Decreet van 11 december 2015
gepubliceerd op 22 december 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

DECREET tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kost

bron
vlaamse overheid
numac
2015036583
pub.
22/12/2015
prom.
11/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036583

VLAAMSE OVERHEID


11 DECEMBER 2015. - DECREET tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 35ter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, 2°, wordt de bepaling "B = de som van de bijdrage, zoals bedoeld in artikel 16bis, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, aangerekend op het water verbruikt of geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief btw, en de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 16quinquies, § 1, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, aangerekend op het water verbruikt of geloosd in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief btw." vervangen door de bepaling "B = de som van de bijdrage en de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of de titularis van een private waterwinning, vermeld in artikel 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, op het water, verbruikt of geloosd in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar voor de bovengemeentelijke sanering, exclusief btw."; 2° in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zinsnede "Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, wordt vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de heffing vermeld in § 1" vervangen door de zinsnede "Elke heffingsplichtige, vermeld in artikel 35quater, § 1, wordt voor 80% vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de heffing, vermeld in paragraaf 1";3° in paragraaf 6, achtste lid, wordt de zinsnede "Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald: P= M x T x Q x 0,025";vervangen door de zinsnede "Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald: P= M x T x Q x 0,025 x 0,80;"; 4° in paragraaf 6, negende lid, wordt de zinsnede "in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, als vermeld in artikel 16bis, respectievelijk 16quinquies van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending" vervangen door de zinsnede "in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending";5° in paragraaf 7, 2°, wordt de zinsnede "in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, als vermeld in artikel 16bis, respectievelijk 16quinquies van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending" vervangen door de zinsnede "in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending".

Art. 3.In artikel 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 10° worden de woorden "en voor de sanering ervan" toegevoegd; 2° er wordt een punt 33° toegevoegd, dat luidt als volgt: "33° wooneenheid: elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.".

Art. 4.In artikel 6bis, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 13 juli 2012 en 21 december 2012, worden het tweede tot en met het vierde lid opgeheven.

Art. 5.In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt punt 9° opgeheven.

Art. 6.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt het opschrift van afdeling IV vervangen door wat volgt: "Afdeling 4. Berekening van de bijdrage en vergoeding voor kleinverbruikers".

Art. 7.In hoofdstuk V, afdeling 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2007 en 18 december 2009, wordt vóór artikel 16bis een onderafdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling 1. Aanrekenen van een bijdrage voor het water dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk".

Art. 8.Artikel 16bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2007 en 18 december 2009, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16bis.§ 1. In deze onderafdeling wordt verstaan onder abonnee: onder voorbehoud van de toepassing van artikel 35quater, § 2 en § 3, van de wet van 26 maart 1971 een klant is een heffingsplichtige als vermeld in artikel 35quater, § 1, 1° en 3°, van de wet van 26 maart 1971.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen een bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting aanrekenen aan hun abonnees. § 2. De bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak worden als onderdeel van de integrale prijs voor het leveren van water via het openbare waterdistributienetwerk opgenomen in de waterfactuur.

De bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak bestaan uit een vastrecht en een variabele prijs.

De bijdrage voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting.

De bijdrage voor de sanering op bovengemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting. § 3. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bepaalt onder toezicht van de economische toezichthouder het tarief voor de berekening van de variabele prijs op basis van de kosten die hij moet dragen om zijn saneringsverplichting op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak na te komen.

Het tarief is een prijs per vervuilingseenheid. Bij het bepalen van het bovengemeentelijke en gemeentelijke tarief wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen: 1° de vervuiling die de abonnee veroorzaakt, conform het `de vervuiler betaalt'- beginsel;2° de collectieve respectievelijk individuele saneringskosten per m® water;3° een aandeel van de niet-inbare bijdragen;4° een aandeel voor de opgelegde vrijstellingen of sociale correcties en de openbare dienstverplichtingen;5° de door de gemeente of het Vlaamse Gewest toegekende tegemoetkoming in de financiering;6° het aandeel van de kosten, veroorzaakt door het lozen van water dat niet afkomstig is van een openbaar waterdistributienetwerk;7° het aandeel van de inkomsten van het vastrecht voor de gemeentelijke of de bovengemeentelijke bijdrage. In het kader van het algemeen belang kan door het Vlaamse Gewest aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk een tussenkomst in de financiering van de bovengemeentelijke collectieve sanering toegekend worden in de vorm van een algemene werkingstoelage.

