.D van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het bedrag "100.000 euro" vervangen door het bedrag "200.000 euro"; 2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "artikel 3 van Verordening (EG) nr.1998/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun" vervangen door de woorden "artikel 6 van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.".

Art. 57.Artikel 182.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "De Regering bepaalt de documenten, de modaliteiten en de procedures betreffende de toekenning en de vereffening van de subsidies.".

Art. 58.In artikel 185. D, § 2, van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : De vereffening van de subsidie wordt uitgevoerd voor zover de toeristische bezienswaardigheid in werking is en over de toestemming beschikt om de benaming toeristische bezienswaardigheid te gebruiken op het tijdstip van de vereffening.".

Art. 59.In artikel 190. D, § 1, eerste lid, punt 1°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de politierechter" vervangen door de woorden "de onderzoeksrechter volgens de procedure bedoeld in artikel 24, § 2, van het sociaal strafwetboek".

Art. 60.In artikel 192. D, § 1, van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "In de volgende gevallen loopt de overtreder een administratieve geldboete op waarvan het bedrag 125 euro niet mag overschrijden : 1° de niet naleving van de procedure betreffende een vergunningsaanvraag als toeristische bezienswaardigheid;2° de niet-melding, door de houder van de vergunning, van elke wijziging die de toekenningsvoorwaarden van de vergunning bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme zou kunnen beïnvloeden;3° een overtreding van de artikelen 142.D en 188. D; 4° een overtreding van elk bepaling genomen in uitvoering van de handelingen bedoeld in de punten 1° tot 3°".

Art. 61.In artikel 193.D, § 1,van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de artikelen 119.D, 122.D, 142. D, 188. D of de bepalingen getroffen ter uitvoering van die artikelen overtreedt" vervangen door de woorden "de vergunningsprocedure bedoeld in artikel 114.D of de artikelen 142. D et 188. D of de bepalingen genomen in uitvoering van deze artikelen niet naleeft. ».

Art. 62.

Artikel 197.D, van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in Boek III. Toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

Art. 63.In hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van boek III vervangen door wat volgt: "Toeristische Logies".

Art. 64.In artikel 199. D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "per elektronische post en" ingevoegd tussen de woorden "ertoe verplicht hem" en de woorden "binnen de dertig dagen" en worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichtingen" vervangen door de woorden "toeristische logies", en worden de woorden "de publicatie van brochures" vervangen door het woord "publicaties"; 2° in het tweede lid, wordt de uitdrukking "bij de artikelen 217.D tot 221.D " vervangen door de uitdrukking "bij artikel 217.D" en wordt de uitdrukking "tot 293.D" opgeheven.

Art. 65.In boek III, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van titel II vervangen door wat volgt : "Hotelbedrijven, streekgebonden toeristisch logies, gemeubileerde vakantiewoningen, toeristische campings en vakantiedorpen".

Art. 66.In boek III, titel II, van hetzelfde Wetboek, wordt het huidig hoofdstuk I vernummerd tot hoofdstuk Ibis.

Art. 67.In boek III, titel II, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk I ingevoegd met als opschrift : "Exploitatievoorwaarden".

Art. 68.In hoofdstuk I van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 67, wordt een artikel 201/1. D. ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 201/1.D. § 1. Elke exploitant van een toeristische logies moet de volgende voorwaarden naleven : 1° beschikken over een brandveiligheidsattest of, in voorkomend geval, over een vereenvoudigd controleattest, verleend in overeenstemming met boek III, titel IV, hoofdstuk 1 betreffende de brandveiligheid;2° geen verblijfsduur van minder dan één nacht aanbieden;3° beschikken over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door de exploitant of door elke persoon belast met de exploitatie van het toeristische logies;4° niet in België veroordeeld zijn overeenkomstig een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing en in België uitgesproken wegens een overtreding omschreven in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek of die in het buitenland is uitgesproken wegens een feit dat één van die overtredingen uitmaakt, behalve indien de tenuitvoerlegging van de straf opgeschort is en de veroordeelde het voordeel van de opschorting niet verloren heeft. Elke exploitant van een toeristische logies legt een verklaring af bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme die betrekking heeft op de naleving van de voorwaarden opgesomd in het eerste lid, 1° tot 4°. De Regering bepaalt de modaliteiten en de procedure betreffende het vervullen van deze verklaring.

Op elk ogenblik kan de exploitant het voorwerp uitmaken van een controle om de naleving van de voorwaarden volgens de modaliteiten voorzien door de Regering na te gaan.

In afwijking van het eerste lid is er geen enkele verklaring vereist als, gedurende maximum zestig dagen per jaar, het terrein wordt bestemd voor het kamperen door groepen die lid zijn van een jeugdorganisatie erkend door de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap of nog door de bevoegde overheid van elke Lidstaat van de Europese Unie en die uitsluitend tenten gebruiken als verplaatsbare verblijven. § 2. Behalve de naleving van de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, moet elke groot onderkomen, al dan niet erkend door het Commissariaat-generaal voor Toerisme, aan één van de twee volgende criteria voldoen : 1° zich bevinden in een woonkern op een afstand die de rust van de omwonenden garandeert;2° de exploitant van het toeristische logies of de persoon belast met het dagelijkse beheer van het toeristische logies zorgt voor de aanwezigheid van een behoorlijk gemachtigde verantwoordelijke voortdurend ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid;hij zorgt voor de goede toepassing van het huurcontract, alsook voor de strikte naleving van de kalmte van de omwoners.

De exploitant van het toeristische logies dient zich ervan te vergewissen dat de bewoners van laatstgenoemde de omwonenden en hun normale rust respecteren.

Indien de betrokken burgemeester bij het Commissariaat-generaal voor Toerisme tussenbeide moet komen omdat de bewoners van het toeristische logies de rust van de omwonenden verstoren, licht het Commissariaat-generaal voor Toerisme de burgemeester in over het gevolg dat gegeven is aan diens tussenkomst binnen de drie maanden na ontvangst ervan. ».

Art. 69.Hetzelfde hoofdstuk I wordt aangevuld met een artikel 201/4.

