Decreet van 12 april 2001
gepubliceerd op 01 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027238
pub.
01/05/2001
prom.
12/04/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 APRIL 2001. - Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Bij dit decreet wordt Richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit omgezet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet dient te worden verstaan onder : 1° "producent" : elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit produceert, met inbegrip van elke zelfopwekker;2° "zelfopwekker" : elke natuurlijke of rechtspersoon die hoofdzakelijk voor eigen gebruik elektriciteit produceert;3° "kwaliteitswarmtekrachtkoppeling" : de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte uitgedacht volgens de behoeften aan warmte van de afnemer, die energie bespaart in verhouding tot de aparte productie van dezelfde hoeveelheden warmte en elektriciteit in moderne referentie-installaties waarvan het jaarlijkse exploitatierendement wordt vastgesteld en bekendgemaakt door de "Commission wallonne pour l'Energie CWAPE" (Waalse Energiecommissie);4° "hernieuwbare energiebronnen" : alle andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen en kernsplijting, waarvan het toekomstige gebruik niet beperkt wordt door het verbruik daarvan, inzonderheid hydraulische energie, windenergie, zonne-energie, geothermische energie, biogas, organische producten en afvalstoffen van de land- en bosbouw, en het biologisch afbreekbare organische gedeelte van afvalstoffen; 5° "milieuvriendelijke elektriciteit" : elektriciteit geproduceerd d.m.v. hernieuwbare energiebronnen of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling waarvan het productiekanaal minimum 10 % kooldioxydebesparing opwekt in verhouding tot kooldioxyde-emissies, die jaarlijks door de "CWAPE" vastgesteld en bekendgemaakt worden, d.m.v. een klassieke productie in moderne referentie-installaties, zoals bedoeld in artikel 2, 3°; de elektriciteit geproduceerd d.m.v. hydro-elektrische installaties of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling wordt beperkt tot minder dan 20 megawatt (MW); 6° "milieuvriendelijk getuigschrift" : overdraagbaar effect toegekend aan producenten van milieuvriendelijke elektriciteit overeenkomstig artikel 38;7° "net" : aantal lijnen voor elektriciteitsvervoer die gekoppeld zijn aan een belangrijk aantal gebruikers, met inbegrip van transformator-, schakel- en verdeelstations;8° "distributienet" : elk net dat werkt aan een spanning die gelijk is aan of lager is dan 70 kilovolt (kV), voor het vervoer van elektriciteit naar eindafnemers op regionaal of lokaal niveau, met uitzondering van het lokale transmissienet;9° "plaatselijk transmissienet" : gedeelten van het net met een spanning van 30 tot 70 kilovolt die voornamelijk dienen voor het vervoer van elektriciteit naar de distributienetten of voor het elektriciteitsverkeer van en naar koppelnetten die vastgesteld zijn door de Waalse Regering overeenkomstig artikel 4, § 1;10° "distributie" : het vervoer van elektriciteit langs distributienetten met het oog op de levering ervan aan eindafnemers;11° "neteigenaars" : de eigenaars van de infrastructuur en uitrusting die voornoemd net vormen;12° "netbeheerder" : de beheerder(s) van het distributienet en/of de beheerder van het plaatselijke transmissienet, aangewezen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II;13° "netgebruiker" : elke natuurlijke of rechtspersoon die als leverancier of afnemer op het transmissienet is aangesloten;14° "ondersteunende diensten" : alle diensten die nodig zijn voor de exploitatie van het net;15° "directe lijn" : elke elektriciteitslijn met spanning die minder is dan of gelijk is aan 70 kilovolt, met uitzondering van de lijnen die deel uitmaken van het distributienet of het plaatselijke transmissienet;16° "site" : exploitatie- of verblijfplaats afgebakend door openbare wegen of eigendomsgrenzen met één of verscheidene leveringspunten en die door dezelfde persoon wordt geëxploiteerd of bezet;17° "eindafnemer" : elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit koopt voor eigen gebruik;18° "eindafnemer van het hoogspanningsnet" : elke eindafnemer die aangesloten is op een spanning die hoger is dan of gelijk is aan 1 kilovolt;19° "in aanmerking komende afnemer" : elke afnemer die krachtens artikel 27 of krachtens de wetgeving van een ander Gewest of van een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om elektriciteit te kopen aan distributeur van zijn keuze en, te dien einde, het recht heeft om toegang te krijgen tot het transmissienet tegen de voorwaarden bepaald in artikel 26;20° "gebonden afnemer" : elke eindafnemer die het recht niet heeft om contracten voor de levering van elektriciteit te sluiten met een distributeur van zijn keuze;21° "beschermde afnemer" : eindafnemer opgenomen in een in artikel 33 bedoelde categorie;22° "sociaal tarief" : bijzonder tarief toepasselijk op beschermde afnemers en vastgesteld door de bevoegde overheid;23° "leverancier" : elke natuur- of rechtspersoon die elektriciteit verkoopt aan eindafnemers : de leverancier produceert of koopt zonder verbod de aan eindafnemers verkochte elektriciteit;24° "milieuvriendelijke leverancier" : elke leverancier die minstens 50 % elektriciteit verkoopt in de vorm van in het Waalse Gewest geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit.De Waalse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder de buiten het Waalse Gewest geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit mag gerekend worden in dat percentage; 25° "tussenpersoon" : elke natuur- of rechtspersoon die elektriciteit zonder verbod koopt om die te verkopen aan een andere tussenpersoon of aan een leverancier; 26° "technisch reglement" : het technisch reglement m.b.t. het beheer van het net en de toegang ertoe, opgesteld overeenkomstig artikel 13; 27° "aanpassingsplan" : plan m.b.t. de wijzigingen verbonden met de structuur van het net, opgesteld overeenkomstig artikel 15; 28° "transmissienetbeheerder" : beheerder van het transmissienet aangewezen overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;29° "de wet" : de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 30° "richtlijn 96/92/E.G. : de richtlijn 96/92/E.G. van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit; 31° "de minister" : de Waalse minister die bevoegd is voor Energie; 32° "C.W.A.P.E.": de door artikel 43 ingestelde Waalse energiecommissie; 33° "comité" : het door artikel 51 ingestelde Energiecomité;34° "controlecomité" : het controlecomité voor de elektriciteit en het gas bedoeld in de artikelen 170 tot 172 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.147 van 30 december 1982; 35° "C.R.E.G." : de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, opgericht bij artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt en bij de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. HOOFDSTUK II. - Aanwijzing van netbeheerders

Art. 3.Elke kandidaat-netbeheerder is eigenaar of houder van een recht om het genot te hebben van de infrastructuren en uitrustingen van het net dat hij wenst te beheren.

Eerste afdeling. - Beheerder van het plaatselijke transmissienet

Art. 4.Na advies van de "C.W.A.P.E." en bespreking met de transmissienetbeheerder, stelt de Waalse Regering de netgedeelten vast die zijn begrepen zijn tussen 30 en 70 kV en beschouwd als "plaatselijk transmissienet", op grond van het gebruik van betrokken gedeelte voornamelijk voor het vervoer van elektriciteit naar de distributienetten of het verkeer van en naar koppelnetten.

Eén enige beheerder zorgt voor het beheer van het plaatselijke transmissienet.

De beheerder van het plaatselijke transmissienet is de transmissienetbeheerder aangewezen overeenkomstig artikel 10 van de wet of een dochtervennootschap daarvan.

Na advies van de "C.W.A.P.E." en bespreking met de beheerder van het plaatselijke transmissienet, mag de Waalse Regering de vaststelling wijzigen van de netgedeelten die beschouwd worden als "plaatselijk transmissienet". Afdeling 2. - Distributienetbeheerders

Art. 5.Eén of meer distributienetbeheerders aangewezen overeenkomstig volgende bepalingen zorgen voor het beheer van het distributienet.

Art. 6.§ 1. De distributienetbeheerder is een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Hij mag de vorm aannemen van een intercommunale.

In dit geval is artikel 13, tweede lid, van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales niet van toepassing, wat betreft de werkzaamheid "beheer van het distributienet", op elke aangelegenheid waarbij hetzij de onafhankelijkheid van de netbeheerder in verhouding tot de producenten, de leveranciers van de in aanmerking komende afnemers hetzij de toegang tot het net in verlegenheid zou kunnen worden gebracht.

Niettegenstaande artikel 15, § 2, van voornoemd decreet, vereist elke statutaire wijziging, met uitzondering van bepalingen betreffende de gegronde bescherming van minderheidsaandeelhouders, een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de afgevaardigden die aanwezig zijn bij de algemene vergadering van de netbeheerder en een meerderheid van tweederde van stemmen uitgebracht door de afgevaardigden van de gemeentelijke en provincievennoten. § 2. De zetel, het centrale bestuur en de exploitatiezetel van de netbeheerder zijn gelegen in het Waalse Gewest. Er mag echter worden afgeweken van die bepaling alsook van leden 3 en 4 van paragraaf 1 voor zover de betrokken beheerder de distributiewerkzaamheid heeft uitgeoefend op dat net bij de inwerkingtreding van voorliggend decreet.

Art. 7.De gemeenten en, in voorkomend geval, de provincies bezitten minstens 51 % van de aandelen die het kapitaal van de kandidaat-distributienetbeheerder vertegenwoordigen. Hetzelfde geldt voor het kapitaal van de distributienetbeheerder. De statuten van de distributienetbeheerder mogen niet voorzien in een maximumaantal wat betreft het bezit door de gemeenten en provincies van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 8.§ 1. De distributienetbeheerder mag geen andere productiewerkzaamheid verrichten dan de productie van milieuvriendelijke elektriciteit of de verkoop van elektriciteit als die laatste niet noodzakelijk is voor zijn activiteit van netbeheerder.

