Decreet van 11 maart 2016
gepubliceerd op 22 maart 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201502
pub.
22/03/2016
prom.
11/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201502

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 MAART 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 38 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 9, luidend als volgt : « § 9. In afwijking van paragraaf 8, kan de Regering een projectoproep doen voor één of meer installaties voor elektriciteitsproductie vanaf solide biomassa waarvan het geïnstalleerde vermogen hoger is dan 20 MW. Groene certificaten worden toegekend voor elektriciteit die door de in lid 1 bedoelde installaties volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten wordt opgewekt tot een elektrisch vermogen van 200 MW. »

Art. 2.In artikel 39, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014 en bij het decreet van 11 april 2014, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 3.In artikel 39, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014 en bij het decreet van 11 april 2014, wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 4.Artikel 39 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 1bis, luidend als volgt : « § 1bis. Na advies van de "CWaPE" bepaalt de Regering de criteria en de procedures waarmee de begrippen levering en autoproductie onderscheiden kunnen worden in de gevallen waarin verschillende partijen tussenkomen. »

Art. 5.De artikelen 2 en 3 van dit decreet zijn toepasselijk op elke levering van groene stroom in directe lijn vanaf 1 juli 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 401 (2015-2016), nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 10 maart 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^