Decreet van 11 april 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203686
pub.
17/06/2014
prom.
11/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 1 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Bij dit decreet wordt Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG omgezet. Dit decreet regelt ook de omzetting van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van de Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG en van Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EG. Dit decreet voert ook de tariefbevoegdheid uit bedoeld in artikel 19 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 5° worden de woorden "zoals bedoeld in artikel 2, c., van Richtlijn 2001/77/EG" vervangen door "zoals bedoeld in artikel 5.3 van Richtlijn 2009/28/EG"; 2° punt 15° wordt vervangen als volgt : "15° "net" : geheel van luchtlijnen en ondergrondse kabels voor de transmissie van elektriciteit, die gekoppeld zijn aan een groot aantal gebruikers, inclusief de aansluitingen, injectie-, transformatie-, sectioneer- en distributieposten, de installaties voor controle op afstand, en alle daarbij horende installaties, die dienen voor de transmissie van elektriciteit;"; 3° in punt 23° worden de woorden "en die nog niet erkend is als "gesloten beroepsnet"" ingevoegd na de woorden "in de betekenis van artikel";4° tussen de punten 23° en 24° worden de punten 23°bis en 23°ter ingevoegd, luidend als volgt : "23°bis "gesloten beroepsnet" : een net dat aangesloten is op het distributienet of het plaatselijk transmissienet dat elektriciteit verdeeld binnen een gebied bestemd voor industrie, handel of verdeling van diensten dat geografisch afgebakend is, dat eventueel een klein aantal residentiële afnemers kan bevoorraden die door de eigenaar van het net tewerkgesteld zijn of met hem op een gelijkwaardige manier verbonden zijn en waarin : a) om specifieke redenen die te maken hebben met techniek of veiligheid, de handelingen of het productieproces van de gebruikers van dit net verweven zijn of waren;of b) de elektriciteit voornamelijk geleverd wordt voor hun eigen verbruik aan de eigenaar of aan de beheerder van het gesloten beroepsnet of aan de ondernemingen die met hen verbonden zijn; 23°ter "beheerder van gesloten beroepsnet" : natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een gesloten beroepsnet of over een genotsrecht beschikt op het net;"; 5° punt 24° wordt vervangen als volgt : "24° "directe lijn" : elektriciteitslijn die een geïsoleerde productielocatie met een geïsoleerde afnemer verbindt of een elektriciteitslijn die een elektriciteitsproducent met een onderneming die elektriciteit levert, verbindt om rechtstreeks hun eigen inrichtingen, dochterondernemingen en in aanmerking komende afnemers te bevoorraden;"; 6° tussen de punten 31° en 32° worden het punt 31°bis ingevoegd, luidend als volgt : "31°bis : "MIG" (Message Implementation Guide) : het handboek dat de regels, de procedures en het communicatieprotocol beschrijft die gevolgd worden voor de uitwisseling, tussen de distributienetbeheerder en de leveranciers, van technische en commerciële informatie met betrekking tot de toegangspunten;"; 7° punt 34° wordt opgeheven;8° in punt 35° worden de woorden "in de volgende gevallen : 1° aan de afnemers die nu in aanmerking komen zolang zij geen leverancier hebben gekozen;2°" ingevoegd tussen de woorden "levering van elektriciteit" en "aan de eindafnemers wanneer de leverancier met wie die afnemers een leveringscontract hebben gesloten, in gebreke blijft;"; 9° in punt 41° worden de woorden "of een gesloten beroepsnet" ingevoegd na de woorden "via een privénet";10° de punten 51° en 52° worden opgeheven;11° Tussen de punten 54° en 55° worden de punten 54°bis en 54°ter ingevoegd, luidend als volgt : "54°bis "Richtlijn 2009/28/EG" : Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van de Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG; 54°ter "Richtlijn 2009/72/EG" : Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;"; 12° het artikel wordt aangevuld met een punt 61°, luidend als volgt : "61° "ACER" : agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators opgericht door de Verordening (EG) nr.713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulatoren.".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.De distributienetbeheerder is : 1° een publiekrechtelijke rechtspersoon die de vorm mag aannemen van een intercommunale;of 2° een privaatrechtelijke rechtspersoon die minstens voor 70 percent in het bezit is en gecontroleerd wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door publiekrechtelijke personen. In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2°, zijn de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing onverminderd de toepasselijke bepalingen die door dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten worden geregeld."; 2° er wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt : " § 3.de distributienetbeheerder mag de vaste activa i.v.m. de activiteit van distributienetbeheerder op geen enkele manier waarborgen, belenen, in pand geven of verpanden, met inbegrip van de infrastructuur van het net, voor andere zaken en activiteiten dan die van distributienetbeheerder.

Bij faillissement van een distributienetbeheerder opgericht overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, 2°, en om de integriteit van het distributienet te vrijwaren waarvan de betrokken distributienetbeheerder eigenaar is, in het algemeen belang en gelet op de opdracht van openbare dienst of de economische opdracht die dankzij hem vervult wordt : 1° kunnen de publiekrechtelijke persoon (personen) die hem bezatten en/of controleerden, rechtstreeks of onrechtstreeks, een recht van voorkoop laten gelden op de gereglementeerde activiteitensector van de distributie binnen vijftien dagen na de bekendmaking van de beslissing waarbij het faillissement wordt uitgesproken; 2° de gereglementeerde activiteitensector van de distributie kan in elk geval maar toekomen aan een persoon die als distributienetbeheerder erkend kan worden.".

Art. 4.In artikel 7bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "netbeheerder" worden vervangen door de woorden "distributienetbeheerder";1° in punt 3° wordt de woorden "de maatschappelijke aandelen" vervangen door de woorden "de verhouding van maatschappelijke aandelen";3° in punt 3° worden de woorden "het kapitaal van" ingevoegd tussen de woorden "die hij bezit in" en "de distributienetbeheerder".

Art. 5.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 7ter, luidend als volgt : "

Art. 7ter.Wanneer een distributienetbeheerder is opgericht overeenkomstig artikel 6, § 1, eerste lid, 2°, zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing : 1° de publiekrechtelijke personen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, een distributienetbeheerder bezitten, kunnen zich alleen afzonderlijk en elk tot beloop van een bepaalde som verbinden;2° in de beheersorganen zijn de vertegenwoordigers van de openbare aandeelhouders in de meerderheid en beschikken zij altijd over de meerderheid van de stemmen;3° de meerderheid van de vertegenwoordigers van de openbare aandeelhouders zijn leden van de gemeente- en provincieraden en gemeente- en provinciecolleges.De mandaten worden verdeeld overeenkomstig het systeem van de evenredige vertegenwoordiging geregeld door de artikelen 167 en 168 van het Kieswetboek 4° de raad van bestuur telt minstens 20 percent zelfstandige deskundigen in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen die door de algemene vergadering worden benoemd voor hun kennis inzake financieel beheer of om hun nuttige technische kennis;5° elke beslissing van de raad van bestuur moet op zijn minst goedgekeurd worden met een meerderheid van de stemmen binnen de groep van de bestuurders bedoeld in punt 3°; 6° Er wordt een Code van bestuur goedgekeurd door de algemene vergadering die gegrond is op de beste praktijken terzake en die o.a. de regels vastlegt inzake organisationele transparantie; 7° de distributienetbeheerder richt in zijn midden een auditcomité op, waarin een meerderheid van bestuurders uit de groep bestuurders bedoeld in punt 3° zetelt en minstens één bestuurder uit de groep van de zelfstandige deskundigen bedoeld in punt 4°, en die, o.a., ambtshalve of op verzoek van twee leden van de raad van bestuur, een gemotiveerd advies zal kunnen geven over elk ontwerp van beslissing dat de activiteiten van de distributienetbeheerder ernstig zou kunnen schaden; 8° de distributienetbeheerder richt in zijn midden een bezoldigingscomité op waarin een meerderheid van bestuurders bedoeld in punt 3° zetelt en minstens één bestuurder bedoeld in punt 4°, dat comité moet de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur bepalen en het bezoldigingsbeleid van de leden van het directiecomité uitwerken;9° de raad van bestuur van de distributienetbeheerder moet zorgen voor de transparantie tijdens de besluitvorming.Dit houdt voor de raad van bestuur de verplichting in om aan de leden van het auditcomité zijn agenda's, ontwerpen van beslissing of elk ander stuk dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de activiteit van de distributienetbeheerder mee te delen, op hetzelfde tijdstip als aan de leden van de raad van bestuur; 10° de raad van bestuur van de distributienetbeheerder doet in ieder geval uitspraak bij gemotiveerde beslissing als deze beslissing volgt op een gemotiveerd advies van het auditcomité. Wat betreft het bezoldigingsbeleid bedoeld in het eerste lid, 8°, bepaalt de Regering een minimum en een maximumbedrag binnen welke de bezoldigingen in hoofde van de activiteit van de netbeheerder vastgelegd dienen te worden.

De voorwaarden bedoeld in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Regering. De Regering kan ook bijkomende regels bepalen voor de distributienetbeheerder betreffende het interne besluitvormingsproces en het bezoldigingsbeleid bedoeld in het eerste lid, 8°.

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid volgend lid ingevoegd : "De distributienetbeheerder mag rechtstreeks en/of onrechtstreeks aandelen bezitten in elektriciteitsproducenten of transmissiebeheerders binnen de perken bepaald door de toepasselijke Europese regelgeving."; 2° paragraaf 2° wordt aangevuld met de volgende leden : "De distributienetbeheerder mag, overeenkomstig zijn maatschappelijk doel, deze activiteiten, met inbegrip van de commerciële activiteiten, rechtstreeks uitoefenen of via participaties in reeds bestaande of nog op te richten instellingen, vennootschappen of openbare of private verenigingen. Deze activiteiten kunnen alleen maar rechtstreeks of via participaties worden uitgeoefend als ze geen negatieve invloed hebben op de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerder of op de vervulling van de opdrachten die hem via de wet en het decreet worden toevertrouwd.

De beslissingen en/of verbintenissen genomen door de distributienetbeheerder die andere activiteiten dan die welke verbonden zijn met elektriciteits- en/of gasdistributie uitoefenen, mogen niet als doel of als gevolg hebben om een negatieve impact te hebben op de goede uitvoering van de opdrachten en de activiteit van netbeheerder, met inbegrip van de naleving van zijn openbare dienstverplichtingen.

Elke vervreemding van de infrastructuur en de uitrusting die deel uitmaken van het distributienet, door de distributienetbeheerder en zijn dochterondernemingen, wordt onderworpen aan het eensluidend advies van de CWaPE."; 3° tussen de paragrafen 2 en 3 worden een paragraaf 2bis ingevoegd, luidend als volgt : " § 2bis.De distributienetbeheerder houdt in zijn interne boekhouding afzonderlijke rekeningen aan voor zijn distributie-activiteiten en, in voorkomend geval, voor alle andere activiteiten, met inbegrip van het geheel van de activiteiten buiten de elektriciteitssector, op dezelfde manier als of deze activiteiten door juridisch onderscheiden ondernemingen uitgeoefend zouden zijn.

De jaarrekeningen bevatten, in hun bijlage, een toelichting en een resultatenrekening voor elke categorie van activiteiten, alsmede de regels voor de toerekening van de activa en passiva en de opbrengsten en kosten die bij de opstelling van de afzonderlijke rekeningen werden toegepast.

De inkomsten van het eigendom van het distributienet worden in de boekhouding vermeld.

De Regering kan de regels bepalen i.v.m. de transparantie van de boekhouding die op de distributienetbeheerder van toepassing is."; 4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : "De distributienetbeheerder wijst één of meerdere vervangende leverancier(s) aan.".

Art. 7.In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° het derde lid van paragraaf 1 wordt opgeheven; 2° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidend als volgt : "Wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, 1°, aangewezen als distributienetbeheerder, al de rechten die zij op een net bezit, overdraagt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, 2°, ter gelegenheid van de inbreng van een activiteitensector wordt de aanvankelijke aanwijzing als distributienetbeheerder van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de inbreng uitvoert, van rechtswege overgedragen en onder dezelfde voorwaarden, in hoofde van de privaatrechtelijke rechtspersoon die van de inbreng geniet tot het einde van de periode waarvoor de aanwijzing aanvankelijk werd toegekend.".