De distributienetbeheerder mag niet betrokken zijn bij werkzaamheden van levering aan in aanmerking komende afnemers noch bij de levering op de elektriciteitsmarkt van andere diensten die niet verbonden zijn met de uitvoering van de in artikel 11 bedoelde taken. Op vraag van de gemeenten mag de distributienetbeheerder echter elektriciteit leveren aan gebonden afnemers.

In het geval waar de distributienetbeheerder één van de in vorige leden bedoelde werkzaamheden verricht, vertegenwoordigen de in artikel 7 bedoelde aandelen het geheel van die werkzaamheden. Die werkzaamheden worden opgenomen in een aparte boekhouding. § 2. De distributienetbeheerder mag geen andere werkzaamheid verrichten indien die niet rechtstreeks verbonden is met de elektriciteitssector.

In dat geval worden de in het vorige lid vermelde werkzaamheden vermeld in de statuten van de distributienetbeheerder als aparte werkzaamhedensectoren met adviesorganen eigen aan de sector, samengesteld volgens de aandelen die deze sector vertegenwoordigen en met een aparte boekhouding. § 3. Een leverancier die houder is van een leveringsvergunning zal worden aangewezen door de leverancier van gebonden afnemers die voldoen aan de in artikel 27 bedoelde voorwaarden om in aanmerking te komen, teneinde te zorgen voor de voorziening van zijn eindafnemers zolang die geen andere leverancier hebben gekozen. De Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden m.b.t. die aanwijzing en zorgt ervoor dat de keuzevrijheid wordt georganiseerd ten gunste van de afnemer die in aanmerking komt.

Art. 9.Niettegenstaande artikel 8, § 1, is de distributienetbeheerder bevoegd om elektriciteit le leveren tegen het sociaal tarief aan de beschermde afnemer die voldoet aan de in artikel 27 bedoelde voorwaarden om in aanmerking te komen. Te dien einde richt de beschermde afnemer of, indien die herhaaldelijk in gebreke blijft te betalen, zijn leverancier een geschreven aanvraag aan de beheerder van het distributienet waarop de afnemer is aangesloten. Vanaf de ontvangst van die aanvraag moet die beheerder elektriciteit leveren aan de beschermde afnemer zolang die geen andere leverancier heeft gekozen en zolang hij de hoedanigheid van "beschermde afnemer" heeft overeenkomstig artikel 33.

Voor de toepassing van dit artikel verstaat men onder terugkerend gebrek om te betalen de niet-betaling door een beschermde afnemer die beschikt over een budgetmeter met een vermogensbegrenzer en die alleen in aanmerking komt voor de gewaarborgde minimumlevering sinds ten minste zes maanden.

Art. 10.§ 1. Op grond van de in vorige artikelen bedoelde voorwaarden en van de technische en financiële draagkracht van de kandidaat, wijst de Waalse Regering, na advies van de "C.W.A.P.E." , de beheerder(s) van distributienetten die overeenstemmen met gebieden die elkaar niet overlappen.

Indien het betrokken distributienet, geheel of gedeeltelijk, de eigendom is van één of meer gemeenten en/of provincies, wordt de aanwijzing uitgevoerd op voorstel van die laatste.

Bij gebrek aan voorstel van de gemeenten en/of provincies binnen drie maanden na de bekendmaking van een advies van de minister in het Belgisch Staatsblad, wijst de Waalse Regering na advies van de "C.W.A.P.E." de distributienetbeheerder(s) aan. § 2. De distributienetbeheerder wordt aangewezen voor een hernieuwbare maximumtermijn van twintig jaar. Zijn mandaat eindigt in geval van ontbinding, splitsing of fusie. In geval van fusie tussen distributienetbeheerders wordt het mandaat echter voortgezet voor de hoogste termijn van de toegekende mandaten.

Na advies van de "C.W.A.P.E." mag de Waalse Regering de netbeheerder ontslaan wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen krachtens voorliggend decreet of uitvoeringsbesluiten. De Waalse Regering bepaalt de ontslagprocedure. HOOFDSTUK III. - Beheer van de netten

Art. 11.§ 1. Het beheer van het transmissienet en van het plaatselijke distributienet wordt waargenomen door de beheerders aangewezen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II. § 2. De netbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het net waarvoor hij is aangewezen, met inbegrip van de koppellijnen daarvan naar andere elektriciteitsnetten, teneinde de veiligheid en de continuïteit van de voorziening te waarborgen.

Te dien einde is de netbeheerder voor het betrokken netgedeelte inzonderheid belast met de volgende taken : 1° de verbetering, de vernieuwing en de uitbreiding van het net, inzonderheid in het kader van het aanpassingsplan, teneinde een adequate capaciteit te waarborgen om aan de behoeften te voldoen;2° het technisch beheer van de elektriciteitsstromen op het net en, in dit kader, de coördinatie van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de koppellijnen teneinde een permanent evenwicht te waarborgen tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;3° met het oog hierop, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net waarborgen en, in dit verband, toezien op de beschikbaarheid van de nodige ondersteunende diensten en inzonderheid hulpdiensten in geval van defect van productie-eenheden;4° de rekening van de elektriciteitsstromen op punten voor verbinding met andere netten, levering aan afnemers en verkeer met elektriciteitsproducenten;5° de tegeldemaking van obligaties van openbare dienst die hem, meer bepaald krachtens artikel 34, 1°, toegestaan zijn;6° zorgen voor het onderhoud van de openbare verlichting.

Art. 12.Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de volgende maatregelen om te zorgen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van het betrokken net : 1° de regels betreffende de samenstelling en de werking van de beheersorganen van de netbeheerder om te vermijden dat producenten, leveranciers van in aanmerking komende afnemers en tussenpersonen alleen of samen, een aanmerkelijke invloed uitoefenen op het beheer van dat net;2° de vereisten inzake de onafhankelijkheid van het in artikel 16 bedoelde personeel, van de netbeheerder ten aanzien van de producenten, leveranciers van in aanmerking komende afnemers en tussenpersonen, namelijk vanuit financieel oogpunt;3° de voorzorgsmaatregelen die de netbeheerder moet nemen om de vertrouwelijke aard te bewaren van de persoonlijke en handelsinformatie waarvan de netbeheerder op de hoogte is in de uitvoering van zijn taken;4° de bepalingen om elke onderscheiding te vermijden tussen gebruikers of categorieën gebruikers van het net en, in het bijzonder, elke onderscheiding ten gunste van de netbeheerders alsook van ondernemingen verbonden met die vennoten of met de netbeheerder.

Art. 13.In overleg met de netbeheerders, stelt de "C.W.A.P.E." een enig technisch reglement op voor het beheer van en de toegang tot de distributienetten alsook een technisch reglement voor het beheer van en de toegang tot het plaatselijke transmissienet. Het technisch reglement wordt goedgekeurd door de Waalse Regering en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het bepaalt, o.a. : 1° de minimale technische vereisten voor de aansluiting op het net van productie-, verbindings- of koppellijneninstallaties alsook de termijnen voor de aansluiting;2° de minimale technische vereisten voor de oprichting van de infrastructuren van het net;3° de minimale technische vereisten voor de directe lijnen;4° de procedure en de aanvullende regels betreffende de door de leverancier ingediende aanvraag om toegang tot het net, met inbegrip van de termijnen waarbinnen de netbeheerder moet antwoorden op die aanvragen;5° de operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn technisch beheer van de elektriciteitsstromen en bij de maatregelen die hij dient te treffen om het hoofd te bieden aan problemen die de veiligheid en de continuïteit van de voorziening kunnen schaden;6° de prioriteit die moet worden gegeven aan installaties voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit alsook aan de elektriciteit geproduceerd op grond van afvalstoffen en terugwinningen van industriële processen;7° de prioriteit die moet worden gegeven aan de ingraving van elektrische lijnen bij de verbetering, de vernieuwing en de uitbreiding van het net;8° de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet inrichten;9° de informatie en gegevens die de netgebruikers moeten verstrekken aan de netbeheerder;10° de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders van andere elektriciteitsnetten waaraan het transmissienet is gekoppeld, teneinde een veilige en efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het koppelnet te waarborgen.

Art. 14.De netbeheerder maakt elk jaar de tarieven bekend die geldig zijn op het net waarvoor hij aangewezen is, met inbegrip van de tarieven betreffende de ondersteunende diensten.

De netbeheerder deelt de "C.W.A.P.E." jaarlijks alle boekhoudkundige gegevens mee die betrekking hebben op de aansluitings- en gebruikskosten voor het net dat hij beheert, op de kosten verbonden met de door hem verschafte ondersteunende diensten alsook, in voorkomend geval, op de in artikel 8, § 1, bedoelde werkzaamheden.

Art. 15.§ 1. In overleg met de "C.W.A.P.E." stellen de beheerders van het distributienet en de beheerder van het plaatselijke transmissienet respectievelijk een aanpassingsplan voor het net dat ze beheren. Het aanpassingsplan behoeft de goedkeuring van de Waalse Regering. Bij gebrek aan een beslissing binnen drie maanden wordt het plan geacht aangenomen te zijn.

