Decreet van 11 april 2014
gepubliceerd op 04 juni 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van Boek III van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie houdende de bepalingen inzake erfgoed

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203439
pub.
04/06/2014
prom.
11/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2014. - Decreet tot wijziging van Boek III van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie houdende de bepalingen inzake erfgoed (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In artikel 185, lid 2, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden « architectonisch, » worden ingevoegd tussen de woorden "archeologisch" en "wetenschappelijk";2° de woorden "herinneringsgericht, esthetisch," worden ingevoegd tussen de woorden "sociaal," en "technisch";3° de woorden "of landschapachtig belang" worden vervangen door de woorden ", landschappelijk of stedenbouwkundig belang, rekening houdend met ofwel de zeldzaamheid, ofwel de authenticiteit, ofwel de integriteit ofwel de representativiteit: ".

Art. 2.Artikel 187 van hetzelfde Wetboek wordt met 14°, 15° en 16° aangevuld, luidend als volgt : "14° werelderfgoed: het goed beschermd door de Organisatie van de Verenigde Naties voor de opvoeding, de wetenschap en de cultuur, afgekort UNESCO, wegens zijn buitengewone universele waarde overeenkomstig de overeenkomst van 16 november 1972 inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld van de Organisatie van de Verenigde Naties voor de opvoeding, de wetenschap en de cultuur; 15° herkwalificatie : wijziging van de maatregel tot bescherming en erkenning van de erfgoedwaarde van een onroerend goed; 16° erfgoedcertificaat: certificaat dat voorafgaat aan elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, verstrekt door de erfgoedadministratie, twee jaar geldig, tot vaststelling van de beperkingen en mogelijkheden van ingrepen in het beschermd deel van een bescherm onroerend goed.".

Art. 3.In artikel 188, lid 1, 2°, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « architectonisch, » worden ingevoegd tussen de woorden "archeologisch" en "wetenschappelijk";2° de woorden "herinneringsgericht, esthetisch," worden ingevoegd tussen de woorden "sociaal," en "technisch";3° de woorden "of landschapachtig" worden vervangen door de woorden ", landschappelijk of stedenbouwkundig".

Art. 4.In Boek III, Titel II, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 4/1 ingevoegd, met als opschrift: "Afdeling 4/1. - Herkwalificatie".

Art. 5.In afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 4 van dit decreet, wordt er een artikel 205/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 205/1.De Regering gaat eventueel op aanvraag van een partij, omschreven in artikel 197, na of de beschermingsmaatregel die aangenomen wordt voor een goed in verhouding staat tot de belangen en criteria omschreven in artikel 185.

De administratie legt de Regering een voorstel tot handhaving van de voormalige bescherming of tot herkwalificatie van het goed voor.

Als de Regering de herkwalificatie overweegt, geeft zij kennis aan de personen bedoeld in artikel 198 van het voorstel uitgaand van de administratie, samen met het volledige administratieve dossier.

De partijen bedoeld in artikel 197 beschikken over een termijn van dertig dagen, te rekenen van de kennisgeving, om hun bemerkingen te laten geworden. De termijn wordt tussen 16 juli en 15 augustus opgeschort.

De Regering beslist bij besluit binnen de zestig dagen na verstrijken van de termijn waarvan sprake in lid 4. Haar beslissing wordt medegedeeld aan de personen bedoeld in artikel 198.

Het besluit tot herkwalificatie wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt bij wijze van uittreksel.

De Regering kan de toepassingsmodaliteiten van dit artikel vaststellen.".

Art. 6.In artikel 206 van hetzelfde Wetboek wordt een lid, luidend als volgt, ingevoegd, tussen lid 1 en lid 2 : "De procedure voor dringende bewarende handelingen en maatregelen zoals bedoeld in artikel 216/1, § 3, wijkt af van artikel 84, § 1, 14°.".

Art. 7.In Boek III, Titel II, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 6/1 ingevoegd, met als opschrift : "Afdeling 6/1. - Werelderfgoed en beheersstructuren".

Art. 8.In afdeling 6/1, ingevoegd bij artikel 7, wordt er een artikel 209/1bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 209/1.Wanneer een element van het erfgoed of een deel van het grondgebied erkend wordt als werelderfgoed van de mensheid overeenkomstig de overeenkomst van 16 november 1972 inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld van de Organisatie van de Verenigde Naties voor de opvoeding, de wetenschap en de cultuur, wordt de beschermingsvereiste van zijn uitzonderlijke universele waarde, evenals het beheersplan van het goed en het buffergebied die tot dit doel strekken, mee overwogen in de stedenbouwkundige documenten van de betrokken collectiviteit(en).".