D, luidend als volgt : "

Art. 201/4.D. Elke tussenpersoon bedoeld in het tweede lid bezorgt, voor de toeristische logiezen gelegen in het Franse taalgebied waarvoor hij promotiepogingen verricht, aan de ambtenaren en personeelsleden bedoeld in artikel 494.D, op schriftelijk verzoek, de gegevens met het oog op de identificatie van de exploitant en de adresgegevens van de toeristische logiezen. Deze gegevens worden opgevraagd in het kader van een steekproef of bij twijfel over de niet-naleving van de voorwaarden bedoeld bij of krachtens artikel 201/1. D, of in het kader van een klacht over een toeristisch logies.

De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende het overmaken van de gegevens ».

Art. 70.In artikel 202. D van hetzelfde Wetboek, wordt de uitdrukking "artikel 1.D, 14°, 18°, 19°, 22°, 29°, 32°, 36° en 44°" vervangen door de uitdrukking "artikel 1. D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° en 53°" en worden de woorden "een toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "een toeristisch logies".

Art. 71.In artikel 203. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden in de punten 2°, 3°, 5° en 6°, de woorden "de toeristische logiesverstrekkende inrichting" telkens vervangen door de woorden "het toeristisch logies" b) in het tweede lid wordt het woord "toeristisch kampeerterrein" vervangen door het woord "toeristische camping";c) in het tweede lid, in punt 1°, wordt het woord "kampeerterreinen " vervangen door het woord "campings" en worden de woorden ", seizoensgebonden en residentiële" vervangen door de woorden "en seizoensgebonden".

Art. 72.

Artikel 205.D van hetzelfde Wetboek wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden "de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen" worden vervangen door de woorden "de toeristische logiezen";2° de zin wordt aangevuld met wat volgt : ", met uitzondering van de gevallen voorzien door de Regering".

Art. 73.

Artikel 206.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "De Regering bepaalt de documenten, de modaliteiten en de procedures betreffende de toekenning van de vergunning bedoeld in artikel 202. D. Zij kan een vereenvoudigde procedure voorzien wanneer de exploitatie overgenomen wordt door de samenwonende, een bloedverwant in opgaande dan wel nederdalende lijn in de eerste graad.

De vergunningsaanvraag kan een aanvraag bevatten tot afwijking van de voorwaarden voor het toekennen van de vergunning en voor het gebruik van een benaming bedoeld in artikel 222. D, § 1, eerste lid, 1° en 2°, of van de indelingscriteria bedoeld in artikel 262. D. ».

Art. 74.De artikelen 208.D tot 211.D en 215.D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 75.In artikel 216.D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht in de punten 2° en 3°, de woorden "de streekgebonden toeristische logies," worden ingevoegd tussen de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting," en de woorden "de gemeubileerde vakantiewoning", de woorden "het toeristisch kampeerterrein" worden vervangen door de woorden "de toeristische camping" en de woorden " of het toerismeverblijf" worden opgeheven en het woord "of" wordt ingevoegd tussen de woorden "de toeristische camping," en de woorden "het vakantiedorp".

Art. 76.

Artikel 217.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 217.D. De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten betreffende de intrekking van de vergunning.".

Art. 77.De artikelen 218.D tot 221.D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 78.In artikel 222. D, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, worden de referenties "11°, 15°, 16°, 19°, 26°, 29°, 33° en 41" vervangen door de referenties "11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° en 53°" en worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "toeristisch logies";b) in het tweede lid, in de punten 1° en 3°, worden de woorden "het toeristisch kampeerterrein" telkens vervangen door de woorden "de toeristische camping";c) in het eerste lid worden in de punten 4° en 7°, worden de woorden "de toeristische logiesverstrekkende inrichting" telkens vervangen door de woorden "het toeristisch logies";d) in het tweede lid, in punt 4°, worden de woorden "de toeristische kampeerterreinen" vervangen door de woorden "de toeristische campings".

Art. 79.

Artikel 223.D van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven.

Art. 80.

Artikel 228.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "Art. 228.D. Het streekgebonden toeristisch logies beantwoordt aan volgende voorwaarden tegelijk : 1° de houder van de vergunning is een natuurlijke persoon;2° een houder en diens samenwonende kunnen niet meer dan vijf landelijke vakantiewoningen, vakantiewoningen in de stad of vakantiewoningen op de hoeve als streekgebonden toeristisch logies aanbieden, alsook niet meer dan vijf gastenkamers of gastenkamers op de hoeve als streekgebonden toeristisch logies aanbieden;3° de verplichting om de toerist te ontvangen;4° tegen de voorwaarden betreffende de restauratie bepaald door de Regering; De Regering bepaalt deze voorwaarden.".

Art. 81.De artikelen 229. D tot 232. D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 82.In het opschrift van afdeling IV van boek III, titel II, hoofdstuk II, worden de woorden "en presentatie van het streekaanbod" opgeheven.

Art. 83.In boek III, titel II, hoofdstuk II, wordt het opschrift van afdeling V vervangen door wat volgt : "Toeristische campings en campings op de hoeve".

Art. 84.

Artikel 244.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 244.D - Een niet-verplaatsbaar verblijf : 1° blijft de eigendom van de vergunninghouder of de eigenaar van de camping;2° wordt uitsluiten verhuurd aan de doorreizende kampeerders;3° wordt niet gebruikt als permanente bewoning;4° wordt geïnstalleerd in een gebied dat daartoe voorzien is. Het aantal niet-verplaatsbare verblijven mag niet hoger zijn dan 40 % van het totaalaantal kampeerplaatsen van een toeristische camping. ».

Art. 85.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 249/1, luidend als volgt : "

Art. 249/1.D - Het beoefenen van camping is verboden : 1° op de openbare weg, met uitzondering van de uitgeruste ruimten voor de ontvangst van campers; 2°binnen een straal van 100 meter van plaatsen waar water voor menselijk gebruik wordt gewonnen; 3° in een landschap geklasseerd door de bevoegde overheden. Het toevallig beoefenen van de camping, buiten de openbare wegen, is ten voorlopige titel toegelaten door middel van tenten, tourcaravans en motorhomes op voorwaarde een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord te bekomen van de burgemeester ter gelegenheid van eenmalige sportieve, culturele of sociale manifestaties, georganiseerd door wettelijk opgerichte verenigingen.