De uitgekeerde werkingstoelage moet worden aangewend voor de invulling van de bovengemeentelijke saneringsverplichting. De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen met betrekking tot de toekenning en de uitbetaling van de algemene werkingstoelage aan de exploitanten.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, onder toezicht van de economische toezichthouder, of de economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale redenen beperkingen opleggen aan de bijdrage die aan de abonnees wordt aangerekend.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen en regels vaststellen met betrekking tot de methode voor tariefbepaling en de tariefstructuur van de variabele prijs. § 4. De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk stellen op eenvoudig verzoek van de economische toezichthouder kosteloos alle gegevens en inlichtingen ter beschikking die de economische toezichthouder nodig heeft om zijn taken uit te voeren.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder de informatie, vermeld in het eerste lid, ter beschikking wordt gesteld.".

Art. 9.Artikel 16ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16ter.§ 1. Jaarlijks wordt een vastrecht aangerekend aan de abonnee.

Het bovengemeentelijke tarief van het vastrecht bedraagt 20 euro per wooneenheid, verminderd met 4 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.

Het gemeentelijke tarief van het vastrecht voor de collectieve sanering bedraagt 30 euro per wooneenheid, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.

Het gemeentelijke tarief van het vastrecht voor de individuele sanering bedraagt 50 euro per wooneenheid, verminderd met 10 euro per gedomicilieerde. Het vastrecht kan niet negatief worden.

In geval de watermeter water meet dat niet geleverd wordt ten behoeve van één of meerdere wooneenheden kan het vastrecht daarnaast per watermeter aangerekend worden.

Het bovengemeentelijk tarief van het vastrecht bedraagt 20 euro per watermeter. Het gemeentelijk tarief van het vastrecht bedraagt 30 euro per watermeter. § 2. De variabele prijs wordt berekend op de volgende wijze: B = Tkv x N en N = 0,025 x Q, waarbij: 1° B = de variabele prijs, aangerekend aan de abonnee;2° Tkv = het tarief om de variabele prijs te berekenen, uitgedrukt in euro per vervuilingseenheid;3° N = de vervuiling;4° Q = het te factureren waterverbruik, uitgedrukt in m®. Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed geen wooneenheden heeft, past de exploitant een vlakke tariefstructuur toe om de variabele prijs te bepalen. Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed één of meerdere wooneenheden heeft, past de exploitant een progressieve tariefstructuur met twee schijven om de variabele prijs te bepalen. De schijfgrens ligt op een verbruik van 30 m® per wooneenheid per jaar, vermeerderd met 30 m® per gedomicilieerde per wooneenheid per jaar. Van deze indeling kan afgeweken worden.

De Vlaamse Regering kan hiertoe de verdere modaliteiten bepalen.

Criteria die meegenomen moeten worden in deze nadere regels zijn het stimuleren van duurzaam watergebruik bij de abonnee en een eenduidige en transparante aanrekening door de exploitant. § 3. Het gemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de collectieve sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs maximaal 1,4 keer hoger zijn.

Het gemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs voor de individuele sanering mag ten opzichte van het bovengemeentelijke tarief voor de berekening van de variabele prijs maximaal 2,4 keer hoger zijn.

De Vlaamse Regering kan hiertoe de verdere modaliteiten bepalen.

De economische toezichthouder legt de verdere voorwaarden met betrekking tot de aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage vast in een protocol met de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op een uniforme omzetting van de aanrekeningregels in Vlaanderen, de data-uitwisseling tussen de exploitant en de Vlaamse Milieumaatschappij en de toe te passen afrondingsregels.".

Art. 10.Artikel 16quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en vervangen bij het decreet van 21 december 2007, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16quater.De gemeentelijke tarieven voor de berekening van de variabele prijs en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 16bis, § 3, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel 6bis, § 3.".