Art. 9.In afdeling 6/1, ingevoegd bij artikel 7 van dit decreet, wordt na artikel 209/1 ingevoegd bij artikel 8 een onderafdeling 1 ingevoegd, bevattende de artikelen 209/2 en 209/3, luidend als volgt: "Onderafdeling 1. - "Comité wallon du patrimoine mondial" (Waals comité voor het werelderfgoed)

Art. 209/2.Er wordt een Waals comité voor het werelderfgoed opgericht, afgekort "CWAPAM".

Het bestaat uit : 1° de Minister van Erfgoed of diens vertegenwoordiger, die het comité voorzit;2° de Minister bevoegd voor Internationale Betrekkingen of diens vertegenwoordiger;3° de Minister bevoegd voor Toerisme of diens vertegenwoordiger;4° de voorzitter van de afdeling Wallonië-Brussel van de "International Council on Monuments and Sites";5° de voorzitter van de commissie;6° een vertegenwoordiger van het Departement Erfgoed van de administratie;7° een vertegenwoordiger van het "Institut du patrimoine wallon". In voorkomend geval kan het comité deskundigen of specialisten uitnodigen.

Art. 209/3.Het Waals comité voor het werelderfgoed heeft als opdrachten : 1° de omschrijving van een globale strategie in verband met de sites van het werelderfgoed in Wallonië;2° de bespreking van de dienovereenkomstige uitdagingen;3° het bekijken van de ontvankelijkheid van elk nieuw voorstel tot opneming in het werelderfgoed;4° het stellen van prioriteiten in termen van begroting, programmatie zoals de acties en projecten, en van onderzoek; 5° de goedkeuring van de beheersplannen van elk goed en het toezicht op de uitvoering ervan.".

Art. 10.In afdeling 6/1, ingevoegd bij artikel 7 van dit decreet, wordt na artikel 209/3 ingevoegd bij artikel 9 een onderafdeling 2 ingevoegd, bevattende de artikelen 209/4 en 209/5, luidend als volgt : "Onderafdeling 2. - Beheersplannen

Art. 209/4.Elk goed opgenomen op de lijst van het werelderfgoed en elk goed voorgesteld voor opneming op de werelderfgoedlijst krijgt een beheersplan dat overeenstemt met de beleidsbepalingen voor de uitvoering van de overeenkomst inzake werelderfgoed.

De Regering bepaalt de structuur en de samenstelling van het beheersplan.

Art. 209/5.Elk beheersplan wordt uitgewerkt, uitgevoerd en bijgewerkt via een drieledige structuur bestaand uit een operationeel orgaan, "beheerscomité" genoemd, een beslissingsorgaan, "stuurcomité" genoemd en een referentie- en onderzoeksorgaan, "wetenschappelijk comité" genoemd.

De Regering bepaalt de samenstelling, de opdrachten en de werking van de verschillende comités.".

Art. 11.In artikel 212, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor lid 1wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt: "Voor elk beschermd goed wordt een eerste fiche in verband met de gezondheidstoestand opgemaakt, die door de administratie overgemaakt wordt aan de personen bedoeld in artikel 198, paragraaf 2."; 2° leden 1 en 3 worden vervangen als volgt : De eigenaars van beschermde goederen moeten om de vijf jaar een fiche in verband met de sanitaire toestand bijwerken en aan de administratie overmaken, voortvloeiend uit een onderzoek waarin de fysieke toestand van dat beschermd goed omschreven wordt en die voor de vijf volgende jaren een plan van de studies en voorzorg- en restauratiewerken omschrijft met het oog op het geïntegreerd behoud van het goed.Deze fiche wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering of aan haar afgevaardigde en wordt ter informatie doorgestuurd naar de gemeente waar het goed gelegen is indien het voor openbaar gebruik bestemd is.