Het aanpassingsplan betreft een periode van zeven jaar; het wordt aangepast volgens de noden en minstens om de twee jaar voor de zeven volgende jaren, overeenkomstig de in het eerste lid bedoelde procedure. Het plan m.b.t. de aanpassing van het distributienet wordt voor het eerst opgesteld binnen twaalf maanden vanaf de inwerkingtreding van voorliggend decreet. Het plan m.b.t. de aanpassing van het plaatselijke transmissienet wordt opgesteld samen met het in artikel 13, § 1, tweede lid van de wet bedoelde ontwikkelingsplan. § 2. Het ontwikkelingsplan bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan distributie- of plaatselijke vervoercapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypothesen, en bepaalt het investeringsprogramma dat de netbeheerder zich verbindt uit te voeren om aan deze behoeften te voldoen. § 3. Indien de "C.W.A.P.E.", na bespreking met de netbeheerder, vaststelt dat de in het aanpassingsplan vermelde investeringen de netbeheerder niet in de mogelijkheid stellen om op een adequate en doeltreffende wijze aan de capaciteitsbehoeften te voldoen, kan de minister de netbeheerder verplichten om het plan aan te passen teneinde deze situatie te verhelpen binnen een redelijke termijn. Deze aanpassing gebeurt overeenkomstig de procedure bepaald in § 1, eerste lid.

Art. 16.§ 1. De netbeheerder beschikt over een eigen personeel dat de strategische en vertrouwelijke taken zelf uitvoert of dat een deskundige die onafhankelijk is van producenten, leveranciers van in aanmerking komende afnemers en tussenpersonen daarmee belast. Die taken bevatten in elk geval : de controle van de boekhouding, het opnemen van de meters en de behandeling van de gegevens die daaruit voortkomen alsook de contacten met de aangesloten producenten of met degene die wensen aangesloten te zijn op het betrokken net. Na advies van de "C.W.A.P.E." mag de Waalse Regering andere strategische en vertrouwelijke taken bepalen. § 2. De leden en personeelsleden van de netbeheerder zijn gebonden door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de netbeheerder in het kader van de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 11, aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen en onverminderd de mededelingen aan andere netbeheerders, personen met een regulerende rol ten aanzien van de markt en aan de minister, die uitdrukkelijk door deze wet of haar uitvoeringsbesluiten zijn bepaald of toegelaten.

Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 van het Strafwetboek. § 3. De netbeheerder bepaalt de procedure en de voorwaarden m.b.t. de aanwerving van zijn eigen personeel. Die bepalingen worden door de bevoegde toezichthoudende overheid aangenomen. HOOFDSTUK IV. - Rechten en verplichtingen van de netbeheerder

Art. 17.Om de in het technisch reglement bedoelde voorschriften na te komen mag de netbeheerder : 1° dragers en verankeringen voor bovengrondse elektrische lijnen voorgoed plaatsen op de buitenmuren en gevels die op de openbare weg uitkomen;2° bovengrondse elektrische lijnen zonder verbinding, noch aanraking laten installeren boven private eigendommen;3° de takken van de bomen inkorten die zich vlakbij de bovengrondse elektrische lijnen bevinden en die kortsluitingen zouden kunnen veroorzaken of schade aanrichten aan de installaties.Behalve dringende noodzaak is het recht om de boomtakken in te korten evenwel afhankelijk van de weigering van de eigenaar om tot het snoeien over te gaan, ofwel van het feit dat hij gedurende één maand het verzoek om ertoe over te gaan zou hebben verzuimd. Afdeling 1. - Wegkennisgeving en -vergunning

Art. 18.§ 1. De netbeheerder mag onder of boven het openbaar domein alle werken uitvoeren die nodig zijn voor de installatie, de werking en het onderhoud van de infrastructuren van voornoemd net met inachtneming van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen. § 2. Het Gewest, de provincies en de gemeenten mogen de vestiging of het tracé van de op hun openbaar domein gelegen netinfrastructuren alsmede de desbetreffende werken wijzigen. De aldus aangebrachte wijzigingen zijn voor rekening van de netbeheerder als ze worden opgelegd ofwel om een reden i.v.m. de openbare veiligheid, ofwel om de schoonheid van een site te bewaren, ofwel in het belang van een openbare dienst of van de waterlopen, kanalen en openbare wegen, ofwel wegens wijzigingen aangebracht aan de toegangen van de eigendommen gelegen langs de openbare weg. In de andere gevallen zijn ze voor rekening van het Gewest, de provincie of de gemeente die dan om een voorafgaande kostenraming mogen verzoeken en, in geval van onenigheid over de prijs van de uit te voeren werken, zelf mogen overgaan tot deze uitvoering.

In afwijking van het vorige lid zijn de kosten van de werken voor rekening van het Waalse Gewest, wanneer de netbeheerder door dit laatste wordt belast met wijzigingen op zijn domein of in het kader van zijn bevoegdheden. Wanneer privaatrechtelijke rechtspersonen lid zijn van de netbeheerder, zijn de kosten van de werken enkel voor rekening van het Waalse Gewest op voorwaarde dat de netbeheerder zich ertoe verbindt de hele schuldvergelijking gedragen door het Waalse Gewest aan de publiekrechtelijke personen die hem samenstellen, toe te kennen.

Art. 19.§ 1. Om de werken betreffende de installatie van nieuwe netinfrastructuren uit te voeren, richt de beheerder van het bedoelde net een betekening aan de eigenaar van het betrokken openbaar domein wanneer hij lid is van de netbeheerder.

De Waalse Regering bepaalt de in het vorige lid bedoelde procedure voor de wegvergunning, met name de vorm van de aangifte en de documenten die erbij moeten worden gevoegd. § 2. Wanneer de netbeheerder van plan is de in § 1 bedoelde werken uit te voeren onder of boven het openbaar domein dat geen eigendom is van een van zijn leden, dient hij een aanvraag om wegvergunning bij de Minister in. § 3. De Waalse Regering bepaalt de procedure voor het verlenen van de in § 2 bedoelde wegvergunning, met name de vorm van de aanvraag, de documenten die erbij moeten worden gevoegd, de behandeling van het dossier en de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden door de met een dergelijke aanvraag belaste overheden, de termijnen waarin de bevoegde overheid moet beslissen en haar beslissing mededelen aan de aanvrager en de retributie te betalen voor het onderzoek van het dossier.

Art. 20.De netbeheerder moet een jaarlijkse retributie betalen aan de gemeenten wegens bezetting van het openbaar domein door het net waarvoor hij voor het beheer zorgt.

Voor het jaar n en voor een bepaalde gemeente wordt het bedrag van de in het vorige lid bedoelde retributie vastgesteld volgens de volgende formule : R = M x kWuGR x (0,6 K + 0,4 L) Waarbij : 1° M = een vast bedrag inbegrepen tussen 2 en 10 centiemen per kWu dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Waalse Regering;2° kWuGR = het totale volume elektriciteit gebracht op het bedoelde net verminderd met de elektriciteit overgedragen op een net voor het jaar n-l;3° K = het aantal kWu opgenomen op het grondgebied van de gemeente gedeeld door kWuGR;4° L = de lengte van de elektrische lijnen geplaatst op het grondgebied van de gemeente gedurende het jaar n-l, gedeeld door de lengte van de elektrische lijnen beheerd door de netbeheerder in kwestie voor het bovenvermelde jaar. Bij de installatie van nieuwe netinfrastructuren wordt de retributie betaald aan de gemeenten door de netbeheerder vanaf het aanslagjaar van het jaar volgend op de in artikel 19 bedoelde kennisgeving of vergunning.

De Waalse Regering bepaalt de modaliteiten voor de inning van de retributie en het beroep van de netbeheerder. Afdeling 2. - Verklaring van algemeen nut

Art. 21.§ 1. De Waalse Regering mag na onderzoek verklaren dat het van algemeen nut is netinfrastructuren onder, op of boven onbebouwde privé-terreinen aan te leggen.

Met deze verklaring van algemeen nut mag de netbeheerder in het belang van wie ze wordt gedaan, dergelijke installaties onder, op of boven deze private terreinen oprichten, erop toezicht houden en de voor hun werking en onderhoud nodige werken uitvoeren onder de in voornoemde verklaring bepaalde voorwaarden.

De werken mogen slechts beginnen na afloop van een termijn van twee maanden te rekenen van het moment waarop de betrokken eigenaars en huurders daarvan bij ter post aangetekende brief in kennis worden gesteld. § 2. De begunstigde van de in § 1 bedoelde erfdienstbaarheid moet een toelage betalen ten gunste van de eigenaar van het met deze erfdienstbaarheid bezwaarde fonds of van de houders van aan dit erf gebonden zakelijke rechten.

De toelage kan het voorwerp uitmaken van een enige betaling. In dat geval wordt ze beschouwd als forfaitaire toelage : ze is ook betaalbaar in de vorm van een vooruit te betalen jaarlijkse retributie. § 3. De Waalse Regering bepaalt : 1° de voor de in § 1 bedoelde verklaring van algemeen nut te volgen procedure, met name de vorm van de aanvraag, de documenten die erbij moeten worden gevoegd, de behandeling van het dossier en de onderzoeken die uitgevoerd moeten worden door de met een dergelijke aanvraag belaste overheden, de termijnen waarin de bevoegde overheid moet beslissen en haar beslissing mededelen aan de aanvrager en de voor het onderzoek van het dossier te betalen retributie;2° de wijze van berekening van de in § 2 bedoelde retributies alsmede de wijze voor het indexeren ervan.

Art. 22.De gedeeltelijke bezitneming van het privé-domein moet het gebruik waarvoor dit laatste wordt bestemd, in acht nemen. De bezitneming heeft geen ontzetting als gevolg maar vestigt een wettelijke erfdienstbaarheid van algemeen nut die elke handeling van dien aard dat ze nadelig is voor de installaties voor distributie van elektriciteit of voor hun exploitatie, verbiedt.

