Decreet van 11 maart 1999
gepubliceerd op 26 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1999

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031161
pub.
26/06/1999
prom.
11/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MAART 1999. - Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1999 (1)


De vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, College, bekrachtigen wat volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, paragraaf 1, eerste lid, 116, paragraaf 1, 121, paragraaf 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de aan het begrotingsjaar 1999 verbonden begrotingsuitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie worden kredieten geopend ten bedrage van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze kredieten worden vermeld in de bij het onderhavig decreet gevoegde tabel.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking de dag dat het door de Vergadering wordt goedgekeurd.

Bekrachtigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 maart 1999.

H. HASQUIN, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Begroting, Betrekkingen met de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, alsook met Internationale Betrekkingen.

Ch. PICQUE, Lid van het College, belast met Bijstand aan Personen.

D. GOSUIN, Lid van het College, belast met Cultuur, Sport en Toerisme.

E. ANDRE, Lid van het College, belast met Beroepsopleiding en Permanente Opleiding van de Middenklasse.

E. TOMAS, Lid van het College, belast met Gezondheid, Beroepsomscholing en Bijscholing, Onderwijs, Sociale Promotie, Leerlingenvervoer en Openbaar Ambt. _______ Nota (1) Gewone zitting 1998-1999 : Documenten van de vergadering.- Ontwerpdecreet nr.doc. 5-II A (1998-1999) nr. 1 - Verslag nr. Doc. 5-II A (1998-1999) nr. 2 - Advies van de permanente commissies Integraal verslag. - Debat en aanneming : zitting van 5 maart 1999.

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^