De burgemeester zal erop toezien dat alle maatregelen worden genomen teneinde de hygiëne, de veiligheid, de openbare rust en de goede plaatselijke inrichting te garanderen. In geval van zware tekortkoming aan deze bepalingen zal de burgemeester onmiddellijk een einde kunnen stellen aan de bezetting van de plaats.".

Art. 86.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 252/1. D, luidend als volgt : "

Art. 252/1.D - Elke camping op de hoeve : 1° heeft een maximale capaciteit van zes verplaatsbare verblijven en van dertig personen hierna "ruimte voor de ontvangst op de hoeve" genoemd of;2° heeft een capaciteit gelegen tussen de zeven en veertien verplaatsbare verblijven en een maximale capaciteit van vijfenveertig personen of; 3° heeft een capaciteit gelegen tussen vijftien en twintig verplaatsbare verblijven en een maximale capaciteit van zestig personen.".

Art. 87.In boek III, titel II, hoofdstuk II, wordt de afdeling VII met als opschrift "Toerismeverblijf" opgeheven.

Art. 88.In artikel 262. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de toeristische kampeerterreinen, de kampeerterreinen op een hoeve en de vakantiedorpen uitgezonderd, dienen te voldoen aan" vervangen door de woorden "de toeristische campings, de campings op een hoeve en de vakantiedorpen uitgezonderd, voldoen aan" en de woorden "de toeristische logiesverstrekkende inrichting" worden vervangen door "de toeristische logies";1° in het tweede lid worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichtingen" vervangen door het woord "toeristische logiezen".

Art. 89.In artikel 264. D van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de toeristische kampeerterrein, het vakantiedorp, de verblijfseenheid of het toerismeverblijf" vervangen door de woorden "de toeristische camping of het vakantiedorp".

Art. 90.In artikel 266. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Er wordt één enkele en enige indeling toegekend per vakantiedorp en het omvat ook de indeling van de verblijfseenheden."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "een verblijfseenheid" vervangen door de woorden "een vakantiedorp". Art. 91.In artikel 267.D van hetzelfde Wetboek, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 92.In artikel 280.D van hetzelfde Wetboek worden de woorden ", volgens de procedure bepaald door de Regering, ingevoegde tussen het woordt "herziet" en de woorden "de categorie-indeling" en worden de woorden "een toeristische kampeerterreinen, een vakantiedorp en een verblijfseenheid of een toerismeverblijf" vervangen door de woorden "een toeristische camping of een vakantiedorp".

Art. 93.De artikelen 281.D en 284. D tot 287. D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 94.In artikel 288. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De Regering bepaalt de procedure die van toepassing is in het geval van een beroep tegen een beslissing bedoeld in het eerste lid."; 2° het derde en het vierde lid worden opgeheven.

Art. 95.De artikelen 289. D tot 293. D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 96.In artikel 296. D, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° een bemiddelaar van het Waalse Gewest;"; b) in punt 4° worden de woorden "streekgebonden toerisme" vervangen door de woorden "streekgebonden toeristische logiezen";c) in punt 7° worden de woorden "en toerismeverblijven" opgeheven.

Art. 97.In artikel 297. D van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "toeristische logies".

Art. 98.In artikel 332. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door "toeristische logies" en wordt de uitdrukking "bedoeld in artikel 201/1.D, § 1, 1°" ingevoegd tussen het woord "brandveiligheidsattest" en het woord "behalve"; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 99.

Artikel 333.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 333.D. Het brandveiligheidsattest wordt bekomen, volgens de modaliteiten en de procedure bepaald door de Regering, voor elk gebouw of gebouwgedeelte.".

Art. 100.In artikel 336. D van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "toeristische logies".

Art. 101.De artikelen 338. D en 340. D tot 343. D worden opgeheven.

Art. 102.In boek III, titel IV, hoofdstuk 1, van hetzelfde Wetboel, wordt een afdeling IIbis ingevoegd, met als opschrift "- Dwangmaatregelen".

Art. 103.In afdeling IIbis, ingevoegd bij artikel 102, wordt een artikel 343/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 343/1.D - Wanneer het toeristische logies niet over een brandveiligheidsattest of een vereenvoudigde controle beschikt om de veiligheid van zijn bewoners te garanderen, kan de burgemeester : 1° bevel geven tot de volledige of gedeeltelijke opheffing van de exploitatie van de inrichting;2° de inrichting verzegelen en, desnoods, overgaan tot de onmiddellijke tijdelijke sluiting; 3° elke nuttige maatregel treffen om de brandveiligheid van de inrichting te garanderen.".

Art. 104.

Artikel 344.D van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met een derde en een vierde lid, luidend als volgt : "De afwijking heeft een geldigheidsduur van twintig jaar voor zover het gebouw, het gebouwgedeelte of de uitrusting ervan niet zodanig verbouwd zijn dat de brandveiligheid ervan in het gedrang zou kunnen komen.

De Regering bepaalt de modaliteiten en de procedure betreffende de afwijkingstoekenning. ».

Art. 105.In artikel 345.D van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 106.Artikel 346.D. van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven.

Art. 107.

Artikel 347.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 347.D. In afwijking van artikel 332. D, wordt een attest van vereenvoudigde controle verleend door de burgemeester tegen de cumulatieve voorwaarden vastgelegd door de Regering en bepaald in bijlage 18, en die betrekking hebben op minimale eisen die nageleefd moeten worden t.o.v. uitrustingen en installaties om brand te voorkomen en de veiligheid van personen te garanderen.

De burgemeester kan, mits beslissing van het college, zijn bevoegdheid voor de toekenning van een vereenvoudigd controle-attest overdragen aan een instelling aangewezen door de Regering. ».