De fiche in verband met de gezondheidstoestand bevat minstens : 1° de technische aanwijzingen in verband met de algemene fysieke staat van het monument of in verband met de vrijwaring van de site, van het architectonisch geheel of van de archeologische site;2° het onderzoek naar de noodzaak om aanvullende voorafgaandelijke onderzoeken te verrichten;3° de dringendheidsgraad van de uit te voeren werken, met name van de prioritaire werken;4° in voorkomend geval, de raming en de hiërarchische oplijsting van de werken bedoeld onder 3°;5° in voorkomend geval, de administratieve stappen die ondernomen moeten worden om de onderzoeken bedoeld onder 2° en de werken bedoeld onder 3° uit te voeren. Bij de kennisgeving van de eerste fiche in verband met de gezondheidstoestand geeft de administratie aan voor welke werken subsidies toegekend kunnen worden."; 3° in lid 4 wordt het woord "vijftien" vervangen door het woord "dertig"; 4° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De Regering is belast met de uitvoering van dit artikel en met de organisatie van de procedure, evenals met de bepaling van de inhoud van de fiche en de regels ter uitvoering ervan.".

Art. 12.In artikel 213 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° lid 2 wordt opgeheven; 2° na lid 3 wordt een lid ingevoegd luidend als volgt: "De Regering belast het begeleidingscomité dat zij in het kader van een procedure voor het verstrekken van het erfgoedcertificaat bedoeld in afdeling 3/1 van dit hoofdstuk opricht, ermee, na te gaan of een voorafgaand onderzoek noodzakelijk is en de inhoud ervan, evenals de voorwaarden voor de uitvoering ervan, te bepalen.".

Art. 13.In hoofdstuk II van titel II van boek III van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 215bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 215bis.Volgens de door haar bepaalde nadere regels voorziet de Regering in de openstelling van de goederen waarvoor het Waalse Gewest bijdraagt in de restauratiekosten, voor het publiek .".

Art. 14.In hoofdstuk II van titel II van boek III van hetzelfde Wetboek wordt een afdeling 3/1 ingevoegd, met volgend opschrift : "Afdeling 3/1. - Erfgoedcertificaat".

Art. 15.In afdeling 3/1, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 216/1bis ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 216/1.§ 1. Alle restauratiewerken in de zin van de erfgoedwetgeving worden ondergeschikt gemaakt aan het verstrekken van een stedenbouwkundige vergunning, behoudens de werken bedoeld in § 2.

Het verstrekken van een stedenbouwkundige vergunning, van een bebouwingsvergunning of van een eenmalige vergunning voor een goed of voor goederen vallend onder het toepassingsgebied van de erfgoedwetgeving wordt ondergeschikt gemaakt aan het verstrekken van een voorafgaand certificaat. § 2. Aan een voorafgaande aangifte worden onderworpen, volgens nadere regels vast te stellen door de Regering : 1° de restauratiewerken in verband met een onroerend goed opgenomen op de beschermingslijst, beschermd of voorlopig onderworpen aan de gevolgen van de bescherming, die noch het buitenaanzicht van het goed, noch de materialen, noch de kenmerken die de beschermingsmaatregelen verantwoord hebben wijzigen, waarvan de kostprijs, BTW niet meegerekend, hoger is dan het maximumbedrag bepaald door de Regering voor de instandhouding van het goed;2° de werken in verband met een onroerend goed, beschermd of voorlopig onderworpen aan de gevolgen van de bescherming, die de kenmerken die de beschermingsmaatregelen verantwoord hebben, niet wijzigen en die wegens hun aard of de geringe impact op het erfgoed, geen stedenbouwkundige vergunning vereisen. § 3. In afwijking van artikel 84, § 1, 14°, kan de uitvoering van dringende bewarende handelingen en werken in verband met een beschermd goed of een goed, voorlopig onderworpen aan de gevolgen van de bescherming, met het oog op de onverwijlde vrijwaring ervan in functie van ofwel schadelijke weersomstandigheden ofwel een toevallige gebeurtenis, door de administratie aangewezen door de Regering gemachtigd worden volgens een vereenvoudigde procedure, aan te nemen door de Regering.".

Art. 16.In artikel 226, paragraaf 1, lid 1, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "Zij brengt ook advies uit over de nieuwe bestemming en de onteigening van de in artikel 212, § 2, bedoelde goederen." opgeheven.

Art. 17.Artikel 233 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door volgende tekst : "Volgens de door haar bepaalde nadere regels wordt door de Regering een inventaris van het archeologisch erfgoed opgemaakt en bijgewerkt en een archeologische zonering van het Waalse Gewest vastgelegd.".

Art. 18.In artikel 109, lid 1, 2°,van hetzelfde Wetboek vervallen de woorden "of een definitief samenvattend proces-verbaal".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement 1016 (2013-2014) Nrs. 1 tot 7.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 11 april 2014.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^