Art. 8.In artikel 11, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : "De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net waarvoor hij is aangewezen, onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn, met inbegrip van de koppellijnen naar andere elektriciteitsnetten, teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te waarborgen met inachtneming van het milieu en van de energie-efficiëntie.De Regering bepaalt het begrip voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn."; 1° in lid 2 wordt na punt 1° een punt 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis de ontwikkeling van het vermogen inzake waarneming, controle en vooruitzichten van de elektriciteitsstromen om het operationeel beheer van het net te verzekeren;"; 3° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "in dit kader" vervangen door de woorden "o.a., in het geval dat deze activiteiten hem worden opgedragen"; 4° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "in dit verband" vervangen door de woorden "o.a., in het geval dat deze activiteiten hem worden opgedragen"; 5° het tweede lid wordt aangevuld met de punten 8° tot 11°, luidend als volgt : "8° de voorrang geven aan installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken of aan installaties van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling tijdens het beheer van de congesties;9° de productie of de aankoop van energie om de verliezen te dekken en om een reservecapaciteit te behouden, volgens doorzichtige en niet-discriminerende procedures door de voorrang te geven aan de groene elektriciteit wanneer ze geen meerkost tot gevolg heeft;10° bij de planning van de ontwikkeling van het net maatregelen onderzoeken inzake energie-efficiëntie, beheer van de vraag en opvang van de productie-installaties om de verhoging of de vervanging van de capaciteiten van het net te voorkomen; 11° fraude inzake elektrische installaties opzoeken, de installaties die ten gevolge van deze fraude beschadigd zijn, vervangen en rechtstreekse invordering bij de eindafnemer en/of de begunstigden voor de energie die niet betaald werd, de kosten i.v.m. deze energie alsook de technische en administratieve kosten i.v.m. het beheer van de fraude of de beschadiging van de installatie en dit, in het belang van de collectiviteit.".

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt tussen de paragrafen 1 en 2 een paragraaf 1bis ingevoegd, luidend als volgt : " § 1bis. De distributienetbeheerder behandelt commercieel gevoelige informatie waarvan hij kennis krijgt bij de uitoefening van zijn activiteiten vertrouwelijk en verhindert dat informatie over zijn activiteiten, die commercieel gunstig kan zijn, op discriminerende wijze wordt verspreid.

De netbeheerder maakt bovenbedoelde informatie niet over aan bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn in de productie en/of de levering van elektriciteit.

Hij onthoudt er zich ook van zijn eigen personeel aan zulke bedrijven over te dragen.

Wanneer de netbeheerder elektriciteit verkoopt aan of aankoopt van een elektriciteitsbedrijf, maakt hij geen misbruik van de commercieel gevoelige informatie die hij van derden heeft verkregen ter gelegenheid van hun toegang tot het net of tijdens de onderhandelingen over hun toegang tot het net.

De informatie die noodzakelijk is voor een efficiënte mededinging en voor een goede marktwerking wordt openbaar gemaakt. Deze verplichting doet geen afbreuk aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie.

De Regering kan de regels bepalen i.v.m. de vertrouwelijkheid die op de distributienetbeheerder van toepassing is.".

Art. 10.In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden "en na raadpleging van de algemene raad," ingevoegd tussen de woorden "In overleg met de netbeheerders" en de woorden "besluit de CWaPE"; 2 in punt 6° worden de woorden "de waarborg voor aansluiting overeenkomstig artikel 25decies, en voor toegang overeenkomstig artikel 26, en" ingevoegd vóór de woorden "de prioriteit die moet worden gegeven"; 3° in punt 13° worden de woorden "en op de gesloten beroepsnetten" ingevoegd tussen de woorden "privé-netten" en de woorden "en de technische verplichtingen", en worden de woorden "van de" vervangen door de woorden "van die" en wordt het woord "privé" opgeheven;4° in punt 14° worden de woorden "voor de distributienetbeheerder, de voorwaarden, de criteria end en de aanwijzingsprocedure, alsook" ingevoegd voor de woorden "de modaliteiten van de tussenkomst"; 5° het artikel wordt aangevuld met een punt 17°, luidend als volgt : "17° de gevallen waarin de schorsing van de toegang, de buitendienststelling of de wegname van een aansluiting, de oplegging van aanpassingen aan de installaties van de netgebruiker, zelfs hun afschaffing door de wegbeheerder worden toegelaten en de desbetreffende modaliteiten.".

Art. 11.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 13bis, luidend als volgt : "

Art. 13bis.De "MIG" die van toepassing is in het Waalse Gewest wordt uitgewerkt door de netbeheerder na overleg met de leveranciers in samenwerkingsplatform waar het geheel van de leveranciers, de beheerders van gesloten beroepsnetten en de beheerders van netten die actief zijn in het Waalse Gewest worden vertegenwoordigd. De "CWaPE" beschikt over een vetorecht tegen de beslissingen die in dit platform worden genomen. Het vetorecht is van toepassing als er een beslissing wordt genomen die in strijd is met het decreet, zijn uitvoeringsbesluiten of het algemeen belang. De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de uitoefening van het vetorecht.".

Art. 12.In artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° vóór het eerste en het tweede lid waarvan de huidige tekst de paragraaf 3 zal vormen, wordt een paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt : " § 1.Artikel 12bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/5ter van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, waar zij de rechten, verplichtingen en tarieven van de distributienetbeheerders beogen, blijven toepasselijk op het Waalse Gewest na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming die de bevoegdheid betreffende de distributietarieven voor gas en elektriciteit aan de gewesten toewijst, onder voorbehoud van de volgende wijzigingen : 1° het woord "commissie" wordt vervangen door "CWaPE";2° de woorden "Kamer van volksvertegenwoordigers" wordt vervangen door de woorden "Waals Parlement";3° in de eerste zin van paragraaf 2 worden de woorden "Na overleg met de regionale regulatoren en" opgeheven;4° in paragraaf 14 worden de woorden "het hof van beroep te Brussel" vervangen door de woorden "het hof van beroep te Luik". In afwijking van het eerste lid wordt de tariefmethodologie betreffende de periode 2015-2016 opgesteld volgens een ad hoc procedure, met inbegrip van de openbaarheid, die de toepasselijke richtlijnen in acht neemt en de redelijke termijn vastgesteld door de CWaPE na overleg met de distributienetbeheerders."; 2° vóór het eerste en het tweede lid waarvan de huidige tekst het paragraaf 3 zal vormen, wordt een paragraaf 2 ingevoegd, luidend als volgt : " § 2.De methodologie bepaalt de nadere regels voor de integratie en controle van de niet-beheersbare kosten bestaande uit de pensioenlasten van de personeelsleden onder openbaar statuut van de beheerder van het net of van de dochteronderneming of kleindochteronderneming die een gereguleerde activiteit van distributienetbeheer hebben verricht."; 3° het eerste lid dat het eerste lid van paragraaf 3 is geworden, wordt aangevuld met de woorden ", zoals goedgekeurd door de CWaPE";4° het tweede lid dat het tweede lid van paragraaf 3 is geworden, wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de volgende woorden vullen het eerste lid aan "onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn.De Regering bepaalt het begrip voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn."; b) tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : "Bij het opmaken van hun aanpassingsplan bekijken de netbeheerders o.a. de maatregelen voor een intelligent beheer van het net, voor een actief beheer van de vraag, voor energie-efficiëntie, voor integratie van de gedecentraliseerde producties en voor buigzame toegang om de versterking van de capaciteit van het net te voorkomen."; c) in het tweede lid dat lid 3 is geworden, worden de woorden "en bijwerkings" ingevoegd tussen de woorden "en de uitvoerings-" en "modaliteiten";d) in het derde lid dat lid 4 is geworden, worden de woorden "van drie jaar" vervangen door de woorden "die overeenstemt met de tariefperiode";e) het vierde lid dat lid 5 is geworden, is opgeheven;f) het zesde lid wordt vervangen als volgt : "Het dekt een periode van zeven jaar, wordt om de twee jaar bijgesteld en jaarlijks bijgewerkt.Het technisch reglement voorziet een vereenvoudigde procedure voor de bijwerkingen."; 2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "rekening houdend met de vermoedelijke evolutie van het verbruik en de gedecentraliseerde producties alsook met de maatregelen i.v.m. het intelligente beheer van de netten" worden ingevoegd tussen de woorden "onderliggende hypothesen" en ", en bepaalt het investeringsprogramma"; b) de woorden "onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak redelijk zijn" worden ingevoegd tussen de woorden "aan deze behoeften te voldoen" en de woorden "en de budgettaire middelen";c) paragraaf 2 wordt aangevuld met het volgend lid : "Het aanpassingsplan bevat tenminste de volgende gegevens : 1° een omschrijving van de bestaande infrastructuur, van haar verouderde staat en van haar gebruiksgraad, met vermelding voor de voornaamste structurerende uitrustingen op het niveau van de middenspanning, hun leeftijdspiramide en de vergelijking tussen de piekmetingen en hun technische capaciteit;2° een schatting en een omschrijving van de capaciteitsbehoeften, rekening houdend met de waarschijnlijke evolutie van de productie, van het verbruik, van de scenario's van ontwikkeling van de ecomobiliteit, van de maatregelen van energie-efficiëntie en van beheer van de vraag, en van de uitwisselingen met de andere netten;3° een beschrijving van de ingezette middelen en van de te verwezenlijken investeringen om in de geschatte behoeften te voorzien, met inbegrip van, desgevallend, de versterking of de aanleg van interconnecties, evenals een lijst van de belangrijke investeringen waartoe reeds besloten werd, een beschrijving van de nieuwe belangrijke investeringen die tijdens de bedoelde periode verwezenlijkt moeten worden en een kalender voor deze investeringsprojecten;4° de vaststelling van de nagestreefde kwaliteitsdoelstellingen, in het bijzonder betreffende de duur van de pannes en de kwaliteit van de spanning;5° de lijst van de acties die tijdens het afgelopen jaar dringend zijn uitgevoerd;6° de staat van de studies, projecten en implementaties van slimme netten en slimme meetsystemen, in voorkomend geval; 7° de maatregelen genomen in het kader van de bevoorrading en de aansluiting van de productie-eenheden, de identificatie en de kwantificering van de eventuele meerkosten i.v.m. de integratie van de producties van groene elektriciteit, met name de voorrang die gegeven wordt aan de productie-eenheden die hernieuwbare energiebronnen gebruiken, of de kwaliteitswarmtekrachtkoppelingen; 8° op basis van de doelstellingen inzake productie van groene energie, een cartografie van het middenspannings- en hoogspanningsnet dat gebieden in kaart brengt waarvoor een aanpassing nodig is om de producties van groene elektriciteit te integreren overeenkomstig artikel 26; 9° het beleid inzake beperking van de technische en administratieve verliezen."; 3° het artikel wordt aangevuld met twee paragrafen 4 en 5, luidend als volgt : " § 4.De netbeheerders dienen de in hun aanpassingsplannen vermelde investeringen uit te voeren, behalve in een geval van overmacht of om dwingende redenen die zij niet onder controle hebben. § 5. De CWaPE houdt toezicht op en controleert de uitvoering van de aanpassingsplannen. De CWaPE kan aan de netbeheerders de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de investeringen opleggen die krachtens deze aanpassingsplannen uitgevoerd hadden moeten worden.

Art. 14.In artikel 15bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.Privénetten zijn verboden, behalve in volgende gevallen : 1° de privénetten waarvan het verbruik van de stroomafwaartse afnemers tijdelijk is en hoogstens twaalf weken per jaar in beslag neemt, zoals de markten, evenementen, kermissen,...; 2° de privénetten waarvan het verbruik van de residentiële stroomafwaartse afnemers slechts een bestanddeel vormt van een globale dienstverlening die hen door de eigenaar van de locatie wordt aangeboden zoals het verhuren van garages, studentenkamers, kamers in een rusthuis of het verhuren van een vakantiewoning;3° de permanente woningen waarvan de lijst door de Regering wordt bepaald;in dit geval is de beheerder van het privénet de natuurlijke of rechtspersoon die het beheer van de permanente woning waarneemt of diens afgevaardigde; 4° de privénetten gelegen in éénzelfde kantoorgebouw."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "en het onderhoud van het privénet" vervangen door de woorden ", het onderhoud en de veiligheid van het privénet"; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "Voor het overige worden de respectieve rechten en verplichtingen van de privénetbeheerder en van de netbeheerder, met name tegenover de stroomafwaartse afnemer, bepaald door de Regering, na advies van de CWaPE." vervangen door de woorden "De respectieve rechten en verplichtingen van de privénetbeheerder en van de stroomafwaartse afnemer worden bepaald door de Regering, na advies van de CWaPE."; 4° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : "De privénetbeheerder sluit een aansluitingscontract met de beheerder van het plaatselijk transmissienet of van het distributienet waarop hij aangesloten is en een toegangscontract met de beheerder van het plaatselijk transmissienet."; 5° artikel 15bis wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt : " § 4.Het privénet is slechts via één punt aangesloten op het distributienet of het plaatselijk transmissienet, behalve een voorafgaande toestemming van meervoudige aansluiting door de netbeheerder waarop hij aangesloten is.".

Art. 15.In artikel 15ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : " § 1er. De gesloten beroepsnetten zijn onderworpen aan de toekenning van een individuele vergunning verleend door de CWaPE na raadpleging van de netbeheerder waarop het gesloten net zich wil aansluiten. Ze wordt op de site van de CWaPE bekendgemaakt.