Art. 108.In artikel 354. D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "bij de Regering" worden vervangen door de woorden ", volgens de modaliteiten en de procedure bepaald door de Regering, bij laatstgenoemde"; b) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° indien hij de beslissing van de burgemeester of van de instelling bedoeld in artikel 347.D, tweede lid, niet gekregen heeft binnen de drie maanden te rekenen van de ontvangst van zijn beroep door laatstgenoemde."; c) het derde en het vierde lid worden opgeheven.

Art. 109.De artikelen 355. D tot 359. D van hetzelfde Wetboek worden opgeheven.

Art. 110.In artikel 362. D, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : b) in punt 4° worden de woorden "streekgebonden toerisme" vervangen door de woorden "streekgebonden toeristische logiezen";b) in punt 7° vervalt het woord "Hoge";c) in punt 8° worden de woorden "en toerismeverblijven" opgeheven;d) het lid wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt: "9° twee gewone leden die de kampplaatsen vertegenwoordigen op voorstel van de erkende instelling overeenkomstig artikel 453.D. ».

Art. 111.In artikel 363. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "Hoge" opgeheven en worden de woorden " toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "toeristische logies";2° in het tweede lid, wordt het woord "Hoge" opgeheven en worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" telkens vervangen door de woorden "toeristische logies" en worden de referenties "11°, 15°, 16°, 26°, 29°, 33°of 41°" vervangen door de referenties "11°, 12°, 23°, 29°, 35° of 53°".

Art. 112.In artikel 364. D van hetzelfde Wetboek, wordt het woord "Hoge" opgeheven.

Art. 113.In artikel 376.D van hetzelfde Wetboek worden de woorden "verleent de Regering een subsidie" telkens vervangen door de woorden "kan de Regering een subsidie verlenen".

Art. 114.In artikel 379. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de uitdrukking "30 % " wordt vervangen door de uitdrukking "40 % ";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 115.In artikel 380. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°in het eerste lid wordt het bedrag "5.000" vervangen door het bedrag "7.500"; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 116.

Artikel 381.D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 381.D. De Regering bepaalt het totaalbedrag van de subsidies die worden verleend voor een hotelverblijf en dat kan variëren naargelang de huisvestingscapaciteit.".

Art. 117.In boek III, titel V, van hetzelfde Wetboek wordt het opschrift van Hoofdstuk II aangevuld door wat volgt : "en de gemeubileerde vakantiewoningen".

Art. 118.In artikel 382.D van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "verleent de Regering een subsidie" vervangen door de woorden "kan de Regering een subsidie verlenen" en wordt de uitdrukking "artikel 1.D, 15°" vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 29°".

Art. 119.In artikel 385. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de uitdrukking "30 % " vervangen door de uitdrukking "20 % ";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 120.In artikel 386. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "1°.Er kan geen enkele subsidie verleend worden indien de kostprijs van de aankopen, de werken en het ereloon, aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen, lager is dan : 1° 3.000 euro per landelijke vakantiewoning, vakantiewoning op de hoeve of stedelijke vakantiewoning; 2° 1.000 euro per gastenkamer of gastenkamer op de hoeve."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 121.

Artikel 387.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 387.D. De Regering bepaalt het totaalbedrag van de subsidies die worden verleend voor een landelijke vakantiewoning, stedelijke vakantiewoning of vakantiewoning op de hoeve, en dat kan variëren naargelang de huisvestingscapaciteit.".

Art. 122.In artikel 388.D van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "kent de regering een subsidie toe" vervangen door de woorden "kan de regering een subsidie toekennen".

Art. 123.In artikel 390. D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de punten 1° en 2° worden vervangen als volgt : "1° 2.500 euro per gemeubileerde vakantiewoning die maximum vijftien personen kan ontvangen; 2° 7.000 euro per gemeubileerde vakantiewoning die meer dan vijftien personen kan ontvangen; b) punt 3° wordt opgeheven.

Art. 124.In boek III, titel V, van hetzelfde Wetboek, wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen door wat volgt : "Subsidies voor toeristische campings en campings op de hoeve".

Art. 125.In artikel 391 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "verleent de Regering een subsidie" telkens vervangen door de woorden "kan de Regering een subsidie verlenen" en worden de woorden "toeristische kampeerterreinen" telkens vervangen door de woorden "toeristische campings".

Art. 126.

Artikel 395.D, van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 395.D. § 1er. Het subsidiepercentage bedraagt 30 % van de kostprijs van de aankopen, werkzaamheden, ereloon en animatiekosten bedoeld in artikel 391. D, eerste lid.

In afwijking van het eerste lid, bedraagt het subsidiepercentage 50 % van de kostprijs van de investeringen : 1° wanneer de werken en aankopen worden uitgevoerd in een toeristische camping met minstens 50 % van diens plaatsen voorbehouden voor kampeerders op doortocht;2° wanneer de werken en aankopen de behandeling, de zuivering en de lozing van afvalwater van de camping betreffen, met inbegrip van de algemene riolering;3° wanneer de werken en aankopen diegenen betreffen die in artikel 391.D., tweede lid, zijn bedoeld; 4° Wanneer de werken en aankopen bestemd zijn om de toeristische camping of de camping op de hoeve in overeenstemming te brengen met de basisnormen of de specifieke normen. § 2. Het subsidiepercentage bedraagt 50 % van de kostprijs van de aankopen, werken en ereloon bedoeld in artikel 391.D, tweede lid. ».

Art. 127.In artikel 396. D van hetzelfde Wetboek, wordt het bedrag "5.000" vervangen door het bedrag "7.500", de woorden "toeristisch kampeerterrein" worden vervangen door "toeristische camping", het bedrag "1.000" wordt vervangen door het bedrag "1.500" en de woorden "kampeerterrein op de hoeve" worden vervangen door "camping op de hoeve".

Art. 128.

Artikel 397.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "Art 397. D. Het totaalbedrag van de subsidies die worden verleend voor een toeristische camping mag 85.000 euro per periode van drie jaar niet overschrijden, zelfs bij verandering van eigenaar of van houder van de vergunning.

De Regering is gemachtigd om een maximumbedrag per categorie werken vast te leggen, alsook het totaalbedrag van de subsidies die worden verleend voor een camping op de hoeve en dat kan variëren naargelang de huisvestingscapaciteit. ».