De eigenaar van het met deze erfdienstbaarheid bezwaarde erf mag binnen de door de Waalse Regering bepaalde termijn de Minister op de hoogte brengen dat hij aan de begunstigde van deze erfdienstbaarheid verzoekt om het betrokken terrein aan te kopen. Als geen minnelijke verkoopschikking kan worden getroffen tussen de eigenaar van het bezwaarde erf en de netbeheerder zijn de bepalingen van artikel 25 van toepassing.

Art. 23.§ 1. De netinfrastructuren moeten verplaatst en, in voorkomend geval, verwijderd worden op verzoek van de eigenaar van het bezwaarde fonds of van de persoon die het recht heeft om er op te bouwen, als ze dit recht willen gebruiken. De Minister mag een bijkomende termijn verlenen aan de netbeheerder opdat hij de voor deze verplaatsing vereiste vergunningen zou verkrijgen.

Als de betrokkenen van dit recht gebruik maken zonder de verplaatsing of de verwijdering van de netinfrastructuren te eisen, behoudt de begunstigde van de erfdienstbaarheid het recht om toezicht te houden op deze installaties en om de voor hun werking, onderhoud of herstel noodzakelijke werken uit te voeren.

De kosten van de verplaatsing of de verwijdering van de netinfrastructuren zijn ten laste van de begunstigde van de erfdienstbaarheid; de in het eerste lid bedoelde personen moeten de eigenaars van het lijdend erf evenwel minstens zes maanden vóór het begin van de geplande werken schriftelijk op de hoogte brengen daarvan. § 2. Niettegenstaande het eerste lid en om te voorkomen de infrastructuren te verplaatsen mag de begunstigde van de erfdienstbaarheid aan de eigenaar voorstellen het betrokken terrein aan te kopen. Hij brengt er de Minister in kennis van. Als geen minnelijke schikking kan worden getroffen tussen de eigenaar van het bezwaarde erf en de netbeheerder zijn de bepalingen van artikel 25 van toepassing.

Art. 24.De netbeheerder is bovendien gehouden tot het herstellen van de schade aangericht door de werken die hij heeft uitgevoerd bij de oprichting of de exploitatie van zijn installaties alsmede tot de vergoeding van de schade aangericht aan derden ofwel door zijn werken, ofwel door het gebruik van het met de erfdienstbaarheid bezwaarde erf; de schadevergoedingen voor de aangerichte schade zijn geheel ten laste van deze houder; ze moeten worden betaald aan de personen die schade hebben geleden; hun bedrag wordt ofwel minnelijk, ofwel door de rechtbanken bepaald.

Art. 25.De netbeheerder voor wie een besluit van de Waalse Regering tot verklaring van algemeen nut is genomen, mag op eigen verzoek en binnen de perken van dat besluit door de Waalse Regering gemachtigd worden om namens het Gewest maar op eigen kosten voort te gaan met de nodige onteigeningen. De rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte ingevoerd bij de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte is van toepassing op deze onteigeningen. HOOFDSTUK V. - Toegang tot de netten

Art. 26.§ 1. De toegang tot de distributienetten en tot het plaatselijke transmissienet wordt geregeld. De producenten, leveranciers en in aanmerking komende afnemers hebben een recht van toegang tot de netten tegen de in artikel 14 gepubliceerde tarieven. § 2. De netbeheerders mogen de toegang tot hun respectievelijke net slechts weigeren als : 1° de veiligheid van het net wordt bedreigd;2° de beheerder van het betrokken net niet over de nodige technische capaciteit beschikt om voor de transmissie op zijn net te zorgen;3° de aanvrager niet voldoet aan de in het technisch reglement bedoelde technische voorschriften;4° de toegang tot het betrokken net de uitvoering van een openbare dienstverplichting vanwege de beheerder van voornoemd net belemmert. De beslissing tot weigering moet behoorlijk met redenen omkleed zijn en aan de aanvrager medegedeeld worden. Deze beslissing kan worden voorgelegd aan bemiddeling of arbitrage zoals bedoeld in artikel 48.

Art. 27.§ 1. De volgende categorieën worden onmiddellijk als "in aanmerking komende afnemers" aangewezen : 1° de eindafnemers waarvan het jaarlijkse verbruik hoger dan of gelijk is aan 20 Gwu per locatie, met inbegrip van zelfopwekking;2° de eindafnemers die zich uitsluitend bij de leveranciers van milieuvriendelijke elektriciteit voorzien;3° voor de aankoop van extra en reserve-elektriciteit, de eindafnemers die milieuvriendelijke elektriciteit produceren, voor zover de hoeveelheid extra en reserve-elektriciteit niet hoger is dan de elektriciteit geproduceerd door hun installaties. § 2. Gedurende de twee eerste werkingsjaren van een nieuwe installatie voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit wordt de jaarlijkse productie geschat door het nominale vermogen van de installatie te vermenigvuldigen met een gebruiksduur van 2000 uren. § 3. Rekening houdende met de evolutie van de openstelling van de markten van de elektriciteit in de andere lidstaten van de Europese Unie en na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering nieuwe drempels om in aanmerkingkomend te zijn. De eindafnemers die een jaarlijkse verbruik hoger dan of gelijk aan 10 Gwu per locatie hebben, zullen evenwel uiterlijk 31 december 2002 in aanmerking komen.

Alle eindafnemers van het hoogspanningsnet zullen uiterlijk 31 december 2004 in aanmerking komen. § 4. Binnen één jaar volgend op het ogenblik waarop alle eindafnemers van het hoogspanningsnet in aanmerking zijn gekomen, beoordeelt de "C.W.A.P.E." de werking van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en zorgt ze voor de naleving van de openbare dienstverplichtingen en voor de goede werking van de daartoe voorziene procedures. Op grond van deze evaluatie en na advies van de "C.W.A.P.E." kan de Waalse Regering beslissen dat het geheel of een gedeelte van de gebonden afnemers in aanmerking komen. § 5. De "C.W.A.P.E." zorgt voor de naleving van de voorwaarden waaronder de in de vorige paragrafen bedoelde afnemers in aanmerking komen, met inachtneming van de door de Waalse Regering bepaalde modaliteiten.

Art. 28.Na advies van de "C.W.A.P.E." kan de Waalse Regering de toegang tot het net beperken of verbieden voor de invoer van elektriciteit afkomstig van andere lidstaten van de Europese Unie en bestemd voor in het Waalse Gewest gevestigde in aanmerking komende afnemers, voor zover de afnemer, indien hij in de lidstaat van oorsprong was gevestigd, de hoedanigheid van een in aanmerking komende afnemer niet zou hebben krachtens de wetgeving van deze Staat.

Art. 29.§ 1. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn inzake de ruimtelijke ordening, hangt de bouw van nieuwe directe lijnen af van de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning die door de Minister na advies van de "C.W.A.P.E." wordt afgeleverd. De Waalse Regering bepaalt de rechten en verplichtingen van de houder van de vergunning. § 2. Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de criteria en de procedure voor de toekenning van de in § 1 bedoelde vergunningen alsmede de voor het onderzoek van het dossier te betalen retributie. Deze vergunning is evenwel verbonden met de weigering tot toegang tot het net, met het gebrek aan een aanbod voor het gebruik van het net onder redelijke economische en technische voorwaarden of met de belemmering van de uitvoering van een openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 1°. HOOFDSTUK VI. - Leveranciers en tussenpersonen

Art. 30.§ 1. Alleen de gemeenten worden gemachtigd om elektriciteit te leveren aan de op hun grondgebied gevestigde gebonden afnemers. Ze mogen zich evenwel aaneensluiten om deze opdracht te vervullen of om deze taak aan de beheerder van het distributienet toe te vertouwen. § 2. Elke persoon die elektriciteit aan de in aanmerking komende afnemers levert, is onderworpen aan de toekenning van een voorafgaande vergunning afgeleverd door de Minister. § 3. Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de criteria voor de toekenning, de herziening of de intrekking van de in § 2 bedoelde vergunning met inachtneming van de in deze paragraaf bedoelde voorwaarden. Deze criteria hebben met name betrekking op : 1° de professionele betrouwbaarheid en ervaring van de aanvrager, zijn technische en financiële capaciteiten en de kwaliteit van zijn organisatie;2° de juridische en beheersautonomie van de aanvrager ten aanzien van de netbeheerders;3° de naleving van de in artikel 34, 2°, bedoelde openbare dienstverplichtingen. § 4. Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering : 1° de procedure voor de toekenning van de in § 2 bedoelde vergunning, met name de vorm van de aanvraag, de behandeling van het dossier, de termijnen waarin de Minister moet beslissen en zijn beslissing mededelen aan de aanvrager en de voor het onderzoek van het dossier te betalen retributie;2° wat er met de vergunning gebeurt in geval van controlewijziging, fusie of splitsing van de houder van de vergunning en, in voorkomend geval, de te vervullen voorwaarden en de te volgen procedures voor het behoud of de hernieuwing van de vergunning in deze gevallen.In geval van fusie tussen de leveranciers die houder zijn van vergunningen, wordt de vergunning automatisch verleend aan de gefusioneerde eenheid.

Art. 31.De Minister verleent een bijkomende vergunning aan de leveranciers die zich als leveranciers van milieuvriendelijke elektriciteit willen laten erkennen. De personalia van de leveranciers van milieuvriendelijke elektriciteit worden medegedeeld aan de "C.W.A.P.E.".