In afwijking van het vorig lid, voor de bestaande gesloten beroepsnetten op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling of ontstaan uit het afstaan aan derde van een deel van een bestaand intern net op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bepaling ten gevolge van de verwerving van een deel van de locatie door een andere onderneming, geeft de netbeheerder zijn net aan bij de CWaPE binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze bepaling of van deze verwerving. Via deze aangifte verwerft hij de hoedanigheid van beheerder van gesloten beroepsnet.

Bij de inbedrijfstelling van nieuwe eenheden voor de productie van elektriciteit (noodgroep uitgesloten) binnen een bestaand of toekomstig gesloten beroepsnet moet minstens vijftig percent van de productiecapaciteit van elektriciteit uit een groene bron zijn wanneer het op technisch en economisch vlak gerechtvaardigd is. De energetische valorisatie van de afval die ter plaatste geproduceerd wordt, zal overwogen worden in de gesloten beroepsnetten met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en voor zover ze op technisch en economisch vlak gerechtvaardig is.

Voor de gesloten beroepsnetten bedoeld in het tweede lid moet de netbeheerder op eigen kosten de technische overeenstemming laten nakijken door een erkende instelling waarvan het verslag aan de CWaPE wordt overgemaakt binnen het jaar dat zijn net wordt aangegeven.

De voorwaarden, modaliteiten en procedure voor de toekenning van de individuele vergunning worden door de Regering bepaald, na advies van de CWaPE. De vergunning bedoeld in het eerste lid bevat bovendien de aanwijzing van een beheerder van gesloten beroepsnet. § 2. In afwijking van dit decreet moeten de beheerders van gesloten beroepsnetten de volgende verplichtingen naleven : 1° elke beheerder van een gesloten beroepsnet moet bij de CWaPE zijn gesloten beroepsnet aangeven en ook de eventuele ontwikkeling van eenheden voor de productie van elektriciteit die op dit net zijn aangesloten;2° elke beheerder van een gesloten beroepsnet onthoudt zich, in het kader van deze functie, van elke discriminatie tussen de gebruikers van zijn gesloten beroepsnet;3° elke beheerder van een gesloten beroepsnet bepaalt de modaliteiten voor de aansluiting en de toegang tot dit net in een contract met de gebruikers van het van het gesloten beroepsnet.Deze contracten stellen onder andere : a) de minimale technische vereisten inzake het ontwerp en de werking van de op het gesloten beroepsnet aangesloten installaties, het maximale aansluitingsvermogen en de kenmerken van de geleverde voorzieningen;b) de commerciële modaliteiten voor de aansluiting op en de toegang tot het gesloten beroepsnet;c) de voorwaarden voor onderbreking van de aansluiting wegens niet-naleving van de contractuele verplichtingen of omwille van de veiligheid van het gesloten beroepsnet. De reguleringsinstantie bevoegd inzake distributietarieven of plaatselijke transmissietarieven is bevoegd in geval van betwisting door een gebruiker van het gesloten beroepsnet van de bezoldigingsvoorwaarden van de beheerder van het gesloten beroepsnet; 4° de bezoldiging van de beheerders van het gesloten beroepsnet leeft het dwingend kader dat terzake door de bevoegde instantie is opgelegd na;5° iedere beheerder van een gesloten beroepsnet bezorgt de gebruikers van het gesloten beroepsnet dat hij beheert : a) een gedetailleerde en duidelijke factuur, gebaseerd op hun verbruik of eigen injecties en op de in dit artikel bedoelde tariefbeginselen en/of bezoldigingen;b) een juiste verdeling, op hun facturen, van de meerkosten toegepast op de facturen voor transmissie, plaatselijke transmissie en distributie in overeenstemming met de meerkostbeginselen;c) de mededeling van de relevante gegevens van hun verbruik en/of injecties, evenals de informatie voor een efficiënte toegang tot het net; de beheerder van een gesloten beroepsnet garandeert de vertrouwelijke behandeling van de commercieel gevoelige informatie van de gebruikers van het net, waarvan hij kennis heeft in het kader van zijn activiteiten, uitgezonderd elke andersluidende wettelijke verplichting; 7° elke beheerder van een gesloten beroepsnet toont aan de CWaPE de technische conformiteit van zijn gesloten beroepsnet met het technisch reglement, volgens de door de CWaPE bepaalde modaliteiten;8° De beheerder van het gesloten beroepsnet staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net waarvoor hij is aangewezen, onder voorwaarden die op sociaal, technisch en economisch vlak aanvaardbaar zijn, met inbegrip van de koppellijnen naar andere elektriciteitsnetten, teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te waarborgen met inachtneming van het milieu en van de energie-efficiëntie;9° de beheerder van het gesloten beroepsnet het effectief in aanmerking komen van de afnemer die erom verzoekt, garanderen wanneer geen mandaat is toegestaan overeenkomstig artikel 31, § 1. § 3. De beheerder van het gesloten beroepsnet sluit een aansluitingscontract met de beheerder van het plaatselijk transmissienet of van het distributienet waarop hij aangesloten is en een toegangscontract met de beheerder van het plaatselijk transmissienet. § 4. Behoudens voorafgaandelijke toelating van de beheerder van het lokale transmissienet of uitdrukkelijke overeenkomst in het aansluitingscontract met duidelijke vermelding van de modaliteiten is er maar één aansluiting tussen het distributienet of het plaatselijk transmissienet en het gesloten beroepsnet. Deze bepaling geldt niet voor noodvoedingen.".

Art. 16.Artikel 15quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 16 van paragraaf 2 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 2 in lid 1° wordt na punt "2°" een punt "2bis" ingevoegd, luidend als volgt : "2bis de dochteronderneming is in bezit overeenkomstig artikel 7°"; 2° in het tweede lid wordt punt "5°" vervangen als volgt : "5° de dochteronderneming mag andere activiteiten uitvoeren dan die welke verbonden zijn met de dagelijkse uitbating van de activiteiten die uitgeoefend worden in de sectoren van het gas en de elektriciteit door de geassocieerde netbeheerder(s). In dat geval worden de in het eerste lid vermelde activiteiten vermeld in de statuten van de dochteronderneming als aparte activiteitensectoren met adviesorganen eigen aan de sector, samengesteld volgens de aandelen die deze sector vertegenwoordigen en met een aparte boekhouding op dezelfde manier alsof deze activiteiten door juridisch onderscheiden ondernemingen uitgeoefend zouden zijn. De jaarrekening van de dochterondernemingen bevat in hun bijlage een balans en een resultatenrekening voor elke categorie van activiteiten bedoeld in het eerste lid, alsmede de regels voor de toerekening van de activa en passiva en de opbrengsten en kosten die bij de opstelling van de afzonderlijke rekeningen werden toegepast. Deze regels mogen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gewijzigd en deze wijzigingen moeten worden vermeld en naar behoren gemotiveerd in de bijlage bij de jaarrekening."; 3° er wordt een nieuw paragraaf 4 opgesteld, luidend als volgt : " § 4.In het geval dat de distributienetbeheerder of zijn dochteronderneming die met de uitoefening van de opdracht wordt belast overeenkomstig paragraaf 2, de uitoefening van hun opdrachten en verplichtingen aan een substructuur overdraagt, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing op hem. De distributienetbeheerder, of in voorkomend geval, zijn dochteronderneming, is geacht houder te zijn van de opdrachten en verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet.".

Art. 18.In artikel 20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met volgende zinnen : "In geval van fusie van distributienetbeheerders, kan door de distributienetbeheerder een jaarlijkse gewestelijke retributie worden bepaald die overeenstemt met de geografische zone die is aangesloten door de voormalige distributienetbeheerders die op 31 december 2012 bestaan.In dit geval zijn de parameters van de formule waarmee rekening moet worden gehouden voor het opmaken van de retributie degenen die betrekking hebben op de geografische zone die is aangesloten door de voormalige distributienetbeheerder."; 2° tussen het vierde en het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : "De netbeheerder wentelt de bijdrage van het jaar "n" op verspreide wijze af op het jaar "n" door de toegangsgerechtigden een extralast aan te rekenen voor het gebruik van het net door hun eindafnemers op basis van de kWu gefactureerd in het jaar "n"".

Art. 19.In artikel 25bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "dertig" vervangen door het woord "zestig"; 2° paragraaf 4 wordt aangevuld met volgend lid : "Op straffe van onontvankelijkheid moet de klacht aan de CWaPE worden bekendgemaakt binnen een termijn van één jaar vanaf de betekening van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan beslissing, vanaf de uiterste datum waarop de netbeheerder diende uitspraak te doen over de vergoedingsaanvraag.".

Art. 20.Het opschrift van Hoofdstuk IV, afdeling III, onderafdeling II vervangen als volgt : "Vergoeding verschuldigd ingevolge een administratieve vergissing, een laattijdige aansluiting of een vertraging van het eenheidsloket".

Art. 21.In artikel 25ter van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "dertig" vervangen door het woord "zestig"; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Die klacht wordt maximum drie maanden na de verzendingsdatum van de vergoedingsaanvraag ingediend." vervangen door de woorden "Op straffe van onontvankelijkheid moet deze klacht maximum binnen drie maanden vanaf de betekening van de betwiste beslissing worden ingediend of, bij gebrek aan beslissing, vanaf de uiterste datum waarop de distributienetbeheerder, of in voorkomend geval, de leverancier, diende uitspraak te doen over de vergoedingsaanvraag."; 3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "binnen de termijn bedoeld in het eerste lid" ingevoegd tussen de woorden "aanvrager" en "het schriftelijk bewijs";4° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "Hij kan op schriftelijke wijze aanvullende gegevens vorderen van de aanvrager, de netbeheerder of de leverancier.De gewestelijke bemiddelingsdienst bepaalt de termijn waarbinnen de informatie overgemaakt moet worden, bij gebrek is de termijn vastgelegd op 15 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier of van de aanvullende gegevens," ingevoegd vóór de woorden "Als die meent"; 5° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "binnen de dertig kalenderdagen" opgeheven; 6° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "De artikelen 53 en volgende zijn van toepassing." opgeheven.

Art. 22.In artikel 25quater van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 1°, worden de woorden "volgend op het schriftelijk akkoord van de afnemer met het aanbod van de netbeheerder betreffende de aansluiting" vervangen door de woorden "die, behalve andersluidende overeenkomst, begint te lopen vanaf de datum waarop de betaling van het bedrag van het aansluitingsaanbod door de netbeheerder is ontvangen"; 2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "Die termijn begint te lopen vanaf het schriftelijk akkoord van de afnemer." vervangen door de woorden "die, behalve andersluidende overeenkomst, begint te lopen vanaf de datum waarop de betaling van het bedrag van het aansluitingsaanbod door de netbeheerder is ontvangen"; 3° paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt aangevuld met de volgende woorden ", bij gebrek aan uitdrukkelijke bindende bepalingen, begint deze termijn te lopen vanaf de datum waarop de betaling van het bedrag van het aansluitingsaanbod door de netbeheerder is ontvangen."; 4° paragraaf 1 wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : "In de onderstaande gevallen is geen enkele vergoeding verschuldigd : 1° indien de niet-naleving bedoeld hierboven voortvloeit uit de niet uitvoering door de netgebruiker van de werken te zijner laste; 2° als de verplichtingen die voorafgaan aan de uitvoering van de aansluiting door de netgebruiker niet worden nageleefd."; 5° in paragraaf 2 wordt in de Franse versie het woord "courrier" opgeheven; 6° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de tweede zin vervangen als volgt : "Op straffe van onontvankelijkheid moet deze klacht maximum binnen drie maanden worden ingediend vanaf de betekening van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan beslissing, vanaf de uiterste datum waarop de netbeheerder diende uitspraak te doen over de vergoedingsaanvraag."; 7° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "binnen de termijn bedoeld in het eerste lid" ingevoegd tussen de woorden "aanvrager" en "het schriftelijke bewijs";8° het derde lid van paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : "De Gewestelijke Bemiddelingsdienst behandelt het dossier.Hij kan op schriftelijke wijze bijkomende informatie vorderen van de aanvrager, de netbeheerder of de leverancier. De gewestelijke bemiddelingsdienst bepaalt de termijn waarbinnen de informatie overgemaakt moet worden, bij gebrek is de termijn vastgelegd op 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier of van de aanvullende gegevens, als hij meent dat de vergoedingsaanvraag gegrond is, stelt hij een adviesvoorstel op dat hij via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel aan de netbeheerder bekendmaakt. Deze laatste beschikt over vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving om zijn bemerkingen te laten gelden. Hij richt zijn bemerkingen aan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel."; 9° in paragraaf 3, vierde lid, wordt in de Franse versie het woord "courrier" opgeheven; 10° in paragraaf 3, vijfde lid, wordt de zin "De artikelen 53 en volgende zijn van toepassing." opgeheven."; 11° in paragraaf 4, worden de woorden "de netbeheerder kan gestraft worden met een administratieve geldboete overeenkomstig de artikelen 53 en volgende" wordt vervangen door de woorden "de CWaPE kan de procedure bedoeld in de artikelen 53 en volgende opstarten en, in voorkomend geval, een administratieve geldboete opleggen aan de netbeheerder.".