Art. 129.In artikel 398.D van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "kent de Regering een subsidie toe" vervangen door de woorden "kan de Regering een subsidie toekennen".

Art. 130.Hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een artikel 398/1. D, luidend als volgt : "

Art. 398/1.D - De toekenning van de subsidies bedoeld in artikel 398. D wordt onderworpen aan de naleving van de volgende voorwaarden : 1° 75 % van de eigenaars van woningen gelegen in het vakantiedorp hebben ingestemd met de werkzaamheden en de aankopen waarvoor de subsidie is aangevraagd;2° het beheer en het in de handel brengen van verblijfseenheden worden toevertrouwd aan professionelen of aan een beheersorgaan;3° de gesloten basisakte bepaalt minstens de aangenomen bepalingen om het onderhoud van de verblijfseenheden en collectieve uitrustingen te garanderen;4° de beheersovereenkomst bepaalt minstens de aangenomen bepalingen om het onderhoud van de verblijfseenheden te garanderen.5° de subsidieaanvraag bevat een omschrijving van de werken en aankopen die gepland zijn zowel inzake collectieve uitrusting als verblijfseenheden, voor de vijf jaren die volgen op de subsidieaanvraag.».

Art. 131.

Artikel 399.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 399.D. Van de aankopen en werken waarvoor een subsidie verleend kan worden krachtens artikel 398. D., stelt de Regering een nauwkeurige opgave vast.".

Art. 132.In artikel 400.D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "In afwijking van het eerste lid, bedraagt het subsidiepercentage 50 % van de kostprijs van de investeringen wanneer de uitgaven bestemd zijn : 1° om de vakantiedorpen in overeenstemming te brengen met de basisnormen of de specifieke normen; 2° voor de inrichtings- en uitrustingswerken van de installaties voor de behandeling, de zuivering en de lozing van afvalwater, met inbegrip van de algemene riolering en de ontsmettingssytemen."; 2° in paragraaf 2 wordt het bedrag "5.000" vervangen door het bedrag "7.500"; 3° in paragraaf 3 wordt het bedrag "50.000" vervangen door het bedrag "85.000";

Art. 133.

Artikel 401.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 401.D. Binnen de perken van de kredieten uitgetrokken op de begroting kan de Regering een subsidie toekennen voor de aankoop van roerende goederen of materialen uitgevoerd in verblijfseenheden, en voor de desbetreffende werkzaamheden en ereloon bestemd voor de oprichting en de renovatie van verblijfseenheden.

Van de aankopen en werken waarvoor een subsidie bedoeld in het eerste lid verleend kan worden, stelt de regering een nauwkeurige opgave vast.

Art. 134.

Artikel 402.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "Art 402. D. Het subsidiepercentage bedraagt 30 % van de kostprijs van de aankopen, werkzaamheden en ereloon bedoeld in artikel 401.D. "In afwijking van het eerste lid bedraagt het subsidiepercentage 50 % van de kostprijs van de investeringen wanneer de uitgaven bestemd zijn om de verblijfseenheden in overeenstemming te brengen met de basisnormen of de specifieke normen. Per periode van tien jaar kan het totaalbedrag van de voor een verblijfseenheid toegekende subsidies niet hoger zijn dan 9.000 euro zelfs in geval van verandering van eigenaar.

De regering kan een maximumbedrag per categorie werken vastleggen.".

Art. 135.In boek III, titel V, van hetzelfde Wetboek, wordt een hoofdstuk Vbis ingevoegd met als opschrift "Ongewone toeristische logiezen".

Art. 136.In hoofdstuk Vbis ingevoegd bij artikel 135, wordt een artikel 402/1. D. ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 402/1.D. § 1. De Regering spreekt zich uit, mits advies van de Raad voor Toerisme, over de erkenning van het ongewoon karakter van een toeristisch logies volgens de procedure die zij bepaalt.

Een toeristisch logies wordt beschouwd als ongewoon als hij kenmerken vertoont die ingaan tegen het gemeenschappelijk gebruik, onverwacht en ongewoon, namelijk ten opzichte van zijn architectuur, van zijn oneigenlijk gebruik, van de originaliteit van zijn activiteiten en prestaties, van zijn unieke geografische ligging.

Het ongewone toeristische logies kan worden onderworpen aan de naleving van de voorwaarden betreffende : 1° de kenmerken van het gebouw en diens naaste omgeving zoals meer bepaald de ruimteindeling en de uitrusting ervan;2° de staat van onderhoud, gezondheid en schoonheid, het comfort en de veiligheid van het gebouw en diens naaste omgeving. Wanneer de Regering zich heeft uitgesproken over het ongewoon karakter van het toeristisch logies, identificeert zij één van de categorieën bedoeld in artikel 1. D, 1°, 2°, 11°, 23°, 29°, 35° en 50°, waarmee het ongewone logies wordt gelijkgesteld. § 2. Binnen de perken van de kredieten uitgetrokken op de begroting, kan een ongewone toeristische logies, gelijkgesteld met een streekgebonden toeristische logies of een verblijfseenheid, in aanmerking komen voor de subsidies bedoeld respectievelijk in de artikelen 385.D en 402.D, met een subsidiepercentage verhoogd met tien percent.

Binnen de perken van de kredieten uitgetrokken op de begroting, kan een ongewone toeristische logies, gelijkgesteld met een mobiel of niet-verplaatsbaar verblijf, in aanmerking komen voor de subsidies bedoeld in artikel 391.D., met een subsidiepercentage verhoogd met tien percent.

Het percentage van de subsidie wordt beperkt tot een maximum van 55 % . De Regering bepaalt de documenten, de modaliteiten en de procedures betreffende de erkenning van het ongewoon karakter van het toeristisch logies § 3. De Raad voor Toerisme kan op de vergaderingen een vertegenwoordiger uitnodigen van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie, Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw om zijn advies uit te brengen over de erkenning van het ongewone logies. ».

Art. 137.In het opschrift van hoofdstuk VI, van boek III, titel V, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "de toeristische kampeerterreinen" vervangen door de woorden "de toeristische campings".