De leveranciers van milieuvriendelijke elektriciteit bewijzen jaarlijks bij de "C.W.A.P.E." de aankoop van minstens 50 % van hun elektriciteitlevering in de vorm van milieuvriendelijke elektriciteit.

De Waalse Regering bepaalt de modaliteiten, de procedure en de bewijsstukken.

Art. 32.Elke activiteit als tussenpersoon moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande melding aan de Minister. Deze vermeldt : 1° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de aangever;2° als het gaat om een maatschappij, de handelsnaam of de benaming, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel, de statuten en, in voorkomend geval, de documenten waarin de bevoegdheden van de aangever(s) worden beschreven. HOOFDSTUK VII. - Beschermde afnemers

Art. 33.§ 1. De eindafnemers die voldoen aan de criteria van één van de volgende categorieën worden geacht "beschermde afnemers" te zijn : 1° elke verbruiker die in aanmerking komt voor het bestaansminimum krachtens de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum;2° elke verbruiker van wie een bloedverwant in de opgaande of nederdalende lijn die met hem samenwoont of van wie de samenwonende persoon in aanmerking komt voor het bestaansminimum krachtens de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum;3° elke verbruiker, of één van zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn die met hem samenwonen of zijn samenwonende persoon die in aanmerking komen voor een beslissing tot toekenning van : a.het gewaarborgde inkomen voor bejaarden krachtens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; b. een inkomensvervangende tegemoetkoming krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;c. een integratietegemoetkoming krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;als gehandicapte die behoort bij de categorieën II, III of IV bepaald bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming; d. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;e. een tegemoetkoming als gehandicapte persoon ten gevolge van een voortdurende arbeidsongeschiktheid of van een invaliditeit van minstens 65 %, krachtens de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden, binnen de perken bepaald bij artikel 28 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;f. een tegemoetkoming voor de hulp van een derde persoon krachtens de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden, binnen de perken bepaald bij artikel 28 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;4° elke verbruiker die een voorschot geniet op een dienstverstrekking bedoeld in 1°, 2° en 3° die hem door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt toegekend;5° elke verbruiker die het voorwerp uitmaakt van een beslissing tot opvoedingsbegeleiding van financiële aard genomen door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een opvolging uitgevoerd door een instelling erkend krachtens het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling en door de schuldbemiddelaars bedoeld in artikel 1675/17 van het Gerechtelijk Wetboek;6° elke verbruiker die in aanmerking komt voor een steun die gedeeltelijk of geheel wordt gedragen door de federale Staat op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. § 2. In geval van wanbetaling opgemerkt door de leverancier of op verzoek van de beschermde afnemer plaatst de netbeheerder een budgetmeter met vermogenbegrenzer bij deze afnemer. HOOFDSTUK VIII. - Openbare dienstverplichtingen

Art. 34.Na advies van de "C.W.A.P.E." legt de Waalse Regering openbare dienstverplichtingen op die duidelijk bepaald worden en die doorzichtig, niet discriminerend en controleerbaar zijn. Deze verplichtingen worden opgelegd aan : 1° de netbeheerders, met name : a.inzake veiligheid, regelmaat en kwaliteit van elektriciteitsleveringen; b. op sociaal niveau, met de name de verplichting tot aansluiting, de maatregelen die moeten worden genomen wanneer een eindafnemer verzuimt te betalen aan zijn leverancier, de verplichting om een budgetmeter met vermogenbegrenzer te plaatsen bij een beschermde afnemer die niet betaald heeft, alsmede de elektriciteitslevering aan de beschermde afnemers tegen een sociaal tarief; c. inzake milieubescherming, o.a. de voorrang die moet worden gegeven aan de in het Waalse Gewest geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit, de verplichting tot aankoop van een minimale hoeveelheid milieuvriendelijke elektriciteit alsmede de informatie en de bewustmaking betreffende het energieverbruik met het oog op het aansporen tot het rationele gebruik ervan; d. inzake verzameling van gegevens over het verbruik van energie die via hun net doorvoert; 2° leveranciers en tussenpersonen, o.a. : a. inzake regelmaat, kwaliteit en facturering van elektriciteitsleveringen;b. inzake milieubescherming, met name de verplichting tot aankoop van een minimale hoeveelheid milieuvriendelijke elektriciteit;c. op sociaal niveau, met name de minimale elektriciteitslevering bedoeld in artikel 33, § 2, en de verplichting tot aanneming van elke afnemer die erom verzoekt, als afnemer onder niet discriminerende voorwaarden;d. inzake informatie en bewustmaking betreffende het rationele gebruik van energie en met name de verplichting tot het gebruik van tariefformules die het rationele gebruik van energie bevorderen.

Art. 35.§ 1. De Waalse Regering richt twee begrotingsfondsen op in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit : enerzijds, een fonds « Energie », en anderzijds, een « sociaal » fonds.

Het fonds « Energie » financiert het beleid voor de bevordering van de energie uit hernieuwbare bronnen en voor het rationele energiegebruik alsmede alle verplichtingen betreffende de milieubescherming waarvan sprake in artikel 34.

Het « sociaal » fonds financiert het sociale beleid gevoerd in het energiedomein alsmede de verplichtingen van sociale aard waarvan sprake in artikel 34. § 2. Deze fondsen worden gefinancierd : 1° door de in de artikelen 21, § 3, 1°, 29, § 2, en 30, § 4, 1°, bedoelde retributies, de krachtens artikel 59 verschuldigde retributies en de in artikel 53 bedoelde administratieve sancties;2° door de middelen die krachtens wettelijke, reglementaire of overeengekomen bepalingen aan de fondsen worden toegekend met het oog op de financiering van de openbare dienstverplichtingen van de energiesector;3° door een retributie, uitgedrukt in centiemen per overgedragen kWu, geheven door de netbeheerder belast met de levering aan een eindafnemer aangesloten op een spanning die lager dan of gelijk is aan 70 kV;de via directe lijnen overgedragen kWu maken het voorwerp uit van een gelijke heffing door de "C.W.A.P.E."; de Waalse Regering bepaalt de wijze van inning van de retributie. § 3. De overeenkomstig § 2 geïnde bedragen worden aan de in § 1 bedoelde fondsen gestort en bestemd overeenkomstig de door de Waalse Regering bepaalde regels. De "C.W.A.P.E." brengt advies uit over de richtsnoeren inzake de bestemming van uitgaven.

Het beheer van het "sociaal" fonds wordt jaarlijks beoordeeld door een begeleidingscomité waarvan de samenstelling door de Waalse Regering wordt bepaald.

Dit begeleidingscomité geeft aanbevelingen over het beheer van het "sociaal" fonds.

Een jaarlijks verslag over de bestemming van de hierbovenvermelde fondsen wordt opgemaakt door de "C.W.A.P.E.". Dit verslag wordt door de Waalse Regering overgemaakt aan het comité "Energie" ingesteld bij artikel 51 en aan de Waalse Gewestraad. HOOFDSTUK IX. - Productie van elektriciteit met aanwending van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Art. 36.Elke installatie voor de productie van elektriciteit met aanwending van hernieuwbare energiebronnen of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling maakt het voorwerp uit van een voorafgaande melding aan de Minister. Ze vermeldt : 1° de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats en de nationaliteit van de aangever;2° als het gaat om een maatschappij, de handelsnaam of de benaming, de rechtsvorm, de maatschappelijke zetel, de statuten en, in voorkomend geval, de documenten waarin de bevoegdheden van de aangever(s) worden beschreven;3° de gebruikte energiebron;4° de elektrische en, in voorkomend geval, thermische productiecapaciteit van de installatie. HOOFDSTUK X. - Bevordering van de hernieuwbare energiebronnen en van de kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Art. 37.Om de productie van milieuvriendelijke elektriciteit te bevorderen in het Waalse Gewest, zet de Waalse Regering een systeem van groene getuigschriften en/of een procedure voor de hulp voor productie op.

Art. 38.§ 1. Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de toekenningsvoorwaarden, de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van groene getuigschriften voor de in het Waalse Gewest geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit met inachtneming van de volgende bepalingen. § 2. Een milieuvriendelijk getuigschrift zal worden toegekend voor een aantal geproduceerde kWu overeenstemmend met een Mwu gedeeld door het percentage koolstofdioxidebesparing.

Het percentage koolstofdioxidebesparing wordt bepaald door de koolstofdioxidewinst gemaakt via de geplande kanalen te delen door de emissies van koolstofdioxide van de klassieke elektrische kanalen waarvan de emissies jaarlijks bepaald en bekendgemaakt worden door de "C.W.A.P.E.". Dit percentage koolstofdioxidebesparing is beperkt tot 2.

De in het vorige lid bedoelde emissies van koolstofdioxide zijn degene die voortgebracht worden door de hele kringloop van de productie van milieuvriendelijke elektriciteit, met inbegrip van de brandstoffenproductie, de emissies gedurende de eventuele verbranding en, in voorkomend geval, de afvalstoffenbehandeling. In een hybridische installatie wordt rekening gehouden met alle emissies van de installatie.

De verschillende coëfficiënten voor de emissie van koolstofdioxide van elk beschouwde kanaal worden goedgekeurd door de "C.W.A.P.E.". § 3. De "C.W.A.P.E." kent de milieuvriendelijke getuigschriften toe aan de producenten van milieuvriendelijke elektriciteit. Deze getuigschriften zijn overdraagbaar.