Art. 11.Aan hoofdstuk V, afdeling 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2007 en 18 december 2009, wordt een onderafdeling 2 toegevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling 2. Aanrekenen van een vergoeding voor water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk".

Art. 12.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt in onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 11, een artikel 16quater/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 16quater/1. § 1. In dit artikel wordt verstaan onder gebruiker van een private waterwinning: onder voorbehoud van de toepassing van artikel 35quater, § 2 en § 3, van de wet van 26 maart 1971 is een klant een heffingsplichtige als vermeld in artikel 35quater, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 maart 1971.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan een vergoeding aanrekenen aan de gebruiker van een private waterwinning als bijdrage in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning.

De vergoedingen in de kostprijs voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, bestaan op gemeentelijk vlak uit een vastrecht en een variabele prijs. Het vastrecht van de vergoeding mag niet aangerekend worden voor de gebruiker van een private waterwinning die ook abonnee is.

De vergoeding voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting.

De vergoeding voor de sanering op bovengemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting.

De bepalingen van artikel 16bis, § 3 en § 4, en artikel 16ter zijn van overeenkomstige toepassing op de vergoeding, vermeld in het tweede lid. § 2. Als een vergoeding als vermeld in paragraaf 1, wordt aangerekend voor de bovengemeentelijke sanering, wordt het bedrag ervan bepaald conform artikel 16ter van dit decreet, met dien verstande dat Q in dat geval gelijk is aan het aantal m® water, opgenomen via de private waterwinning. Het water, opgenomen via de private waterwinning, wordt bepaald conform artikel 35quater, § 1, 2° en 3°, van de wet van 26 maart 1971. § 3. De gemeentelijke tarieven voor de berekening van de variabele prijs en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 16bis, § 3, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel 6bis, § 3. § 4. Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur als ze gelegen zijn in een zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat: 1° is aangesloten op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie; 2° wordt aangesloten op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie op basis van het zoneringsplan, vermeld in artikel 10.2.3, § 1, tweede lid, 20°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, geldig op 1 januari van het jaar in kwestie.

Wooninrichtingen worden onweerlegbaar vermoed te zijn aangesloten op de gemeentelijke collectieve saneringsinfrastructuur als ze gelegen zijn in een zone van vijftig meter rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren.

Voor inrichtingen die onder de toepassing van artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971 vallen en die uitsluitend beschikken over een vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, is onderhavige paragraaf ook van toepassing.".

Art. 13.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 19 juli 2003, wordt een afdeling 4/1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 4/1. Berekening van de bijdrage en vergoeding voor grootverbruikers".

Art. 14.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 13, een artikel 16quater/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 16quater/2. § 1. In dit artikel wordt verstaan onder abonnee en onder gebruiker van een private waterwinning: een klant is een heffingsplichtige als vermeld in artikel 35quater, § 2 en § 3, artikel 35quinquies, § 1, en artikel 35septies van de wet van 26 maart 1971.

De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen een bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting aanrekenen aan hun abonnees en kunnen een vergoeding aanrekenen aan de gebruiker van een private waterwinning als bijdrage in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning.

De bijdrage en de vergoeding bestaan uit een variabele prijs. § 2. De bijdragen en de vergoeding op gemeentelijk en bovengemeentelijk vlak worden als onderdeel van de integrale prijs voor het leveren van water via het openbare waterdistributienetwerk opgenomen in de waterfactuur.

De bijdrage en vergoeding voor de sanering op gemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de gemeentelijke saneringsverplichting respectievelijk de sanering.

De bijdrage en vergoeding voor de sanering op bovengemeentelijk vlak is bestemd voor de financiering van de bovengemeentelijke saneringsverplichting respectievelijk de sanering. § 3. De bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting en de vergoeding voor de kosten van de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, worden op bovengemeentelijk vlak berekend op basis van de heffingsgegevens over de abonnee of gebruiker van een private waterwinning die door de Vlaamse Milieumaatschappij aan exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk bezorgd worden.