Art. 23.In hoofdstuk IV, afdeling III, onderafdeling 2, van hetzelfde decreet wordt een artikel 25quater/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 25quater/1. § 1. Elke producent die een fotovoltaïsche installatie bezit met een vermogen van 10 kVA of minder, aangesloten op het distributienet laagspanning, en die een aanvraagformulier voor de inbedrijfstelling van deze installatie heeft ingediend, heeft recht op een dagelijkse forfaitaire vergoeding bepaald door de Regering die ten laste valt van de wegbeheerder als deze het dossier in de databank van de CWaPE niet heeft ingevoerd, zijn toestemming voor de inbedrijfstelling niet heeft meegedeeld en, in voorkomend geval, het recht tot compensatie aan de producent niet heeft toegekend binnen 45 kalenderdagen te rekenen van de ontvangst van het volledige formulier.

Er is geen vergoeding verschuldigd als de verplichtingen die voorafgaan aan de inbedrijfstelling door de netbeheerder niet zijn nageleefd of als de aanvraag onontvankelijk is. § 2. De eindafnemer richt de vergoedingsaanvraag tot de netbeheerder bij wie hij is aangesloten, via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de overschrijding van de termijn bedoeld in § 1. De eindafnemer vermeldt daarin de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van zijn aanvraag.Om de aanvraag van de betrokken afnemers te vergemakkelijken, stelt de netbeheerder aan de producenten een formulier ter beschikking voor de vergoedingsaanvraag, dat werd goedgekeurd door de CWaPE. Dat formulier is met name beschikbaar op de internetsite van de netbeheerder.

De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst van de vergoedingsaanvraag. § 3. Bij ontstentenis van een antwoord van de netbeheerder of van de leverancier binnen de vereisten termijnen, of in geval van weigering van de vergoeding, kan de afnemer zich richten tot de Gewestelijke Bemiddelingsdienst zoals bedoeld in artikel 48. Op straffe van onontvankelijkheid moet deze klacht maximum binnen drie maanden worden ingediend vanaf de betekening van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan beslissing, vanaf de uiterste datum waarop de netbeheerder diende uitspraak te doen over de vergoedingsaanvraag.

Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, moet de aanvrager het schriftelijke bewijs leveren dat hij vooraf zonder succes heeft geprobeerd om de betaling van de vergoeding rechtstreeks te bekomen bij de netbeheerder.

De Gewestelijke Bemiddelingsdienst behandelt het dossier. Hij kan op schriftelijke wijze bijkomende informatie vorderen van de aanvrager, de netbeheerder of de leverancier. De gewestelijke bemiddelingsdienst bepaalt de termijn waarbinnen de informatie overgemaakt moet worden, bij gebrek is de termijn vastgelegd op 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het dossier of van de aanvullende gegevens, als hij meent dat de vergoedingsaanvraag gegrond is, stelt hij een adviesvoorstel op dat hij via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel aan de netbeheerder bekendmaakt. Deze laatste beschikt over vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving om zijn bemerkingen te laten gelden. Hij richt zijn bemerkingen aan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst via een aangetekend schrijven of door elk door de regering conform verklaard middel.

Binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst van de opmerkingen van de netbeheerder wordt het definitieve advies van de Gewestelijke Bemiddelingsdienst via aangetekende schrijven of door elk door de Regering conform verklaard middel bekendgemaakt aan de netbeheerder en aan de eindafnemer. Indien de netbeheerder geen bemerkingen meedeelt binnen de 50 kalenderdagen na de kennisgeving van het voorstel van advies bedoeld in het vorige lid, wordt het definitieve advies van de Gewestelijke Bemiddelingsdienst onverwijld via aangetekend schrijven of door elk door de Regering conform verklaard middel bekendgemaakt aan de netbeheerder en de producent.

Als het definitief advies besluit tot de noodzaak, voor de netbeheerder, om de producent te vergoeden, maar de eindafnemer zonder gegronde reden afziet van de verschuldigde betaling aan de producent binnen de dertig kalenderdagen volgend op de ontvangst van het definitief advies, kan de CWaPE hem gelasten om over te gaan tot die betaling.".

Art. 24.In artikel 25sexies van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "in het vorig lid" vervangen door de woorden "in het eerste lid" en worden de woorden "en licht de afnemer daarover in" ingevoegd na de woorden "aan de netbeheerder"; 2° in paragraaf 3, vijfde lid, wordt de zin "Het zich voordoen van het voorval laat een tekortkoming van de netbeheerder vermoeden, die op zijn beurt met elk bewijskrachtig middel moet aantonen dat het voorval te wijten is aan een geval van overmacht, een noodsituatie zoals bedoeld in de technische reglementen, een geval van geplande onderbreking of een administratieve vergissing." ingevoegd na de woorden "van de meest gerede partij."; 3° paragraaf 3, vijfde lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Op straffe van onontvankelijkheid moet de klacht aan de CWaPE worden bekendgemaakt binnen een termijn van één jaar vanaf de betekening van de betwiste beslissing of, bij gebrek aan beslissing, vanaf de uiterste datum waarop de distributienetbeheerder diende uitspraak te doen over de vergoedingsaanvraag.".

Art. 25.In hoofdstuk IV, afdeling III, van hetzelfde decreet, wordt na artikel 25octies een onderafdeling VI ingevoegd met als opschrift "Informatie van de Gewestelijke Bemiddelingsdienst".

In onderafdeling VI, ingevoegd bij dit decreet, wordt een artikel 25nonies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 25nonies.Binnen een termijn van 60 dagen te rekenen van de kennisgeving van het advies uitgebracht krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk, stelt de netbeheerder de Gewestelijke Bemiddelingsdienst in kennis van de gevolgen die aan zijn advies of aan dat van de CWaPE gegeven worden.".

Art. 26.In hetzelfde decreet wordt tussen artikel 25nonies en artikel 26 een hoofdstuk IVbis ingevoegd met als opschrift "Aansluiting op de netten".

Art. 27.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 25decies, luidend als volgt : " § 1. Transparante en efficiënte procedures worden door de netbeheerders bepaald en bekendgemaakt voor de niet-discriminerende aansluiting van de productie-installaties op hun net. § 2. De beheerder van het plaatselijke transmissienet mag de aansluiting van een productie-installatie niet weigeren wegens eventuele beperkingen van de beschikbare capaciteiten van het net, zoals congesties op afgelegen delen van het net of in het net stroomopwaarts of om de reden dat deze aansluiting bijkomende kosten zou teweegbrengen die zouden voortvloeien uit de eventuele verplichting om de capaciteit van de elementen van het net in het gebied gelegen in de nabijheid van het aansluitingspunt op te voeren. § 3. De aansluiting op het distributienet van de installaties met een vermogen van meer dan vijf KVA maakt het voorwerp uit van een voorafgaandelijk onderzoek door de netbeheerder. Het voorafgaandelijk onderzoek is niet vereist voor de installaties voor de productie van groene elektriciteit met een vermogen lager dan of gelijk aan vijf KVA. De netbeheerders dienen de informatie te verstrekken i.v.m. de aansluiting en de toegang van de productie-installaties tot de netten. § 4. Om de veiligheid van het net te garanderen wat betreft de installaties aangesloten op hoog- en middenspanning, moet de producent in staat zijn om zijn productie te verminderen in geval van congestie.".

Art. 28.In artikel 26 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt een derde zin, luidend als volgt "Ze worden uitsluitend bevoorraad door een net dat door een netbeheerder wordt uitgebaat, behalve uitzondering vermeld in het decreet voor een privénet, een gesloten beroepsnet of een directe lijn" ingevoegd na de zin."Alle eindafnemers komen in aanmerking."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "gerechtvaardigd door objectieve criteria die technisch en economisch gegrond zijn.Ze wordt" ingevoegd tussen de woorden "met redenen omkleed en" en "aan de aanvrager meedegedeeld."; 3° in paragraaf 2, wordt lid 2 aangevuld met een zin, luidend als volgt : "Deze beslissing kan aan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst of aan de geschillenkamer bedoeld in de artikelen 47 en 48 worden onderworpen."; 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Binnen 30 dagen na de weigering van toegang bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 4°, maakt de netbeheerder de relevante informatie over aan de CWaPE i.v.m. de noodzakelijke maatregelen om het net aan te passen."; 5° de paragrafen 2bis tot 2quinquies worden ingevoegd, luidend als volgt : " § 2bis.Onverminderd de bepalingen bedoeld in paragraaf 2, geeft de netbeheerder voorrang aan groene elektriciteit.

Voor de aansluitingen op het netwerk op hoog- en middenspanning en op het plaatselijke transmissienet, vermeldt het contract de permanente injectiecapaciteit die onmiddellijk beschikbaar is op het net voor de geproduceerde groene elektriciteit alsook, in voorkomend geval, de capaciteitsverhogingen die economisch gerechtvaardigd zijn t.o.v. het onderzoek bedoeld in § 2quater en hun uitvoeringsagenda om zo volledig mogelijk te voldoen aan de vraag om totale injectie van de afnemer. § 2ter. Voor de installaties die na de datum van inwerkingtreding van deze bepaling zijn ingeschakeld, wanneer het net niet toelaat om de contractuele capaciteit te aanvaarden onder normale uitbatingsvoorwaarden, wordt voor de installaties aangesloten op het hoog- en middenspanningsnet en voor de installaties van meer dan 5 kVA aangesloten op het laagspanningsnet een compensatie toegekend aan de producent van groene elektriciteit voor de inkomensverliezen die te wijten zijn aan de injectiebeperkingen opgelegd door de netbeheerder, behalve in de volgende gevallen : 1° wanneer de netbeheerder de maatregelen toepast die voorzien zijn in geval van noodsituatie overeenkomstig het technisch reglement; 2° wanneer de aansluiting en/of de gevraagde extra injectiecapaciteit t.o.v. de injectiecapaciteit die onmiddellijk beschikbaar is, geheel of gedeeltelijk als niet economisch gerechtvaardigd wordt geacht na afloop van de kosten-batenanalyse bedoeld in § 2quater.

Als de netbeheerder de totaliteit van de injectiecapaciteit vermeld in het toegangscontract niet kan aanvaarden en dat de betrokken aansluiting, geheel of gedeeltelijk geacht werd als economisch gerechtvaardigd op basis van het onderzoek bedoeld in § 2quater, voert de netbeheerder de nodige investeringen uit en zal de compensatie voor capaciteitsbeperking niet meer verschuldigd zijn tijdens de aanpassingsperiode van het net voor het gedeelte dat de onmiddellijk beschikbare capaciteit overschrijdt. Deze beperking wordt tot vijf jaar beperkt. Deze termijn kan worden verlengd door een gemotiveerde beslissing van de CWaPE wanneer de vertraging in de aanpassing van het net te wijten is aan omstandigheden die de netbeheerder niet beheerst.

Op voorstel van de CWaPE in overleg met de netbeheerders zal de Regering de berekenings- en uitvoeringsmodaliteiten van de financiële compensatie bepalen. § 2quater. Op basis van de kosten-batenanalyse zal de CWaPE in overleg met de producent/projectontwikkelaar het economisch gerechtvaardigd karakter van het aansluitingsproject beoordelen. Deze analyse onderzoekt het economisch gerechtvaardigd karakter van de investeringen die nodig zijn om een overtollige injectie toe te laten t.o.v. de onmiddellijk beschikbare capaciteit onder normale uitbatingsomstandigheden op grond van de verwachten inkomsten van de productie van groene elektriciteit. Deze kosten-batenanalyse is o.a. gebaseerd op de volgende criteria : kostprijs van de noodzakelijke investeringen voor de netbeheerder, overeenstemming met het aanpassingplan, relatief aandeel van de bijdrage van de productie bedoeld in de Waalse doelstelling van productie van hernieuwbare energie en mogelijke alternatieven voor deze productie om goedkoop de Waalse doelstellingen inzake productie van hernieuwbare energie te bereiken, impact van de tarieven.

De CWaPE onderzoekt het project op basis van een technisch-economisch dossier dat de gegevens verstrekt door de netbeheerder en producent opneemt, met name, de kostprijs van de nodige investeringen voor de netbeheerder, de overeenstemming met het aanpassingsplan en de impact van de tarieven op het aansluitingsproject.

Op voorstel van de CWaPE, in overleg met de netbeheerders en de producenten/projectontwikkelaars, zal de Regering de berekeningsmodaliteiten van de analyse bedoeld in het eerste lid bepalen. § 2quinquies. De compensatie is verschuldigd door de distributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijke transmissienet in functie van de infrastructuur die de contractuele capaciteit beperkt."; 6° paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "Elke afnemer die aangesloten is op het openbare distributienet en, in voorkomend geval, elk afnemer die aangesloten is op het privénet en op het gesloten beroepsnet, heef het recht om de plaatsing van een individuele elektriciteitsteller te eisen. Er kan van de vorige leden worden afgeweken in geval van technische onmogelijkheden en in functie van de uitzondering omschreven in het technisch reglement.