Art. 39.§ 1. Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de minimale hoeveelheid en de eigenschappen van de milieuvriendelijke getuigschriften die de netbeheerders en leveranciers moeten overmaken aan de "C.W.A.P.E." vóór 31 december van elk jaar, overeenkomstig artikel 34, 1°, c, en 2°, b.

De milieuvriendelijke getuigschriften toegekend voor de milieuvriendelijke elektriciteit die wordt geproduceerd in de andere Gewesten van België of in de in artikel 6 van de wet bedoelde zones mogen worden opgenomen in de in het vorige lid bedoelde quota voor zover de in het Waalse Gewest toegekende gelijksoortige milieuvriendelijke getuigschriften in de quota van de Gewesten in kwestie mogen worden opgenomen.

Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de voorwaarden waaronder ze gelijksoortige getuigschriften voor de buiten België geproduceerde elektriciteit kan aannemen mits gelijkwaardige garanties inzake de toekenning van deze getuigschriften. § 2. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 53, § 2, bepaalt de Waalse Regering het bedrag van de boete die de netbeheerders en de leveranciers moeten betalen als ze § 1 niet naleven. De opbrengst van de boetes zal het fonds "Energie" stijven.

Art. 40.§ 1. Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering de toekenningsvoorwaarden, de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van de steunregeling voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit in het Waalse Gewest met inachtneming van de volgende bepalingen.

Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering jaarlijks het bedrag dat moet worden toegekend voor elke kWu geproduceerd vanaf de installaties voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit in het Waalse Gewest.

Dit bedrag kan variëren naar gelang van de hernieuwbare energiebron, de gebruikte technologie, het vermogen van de installatie, de vestigingsplaats en de voorkomen hoeveelheid koolstofdioxide. § 2. De steunregeling voor de productie wordt toegekend aan de producent tijdens de periode van aflossing van de installatie en maximum 10 jaar na de inschakeling van de installatie. Het bij de toekenning van de hulp voor productie bepaalde bedrag wordt voor de hele duur van de regeling vastgesteld. § 3. De in de vorige paragrafen bedoelde steunregeling voor productie mag niet gecumuleerd worden met het systeem van de milieuvriendelijke getuigschriften. De producent opteert voor het ene of het andere mechanisme.

Art. 41.Niettegenstaande artikel 40, § 3, wordt een steunregeling voor productie ter aanvulling van het systeem van de groene getuigschriften uitgewerkt ten gunste van de producenten van de in het Waalse Gewest geproduceerde milieuvriendelijke elektriciteit via veelbelovende maar aanvangstechnieken bepaald door de Waalse Regering na advies van de "C.W.A.P.E." Na advies van de "C.W.A.P.E." bepaalt de Waalse Regering jaarlijks het bedrag dat moet worden toegekend voor elke kWu geproduceerd vanaf de in het vorige lid bedoelde installaties.

Dit bedrag kan variëren naar gelang van de hernieuwbare energiebron, de gebruikte technologie, het vermogen van de installatie, de vestigingsplaats en de voorkomen hoeveelheid koolstofdioxide.

Art. 42.§ 1. De productie van milieuvriendelijke elektriciteit wordt onderworpen aan de toekenning van een oorspronkelijke garantie afgeleverd overeenkomstig de door de Waalse Regering bepaalde procedure. § 2. De Waalse Regering bepaalt de criteria en de procedure voor de toekenning, de herziening of de intrekking van de oorspronkelijke garantie. Deze criteria hebben met name betrekking op de bekwaamheid om de werkelijk geproduceerde hoeveelheid energie te controleren.

De oorspronkelijke garantie vermeldt de energiebron waarmee de elektriciteit is geproduceerd, de capaciteit van de installatie en de gebruikte technologie en bepaalt de productiedata en -plaatsen. § 3. Als de in § 1 bedoelde producenten niet erin slagen het geheel van hun productie te verkopen, moeten de leveranciers belast met de levering aan gebonden afnemers, tegen de marktprijs en binnen de perken van de behoeften van hun afnemers, de overtollige elektriciteit aan te kopen die overeenkomstig § 1 geproduceerd is door installaties gevestigd op het grondgebied waarin ze leveren. Boven deze behoeften worden de andere leveranciers betrokken bij deze verplichting. HOOFDSTUK XI. - Waalse Energiecommissie

Art. 43.§ 1. Een "Commission wallonne de Régulation pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energieregulering) wordt opgericht. De "C.W.A.P.E." is een autonoom orgaan met de rechtspersoonlijkheid en waarvan de zetel gelegen is in het administratieve arrondissement van Namen. § 2. De "C.W.A.P.E." heeft, enerzijds, een opdracht van advies bij de overheid inzake de organisatie en de werking van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en, anderzijds, een opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de desbetreffende decreten en besluiten.

De "C.W.A.P.E." is namelijk belast met volgende taken : 1° het uitbrengen van met redenen omklede adviezen en, in de gevallen bedoeld in voorliggend decreet of in zijn uitvoeringsbesluiten, het voorleggen van voorstellen;2° op eigen initiatief of op verzoek van de minister of van de Waalse Regering, het voeren van onderzoeken en studies betreffende de elektriciteitsmarkt;3° het bepalen en de bekendmaking van de jaarlijkse exploitatie-opbrengst van de in artikel 2, 3°, bedoelde installaties en de kooldioxyde-emissies van een klassieke productie overeenkomstig artikel 2, 5°;4° de organisatie van een verzoenings- en arbitragedienst overeenkomstig artikel 48;5° de controle van de inachtneming door de netbeheerder van de voorschriften van artikelen 11 en 12 en van hun uitvoeringsbesluiten;6° het opstellen van het technisch reglement in overleg met de netbeheerders en de controle van de toepassing daarvan;7° de controle van de uitvoering van het aanpassingsplan door de netbeheerders;8° de controle van de inachtneming van de voorwaarden waaronder de in artikel 27 bedoelde afnemers in aanmerking komen; 9° de controle van de inachtneming van de voorwaarden m.b.t. de vergunningen afgeleverd voor de aanleg van nieuwe directe lijnen overeenkomstig artikel 29; 10° de controle van de inachtneming van de voorwaarden die in acht moeten worden genomen om erkend te worden als leverancier van milieuvriendelijke elektriciteit;11° de controle en de raming van de tegeldemaking van de in artikel 34 bedoelde plichten van openbare dienst;12° de bepaling van de methode voor de berekening van de werkelijke kosten van de plichten van openbare dienst en de controle van de berekeningen uitgevoerd door elk betrokken bedrijf overeenkomstig die methodologie;13° de controle van de inachtneming van de in hoofdstuk X van voorliggend decreet bedoelde maatregelen en, in het bijzonder, de hoeveelheden elektriciteit geproduceerd op grond van hernieuwbare energiebronnen of van warmtekrachtkoppelingsinstallaties;14° de aflevering van de getuigschriften voor de productie van milieuvriendelijke elektriciteit overeenkomstig de in artikel 38 bedoelde regels en procedure;15° de bepaling van het bedrag van de administratieve boeten overeenkomstig artikel 53, § 1;16° de samenwerking met de personen die een regulerende rol hebben ten aanzien van de elektriciteitsmarkt;17° de samenwerking met het controlecomité om dit comité in staat te stellen de afwezigheid van kruissubsidies tussen categorieën afnemers te bevestigen; 18° de bepaling van de informatie die de netbeheerder moet verstrekken aan het controlecomité, aan de "C.W.A.P.E." en aan de minister, namelijk met het oog op het opstellen van energiebalansen; 19° de uitvoering van alle andere opdrachten waarmee ze belast is door decreten of besluiten inzake de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. In gevallen waar voorliggend decreet of zijn uitvoeringsbesluiten het advies van de "C.W.A.P.E." vereisen, mag die op eigen initiatief voorstellen voorleggen. § 3. De "C.W.A.P.E." legt jaarlijks aan de Waalse Regering een verslag voor over de uitvoering van haar opdrachten en de ontwikkeling van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. De minister deelt dit verslag uiterlijk voor het eerste semester mee aan de Waalse Gewestraad. Hij zorgt voor een gepaste bekendmaking van het verslag.

Art. 44.§ 1. De "C.W.A.P.E." stelt een huishoudelijk reglement op dat de goedkeuring van de Waalse Regering behoeft. § 2. Tenzij een specifiek voorschrift er anders over beslist moet de "C.W.A.P.E." , als haar advies vereist wordt door voorliggend decreet of zijn uitvoeringsbesluiten, haar advies geven binnen dertig dagen vanaf de datum waarop ze de geschreven aanvraag heeft ontvangen. Het gebrek aan advies binnen die termijn heeft gelijke waarde als een gunstig advies.

Art. 45.§ 1. De "C.W.A.P.E." bestaat uit een voorzitter en drie bestuurders benoemd door de Waalse Regering na een openbare oproep tot de kandidaten voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. In afwijking van vorige voorschriften worden twee bestuurders, bij de oprichting van de "C.W.A.P.E.", benoemd voor een aanvankelijke termijn van drie jaar. De voorzitter en de bestuurders worden gekozen op basis van hun bevoegdheden.

Bij een behoorlijk met redenen omklede beslissing mag de Waalse Regering het mandaat van voorzitter of bestuurder vervroegd beëindigen. Bij vrijwillig of gedwongen ontslag of bij overlijden van de voorzitter of een bestuurder, benoemt de Waalse Regering zijn plaatsvervanger die het mandaat van zijn voorganger voltooit. § 2. De Waalse Regering bepaalt de onverenigbaarheden met het mandaat van voorzitter of bestuurder van de "C.W.A.P.E." en de regels die van toepassing zijn inzake belangenconflicten.