De totale bijdrage en vergoeding met betrekking tot een lozingsjaar stemt overeen met het resultaat van de volgende berekeningsmethode: B = Tgv x VE, waarbij: 1° B = de som van de bijdrage respectievelijk de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of titularis van een private waterwinning met betrekking tot het lozingsjaar;2° VE = de vuilvracht, uitgedrukt in vervuilingseenheden, bepaald conform de wet van 26 maart 1971 met betrekking tot het lozingsjaar en zoals aangeleverd door de VMM aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk;3° Tgv = het eenheidstarief van de heffing met betrekking tot het lozingsjaar voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35ter, § 2, tweede lid, van de wet van 26 maart 1971. De Vlaamse Regering kan daartoe de verdere modaliteiten bepalen. Deze modaliteiten hebben onder andere betrekking op de wijze waarop de aanrekening gebeurt, de mogelijke aanrekening van voorschotten, de verrekening van de voorschotten en de aanrekeningsbasis van de voorschotten.

De economische toezichthouder legt de verdere voorwaarden met betrekking tot de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage vast in een protocol met de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op een uniforme omzetting van de aanrekeningregels in Vlaanderen, de data-uitwisseling tussen de exploitant en de Vlaamse Milieumaatschappij en de toe te passen afrondingsregels. § 4. De bijdrage in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting en de vergoeding in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, worden op gemeentelijk vlak als volgt berekend: Bg = Tgvg x Q, waarbij: 1° Bg = de bijdrage respectievelijk de vergoeding, aangerekend aan de abonnee of titularis van een private waterwinning;2° Tgvg = het gemeentelijke tarief en is begrensd op 1,4 keer het eenheidstarief van de heffing voor alle andere heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35ter, § 2, tweede lid, van de wet van 26 maart 1971, met betrekking tot het lozingsjaar en vermenigvuldigd met 0,025 VE per m®;3° Q = in geval van: a) de bijdrage: het te factureren of indien van toepassing, het geloosde waterverbruik, uitgedrukt in m®;b) de vergoeding: het waterverbruik of indien van toepassing, het geloosde water uit een private waterwinning, bepaald conform artikel 35quinquies, § 12, of artikel 35septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971, uitgedrukt in m®. § 5. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, onder toezicht van de economische toezichthouder, of de economische toezichthouder kan om economische, ecologische en sociale redenen beperkingen opleggen aan de bijdragen in de kostprijs van de opgelegde saneringsverplichting en de vergoeding in de kosten voor de sanering van het afvalwater dat afkomstig is uit de private waterwinning, die op gemeentelijk vlak worden aangerekend. De Vlaamse Regering kan daartoe de voorwaarden bepalen.".

Art. 15.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt in dezelfde afdeling 4/1 een artikel 16quater/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 16quater/3. De gemeentelijke tarieven van de bijdrage en vergoeding en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 16quater/2, § 5, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel 6bis, § 3.".

Art. 16.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt een afdeling 4/2 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 4/2. Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie - drinkwatercomponent".

Art. 17.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 4/2, ingevoegd bij artikel 16, een artikel 16quater/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 16quater/4. De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk kunnen de kosten die verbonden zijn aan de productie en levering van het verbruikte water, bestemd voor menselijke consumptie, doorrekenen aan de abonnees met een vastrecht en een variabele prijs.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk rekent het vastrecht aan per wooneenheid.

Het tarief van het vastrecht bedraagt 50 euro per wooneenheid per jaar, verminderd met 10 euro per gedomicilieerde per jaar. Het vastrecht kan niet negatief zijn.

In geval de watermeter water meet dat niet geleverd wordt ten behoeve van één of meerdere wooneenheden kan het vastrecht daarnaast per watermeter aangerekend worden.

Het tarief van het vastrecht bedraagt 50 euro per watermeter.

De exploitant kan daarnaast een capaciteitsvergoeding aanrekenen. De tarieven van deze capaciteitsvergoeding worden uitgedrukt in euro per watermeter per jaar.

De variabele prijs is afhankelijk van het waterverbruik van de abonnee.

Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed geen wooneenheden heeft, past de exploitant een vlakke tariefstructuur toe om de variabele prijs te bepalen. Deze bepaling is alleen van toepassing voor abonnees waarvan het betreffende onroerend goed geen wooneenheden heeft met een waterverbruik via het openbare waterdistributienetwerk dat lager is dan 500 m® per jaar. Voor klanten waarvan het betreffende onroerend goed één of meerdere wooneenheden heeft, past de exploitant een progressieve tariefstructuur met twee schijven om de variabele prijs te bepalen. De schijfgrens ligt op een verbruik van 30 m® per wooneenheid per jaar, vermeerderd met 30 m® per gedomicilieerde per wooneenheid per jaar. Van deze indeling kan afgeweken worden.

De maximumtarieven, uitgedrukt in euro/m®, om de variabele prijs te bepalen, worden vastgelegd zoals bepaald in artikel 12bis van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de berekening en aanrekening van het vastrecht, de capaciteitsvergoeding, de variabele prijs, de tariefstructuur van de variabele prijs, het afwijken van de indeling van de klanten en de vaststelling van het aantal gedomicilieerden. Criteria die meegenomen moeten worden in deze nadere regels zijn het stimuleren van duurzaam watergebruik bij de abonnee en een eenduidige en transparante aanrekening door de exploitant.".

Art. 18.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, wordt afdeling V, die bestaat uit artikel 16quinquies, ingevoegd bij decreet van 23 december 2005, opgeheven.

Art. 19.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt het opschrift van afdeling VI vervangen door wat volgt: "Afdeling 6. Het sociale tarief en vrijstellingen om ecologische of economische redenen".

Art. 20.Artikel 16sexies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16sexies.§ 1. Voor de abonnee respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning als vermeld in artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971, past de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk voor de aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage respectievelijk vergoeding, vermeld in artikel 16bis, respectievelijk 16quater/1 van dit decreet, een sociaal tarief toe als hij zelf op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen geniet: 1° het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Het sociale tarief, vermeld in het eerste lid, geldt ook voor de abonnee en de gebruiker van een private waterwinning, vermeld in artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971, met een gezinslid, gedomicilieerd op hetzelfde adres, dat op 1 januari van het kalenderjaar onder een van de categorieën, vermeld in het eerste lid, valt.

Voor de toepassing van het sociale tarief worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling, en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

Het sociale tarief bedraagt een vijfde van het tarief voor zowel het vastrecht als de variabele prijs, vermeld in artikel 16ter.

Het sociale tarief wordt pro rata temporis toegekend op het verbruik van hetzelfde kalenderjaar en wordt uitsluitend verleend voor het verbruik op het wettelijke domicilie van de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of tweede lid.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de gerechtigde, vermeld in het eerste of het tweede lid, automatisch het sociale tarief toe op grond van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij andere overheidsinstellingen die de rechten, vermeld in het eerste lid, toekennen.

Als het sociale tarief niet automatisch wordt toegekend op basis van de vermelde inlichtingen, wordt het sociale tarief alleen op schriftelijke aanvraag verleend. Bij die schriftelijke aanvraag van het sociale tarief moet een van de volgende documenten gevoegd worden: 1° een attest, uitgereikt door de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of het tweede lid, het gewaarborgde inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;2° een attest, uitgereikt door het OCMW, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of het tweede lid, een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de vrijstellingsgerechtigde, vermeld in het eerste of tweede lid, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft. De schriftelijke aanvraag van het sociale tarief moet op straffe van verval van het recht op sociaal tarief uiterlijk op 31 december van hetzelfde kalenderjaar waarop het bijgevoegde attest betrekking heeft, bij de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk worden ingediend. § 2. Als in een gebouw minstens één gezin is gedomicilieerd, waaraan de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 16bis en 16quater/1, niet rechtstreeks door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk wordt aangerekend, geldt in afwijking van paragraaf 1 dat de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk aan elk gezin dat gedomicilieerd is in dat gebouw, waarvan een gezinslid op 1 januari van het kalenderjaar tot een van de categorieën, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, behoort, een compensatie verleent voor hun aandeel in de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding conform de voorwaarden en de regeling, vermeld in paragraaf 3. § 3. Elke verbruiker die het sociale tarief, vermeld in paragraaf 1, niet kan genieten, maakt aanspraak op een compensatie voor zijn aandeel of dat van zijn gezin in de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2 van dit decreet, voor hetzelfde kalenderjaar als hij zelf op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen geniet: 1° het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;2° het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;3° de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;4° de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;5° de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De compensatie wordt uitsluitend verleend voor het verbruik op het wettelijke domicilie van de verbruiker op 1 januari van hetzelfde kalenderjaar. Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie worden verleend, die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Voor de toepassing van die compensatie worden personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling en personen die in gemeenschappen, gericht op de verwezenlijking van religieuze of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen, niet beschouwd als leden van hetzelfde gezin.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de compensatiegerechtigde, vermeld in het eerste lid, automatisch een compensatie toe op basis van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij de andere overheidsinstellingen die de rechten, vermeld in het eerste lid, toekennen als de compensatiegerechtigde, vermeld in het eerste lid, de nodige inlichtingen aan de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk bezorgt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin die laatste de inlichtingen bij hem heeft opgevraagd.