Uiterlijk 1 januari 2024 moet de eigenaar van een flatgebouw dat niet met individuele elektriciteitstellers is uitgerust, op eigen kosten, het flatgebouw laten renoveren om er individuele elektriciteitstellers te laten plaatsen."; 7° paragraaf 4 wordt aangevuld als volgt : "De afnemer mag, volgens de modaliteiten bepaald door de distributienetbeheerder en op basis van een periodiciteit die minstens drie maanden bedraagt, zijn indexopmetingen meedelen voor informatie doeleinden of voor een simulatie van het verbruik of een aanpassing van de voorschotten.".

Art. 29.Artikel 28 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 30.In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de Minister, na advies van" en ", die wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad" opgeheven;2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een nieuw derde lid, luidend als volgt : "Onverminderd de eventuele toepassing van de administratieve geldboete bedoeld in artikel 53 kan de CWaPE een directe lijn regulariseren die zonder voorafgaande toelating is gebouwd en die voldoet aan de voorwaarden om een toelating te krijgen.In geval van weigering kan de CWaPE de ontmanteling van de betrokken lijn bevelen."; 3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering de objectieve en niet-discriminerende criteria, alsook de toekennings- of de regularisatieprocedure voor de toelatingen bedoeld in paragraaf 1, de bijdrage die moet worden betaald voor het onderzoek van het dossier, alsook de rechten en verplichtingen van de houder van de toelating.".

Art. 31.In artikel 30 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de CWaPE";2° in paragraaf 3 wordt in de inleidende zin het woord "drie" vervangen door het woord "twee";3° in paragraaf 3, 2°, worden de woorden "de beperkte vergunning" aangevuld met de woorden "toegekend in één van de volgende situaties :";4° in paragraaf 3, 2°, tweede streepje, worden de woorden "en/of" opgeheven; 5° in paragraaf 3, 2°, derde streepje, worden de woorden ", met uitzondering van autoproductie bedoeld in artikel 31, § 2, tweede lid, 1°." ingevoegd tussen de woorden "voor zijn eigen levering" en de woorden "De toekenning van deze vergunning wordt vereist"; 6° in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 3° opgeheven;7° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "twee";8° in paragraaf 3, laatste lid, worden de woorden "bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, 2°, alsook de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning toegekend op federaal vlak, in de andere Gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte," ingevoegd tussen de woorden "beperkte leveringsvergunning" en het woord "vrijstellen";9° in paragraaf 4 worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de CWaPE"; 10° paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De Regering kan een vereenvoudigde procedure voorzien voor de leveranciers die houder zijn van een leveringsvergunning toegekend op federaal vlak, in de andere Gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.".

Art. 32.In artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Vóór het eerste lid, wordt er een paragraaf 1 ingevoegd, luidend als volgt : " § 1.Elke eindafnemer is vrij om zijn eigen leverancier te kiezen.

In een privénet of gesloten beroepsnet kunnen de stroomafwaartse afnemers die aangesloten zijn op dit net de betrokken netbeheerder machtigen om in hun naam en voor hun rekening, hun in aanmerkingneming uit te oefenen. Om geldig te zijn moet deze machtiging uitdrukkelijk worden voorzien."; 2° de woorden " § 2." worden ingevoegd vóór de woorden "Elke eindafnemer dient beroep te doen op".

Art. 33.In artikel 31bis, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de woorden "op verzoek van de leverancier" opgeheven en worden de woorden "met de procedure voor niet-betaling tot gevolg" opgeheven.

Art. 34.Artikel 31ter, § 3, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De leverancier dient zijn facturatie recht te zetten binnen een termijn van 2 maanden te rekenen van de ontvangst van de verbeteringen op straffe van toepassing van de vergoeding bedoeld in dit artikel. De rechtzetting slaat op de hele periode waarop de vergissing betrekking heeft.".

Art. 35.Artikel 31quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt : " § 3. Binnen een termijn van 60 dagen te rekenen van de kennisgeving van het advies uitgebracht krachtens één van de bepalingen van dit hoofdstuk, stelt de leverancier de Gewestelijke Bemiddelingsdienst in kennis van de gevolgen die aan zijn advies of aan dat van de CWaPE gegeven worden.".

Art. 36.In artikel 32 van hetzelfde decreet worden de woorden "aan de Minister" vervangen door de woorden "aan de CWaPE".

Art. 37.Artikel 32bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt opgeheven.

Art. 38.In artikel 33 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : " § 1er. De residentiële afnemers die tot een van de volgende categorieën behoren, zijn beschermde afnemers : 1° elke verbruiker beschouwd als een beschermde afnemer die het specifiek sociaal tarief geniet bij of krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;2° elke verbruiker die het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot opvoedingsbegeleiding van financiële aard genomen door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een opvolging uitgevoerd door een instelling erkend krachtens het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling en door de schuldbemiddelaars bedoeld in artikel 1675/17 van het Gerechtelijk Wetboek;3° de verbruikers die in aanmerking komen voor de maximumfactuur krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de wet van 5 juni 2002, titel III, hoofdstuk IIIbis, Afdeling III en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten, op basis van de inkomensschijven bepaald door de Regering. § 2. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de procedure en de modaliteiten inzake toekenning en verlies van het statuut van beschermde afnemer. Zij kan de lijst van de beschermde afnemers uitbreiden met andere categorieën eindafnemers.".

Art. 39.In artikel 33bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : "De distributienetbeheerder levert elektriciteit tegen het sociaal tarief aan de beschermde afnemer bedoeld in artikel 33, § 1, 2° tot en 3°, en § 2, behalve als de afnemer vraagt om door een leverancier van zijn keuze geleverd te worden tegen het commercieel tarief.

De distributienetbeheerder wordt ertoe gemachtigd elektriciteit tegen het sociaal tarief te leveren aan de beschermde afnemer bedoeld in artikel 3, § 1, van dit decreet, als de afnemer erom vraagt.

De overheveling van de afnemer naar de distributienetbeheerder heeft de automatisch opzegging van het lopende leveringscontract tot gevolg zonder opzeggingskosten of -vergoeding.".

Art. 40.In hoofdstuk VII, afdeling I, van hetzelfde decreet wordt een artikel 33bis/1 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 33bis/1. Bij aanmaning van de afnemer dient de leverancier een redelijk betalingsplan voor te stellen en moet hij zijn afnemer of de hoogte brengen van de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een O.C.M.W. in zijn onderhandeling. De Regering omschrijft het begrip redelijk betalingsplan.

Bij gebrek aan reactie van de afnemer in wanbetaling, van weigering of niet-naleving van een redelijk betalingsplan, of op verzoek van de afnemer, vraagt de leverancier aan de netbeheerder om een budgetmeter te plaatsen. Voor de beschermde afnemers wordt deze budgetmeter gekoppeld aan een vermogensbegrenzer om een gewaarborgde minimale levering van elektriciteit te verzekeren. Deze gewaarborgde minimale levering heeft betrekking op een vermogen van 10 ampère en is gedurende een periode van zes maanden aan de beschermde afnemer verzekerd. De beschermde afnemer wordt bevoorraad door zijn distributienetbeheerder zodra zijn leverancier hem als wanbetaler heeft aangegeven. De distributienetbeheerder zal ook zorgen voor de plaatsing van een budgetmeter met een vermogensbegrenzer.

Na advies van de CWaPE, beschrijft de Regering de procedure voor de plaatsing van budgetmeters en bepaalt ze de technische, medische, structurele of sociale redenen die de plaatsing van de budgetmeter zouden kunnen beletten en bepaalt ze ook het (de) alternatief (ven).

In geval van betwisting, op schriftelijke of elektronische wijze meegedeeld aan de netbeheerder, van de plaatsingsprocedure van de budgetmeter door de afnemer, wordt deze opgeschort om de netbeheerder de mogelijkheid te bieden om de toestand van de afnemer te onderzoeken vóór het al dan niet voortzetten van de procedure betreffen de plaatsing van een budgetmeter. De Regering bepaalt de betwistingsprocedure betreffende de plaatsing van de budgetmeter.

De gewaarborgde minimale levering van elektriciteit aan een beschermde afnemer die niet betaald mag niet worden stopgezet tijdens de winterperiode, in elke woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt. Onverminderd artikel 33ter, § 2, 2°, blijft de elektriciteit die tijdens deze periode wordt verbruikt, ten laste van de beschermde afnemer.".

Art. 41.In artikel 33ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het woord "hulp" vervangen door het woord "actie";2° paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt aangevuld met de volgende woorden "behalve als deze vertegenwoordiger als leverancier van de afnemer tussenkomt".3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Voor 31 maart van elk jaar" vervangen door de woorden "Binnen zes maanden na de hernieuwing van de raad voor maatschappelijke actie" en worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de CWaPE"; 4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de leverancier of het O.C.M.W." ingevoegd tussen de woorden "van de netbeheerder," en de woorden ", of van de afnemer"; 5° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "en belast het O.C.M.W. met de sociale energetische begeleiding van de betrokken afnemer" vervangen door de woorden ", het O.C.M.W. kan aan de afnemer een sociale energetische begeleiding voorstellen"; 6° in paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 3° ingevoegd, luidend als volgt : "3° over het voorstel tot sluiting van een redelijk betalingsplan gericht aan een beschermde residentiële afnemer of onderhandeld met het O.C.M.W."; 7° in paragraaf 2 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidend als volgt : "Minstens vijftien dagen voor de vergadering wordt de leverancier uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering in geval van aanhangigmaking bij de Commissie met betrekking tot een betalingsplan of met betrekking tot de te nemen maatregelen wanneer het onmogelijk is om een budgetmeter te plaatsen om technische, medische, structurele of sociale redenen."; 8° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "en de leveranciers" ingevoegd na de woorden "de netbeheerders";9° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "sturen de plaatselijke commissies voor energie de gemeenteraad een rapport" vervangen door de woorden "mogen de plaatselijke commissies voor energie de gemeenteraad een rapport sturen";6° in paragraaf 5 wordt het tweede lid opgeheven;11° artikel 33ter wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidend als volgt : " § 6.De beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie kunnen het voorwerp uitmaken van een beroep bij de vrederechter van de plaats waar de aansluiting van de betrokken afnemer gelegen is.".

Art. 42.In artikel 33quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Deze begeleiding bestaat uit preventieve en curatieve acties. Ze wordt voorgesteld aan residentiële afnemers met betalingsproblemen en bij voorrang aan de beschermde afnemers.".

Art. 43.In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt b) vervangen als volgt : "de meet- en teltoestellen installeren en het geheel van de meet- en telgegevens beheren die nodig zijn voor het beheer van het net en de marktprocessen"; 2° in punt 2° wordt d) aangevuld met de volgende woorden : ", met inbegrip van de plaatsing van de budgetmeters, het beheer van de klachten van de gebruikers van het net en het beheer van de vergoedingsaanvragen en de procedure die er recht op geeft, de respectievelijke prestaties van elke distributienetbeheerder t.o.v. deze doelstellingen wordt jaarlijks bekendgemaakt door de CWaPE"; 3° in punt 2° wordt e) opgeheven;4° punt 2°wordt aangevuld met een i), luidend als volgt : "i) de indexopmetingen van de afnemers valideren en overmaken aan de leverancier op basis van een periodiciteit die minstens drie maanden bedraagt, voor informatie doeleinden of voor een simulatie van het verbruik of voor aanpassingen van de voorschotten rekening houdend met het afvlakken van het verbruik over 12 maanden;5° in punt 2° wordt een j) ingevoegd, luidend als volgt : "j) een rol van marktfacilitator vervullen.Na advies van de CWaPE en overleg met de distributienetbeheerders, bepaalt de Regering de omschrijving van deze rol van marktfacilitator en de praktische modaliteiten van zijn uitoefening;"; 6° in punt 3°, wordt b) aangevuld met de woorden ".Het eventueel verschil vastgesteld tussen het sociaal tarief toegepast op de gewestelijke beschermde afnemer bedoeld in artikel 33, § 1, 2°, en het sociaal tarief toegepast op de federaal beschermde afnemer bedoeld in artikel 33, § 1, 1° en 3°, blijft ten laste van de distributienetbeheerder;"; 7° in punt 3° wordt c) vervangen als volgt : "c) behalve als de plaatsing van een budgetmeter onmogelijk is om technische, medische, structurele of sociale redenen, de plaatsing van en budgetmeter verzekeren overeenkomstig artikel 33bis/1, tweede en derde lid.Als de distributienetbeheerder, om redenen die voortvloeien uit gebreken in hoofde van de netbeheerder, de plaatsingstermijn vastgelegd door de Regering overschrijdt, zal hij de leverancier die de plaatsingsaanvraag voor budgetmeter heeft ingediend, een forfaitaire tegemoetkoming verschuldigd zijn waarvan de berekeningsmethode van het bedrag wordt bepaald door de Regering na advies van de CWaPE."; 8° in punt 3°, d), worden de woorden "of waarvan de leveringsovereenkomst werd opgeschort" geschrapt;9° in punt 4°, a), worden de woorden "inzake toegang en aansluiting" ingevoegd tussen de woorden "voorrang geven" en "aan milieuvriendelijke elektriciteit"; 10° in punt 4° wordt een punt h) ingevoegd, luidend als volgt : "h) de voorrang geven aan milieuvriendelijke elektriciteit om de verliezen te dekken wanneer ze geen meerkost tot gevolg heeft overeenkomstig artikel 11, § 2, tweede lid, 9°;"; 11° in punt 6°, wordt in de Franse versie, tussen de woorden "article 14" en "le Gouvernement", het leesteken "," vervangen door het leesteken ";" en wordt het woord "et" tussen de woorden "la CWaPE" en "concertation" vervangen door het woord "en"; 12° in punt 9° wordt het punt "." vervangen door een puntkomma ";"; 13° artikel 34 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt : "10° een financiële compensatie van de producent van milieuvriendelijke elektriciteit verzekeren overeenkomstig artikel 26, § 2ter tot quinquies".