De onverenigbaarheden betreffen de uitoefening van een ministeriële of parlementaire werkzaamheid en die van een al dan niet vergoede werkzaamheid in dienst van een producent, een netbeheerder, een leverancier of een tussenpersoon. Die onverenigbaarheid geldt voor de hele duur van het mandaat en voor een aanvullende periode van twee jaar daarna. § 3. De Waalse Regering bepaalt de grondbeginselen betreffende de vergoeding van de voorzitter en van de bestuurders van de Commissie. § 4. Het directiecomité, dat bestaat uit de voorzitter en de drie bestuurders, brengt adviezen uit en vertegenwoordigt de "C.W.A.P.E.", onverminderd de voorschriften van het huishoudelijk regelment. De voorzitter vertegenwoordigt echter de "C.W.A.P.E." in alle gerechtelijke akten. § 5. De voorzitter zit het directiecomité voor en heeft beslissende stem in geval van staking van stemmen.

Art. 46.§ 1. De diensten van de "C.W.A.P.E." worden georganiseerd in drie directies, namelijk : 1° een directie voor de technische werking van de markt;2° een directie voor de controle van de plichten van openbare dienst en van de methoden ter bevordering van milieuvriendelijke energie;3° een administratieve directie. § 2. Het personeel van de "C.W.A.P.E." wordt aangeworven en tewerkgesteld overeenkomstig arbeidsovereenkoemsten beheerst door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst. § 3. De Waalse Regering richt een budgettair fonds op, "Reguleringsfonds" genoemd, in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit. Dat fonds financiert de uitgaven van de "C.W.A.P.E.". Het wordt gesteven door een bijdrage uitgedrukt in centiem per vervoerde kWu en afgenomen door de netbeheerder die belast is met de voorziening van een eindafnemer gekoppeld aan een spanning die hoger is dan of gelijk is aan 70 kV. De d.m.v. directe lijnen vervoerde kWh zijn onderworpen aan dezelfde afneming door de "C.W.A.P.E." .

De modaliteiten betreffende de inning van de bijdrage worden vastgesteld door de Waalse Regering.

De in het vorige lid bedoelde bijdrage is gelijk aan het bedrag van de noodzakelijke financiering, gekoppeld aan de ontwikkeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen, gedeeld door het totaal aantal kWu die gebracht worden met een spanning die hoger is dan of gelijk is aan 70 kV, met uitzondering van de kWu verbonden met de doorvoer.

Art. 47.§ 1. Bij de uitvoering van de taken die haar worden opgelegd, kan de "C.W.A.P.E." van de netbeheerders alsook van de producenten, distributeurs en tussenpersonen die actief zijn op de gewestelijke markt, alle nodige inlichtingen vorderen. Zij kan overgaan tot een controle van hun rekeningen ter plaatse. § 2. De leden en de personeelsleden van de "C.W.A.P.E." zijn gebonden door het beroepsgeheim; zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de "C.W.A.P.E." , aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen en onverminderd § 3 en de uitwisseling van informatie met de bevoegde instanties van andere lidstaten van de Europese Unie die uitdrukkelijk bepaald en toegestaan zijn door verordeningen of richtlijnen vastgesteld door de instellingen van de Europese Unie.

Elke overtreding van het eerste lid wordt gestraft met de straffen bepaald door artikel 458 van het Strafwetboek. § 3. De "C.W.A.P.E." mag aan de minister en aan de personen die een regulerende rol hebben ten aanzien van de elektriciteitsmarkt, de inlichtingen mededelen die nodig zijn voor de uitvoering van hun respectieve taken.

Art. 48.De "C.W.A.P.E." richt een bemiddelings- en arbitragedienst in voor geschillen betreffende de toegang tot het net en de toepassing van het technisch reglement. De "C.W.A.P.E." neemt het secretariaat van deze dienst waar.

De Waalse Regering stelt er het reglement van vast op voorstel van de "C.W.A.P.E." , en de Waalse Regering stelt een lijst op van deskundigen die als bemiddelaar of als scheidsman kunnen optreden. De leden en de personeelsleden van de "C.W.A.P.E." kunnen niet als scheidsman worden aangewezen. De Waalse Regering bepaalt de andere onverenigbaarheden.

De Waalse Regering bepaalt het bedrag van de presentiegelden die hun toegekend zijn. Die zijn ten laste van de begroting van de "C.W.A.P.E.".

Art. 49.§ 1. Binnen de "C.W.A.P.E." wordt een autonoom orgaan opgericht, "Beroepskamer" genoemd, dat, op verzoek van één van de partijen, beslist over geschillen tussen de netbeheerder en de netgebruikers betreffende de toegang tot dat net, behalve geschillen inzake contractuele rechten en verbintenissen. § 2. De Beroepskamer bestaat uit een voorzitter, twee andere leden en drie plaatsvervangers, benoemd door de Waalse Regering voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. In afwijking van het voorgaande worden bij de oprichting van de Beroepskamer één lid en één plaatsvervanger benoemd voor een aanvankelijke termijn van twee jaar alsook één lid en één plaatsvervanger voor een aanvankelijke termijn van vier jaar.

De leden of de plaatsvervangers mogen niet onder de leden en de personeelsleden van de "C.W.A.P.E." worden gekozen noch onder de leden van de bemiddelings- en arbitragedienst. De Waalse Regering bepaalt het bedrag van de presentiegelden die hun worden toegekend. Die presentiegelden zijn ten laste van de begroting van de "C.W.A.P.E." § 3. De Beroepskamer beslist met een gemotiveerde administratieve beslissing over de aangelegenheden die bij haar aanhangig worden gemaakt, na de betrokken partijen te hebben gehoord. Zij kan overgaan of laten overgaan tot alle nuttige onderzoeken en kan, indien nodig, deskundigen aanwijzen en getuigen horen. Zij kan bewarende maatregelen opleggen in dringende gevallen. § 4. De Waalse Regering bepaalt de procedureregels die toepasselijk zijn voor de Beroepskamer.

Art. 50.§ 1. De "C.W.A.P.E." is onderworpen aan de controle van de Waalse Regering door toedoen van twee commissarissen die worden benoemd en ontslagen door de Waalse Regering. De kosten verbonden met de uitoefening van hun opdrachten zijn ten laste van het Waalse Gewest. § 2. De commissarissen van de Regering mogen op elk ogenblik ter plaatse kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de proces-verbalen en, in het algemeen, van alle stukken en geschriften van de "C.W.A.P.E." . Ze kunnen van de voorzitter, de bestuurders en alle personeelsleden van de "C.W.A.P.E." alle verklaringen en informatie vorderen die ze nodig achten voor de uitoefening van hun mandaat. Ze hebben het recht om de vergaderingen van het directiecomité bij te wonen met raadgevende stem. § 3. De commissarissen van de Regering beschikken over een termijn van vijf weekdagen om beroep in te stellen tegen elke beslissing die ze achten tegenstrijdig te zijn met het decreet, zijn uitvoeringsbesluiten of met het algemeen belang. Dit beroep heeft schorsende kracht. Die termijn begint te lopen de dag waarop de beslissing wordt genomen, voor zover de commissarissen van de Regering regelmatig zijn bijeengeroepen en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop ze op de hoogte daarvan worden gebracht. De commissarissen stellen hun beroep tegen de Regering in. Indien de Regering geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van vijftien weekdagen vanaf de schorsing, is de beslissing definitief. De vernietiging van de beslissing wordt betekend door de Regering aan het directiecomité van de "C.W.A.P.E." . § 4. De commissarissen van de Regering maken elk jaar een evaluatieverslag op betreffende de werkzaamheden van de "C.W.A.P.E." dat bestemd is voor de Waalse Regering. Dit verslag wordt gericht aan de minister vóór 31 juli; die laatste legt het voor aan de Waalse Regering. § 5. De "C.W.A.P.E." is onderworpen aan de controle van het Rekenhof. HOOFDSTUK XII. - Energiecomité

Art. 51.§ 1. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van voorliggend decreet wordt een Energiecomité opgericht dat belast is, op aanvraag van de Regering, de "C.W.A.P.E." of op eigen initiatief, met het uitbrengen van adviezen over de koers van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op het algemeen belang, de duurzame ontwikkeling en de opdrachten van openbare dienst. § 2. Het Energiecomité bestaat uit vierentwintig gewone leden en vierentwintig plaatsvervangende leden, met : 1° zes vertegenwoordigers voorgedragen door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische Raad van het Waalse Gewest); 2° vier vertegenwoordigers van de gemeenten voorgedragen door de "Union des villes et communes de Wallonie" (Unie van de Waalse Steden en Gemeenten), waarvan één voorgedragen door de sectie O.C.M.W.; 3° één vertegenwoordiger van de provincies voorgedragen door de "Association des provinces wallonnes" (Vereniging van de Waalse Provincies);4° één vertegenwoordiger van de residentiële consumenten voorgedragen door de verenigingen die de bevordering en bescherming van de algemene belangen van de consumenten beogen in alle sectoren die hen aanbelangen en die onafhankelijk zijn van de overheid en de vakverenigingen;5° één vertegenwoordiger van milieu-organisaties die actief zijn in de energiesector;6° twee vertegenwoordigers van de vakbonden in de elektriciteitssector;7° vier vertegenwoordigers van de netbeheerders;8° twee vertegenwoordigers van de elektriciteitsproducenten die niet actief zijn in de productie van elektriciteit op grond van hernieuwbare energiebronnen en installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling;9° één vertegenwoordiger van de elektriciteitsproducenten die actief zijn in de productie van elektriciteit op grond van hernieuwbare energiebronnen;10° één vertegenwoordiger van de elektriciteitsproducenten die actief zijn in de productie van elektriciteit op grond van installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling;11° één vertegenwoordiger van de leveranciers. § 3. Alleen de in 1° tot 5° bedoelde leden zijn stemgerechtigd. § 4. De comitéleden worden door de Waalse Regering benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar op verzoek van de in § 2 bedoelde organen. De comitéleden kunnen altijd worden ontslagen indien ze niet in staat zijn hun functie uit te oefenen of wegens een ernstige tekortkoming of wanneer ze de hoedanigheid waarvoor ze benoemd zijn, verliezen. § 5. De voorzitter en de bestuurders van de "C.W.A.P.E." worden ertoe gemachtigd om de vergaderingen bij te wonen zonder stemgerechtigd te zijn. § 6. De zetel van het Energiecomité is gevestigd in het Waalse Gewest.