Als de compensatie niet automatisch wordt toegekend op basis van de vermelde inlichtingen, wordt de compensatie alleen op schriftelijke aanvraag verleend. Bij die schriftelijke aanvraag van compensatie moet een van de volgende documenten gevoegd zijn: 1° een attest, uitgereikt door de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste lid, het gewaarborgde inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen genoten heeft;2° een attest, uitgereikt door het OCMW, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste lid, een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum genoten heeft;3° een attest, uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de tegemoetkomingsgerechtigde, vermeld in het eerste lid, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap genoten heeft. De schriftelijke aanvraag van compensatie moet op straffe van verval van het recht op compensatie uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarop het bijgevoegde attest betrekking heeft, ingediend worden bij de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk van het verzorgingsgebied waar het desbetreffende gebouw ligt.

Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald: C = A + M x 0,75 x Tkvc, waarbij: 1° C = de compensatie;2° A = het vastrecht, vermeld in artikel 16ter, § 1, voor zover van toepassing, vermenigvuldigd met 0,80;3° M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het kalenderjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;4° Tkvc = a) voor de klanten, vermeld in afdeling 4: het tarief Tkv, vermeld in artikel 16ter, § 2, vermenigvuldigd met 0,80;b) voor de klanten, vermeld in afdeling 4/1: het tarief Tgv, vermeld in artikel 16quater/2, § 3, verhoogd met het tarief Tgvg, vermeld in artikel 16quater/2, § 4, en vermenigvuldigd met 0,80. De verbruiker, vermeld in het eerste lid, heeft geen recht op de compensatie, vermeld in het eerste lid, als zijn verbruik aangerekend is of aangerekend kan worden tegen het sociale tarief conform paragraaf 1. § 4. De abonnee respectievelijk de gebruiker van een private waterwinning, vermeld in artikel 35quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971, die al het huishoudelijke afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheid, heeft gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, hetzij in eigen beheer of gemeenschappelijk beheer, hetzij gebouwd of geëxploiteerd door de gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband, exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of een door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit als vermeld in artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en die aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid, voldoet, wordt door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk vrijgesteld van betaling van de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 16bis en 16quater/1 van dit decreet.

Elke verbruiker die al het huishoudelijke afvalwater dat afkomstig is van zijn woongelegenheid, heeft gezuiverd op de wijze, vermeld in het eerste lid, en die de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, niet kan genieten, heeft recht op een compensatie in zijn aandeel in de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2, volgens de voorwaarden, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, en die berekend wordt als volgt: C = A + M x 0, 75 x Tkvc, waarbij: 1° C = de compensatie;2° A = het vastrecht, vermeld in artikel 16ter, § 1, voor zover van toepassing;3° M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het kalenderjaar op het domicilieadres van de compensatiegerechtigde;4° Tkvc = a) voor de klanten, vermeld in afdeling 4: het tarief Tkv, vermeld in artikel 16ter, § 2;b) voor de klanten, vermeld in afdeling 4/1: het tarief Tgv, vermeld in artikel 16quater/2, § 3, verhoogd met het tarief Tgvg, vermeld in artikel 16quater/2, § 4. De individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater moeten cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° als het gaat om een conform bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning als hinderlijk ingedeelde inrichting, moet de exploitatie gemeld of vergund zijn conform de voorschriften, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het voormelde besluit;2° gebouwd zijn en geëxploiteerd worden volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, of de compensatie, vermeld in het tweede lid, kan ook worden toegekend aan de abonnee of de gebruiker van een private waterwinning waarvan de woongelegenheid met een gecertificeerde individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is uitgerust en onderhouden wordt volgens de door de Vlaamse Regering vastgestelde regels.