Art. 44.In artikel 34bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, c) worden de woorden "en communiceren met de indicatoren" ingevoegd tussen de woorden "doelstellingen" en "inzake prestaties" en wordt in de Franse versie tussen de woorden "gestion des plaintes" en "la CWaPE", het leesteken "," vervangen door het leesteken";"; 2° in punt 2°, d) wordt het woord "eventueel" opgeheven;3° in punt 4°, b), worden de woorden "in gebreke van betaling is" vervangen door de woorden "betalingsmoeilijkheden heeft"; 4° punt 4°, b) wordt aangevuld met de volgende woorden : ", namelijk, een redelijk betalingsplan voorstellen;"; 5° punt 4° wordt aangevuld met een c) en een d), luidend als volgt : "c) in het kader van de procedure van niet-naleving van het betalingsplan, indien het onmogelijk is om een budgetmeter te plaatsen om technische, medische, structurele of sociale redenen bevestigd door de netbeheerder, dient de leverancier voor de plaatselijke commissie voor energie een aanvraag in tot onderbreking voor wanbetaling, de plaatsingstermijn van de budgetmeter wordt opgeschort tot de beslissing van de plaatselijke commissie voor energie; d) overgaan tot een aanpassing van de voorschotfacturen van de afnemer op basis van de indexen opgemeten door de afnemer en gevalideerd door de distributienetbeheerder rekening houdend met het afvlakken van het verbruik over 12 maanden;".

Art. 45.In artikel 34ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de woorden "die krachtens artikel 34 aan de netbeheerders worden opgelegd" vervangen door de woorden "die door de CWaPE worden gecontroleerd".

Art. 46.In artikel 36bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2007, worden de volgende "artikel 5 van Richtlijn 2001/77/EG" vervangen door de woorden "artikel 15 van Richtlijn 2009/28/EG".

Art. 47.In artikel 39, § 1, van hetzelfde decreet, zoals vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007, worden de volgend leden ingevoegd tussen de leden 2 en 3 : "De levering van milieuvriendelijke elektriciteit in directe lijn is vrijgesteld van de verplichting bedoeld in het eerste lid.

De CWaPE evalueert jaarlijks de impact van de vrijstelling bedoeld in het derde lid op het volume van de betrokken groene certificaten in het kader van zijn jaarlijks specifiek rapport over de markt van de groene certificaten.".

Art. 48.In artikel 43 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de paragrafen 1 en 2 worden een paragraaf 1bis ingevoegd, luidend als volgt : " § 1bis.In het kader van haar opdrachten beoogt de CWaPE de volgende doelstellingen : 1° een concurrentiële, competitieve, veilige en duurzame gewestelijke elektriciteitsmarkt bevorderen en ook een effectieve opening van de markt voor het geheel van de afnemers en leveranciers van de Europese Economische Ruimte, en gepaste voorwaarden garanderen om de netten op een effectieve en betrouwbare manier te laten werken, rekening houdend met de doelstellingen op lange termijn; 2° bijdragen tot de totstandbrenging van veilige, betrouwbare en performante elektriciteitsnetten, tot een niet-discriminerende toegang tot het net, tot de verbetering van de energie-efficiëntie alsook tot de ontwikkeling en de integratie van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en de toegang tot het net van de nieuwe productiecapaciteiten vergemakkelijken, o.a. door de hindernissen af te schaffen die de komst van nieuwkomers op de markt zou kunnen hinderen; 3° ervoor zorgen dat de beheerders en de gebruikers van de elektriciteitsnetten, met inbegrip van de privénetten en de gesloten beroepsnetten, aangespoord worden, op korte en lange termijn, tot het verbeteren van de prestaties van deze netten en tot het bevoordelen van de integratie van de markt; 4° bijdragen tot een kwaliteitsvolle openbare en universele dienst in de sector van de elektriciteitslevering, en bijdragen tot de bescherming van de beschermde afnemers en tot de boekhouding van de mechanismen vereist voor de gegevensuitwisseling om aan de afnemers de mogelijkheid te geven om van leverancier te veranderen."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, worden de woorden "de beheerders van privénetten en de beheerders van gesloten beroepsnetten," ingevoegd tussen de woorden "door de netbeheerders, " en de woorden "van de verplichtingen die onderhavig decreet en zijn uitvoeringsbesluiten hen opleggen"; 3° in paragraaf 2 wordt tussen punt 1° en punt 2°, een punt 1°bis ingevoegd, luidend als volgt : "1°bis het toezicht op het beheer van de congestie van de netten, met inbegrip van de interconnecties, en de uitvoering van de beheersregels van de congestie;"; 4° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, wordt het woord "standaardovereenkomsten" vervangen door de woorden "algemene voorwaarden";5° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 3° aangevuld met de woorden "alsook de toekenning van de leveringsvergunningen";6° in paragraaf 2, tweede lid, 4°, worden de woorden "de beheerders van privénetten en de beheerders van gesloten beroepsnetten," ingevoegd tussen de woorden "door de netbeheerders, " en de woorden "en de leveranciers" alsook tussen de woorden "indien de netbeheerders, " en de woorden "de dagelijkse uitbating";7° in paragraaf 2, tweede lid, 7°, worden de woorden "en, in voorkomend geval, de beheerders van privénetten en de beheerders van gesloten beroepsnetten," ingevoegd tussen de woorden "door de netbeheerders, " en de woorden "moeten verstrekken" en worden de woorden "met het oog op het opstellen van energiebalansen en van het rapport voorzien door de Richtlijn 2006/32, wat de elektriciteit betreft" vervangen door de woorden "met het oog op het opstellen van energiebalansen en van de rapportageverplichtingen van het Waalse Gewest bij de Europese Unie inzake energie";8° in paragraaf 2, tweede lid, punt 12°, worden de woorden "op federaal, gewestelijk en Europees vlak" ingevoegd tussen de woorden "de andere instanties met een regulerende rol" en de woorden "ten aanzien van de elektriciteitsmarkt" en worden de woorden "de ACER en" ingevoegd tussen de woorden ", alsook met" en de woorden "elke Belgische, buitenlandse of internationale overheid of organisme";9° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 14° aangevuld met de woorden "alsook overeenkomstig de artikelen 15bis en 15ter, de bezoldigingsvoorwaarden van de privénetten en de gesloten beroepsnetten"; 10° in paragraaf 2, tweede lid, wordt tussen punt 14° en punt 15°, een punt 14°bis ingevoegd, luidend als volgt : "14°bis de uitoefening van tarifaire bevoegdheden, met name de bepaling van de tariefmethodologie en het toezicht op en de controle van de uitvoering van de aanpassingsplannen van de netbeheerders, overeenkomstig artikel 15, §§ 4 en 5;"; 11° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een punt 16°, luidend als volgt : "16° wanneer de distributienetbeheerder, of de dochteronderneming aangewezen overeenkomstig artikel 16, andere activiteiten uitoefent dan het beheer van de elektrische en gasnetten, is de CWaPE gemachtigd om na te gaan of er geen gekruiste subsidiëring bestaat tussen de beheersactiviteiten van de elektrische netten en gasnetten en de andere activiteiten, daartoe moet de beheerder of de dochteronderneming ingaan op elk verzoek of aanvraag van documenten afkomstig van de CWaPE."; 12° in paragraaf 3 worden de woorden "De CWaPE legt jaarlijks aan de Regering een verslag voor over" vervangen door de woorden "Uiterlijk 30 juni deelt de CWaPE aan de Regering en het Waals Parlement een verslag mee over" en worden de woorden "De minister deelt dit verslag uiterlijk voor het eerste semester mee aan de Waalse Gewestraad.Hij zorgt voor een gepaste bekendmaking van het verslag." vervangen door de zinnen "De CWaPE stelt haar jaarlijks verslag voor aan het Parlement. Het verslag wordt op de website van de CWaPE bekendgemaakt.".

Art. 49.In artikel 43bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of van de Regering" ingevoegd tussen de woorden "van de Minister" en ", ofwel op verzoek van derden";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "van de Regering, in toepassing van artikel 47ter, § 3bis"vervangen door de woorden "van het Waals Parlement";3° in paragraaf 2, vijfde lid, worden de woorden "zijn niet bindend" vervangen door de woorden "hebben geen bindend karakter".

Art. 50.In artikel 44 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : "De CWaPE legt een huishoudelijk reglement vast. Dit reglement wordt aan de Regering overgemaakt voor akteneming.".

Art. 51.In artikel 45, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008 en bij het decreet van 22 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "vijf directeurs" vervangen door "vier directeurs onder wie een vice-voorzitter" en worden de woorden "overeenkomstig de procedure ingevoerd bij dit artikel," ingevoegd tussen de woorden "door de Regering," en de woorden "na een openbare oproep tot kandidaten";2° in paragraaf 1er, eerste lid, laatste zin, worden de woorden "en de Minister-President" ingevoegd na de woorden "bij de Minister";3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden ", vice-voorzitter" ingevoegd na de woorden "nieuwe voorzitter";4° in paragraaf 1, vierde lid, worden in de Franse versie de woorden "leur fonction" vervangen door de woorden "leurs fonctions" en worden de woorden "overeenkomstig artikel 45quater" ingevoegd na de woorden "na ze te hebben gehoord";5° in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden ", van de vice-voorzitter" ingevoegd na de woorden "Het mandaat van de voorzitter";6° in paragraaf 1, zesde lid, worden de woorden ", van de vice-voorzitter" ingevoegd na de woorden "van voorzitter" en worden de woorden "in § 3" vervangen door de woorden "in de paragrafen 2 tot 2quater";7° in paragraaf 1, lid 8, worden de woorden "een door zijn gelijken gekozen directeur" vervangen door de woorden "de vice-voorzitter";8° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De voorzitter en de directeurs onder wie de vice-voorzitter, zijn aangewezen door de Regering op basis van een SELOR procedure en op voordracht van een selectiejury die samengesteld is als volg : 1° de Bestuurder van SELOR of diens afgevaardigde;2° voor de betrekkingen van directeur, drie leden met de volgende profielen, onder wie minstens één lid in elk profiel : A.één of twee leden, hetzij : - een hoge functie uitoefenen of uitgeoefend hebben in de regulering van netmarkten zoals de telecommunicatie, de spoorwegen of de postdiensten - tot het academische personeel behoren van een universiteit;

B. één of twee leden die een hoge functie in de elektriciteits- of gassector uitgeoefend hebben; 3° voor de posten van voorzitter en vice-voorzitter, twee leden met respectievelijk de profielen bedoeld in 2° en een lid met een hoge functie in de openbare sector. In het kader van hun opdrachten nemen de juryleden de vertrouwelijkheidsregels in acht en zijn ze gehouden tot het beroepsgeheim."; 9° Tussen de paragrafen 2 en 3 worden de paragrafen 2bis en 2quinquies ingevoegd, luidend als volgt : " § 2bis.De kandidatuuroproep, samen met de opdrachtbrief voor de voorzitter, de vice-voorzitter en de directeurs, wordt door de Regering goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt alsook in vier Belgische dagbladen die op landelijk niveau verspreid worden. Een minimumtermijn van dertig kalenderdagen en van maximum 45 kalenderdagen is voorzien tussen de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de einddatum voor indiening van de kandidaturen.