De Waalse Regering bepaalt de regels voor de werking van het comité alsook het bedrag van de eventueel toegekende vergoedingen en presentiegelden. § 7. Het personeel van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" is belast met het secretariaat van het comité, overeenkomstig artikel 4, § 3, van het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat de Economische Raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie en tot oprichting van een Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest. § 8. Het Energiecomité legt elk jaar een verslag voor aan de Waalse Regering. Binnen een maximumtermijn van twee maanden wordt het door de Regering ter informatie gericht aan de Waalse Gewestraad. HOOFDSTUK XIII. - Straffen

Art. 52.§ 1. Gestraft worden met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met geldboete van vijftig tot twintigduizend frank of met één van deze straffen alleen : 1° zij die de verificaties en onderzoeken van de "C.W.A.P.E." of van de Waalse Regering krachtens voorliggend decreet hinderen, weigeren hun informatie te verstrekken die zij gehouden zijn mee te delen krachtens dit decreet, of hun verkeerde of onvolledige informatie verstrekken; 2° zij die de bepalingen van de artikelen 29, 30, § 2, en 31 overtreden. § 2. Als de overtreder een rechtspersoon is, kunnen één of meer van de volgende straffen ook opgelegd worden wegens de in § 1 vermelde feiten : 1° de ontbinding : die mag niet worden uitgesproken ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen;2° het verbod om een werkzaamheid uit te oefenen die verbonden is met het maatschappelijk doel, met uitzondering van de werkzaamheden die verbonden zijn met een opdracht van openbare dienst;3° de sluiting van één of meer instellingen, met uitzondering van instellingen waar werkzaamheden verbonden met een opdracht van openbare dienst worden uitgeoefend;4° de bekendmaking of de verspreiding van de beslissing.

Art. 53.§ 1. Onverminderd andere in voorliggend decreet bedoelde maatregelen, kan de "C.W.A.P.E." elke in het Waalse Gewest gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke bepalingen van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan binnen de termijn bepaald door de "C.W.A.P.E." . Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke blijft, kan de "C.W.A.P.E." , op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd opgeroepen, een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet lager zijn dan vijftigduizend frank, noch hoger zijn dan vier miljoen frank, noch, in totaal, hoger zijn dan tachtig miljoen frank of 3 procent van de omzet die de betrokken persoon heeft gerealiseerd op de gewestelijke elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten boekjaar, indien dit laatste bedrag hoger is.

De strafvervolging begonnen overeenkomstig artikel 52 sluit de administratieve boete uit wat betreft de vervolgde feiten, zelfs als die resulteert in een vrijspraak. § 2. Onverwijld § 1 bedraagt de in artikel 39, § 2, bedoelde administratieve boete 3 000 t.e.m. 5 000 BEF per ontbrekend getuigschrift. § 3. De "C.W.A.P.E." brengt de betrokken persoon op de hoogte daarvan bij aangetekende brief. Die met redenen omklede kennisgeving vermeldt het bedrag van de administratieve boete. § 4. Het volgende zinsgedeelte wordt ingevoegd in artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het Waalse Gewest : "33° beroepen tegen de beslissing om administratieve boeten op te leggen krachtens artikel 53, § 1, van het decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt". § 5. Indien de betrokken persoon niet instemt met de opgelegde boete, mag hij, binnen tien dagen na de in § 3 bedoelde kennisgeving, zijn tegenargumenten bij aangetekende brief doen toekomen aan de "C.W.A.P.E." . Na die termijn wordt de beslissing definitief.

De "C.W.A.P.E." mag haar beslissing herroepen of het bedrag van de administratieve boete aanpassen indien de tegengestelde argumenten gegrond zijn. In dit geval wordt een nieuwe kennisgeving opgestuurd. § 6. Na het sturen van de in § 3 bedoelde kennisgeving moet de administratieve boete worden betaald binnen dertig dagen.

De "C.W.A.P.E." mag een door haar vastgesteld uitstel van betaling toestaan. Indien de betrokken persoon in gebreke blijft te betalen, wordt de administratieve boete bij dwangbevel ingevorderd. De Waalse Regering wijst de ambtenaren aan die de dwangbevelen moeten uitgeven en uitvoerbaar verklaren. Die worden kenbaar gemaakt bij deurwaardersexploot met een aanmaning om te betalen. § 7. Tenzij een voorschrift van voorliggend decreet of van zijn uitvoeringsbesluiten het anders beslist, wordt het product van de in § 1 bedoelde administratieve boeten verdeeld in gelijke delen tussen de in artikel 35, § 1, bedoelde twee fondsen.

Art. 54.De voorschriften van artikelen 523 en 525 van het Strafwetboek zijn respectievelijk van toepassing op feiten van gedeeltelijke of totale vernietiging van de infrastructuren voor productie, verwerking, plaatselijk vervoer, distributie en gebruik van elektriciteit alsook op feiten van verhindering of vrijwillige aantasting van elektriciteitsvervoer op het net.

Degene die, bij gebrek aan voorzorg, infrastructuren voor productie, verwerking, plaatselijk vervoer, distributie en gebruik van elektriciteit onopzettelijk hebben vernietigd of beschadigd, worden bestraft met de in artikel 563 van het Strafwetboek bedoelde straffen. HOOFDSTUK XIV. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 55.De voorzitter en de bestuurders van de "C.W.A.P.E." worden aangewezen binnen zes maanden na de inwerkingtreding van voorliggend decreet. Zolang de voorzitter en de bestuurders niet benoemd zijn, is de Waalse Regering ertoe gemachtigd om over te gaan tot de uitvoering van de artikelen die de "C.W.A.P.E." moet laten uitvoeren of waarover ze een advies moet uitbrengen krachtens dit decreet.

Art. 56.Zolang de Waalse Regering de netgedeelten begrepen tussen 30 en 70 kV en die beschouwd zijn als "plaatselijk transmissienet" overeenkomstig artikel 4, niet heeft vastgesteld, is de huidige netbeheerder belast met de opdrachten van de beheerder van het plaatselijke transmissienet.

Art. 57.Op voorstel van de gemeenten en provincies, als die laatste lid zijn van een intercommunale voor elektrische distributie opgericht voor de bekendmaking van voorliggend decreet in het Belgisch Staatsblad, wijst de Waalse Regering, na advies van de "C.W.A.P.E." en uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van het decreet, op grond van de in artikelen 3 tot 10 bedoelde criteria, de beheerder(s) aan van de distributienetten die overeenstemmen met gebieden die elkaar niet overlappen.

Bij gebrek aan voorstel van de gemeenten en/of de provincies binnen drie maanden na de bekendmaking van een advies van de minister in het Belgisch Staatsblad, wijst de Waalse Regering, na advies van de "C.W.A.P.E." de beheerder(s) van de distributienetten aan.

Bij wijze van overgangsmaatregel zijn de regieën en intercommunalen voor elektrische distributie die opgericht zijn voor de bekendmaking van voorliggend decreet in het Belgisch Staatsblad, belast met het beheer van het distributienet.

Art. 58.Het in artikel 15 bedoelde aanpassingsplan m.b.t. het distributienet wordt voor het eerst opgemaakt binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van voorliggend decreet.

Art. 59.Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het in het tweede lid bedoelde besluit van de Waalse Regering stelt de netbeheerder de eigenaar van de wegen in kennis van het bestaande net dat hij beheert en dat gelegen is op die wegen bij de inwerkingtreding van voorliggend decreet. De in artikel 20 bedoelde vergoeding is verschuldigd vanaf de kennisgeving.

De Waalse Regering bepaalt de in het eerste lid bedoelde kennisgevingsprocedure m.b.t. de wegen, namelijk de vorm van de aangifte en de daarbij gevoegde stukken.

Art. 60.Een vennootschap waarvan de privaatrechtelijke meerderheidsaandeelhouder rechstreeks of onrechtstreeks de meerderheid van het kapitaal bezit van een intercommunale die belast is met het beheer van het net overeenkomstig artikel 57, derde lid, mag de in artikel 30, § 2, bedoelde leveringsvergunning niet krijgen.

Art. 61.Voor het jaar 2001 beschikt de "C.W.A.P.E." over een dotatie van tachtig miljoen frank opgenomen in de begroting van het Waalse Gewest.

Art. 62.De wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening wordt opgeheven wat betreft de gewestelijke bevoegdheden.

Art. 63.De Waalse Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van voorliggend decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, op 12 april 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. SEVERIN De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, T. DETIENNE Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota (1) Zitting 2000-2001 Stukken van de Raad 177 (2000-2001) nrs.1 tot 37.

Volledig verslag, openbare vergadering van 28 maart 2001.

Bespreking - Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^