Decreet van 11 maart 2016
gepubliceerd op 22 maart 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde de openbare sectoren die tot het watergebied behoren, als diensten van algemeen economisch belang te verklaren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016201503
pub.
22/03/2016
prom.
11/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016201503

WAALSE OVERHEIDSDIENST


11 MAART 2016. - Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde de openbare sectoren die tot het watergebied behoren, als diensten van algemeen economisch belang te verklaren (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Paragraaf 1 van artikel D.1. van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2008, wordt aangevuld met volgend lid : « In die hoedanigheid zijn de diensten voor de waterproductie en -distributie, de diensten bevoegd voor de opvang en de sanering van het afvalwater en de waterbeheerdiensten, voor alle gebruikers, diensten van algemeen economisch belang. Het Waalse Gewest kan die diensten begeleiden, organiseren, ondersteunen en financieren. »

Art. 2.Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 maart 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waalse Parlement, 369 (2015-2016), nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 10 maart 2016.

Bespreking.

Stemming.


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^