Art. 138.In artikel 405. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, in punt 1°, worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "toeristische logies";b) in het tweede lid, wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "tien".

Art. 139.In artikel 407 van hetzelfde Wetboek, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "De Regering bepaalt de procedure voor het toekennen, de vereffening en de controle van de subsidies.".

Art. 140.

Artikel 409.D van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven.

Art. 141.In artikel 411. D, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in punt 1°worden de woorden "tot subsidie" ingevoegd tussen het woord "aanvraag" en het woord "aangevat" b) punt 2° wordt opgeheven; c) punt 3° wordt vervangen als volgt : "3° de aankopen en de werkzaamheden waarvoor ze toegekend is, zijn voltooid, het toeristische logies is functioneel en beschikt over de vergunning om de benaming bedoeld in artikel 1, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 50° en 53° te gebruiken op het ogenblik van de vereffening;"; d) in punt 4°, wordt het bedrag "125" vervangen door het bedrag "250";e) in punt 5° worden de woorden "toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "toeristische logies";f) punt 6° woord aangevuld met de woorden : de woorden "voor zover ze opgesteld worden door bij de Federale Overheidsdienst Financiën geregistreerde ondernemingen" worden vervangen door de woorden "voor zover ze opgesteld worden door ondernemingen geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Financiën of bij de bevoegde overheid van elke Lidstaat van de Europese Unie";g) in punt 7° worden de woorden "de toeristische logiesverstrekkende inrichting" vervangen door de woorden "het toeristische logies" en worden de woorden "of zijn bloedverwant tot de derde graad" en "de bediende," opgeheven.

Art. 142.In artikel 414. D van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Behoudens voorafgaandelijke andersluidende beslissing van de Regering dient de subsidiegerechtigde de subsidie in verhouding tot het aantal overblijvende jaren terug te betalen" worden vervangen door de woorden "De subsidiegerechtigde betaalt de subsidie in verhouding tot het aantal overblijvende jare terug" en het woord "vijf" wordt vervangen door het woord "tien"; 2° het artikel wordt aangevuld met de volgende zin : "De Regering kan de niet-terugbetaling van een subsidie toelaten onder de voorwaarden die zij bepaalt.".

Art. 143.In artikel 465.D van hetzelfde Wetboek, wordt de uitdrukking "artikel 1.D, 11° à 16°, 26°, 28°, 33°, 34° en 41°" vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° en 53°"..

Art. 144.In artikel 490.D. van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° de aankopen worden uitgevoerd op zijn vroegst op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de aanvraag en uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de vastlegging van de subsidie in de begroting;de werkzaamheden beginnen op zijn vroegst op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de indiening van de aanvraag tot subsidie en uiterlijk op 31 december volgend op het jaar van de vastlegging van de subsidie in de begroting;"; b) punt 2° wordt opgeheven; c) punt 3° wordt vervangen als volgt : "3° de aankopen en de werkzaamheden waarvoor ze toegekend is, worden voltooid en het toeristische logies is functioneel;".

Art. 145.In artikel 494.D. van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "van de politierechter" vervangen door de woorden "van de onderzoeksrechter volgens de procedure bedoeld in artikel 24, § 2, van het sociaal strafwetboek"; 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : "De aangewezen personen respecteren de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens of de bedrijfsgeheimen waarvan ze kennis hebben gekregen in het kader van hun toezichts- en controleopdracht.".

Art. 146.In artikel 496. D, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt de uitdrukking "201/1.D, » ingevoegd tussen de woorden "van de artikelen" en de uitdrukking "202.D"; 2° in het derde lid wordt de uitdrukking "201/1.D," ingevoegd tussen de woorden "van de artikelen" en de uitdrukking "222.D";

Art. 147.De artikelen 503. D, 1°, 2° en 4°, 504.D, 505.D, 507. D, 511.D tot 514.D, 516. D, 518.D tot 521.D worden opgeheven.

Art. 148.In boek III, titel VII, hoofdstuk I, afdeling I, wordt een artikel 509/1. D ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 509/1.D. De toeristische logiezen die op 31 december 2016 een benaming bedoeld in artikel 1.D, artikel 1.D, 4°, 11°, 12°, 17°, 23°, 29°, 35°, 48°, 50° en 53° mogen gebruiken, doen een voorafgaande verklaring zoals bedoeld in artikel 201/1 D vóór de vervaldatum van deze vergunning. ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in Boek IV. De gemarkeerde toeristische wandelroutes, de wandelkaarten en de routebeschrijvingen

Art. 149.In artikel 543.D van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 150.Artikel 544.D van hetzelfde Wetboek, wordt opgeheven.

Art. 151.In artikel 549.D, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervalt de eerste zin.

Art. 152.In artikel 572.D van hetzelfde Wetboek, wordt de uitdrukking "artikel 1.D, 46°" vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 7°".

Art. 153.In artikel 573.D van hetzelfde Wetboek, wordt de uitdrukking "artikel 1.D, 46°" telkens vervangen door de uitdrukking "artikel 1.D, 7°". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in Boek V. De subsidies voor de bevordering van het toerisme

Art. 154.In artikel 583.D. van hetzelfde Wetboek, wordt de referentie "3°" vervangen door de referentie "5°".

Art. 155.In artikel 584. D, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën volgens de modaliteiten bepaald door de Regering;"; b) in punt 3°, worden de woorden "en de kosten voor vertalingen" ingevoegd tussen de woorden "de auteursrechten" en de woorden "die nodig zijn".

Art. 156.In artikel 592.D, in punt 4°, worden de woorden "Waalse Gewest" vervangen door het woord "Gewest".

Art. 157.

Artikel 594.D van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 594.D - § 1. Wat betreft de Federaties voor toerisme, bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 30 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. § 2. Wat betreft de "maisons du trourisme", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 40 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. In het geval van acties die minstens twee "maisons du tourisme" verenigen, wordt het subsidiepercentage op 50 % gebracht. § 2. Wat betreft de "offices du tourisme", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 30 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne.