SELOR onderzoekt de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de kandidaturen opgenomen in de kandidatuuroproep. Hij weigert de kandidaten waarvan het dossier niet voldoet aan de voorwaarden vereist om de functie uit te oefenen.". § 2ter. Om geldig in aanmerking te komen, moeten de kandidaten aan de volgende ontvankelijkheidscriteria voldoen : 1° de burgerlijke en politieke rechten genieten;2° houder zijn van het diploma van het hoger onderwijs van het lange type of van de tweede cyclus van het universitair onderwijs; De kandidaten zullen worden beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria : 1° een ervaring voorleggen van minstens vijf jaar op het gebied van elektriciteit en gas of op het gebied van de netmarkten zoals de telecommunicatie, de spoorwegen of de postdiensten;2° over de nodige managementvaardigheden beschikken;3° in een multidisciplinair team kunnen werken;4° naast het Frans, een degelijke kennis van het Nederlands en het Engels kunnen aantonen;5° blijk geven van belangstelling voor het algemene belang, onafhankelijkheid ten opzichte van de spelers van de energiemarkt, en de energiebezorgdheden, met inbegrip van de duurzame ontwikkeling;6° een goede kennis hebben van de institutionele, economische, sociale en milieutoestand van het Waalse Gewest, België en op Europees vlak;7° een diepgaande kennis hebben van de elektriciteit en gassector met betrekking tot ten minste een van de volgende aspecten, in functie van de in te vullen posten : a) werking van de elektriciteit en gassector;b) juridisch, bescherming van de verbruiker, mededinging;c) tarifair, economisch, financieel, openbare dienstverplichting;d) bevordering van de hernieuwbare energieën en markten van de groene certificaten; of, bij gebrek, in de netmarkten zoals de telecommunicatie, de spoorwegen of de postdiensten; 8° beschikken over de capaciteit om de elektriciteits- en gasmarkt te ontleden en in te schatten, meer bepaald de sociale, economische en milieudimensie. De kandidaat voor de post van voorzitter voldoet bovendien aan de volgende voorwaarden : 1° over minstens vijf jaar ervaring beschikken inzake vertegenwoordiging van een instelling naar de buitenwereld toe;2° over een bijkomende ervaring van minstens vijf jaar beschikken in het teambeheer en in onderhandelingen;3° over een ervaring beschikken in het leiden van beheersorganen. § 2quater. De voorzitter en de directeurs, onder wie de vice-voorzitter, zijn aangewezen door Regering na afloop van de SELOR procedure.

Voor iedere functie, kent de jury aan de kandidaten een van de volgende vermeldingen toe : 1° volledig geschikt voor de functie;2° geschikt voor de functie;3° niet geschikt voor de functie. De Regering benoemt de voorzitter en de directeurs, onder wie de vice-voorzitter, uit de kandidaten die de vermelding "volledig geschikt voor de functie" of "geschikt voor de functie" hebben gekregen, rekening houdend met hun complementariteiten inzake vaardigheden en expertise.

De Regering motiveert zijn beslissing en brengt de kandidaten daarvan op de hoogte. De namen van de niet-weerhouden kandidaten worden niet bekendgemaakt. § 2quinquies. In afwijking van de paragrafen 2 tot 2quater, na afloop van een eerste mandaat, wordt de verlenging van een mandaat van voorzitter of directeur, onder wie de vice-voorzitter, onderworpen aan een voorafgaande evaluatie uitgevoerd door een jury samengesteld door de Bestuurder van SELOR, de Minister, de Minister-President, of hun afgevaardigden, en volgens de evaluatieprocedure van titel VIII van de Ambtenarencode."; 10° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : " § 3.De Regering bepaalt de bezoldigingsmodaliteiten van de leden van het Directiecomité van de CWaPE."; 11° in paragraaf 4, worden de woorden ", onder wie de vice-voorzitter," ingevoegd na de woorden "en de directeurs".

Art. 52.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 45bis, luidend als volgt : " § 1. De leden van de wetgevende Kamers, van het Europees Parlement en van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten, de Ministers, de Staatssecretarissen, de leden van een gemeenschaps- of gewestregering, de leden van een provinciale of gemeentelijke executieve, alsook de leden van de intercommunales die actief zijn in de energiedistributie mogen de functies van voorzitter of directeur niet uitoefenen. § 2. De leden van het directiecomité mogen geen enkele functie of activiteit, bezoldigd of niet, uitoefenen in dienst van de netbeheerder, van een producent, van een leverancier of van een tussenpersoon die actief is in de energiesector.

Het verbod bedoeld in het eerste lid blijft bestaan gedurende een jaar na het einde van het mandaat van de houder. § 3. Behalve de onverenigbaarheden bedoeld in paragraaf 2, mogen de voorzitter en de directeurs, onder wie de vice-voorzitter, zonder voorafgaandelijke instemming van het directiecomité, geen enkele bezoldigde beroepsactiviteit die niet behoort tot hun mandaat uitoefenen, noch tussenkomen als personeelslid van en ander bedrijf voor activiteiten die niet tot hun mandaat behoren.

Een dergelijk activiteit mag in ieder geval niet worden uitgeoefend ten nadele van de taken die verbonden zijn met de uitoefening van hun mandaat van voorzitter of directeur. § 4. De leden van het directiecomité van de CWaPE mogen geen aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door een producent, een leverancier of een tussenpersoon die actief is in de energiesector, bezitten, noch financiële instrumenten die de mogelijkheid bieden om dergelijke aandelen of waardepapieren bij voorkeur te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten welke hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of waardepapieren. § 5. Indien de voorzitter, de vice-voorzitter of een directeur, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft bij de aanneming van een beslissing, een advies of een andere akte die onder de CWaPE ressorteert, mag hij de betreffende beraadslagingen van het directiecomité niet bijwonen, noch deelnemen aan de stemming. Hij moet de overige leden van het directiecomité hierover vooraf inlichten. Het proces-verbaal van de vergadering maakt daarvan melding.".

Art. 53.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 45ter, luidend als volgt : " § 1er. De leden van het directiecomité zien toe op de naleving van de regels van de gas- en elektriciteitsmarkten met de nodige waakzaamheid, bekwaamheid, eerlijkheid, onafhankelijkheid en ernst.

Ze vermijden elk gedrag dat het vertrouwen van het publiek in de CWaPE en het vervullen van de opdrachten in het gedrang zou kunnen brengen.

Ze vervullen hun taken met eerlijkheid en integriteit.

Ze verbinden zich ertoe, zelfs buiten hun ambt als dit aan de oorzaak ervan ligt, rechtstreeks of onrechtstreeks geen giften, beloningen of enig voordeel te vragen, te eisen of aan te nemen. § 2. De leden van het directiecomité houden zich aan de beslissingen en richtlijnen aangenomen door het directiecomité van de CWaPE en voeren ze loyaal en te goeder trouw uit. § 3. Het is de voorzitter en de directeurs, onder wie de vice-voorzitter, verboden, tijdens de duur van hun functie of na de stopzetting ervan, om eender welke vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen, alsook elk zakengeheim betreffende de CWaPE en haar activiteiten waarvan zij wegens hun functie kennis zouden krijgen. § 4. Na afloop van hun mandaten, bezorgen de voorzitter en de directeurs, onder wie de vice-voorzitter, elk materieel, gegeven of informatie terug, ongeacht of het gaat om een schriftelijke, verbale of elektronische drager die door de CWaPE en in verband ermee te hunner beschikking is gesteld. Ze behouden geen afschriften of uittreksels van het (de) bovengenoemde materieel, gegevens of informatie.".

Art. 54.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 45quater, luidend als volgt : "De voorzitter, de vice-voorzitter, en de directeurs kunnen uit hun ambt worden ontzet als ze niet meer voldoen aan de onafhankelijheidsvoorwaarden vastgelegd in dit decreet of de wettelijke en reglementaire bepalingen schenden. Daartoe beslist de Regering over het ontslag van één of meerdere leden met inachtneming van de rechten van de verdediging, na de partijen te hebben gehoord en, in voorkomend geval, hun raadsman.

Vóór het verhoor bedoeld in het eerste lid, mag de betrokkene het dossier ter zijnen laste raadplegen.

De bepalingen van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, betreffende de Raad van beroep zijn van toepassing in geval van tuchtstraf.".

Art. 55.In artikel 46 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht in paragraaf 1, eerste lid : 1° in de inleidende zin wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "vier";2° in punt 1° worden de woorden ", met inbegrip van het gas uit hernieuwbare energiebronnen, alsook de werking van de gas- en elektriciteitsmarkten en de desbetreffende onderzoeken" ingevoegd na het woord "elektriciteitsmarkten";3° in punt 2° wordt de woorden "en tarief" ingevoegd tussen de woorden "socio-economische" en "directie";4° in punt 2° worden de woorden "met de werking van de gas- en elektriciteitsmarkten en" vervangen door de woorden "met de goedkeuring van de tarieven van de distributienetbeheerders van gas en elektriciteit,";5° in punt 3° worden de woorden "van hernieuwbare energie" vervangen door de woorden "van groene elektriciteit"; 6° in punt 3° worden de woorden "enerzijds en van gas uit hernieuwbare energiebronnen, anderzijds;" opgeheven; 7° punt 5° wordt opgeheven.

Art. 56.In artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 luidt als volgt : "Bij de uitvoering van de opdrachten die hem worden gegeven, kan de CWaPE de netbeheerders en, desgevallend, het filiaal bedoeld in artikel 16, § 2, alsook de beheerders van het privé-net en van de gesloten beroepsnetten, producenten, leveranciers en tussenpersonen die op de gewestelijke markt actief zijn en elke persoon die als cessionaris of makelaar groene certificaten van de CWaPE kan krijgen, verplichten om haar alle informatie te leveren die ze nodig heeft om haar taken uit te voeren, binnen een termijn die ze verduidelijkt.Ze motiveert haar beslissing"; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "van het directiecomité" ingevoegd tussen de woorden "schriftelijk mandaat" en "met de redenen van de controle ter plaatse"; 3° paragraaf 2, lid 4, luidt als volgt "De netbeheerders en, desgevallend, hun filialen, de beheerders van privé-netten en de beheerders van gesloten beroepsnetten, de producenten, leveranciers en tussenpersonen die op de gewestelijke markt actief zijn, alsook elke persoon die als cessionaris of makelaar groene certificaten van de CWaPE kan krijgen, moeten zich onderwerpen aan de controle ter plaatse die op basis van onderhavige paragraaf wordt uitgevoerd, op straffe van een administratieve boete in de zin van artikel 53."; 4° paragraaf 3 luidt als volgt : "De CWaPE mag in elk geval een automatische controle ter plaatse doen van de rekeningen en meetgegevens van de netbeheerders en, desgevallend, hun filialen, van de beheerders van privé-netten en de beheerders van gesloten beroepsnetten, producenten, leveranciers, en tussenpersonen die op de gewestelijke markt actief zijn, alsook van elke persoon die als cessionaris of makelaar groene certificaten van de CWaPE kan krijgen".

Art. 57.In artikel 47ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt in limine een nieuw eerste lid ingevoegd, luidend als volgt : " § 1.In het kader van haar reguleringsopdrachten is de CWaPE onafhankelijk van de Regering."; 2° in paragraaf 1 luidt het eerste lid dat het tweede lid is geworden, als volgt "Behoudens voor beslissingen die de kamer voor geschillen en vorderingen van de gewestelijke bemiddelingsdienst neemt en voor de andere bevoegdheden die niet onder de reguleringsopdrachten vallen in de zin van Richtlijn 2009/72/EG, en aan haar overgedragen bij of krachtens dit decreet, is de CWaPE onderworpen aan de controle van de Regering door toedoen van twee commissarissen die worden benoemd en ontslagen door de Regering.Voor de opdrachten die onder de reguleringsopdrachten ressorteren, vervullen de commissarissen een rol van waarnemer. De Regering bepaalt het bedrag van de presentiegelden en de kosten die hun worden toegekend. Deze kosten zijn ten laste van het Gewest. 3° in paragraaf 2 worden de woorden " § 2."De commissarissen van de Regering" vervangen door "Zij"; 4° in paragraaf 3 dat paragraaf 2 is geworden, worden de woorden " § 2.Voor de bevoegdheden die niet onder de reguleringsopdrachten vallen, beschikken de commissarissen van de Regering over" ingevoegd bij het begin van de paragraaf; 5° in paragraaf 3bis, worden de woorden " § 3bis" geschrapt;6° in paragraaf 4, worden de woorden " § 4" vervangen door " § 3" en wordt het woord "juli" vervangen door "augustus";7° in paragraaf 5, worden de woorden " § 5" vervangen door " § 4" en worden de woorden "voor het geheel van zijn activiteiten" ingevoegd tussen de woorden "is onderworpen" en de woorden "aan de controle" en worden de woorden "en van het Parlement.In de uitoefening van deze controle verhoort het Parlement de CWaPE twee keer per jaar." ingevoegd in fine.

Art. 58.In artikel 48 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "een privénetbeheerder of een beheerder van een gesloten beroepsnet" ingevoerd tussen de woorden "een netbeheerder," en "op voorwaarde dat"; 2° in paragraaf 2 luidt het tweede lid als volgt : "De klachten zijn pas ontvankelijk wanneer de eiser aantoont dat hij vooraf een minnelijke regeling heeft proberen te treffen met de betrokken leverancier of netbeheerder en als de laatste stappen van de klachtindiener t.o.v. de speler met wie hij een geschil heeft niet teruggaat tot meer dan één jaar voor de neerlegging van de klacht".