De vrijstelling respectievelijk de compensatie geldt niet voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater die zijn aangelegd nadat de woongelegenheid al aangesloten kon worden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling geldt maximaal vijf jaar nadat de woning aansluitbaar is op de riolering.

Als de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk, of de gemeente of een gemeentelijke rioolbeheerder, instaat voor de bouw of exploitatie van de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, kent de exploitant automatisch de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, of de compensatie, vermeld in het tweede lid, toe als de installatie voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid.

In alle overige gevallen dient de vrijstellingsgerechtigde respectievelijk de compensatiegerechtigde die de vrijstelling respectievelijk de compensatie, vermeld in deze paragraaf, wil genieten, een schriftelijke aanvraag in. Bij die aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd zijn: 1° als het gaat om een conform bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het reglement betreffende de milieuvergunning als hinderlijk ingedeelde inrichting, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater;2° een attest, uitgereikt door de burgemeester, waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater is gebouwd en wordt geëxploiteerd volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Het attest, vermeld in punt 2°, heeft in ieder geval een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de burgemeester het attest heeft uitgereikt, tenzij de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk beschikt over gegevens waaruit blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie tijdens die periode niet wordt uitgebaat volgens een code van goede praktijk, conform de voorschriften, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, of substantieel is gewijzigd.

De schriftelijke aanvraag moet op straffe van verval van het recht op vrijstelling respectievelijk compensatie binnen twaalf maanden na de aanrekening van de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding door de exploitant van het openbare waterdistributienetwerk bij de exploitant worden ingediend.

De vrijstelling respectievelijk de compensatie wordt pro rata temporis toegekend op het verbruik vanaf de datum van ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling respectievelijk de compensatie is niet cumuleerbaar met het sociale tarief en de compensatie, vermeld in de paragraaf 1, 2 en 3. § 5. Met betrekking tot de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage en de vergoeding, vermeld in artikel 16bis, 16quater/1 en 16quater/2, kan de Vlaamse Regering een correctie bepalen, waarmee de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk rekening moet houden om economische of ecologische redenen.

Die correctie kan gaan van een vermindering tot een vrijstelling van de bijdrage van de abonnee of de vergoeding van de gebruiker van de private waterwinning. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor die correcties.".

Art. 21.Aan hoofdstuk V, afdeling 6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt een artikel 16septies toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 16septies.De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding als vermeld in artikel 16quater/2, § 1, van dit decreet, vragen aan de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35ter, § 2, tweede lid, a) en b), van de wet van 26 maart 1971. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage als vermeld in artikel 16bis, § 1, van dit decreet, en een vergoeding als vermeld in artikel 16quater/1, § 1, van dit decreet, vragen aan de heffingsplichtigen, vermeld in artikel 35ter, § 2, tweede lid, c), van de wet van 26 maart 1971.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding als vermeld in artikel 16quater/2, § 1, van dit decreet, vragen voor het geloosde afvalwatervolume of het verbruikte water dat het voorwerp uitmaakt van een contract als vermeld in artikel 32septies, § 4, van de wet van 26 maart 1971, waarin de vergoeding vermeld wordt.

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen gemeentelijke vergoeding als vermeld in artikel 16quater/2, § 1, van dit decreet, vragen voor de lozing van grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, vermeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel I van het VLAREM.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 11 december 2015 De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Documenten - Ontwerp van decreet : 562 - Nr.1 - Amendementen : 562 - Nrs. 2 en 3 - In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen : 562 - Nr. 4 - Verslag : 562 - Nr. 5 - Amendementen (na indiening verslag) : 562 - Nr. 6 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 562 - Nr. 7 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 9 december 2015.


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^