In het geval van het sluiten van een partnerschapsovereenkomst met de "maison du tourisme" van zijn ambtsgebied, die de rol van iedereen bepaalt ten opzichte van de verschillende opdrachten die hen worden toegekend, wordt het subsidiepercentage op 40 % gebracht. § 4. Wat betreft de "syndicats d'initiative", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584.D 40 % van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. In het geval van het sluiten van een partnerschapsovereenkomst met de "maison du tourisme" van zijn ambtsgebied, die de rol van iedereen bepaalt ten opzichte van de verschillende opdrachten die hen worden toegekend, wordt het subsidiepercentage op 50 % gebracht. § 5. Voor de acties of toeristische promotiecampagnes opgenomen in de thema's die jaarlijks of meerjaarlijks door de Regering worden bepaald of in het geval van samenwerking met "Wallonie Belgique Tourisme", wordt het subsidiepercentage bedoeld in de paragrafen 1 tot 4 op 50 % gebracht.".

Art. 158.In artikel 595. D, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°in het eerste lid, punt 1°, wordt het bedrag "5.000" vervangen door het bedrag "6.000"; 2° in het tweede lid : i) in b), wordt het bedrag "500" vervangen door het bedrag "750"; ii) in c), wordt het bedrag "500" vervangen door het bedrag "750", de uitdrukking "25.000 toeristische nachten" wordt vervangen door de woorden "tweehonderd beschikbare en erkende bedden" en de woorden "tijdens het jaar" worden vervangen door de woorden "op 1 januari". HOOFDSTUK VII. - Invoeging van een Boek VI betreffende de toeristische gidsen Art. 159.In hetzelfde Wetboek wordt een boek VI ingevoegd, met als opschrift "De toeristische gidsen".

Art. 160.In boek VI, ingevoegd bij artikel 159, wordt een titel I ingevoegd, met als opschrift "Algemene bepalingen".

Art. 161.Dezelfde titel I wordt aangevuld met een artikel 620. D, luidend als volgt : "

Art. 620.D - § 1. Niemand mag de titel dragen van toeristische gids of van toeristische gids-stagiair, zoals omschreven in artikel 1. D, 25° en 26°, zonder erkend te zijn overeenkomstig titel II. § 2. De toeristische gids en de toeristische gids-stagiair beschikken over bewijsstukken, bepaald door de Regering, waaruit de erkenning van hun functies door het Commissariaat-generaal voor Toerisme blijkt.

De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende het dragen van de bewijsstukkien bedoeld in het eerste lid.".

Art. 162.In dezelfde titel I worden de artikelen 621. D en 622.D ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 621.D. Mag de titel dragen van "Toeristische gids" of van "Toeristische gids-stagiair", zoals omschreven in artikel 1 D., 25° en 26°, iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, zodra hij de bewijsstukken heeft getoond van de bevoegde overheid van één van deze Staten die bewijzen dat hij de kwalificatie bezit dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden bepaald in titel II van dit boek om er het beroep van toeristische gids of toeristische gids-stagiair uit te oefenen.".

Art. 622.D. Iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte, wettelijk gevestigd, voor de uitoefening van het beroep van toeristische gids of toeristische gids-stagiair, in één van deze Staten, kan dit beroep tijdelijk en incidenteel in België uitoefenen.

Wanneer het beroep van toeristische gids of toeristische gids-stagiair of de opleiding die ertoe leidt niet gereglementeerd is in de Staat van vestiging, moet de dienstverrichter minstens vijf prestaties per jaar hebben verricht tijdens de drie jaar die voorafgaan aan het begin van de prestatie van de gids in het Franse taalgebied.

De prestatie wordt verricht onder de beroepstitel van de vestigingsstaat, wanneer een dergelijke titel bestaat. Deze titel wordt aangegeven in de officiële taal van de vestigingsstaat. In het geval dat deze beroepstitel niet bestaat in de vestigingsstaat, maakt de dienstverrichter melding van zijn opleidingstitel in de officiële taal van deze Staat.".

Art. 163.In boek VI, ingevoegd bij artikel 159, wordt een titel II ingevoegd, met als opschrift "De erkenning en de hernieuwing van de erkenning".

Art. 164.In titel II, ingevoegd bij artikel article 163, wordt een artikel 626. D ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 626.D. § 1. Om erkend te zijn als toeristische gids moet de kandidaat toeristische gids aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° hij is houder van het diploma of van een gelijkwaardig diploma opgenomen in de lijst opgemaakt door de Regering;2° hij beschikt over een afdoende ervaring die een verband houdt met elke subcategorie van toeristische gids waarvoor de erkenning wordt verzocht;3° hij beheerst de Franse taal alsook, in voorkomend geval, elke andere taal waarin hij zijn activiteiten wenst uit te oefenen;4° hij werd niet veroordeeld door een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing uitgesproken in België wegens een overtreding omschreven in boek II, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en II, van het Strafwetboek of in het buitenland wegens een feit dat één van die overtredingen uitmaakt, behalve indien de tenuitvoerlegging van de straf opgeschort is en de veroordeelde het voordeel van de opschorting niet verloren heeft. § 2. Het behoud van de erkenning wordt bovendien onderworpen aan de naleving van de volgende voorwaarden : 1° de Deontologische code van de toeristische gidsen respecteren zoals bedoeld in artikel 644.D; 2° jaarlijks aan het "Observatoire du Tourisme wallon" (Waarnemingscentrum voor het Waalse toerisme) de gegevens bepaald door de Regering meedelen. De gegevens bedoeld in het eerste lid, 2°, worden aan het persoonlijk dossier van de toeristische gids toegevoegd waarin de documenten die nodig zijn om de naleving van de erkenningsvoorwaarden na te gaan, worden verenigd, en worden gebruikt als inlichtingsbron overeenkomstig dit Wetboek voor statistische doeleinden. In voorkomend geval kunnen zij worden gebruikt voor de procedures van schorsing of intrekking van de erkenning. § 3. De Regering bepaalt het aantal en de duur van de vereiste ervaringsjaren om de voorwaarde van afdoende ervaring bedoeld in artikel 626, § 1, punt 2°, te beoordelen, alsook de attesten die nodig zijn om deze afdoende ervaring, hun minimale inhoud en hun geldigheidsduur na te gaan.