Art. 59.In artikel 49, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008 wordt het woord "minimum" ingevoegd tussen het woord "en" en de woorden "twee directeurs".

Art. 60.In artikel 49bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "betreffende de toegang tot het net of de toepassing van de technische reglementen," vervangen door de woorden "met inbegrip van de privé-netten en de gesloten beroepsnetten wat betreft de verplichtingen opgelegd aan de betrokken netbeheerder bij of krachtens dit decreet,";2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : "Wanneer het geschil betrekking heeft op de toepassing van het technisch reglement maar dat het werkelijk doel van de aanvraag berust op de betwisting van een energiefactuur, met name ten gevolge van een rechtzetting van de meetgegevens, zal de Geschillenkamer slechts bevoegd zijn als een poging tot minnelijke oplossing van het geschil reed plaatsgevonden heeft voor de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie of voor de Bemiddelingsdienst inzake energie opgericht of federaal niveau.Voor de andere geschillen is de Geschillenkamer gemachtigd om het verzoek aan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie over te maken indien blijkt dat een bemiddelingspoging opportuun zou zijn. In dat geval brengt zij de partijen daarvan op de hoogte. Indien het verzoek aan de Gewestelijke Bemiddelingsdienst inzake energie wordt overgemaakt, worden de vigerende proceduretermijnen voor de Geschillenkamer opgeschort gedurende de tijd die nodig is voor het afsluiten van de bemiddelingsprocedure."; 6° in paragraaf 2, eerste lid, wordt in de Franse versie het woord "courrier" opgeheven; 4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden ", indien zij het opportuun vinden of op verzoek van één van de partijen." ingevoegd tussen de woorden "verschijnen" en "De partijen die het wensen"; 5° paragraaf 3, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin : "Een nieuwe verlenging van de termijn is mogelijk mits toestemming van de klachtindiener."; 6° het tweede lid van paragraaf 3 luidt als volgt : "De beslissingen van de Geschillenkamer zijn met redenen omkleed en bindend".

Art. 61.Artikel 50 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 17 juli 2008, wordt hersteld als volgt : "

Art. 50.De beslissingen van de CWaPE worden volkomen gemotiveerd en gerechtvaardigd.

De modaliteiten van toepassing voor deze motiveringen en verantwoordingen worden bepaald in het huishoudelijk reglement van het directiecomité, rekening houdend met de volgende beginselen : 1° de motivering vermeldt het geheel van de gegevens waarop de beslissing is gebaseerd;2° de elektriciteitsbedrijven hebben de mogelijkheid, voorafgaandelijk aan het nemen van de desbetreffende beslissing, om hun opmerkingen te laten gelden;3° het gevolg gegeven aan deze opmerkingen wordt in de eindbeslissing gerechtvaardigd. De handelingen met individuele of collectieve strekking aangenomen ter uitvoering van de opdrachten alsook elke voorbereidende handeling, verslag van deskundigen, bijhorende opmerkingen van de geraadpleegde partijen worden bekendgemaakt op de website van de CWaPE, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie en/of van de persoonsgegevens.".

Art. 62.In Hoofdstuk XIbis van hetzelfde decreet wordt een artikel 50bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 50bis.Onverminderd de gewone beroepsmiddelen heeft elke partij het recht om, voor de CWaPE, een klacht neer te leggen, met het oog op zijn heroverweging binnen twee maanden na de bekendmaking van een beslissing van de CWaPE of van het voorstel van beslissing bepaald door de CWaPE in het kader van een raadplegingsprocedure. Deze klacht heeft geen schorsende werking tenzij ze is ingesteld tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve boete.

De CWaPE beslist binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de ontvangst van de klacht of van de bijkomende informatie die zij gevraagd heeft. De CWaPE motiveert zijn beslissing. Bij gebrek wordt de oorspronkelijke beslissing bevestigd.".

Art. 63.In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 50ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 50ter.De beslissingen van de CWaPe kunnen, binnen dertig dagen na de datum van hun kennisgeving het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring bij het hof van beroep waaronder de maatschappelijke zetel van de CWaPE ressorteert, uitspraak doende zoals in kort geding. Bij ontstentenis van beslissing van de CWaPE binnen de in het decreet vastgelegde termijn, kan de meest gerede partij het geschil binnen zestig dagen na afloop van de vastgelegde termijn aanhangig maken bij het hof van beroep waaronder de maatschappelijke zetel van de CWaPE ressorteert.

In geval van klacht in heroverweging wordt de termijn bedoeld in het eerste lid opgeschort tot de CWaPE een beslissing heeft genomen, of bij gebrek aan beslissing, gedurende twee maanden te rekenen van de ontvangst van de klacht of van de bijkomende informatie gevraagd door de CWaPE. De Regering kan in de zaak tussenkomen, zonder dat deze tussenkomst de procedure evenwel kan vertragen.

Het beroep bedoeld in het eerste lid heeft geen schorsende werking tenzij het is ingesteld tegen een beslissing tot het opleggen van een administratieve boete. Het hof van beroep waaronder de maatschappelijke zetel van de CWaPE ressorteert en waarbij een beroep aanhangig wordt gemaakt, kan evenwel, alvorens recht te doen, de schorsing bevelen van de tenuitvoerlegging van de beslissing die het voorwerp uitmaakt van het beroep als de aanvrager ernstige middelen inroept die de vernietiging of hervorming van de beslissing kunnen rechtvaardigen en als de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan hem een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel dreigt te berokkenen.

Het hof van beroep waaronder de maatschappelijke zetel van de CWaPE ressorteert, doet uitspraak binnen zestig dagen te rekenen van de indiening van het verzoek. ».

Art. 64.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van Hoofdstuk XII vervangen door de woorden "Algemene raad".

Art. 65.Artikel 51 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : " § 1. Er wordt een Algemene raad opgericht waarvan de opdrachten erin bestaan : 1° op eigen initiatief of op verzoek van de Minister, oriëntaties bepalen voor de toepassing van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;2° binnen 40 dagen na ontvangst van het verzoek van de CWaPE, een advies uitbrengen over elk vraagstuk dat hem door de CWaPE wordt voorgelegd;3° een discussieforum vormen voor de doelstellingen en de strategieën van het Waals energiebeleid. § 2. De Raad is samengesteld uit vierentwintig leden aangewezen door de Regering na oproep tot belangverklaring, namelijk : 1° drie vertegenwoordigers van de gewestelijke openbare overheden;2° vier vertegenwoordigers van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest);3° twee vertegenwoordigers van de residentiële verbruikers; 4° drie vertegenwoordigers van de steden en gemeenten en twee vertegenwoordigers van de O.C.M.W.'s respectievelijk voorgedragen door de Vereniging van de steden, gemeenten en provincies van Wallonië en door de Federatie van de O.C.M.W.'s; 5° vier vertegenwoordigers van de producenten, onder wie een vertegenwoordiger van de gecentraliseerde producenten, een vertegenwoordiger van de producenten van hernieuwbare energie, een vertegenwoordiger van de producenten van energie uit kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en een vertegenwoordiger van de zelfproducenten;6° drie vertegenwoordigers van de beheerders van de plaatselijke transmissie- en distributienetten;7° twee vertegenwoordigers van de gas- en elektriciteitsleveranciers;8° een vertegenwoordiger van de milieuverenigingen. § 3. De Voorzitter van de Raad wordt aangewezen door de Regering onder de vertegenwoordigers bedoeld in paragraaf 2, 3°. § 4. De voorzitter of de directeur van de CWaPE wonen de vergaderingen van de Raad bij met raadgevende stem. § 5. Het secretariaat van de Raad wordt waargenomen door de Administratie. § 6. De Regering neemt akte van het huishoudelijk reglement van de Raad. § 7 De werkingskosten van de Raad zijn voor rekening van het Energiefonds

Art. 66.In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk XIIbis vervangen door de woorden "Fonds voor energie en duurzame ontwikkeling".

Art. 67.Artikel 51bis, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, wordt gewijzigd als volgt : 1° de zin luidt als volgt : "De Regering richt een begrotingsfonds op, Fonds voor energie en duurzame ontwikkeling genoemd, in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit";2° punt 4° luidt als volgt : "de studies, acties en steunmaatregelen ter bevordering van de productieprojecten en -kanalen van gas, warmte en elektriciteit die gebruik maken van hernieuwbare energie en van de installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling";3° in punt 7° worden de woorden "en de sociale acties" ingevoegd in fine; 4° het eerste lid wordt aangevuld met een punt 11, luidend als volgt : "11° de werkingskosten van de Algemene raad.".

Art. 68.In artikel 51ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de inleidende zin van paragraaf 1 luidt als volgt : "Het Fonds voor energie en duurzame ontwikkeling wordt aangevuld"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zin "Het bedrag van de dotatie van de CWaPE bedraagt (3.610.950) euro." vervangen door de zin "Het bedrag van het jaarlijks globale budget van de CWaPE bedraagt 5.600.000 euro.", de zin die daarop volgt, luidt als volgt : "Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen, door het te vermenigvuldigen met de index van de consumptieprijzen voor de maand juni van het jaar en te delen door de index van de consumptieprijzen van de maand juni 2012. Dit globaal budget is gedeeltelijke afkomstig van een vergoeding op de groene certificaten, geïnd door de CWaPE, in functie van de geproduceerde MWh, ter hoogte van een jaarlijks bedrag van 1.800.000 € dat overeenstemt met haar beheerslast van het mechanisme en de behandeling van de groene certificaten, en voor het saldo van de dotatie van de CWaPE.";

Art. 69.In artikel 53 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de termijn" vervangen door "de termijn bedoeld in het eerste lid";2° in paragraaf 2, worden de woorden "de indicatoren en" ingevoegd tussen de woorden "en leverancier die "en de woorden "de doelstellingen inzake prestaties".

Art. 70.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 64, luidend als volgt : "

Art. 64.De CWaPE beoordeelt de bepalingen van dit decreet en maakt haar evaluatieverslag over aan de Regering en aan het parlement voor 1 januari 2017.

De Algemene raad kaan de bepalingen van dit decreet ook beoordelen en een evaluatieverslag overmaken aan de Regering en aan het parlement in de loop van het jaar 2017.".

Art. 71.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 65, luidend als volgt : "

Art. 65.Wat betreft de distributienetbeheerders, treden artikel 26, § 2ter tot quinquies en artikel 34, 3°, b) in werking op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven die op de distributienetbeheerders worden toegepast.".

Art. 72.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 66, luidend als volgt : "

Art. 66.Vanaf de inwerkingtreding van de wet van overdracht van bevoegdheden inzake de distributietarieven voor gas en elektriciteittarieven verricht door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming en met inachtneming van artikel 1 van dit decreet, kan de CWaPE : 1° bij gebrek aan beslissing door de bevoegde federale overheden vóór de overdracht van de tariefbevoegdheid, de hoogte en/of de bestemming en de verdeling van de regulerende saldi bepalen van de jaren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven goedgekeurd door de CWaPE.De bestemmingsregel van de niet-beheersbare saldi op de tarieven en van de beheersbare saldi op het resultaat van het boekjaar blijft geldig; 2° de op die datum bestaande tarieven verlengen, wijzigen, opheffen of vervangen of elke andere maatregel nemen betreffende de tarifaire methodologie en de tarieven die zij nuttig zou achten tot de goedkeuring van de nieuwe tarieven;3° alle nodige overgangsmaatregelen nemen voor de aanneming van tarifaire methodologieën en de goedkeuring van de tarieven voor de tarifaire periode 2015-2016. Wanneer ze de vorige leden gebruikt, houdt de CWaPE rekening met de vigerende richtlijnen.

Art. 73.In afwijking van art. 51 van dit decreet wordt het mandaat van de voorzitter in functie op de datum van inwerkingtreding van dit decreet, verlengd tot 31 januari 2017.

Art. 74.In artikel 591 van het Gerechtelijk wordt punt 24° aangevuld als volgt : " 24° van alle vorderingen die ingesteld worden op basis van 33quater, § 6, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, tegen de beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie.".

Art. 75.De artikelen 47. 12, 47, 48, 10°, 72 en 76 van dit decreet treden in werking op 1 juli 2014.

Art. 76.Artikel 15 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2008, wordt vervangen als volgt : "

Art. 15.De netbeheerder maakt jaarlijks de tarieven bekend die van toepassing zijn op het net waarvoor hij aangewezen is, met inbegrip van de tarieven betreffende de ondersteunende diensten, zoals goedgekeurd door de CWaPE. ".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement 1020 (2013-2014). Nrs. 1, 1bis tot 18.

Volledig verslag, openbare vergadering van 11 april 2014.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^