Decreet van 11 december 2013
gepubliceerd op 23 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014200439
pub.
23/01/2014
prom.
11/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture) (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord gesloten op 11 juli 2013 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" (Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture) wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken van het Waals Parlement 897 (2013-2014) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare zitting van 11 december 2013.

Bespreking.

Stemming.

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot verhoging, voor het jaar 2014, van de bijdrage van Wallonië voor de financiering van het "FRIA" De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Rudy Demotte, Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en door de heer Jean-Marc Nollet, Vice-Eerste Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap, en Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de heer Rudy Demotte, Minister-President van de Regering van het Waalse Gewest en door de heer Jean-Marc Nollet, Vice-Eerste Minister van de Regering van het Waalse Gewest, Gelet op de artikelen 127,128 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Overwegende dat de nodige solidariteit tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap zich moet uiten o.m. op de gebieden van het wetenschappelijk onderzoek;

Overwegende dat de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek van overwegend belang is voor de duurzame ontwikkeling van de maatschappij en de Waalse economie;

Overwegende dat zulk akkoord tot het intensifiëren van de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest bijdraagt en aan de bevolking en de instellingen van beide instanties ten goede komt, Zijn overeengekomen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 22 juni 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over de financiering van de samenwerking in het kader van gemeenschappelijke beleidsacties, over de Europese Structuurfondsen en de ontwikkeling van cultuurondernemingen, wordt aangevuld met volgende bepaling : "4.4. In afwijking van punt 4.1 van dit artikel wordt het bedrag dat in 2014 door het Waalse Gewest wordt aangewend, verhoogd met een bedrag van 5.371.000 EUR. Dit bedrag wordt aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer aangepast door het te vermenigvuldigen met een aanpassingsratio berekend volgens de formule : Gezondheidsindexcijfer van januari 2014/Gezondheidsindexcijfer van januari 2013".

Art. 2.Dit akkoord wordt in twee originele versies gesloten.

Art. 3.Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 11 juli 2013.

Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderzoek, J.-M. NOLLET Voor het Waalse Gewest : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^