De Regering bepaalt de attesten die vereist zijn voor de verificatie van de voorwaarde betreffende de beheersing van de taal zoals bedoeld in paragraaf 1, 3°.

Het Commissariaat-generaal voor Toerisme, mits advies van het technisch comité, verifieert de geldigheid van elk attest verleend door een gebruiker.

De prestaties i.v.m. de Open Monumentendagen worden niet in aanmerking genomen voor de rechtvaardiging van het aantal jaarlijkse prestaties.".

Art. 165.Dezelfde titel II wordt aangevuld met een artikel 633. D, luidend als volgt : "

Art. 633.D. § 1. De kandidaat die aan de voorwaarden bedoeld in artikel 626. D, § 1er, 1°, 3° en 4° voldoet, en de voorwaarde van effectieve ervaring bedoeld in artikel 626. D, § 1er, 2°, niet vervult, kan om een erkenning als toeristische gids-stagiair vragen op voorwaarde dat hij een minimale ervaring bepaald door de Regering verantwoordt.

De titel van toeristische gids-stagiair wordt voor een periode van vierentwintig maanden toegekend. § 2. De titel van toeristische gids-stagiair kan tweemaal voor een maximale duur van zes maanden worden verlengd, in gevallen van overmacht en mits voorafgaandelijk advies van het technisch comité van de toeristische gidsen, volgens de modaliteiten en de procedure bepaald door de Regering.

Art. 166.Dezelfde titel II wordt aangevuld met een artikel 635. D, luidend als volgt : "

Art. 635.D.- De erkenning als toeristische gids wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Ze kan voor dezelfde duur worden verlengd.".

Art. 167.Dezelfde titel II wordt aangevuld met een artikel 636. D, luidend als volgt : "

Art. 636.D. De Regering bepaalt de documenten, de termijnen, de modaliteiten en de procedures betreffende de erkenning en de verlenging van de erkenning als toeristische gids en als toeristische gids-stagiair. In het geval van verlenging van de erkenning kan zij een vereenvoudigde procedure voorzien.".

Wanneer de aanvraag om erkenning door een toeristische gids-stagiair wordt ingediend, wordt de geldigheid van zijn titel, in voorkomend geval, verlengd tijdens de duur van de erkenningsprocedure.".

Art. 168.Dezelfde titel II wordt aangevuld met een artikel 642. D, luidend als volgt : "

Art. 642.D - Op elk ogenblik kan het Commissariaat-generaal voor Toerisme de naleving van de voorwaarde bedoeld in artikel 626. D, § 1, 4°, nagaan, volgens de modaliteiten voorzien door de Regering. ».

Art. 169.In boek VI, ingevoegd bij artikel 159, wordt een titel III ingevoegd, met als opschrift "De Deontologische code van de toeristische gidsen".

Art. 170.In titel III, ingevoegd bij artikel 169, wordt een artikel 644. D ingevoegd, luidend als volgt : "Art.644. D. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze titel keurt de Regering de Deontologische code van de toeristische gidsen goed die haar wordt voorgelegd door het technische comité van de toeristische gidsen.

Deze Deontologische code bevat de regels van goede praktijk van de functie van toeristische gids, namelijk inzake ontvangst, communicatie, kennis, voortgezette opleiding, organisatie, vertrouwelijkheid, bekwaamheid en ethiek.

Het is van toepassing zowel op de toeristische gidsen als op de toeristische gidsen-stagiairs

Art. 171.In boek VI, ingevoegd bij artikel 159, wordt een titel IV ingevoegd, met als opschrift "De intrekking en de opschorting van de erkenning".

Art. 172.In titel IV, ingevoegd bij artikel 171, wordt een artikel 646. D ingevoegd, luidend als volgt : "Art.646. D. De erkenning als toeristische gids of als toeristische gids-stagiair kan worden opgeschort of ingetrokken door een beslissing van het Commissariaat-generaal voor Toerisme, hetzij op eigen initiatief, hetzij op basis van een geargumenteerde klacht neergelegd door elke natuurlijke of rechtspersoon, als er aan één van de voorwaarden van de erkenning niet meer wordt voldaan.

De Regering bepaalt de procedure betreffende de opschorting of intrekking van de erkenning, met inbegrip van de datum vanaf wanneer de opschorting of de intrekking effectief wordt.".

Art. 173.Dezelfde titel IV wordt aangevuld met een artikel 647. D, luidend als volgt : "

Art. 647.D. De persoon van wie de erkenning als toeristische gids of toeristische gids-stagiair geweigerd, geschorst of ingetrokken wordt, kan een gemotiveerd beroep indienen bij de Regering tegen deze beslissing.

De Regering bepaalt de beroepsprocedure en -modaliteiten.".

Art. 174.In boek VI, ingevoegd bij artikel 159, wordt een titel V ingevoegd, met als opschrift "Overtredingen en sancties".

Art. 175.In titel V, ingevoegd bij artikel 174, wordt een artikel 649. D ingevoegd, luidend als volgt : "Art.649. D. De Regering bepaalt de administratieve sancties in geval van overtreding van artikel 620. D en van de bepalingen getroffen ter uitvoering van dit artikel.".

Art. 176.In boek VI, ingevoegd bij artikel 159, wordt een titel VI ingevoegd, met als opschrift "Overgangs- en slotbepalingen".

Art. 177.In titel VI, ingevoegd bij artikel 176, wordt een artikel 651. D ingevoegd, luidend als volgt : "Art.651. D.- De persoon die voor de inwerkingtreding van dit boek, reeds een titel van toeristische gids draagt, toegekend door het Commissariaat-generaal voor Toerisme of door de bevoegde overheid van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt van rechtswege erkend als toeristische gids.". HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen in het decreet van 4 maart 1991 betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van caravanterreinen

Art. 178.In artikel 4 van het decreet van 4 maart 1991 betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van caravanterreinen wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 179.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 november 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN ___________________ (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waals Parlement 586 (2016-2017) Nrs. 1, 1bis tot 9.

Volledig verslag, openbare vergadering van 9 november 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^