Decreet van 12 december 2014
gepubliceerd op 31 december 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027276
pub.
31/12/2014
prom.
12/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In artikel 2 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt worden de punten 59° en 60°, ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, vervangen als volgt: "59° "NACE Code": code in de zin van de Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap; 60° "Primaire NACE-Code": NACE-Code in de zin van dit decreet die betrekking heeft op de hoofdactiviteit van de betrokken persoon, ongeacht zijn rechtsvorm.».

Art. 2.In artikel 34, punt 4°, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt d), gewijzigd bij het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, wordt vervangen als volgt: " d) voor de beheerder van het plaatselijk transmissienet, steun verlenen aan de productie van milieuvriendelijke elektriciteit, onder de vorm van een aankoopverplichting van groene certificaten tegen een prijs die de Regering vastlegt;"; 2° de punten e) en f), ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, worden vervangen als volgt: " e) voor de beheerder van het lokale transmissienet, de financiële lasten dekken, alsook de eraan verbonden kosten, die voortvloeien uit de toepassing van artikel 42 met het oog op het in reserve plaatsen van groene certificaten, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 42, § 9, en op vraag van de personen belast met de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, handelen in het effectief beheer van de groene certificaten die in reserve worden geplaatst, met inachtneming van de voorwaarden bedoeld in artikel 42;f) voor de beheerder van het lokale transmissienet, de inkoopkosten van de groene certificaten dekken die de personen belast met de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, niet zouden kunnen verkopen op de markt van de groene certificaten, met het oog op de schrapping ervan uit de gegevensbank die door de "CWaPE" wordt bijgehouden.».

Art. 3.In artikel 40 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid vervallen de woorden "in eigen naam en voor eigen rekening, alsook namens en voor rekening van de personen aangewezen in het kader van het in reserve plaatsen georganiseerd bij artikel 42", ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;2° het tweede lid van hetzelfde artikel, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 11 december 2013, wordt vervangen als volgt: "De groene certificaten aangekocht door de beheerder van het lokale transmissienet in uitvoering van deze verplichting tot aankoop worden, hetzij geschrapt uit de gegevensbank die door de "CWaPE" wordt bijgehouden, hetzij in reserve geplaatst overeenkomstig artikel 42. Als de groene certificaten in reserve worden geplaatst, zijn de voortzetting van de uitvoering van de overeenkomst gesloten krachtens artikel 42, § 3, en de overname van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, een openbare dienstverplichting die steeds wordt waargenomen door de persoon aangewezen overeenkomstig artikel 4 als beheerder van het lokale transmissienet belast met de openbare dienstverplichting bedoeld in het eerste lid".

Art. 4.Artikel 42 van hetzelfde decreet, opnieuw ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, wordt vervangen als volgt: "

Art. 42.§ 1. In het kader van de openbare dienstverplichting die hem is opgelegd krachtens de artikelen 34, 4°, d), en 40, kan de beheerder van het lokale transmissienet één of verschillende opdrachten toewijzen aan één of verschillende personen erkend overeenkomstig § 3, eerste lid, die betrekking hebben op de aankoop van groene certificaten, tegen een prijs die de Regering vastlegt voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, en op het in reserve plaatsen van de aldus aangekochte groene certificaten. Deze aankoop met het oog op het in reserve plaatsen, heeft uitsluitend betrekking op de groene certificaten aangekocht door de beheerder van het lokale transmissienet sinds 1 januari 2014 ter uitvoering van zijn openbare dienstverplichting bedoeld in de artikelen 34, 4°, d) en 40, en die nog niet door de "CWaPE" uit de gegevensbank zijn geschrapt. § 2. De beheerder van het lokale transmissienet stelt elk kwartaal een indicatieve raming over zes maanden vast van de hoeveelheid groene certificaten van de producenten van groene elektriciteit, en deelt ze mee aan de Regering, aan de "CWaPE" en aan de "CREG", met, in voorkomend geval, vermelding van de indicatieve hoeveelheid van de aan te kopen groene certificaten tijdens bedoeld semester door de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1.

Na afsluiting van elk kwartaal, brengt de beheerder van het lokale transmissienet de "CWaPE" en de "CREG" op de hoogte van de nauwkeurige toestand van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, zoals geregistreerd op zijn balans. Deze toestand is het resultaat van het verschil tussen, enerzijds, de bedragen geboekt in de opbrengsten uit de toepassing van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1 en, anderzijds, de uitgaven in verband met de aankoop van de groene certificaten bedoeld in § 1, tweede lid, met inbegrip van de lasten bedoeld in § 9.

Op basis hiervan legt de beheerder van het lokale transmissienet aan de CWaPE het aantal groene certificaten voor, die bij hem door de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 moeten worden gekocht, en waarmee de impact van de groene certificaten bedoeld in § 1, op de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, wordt verzacht, en brengt de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 op de hoogte daarvan.

Na afsluiting van elke maand keurt de "CWaPE", op basis van het voorstel van de beheerder van het lokale transmissienet en van het volume groene certificaten in zijn bezit die door de "CWaPE" nog niet uit de gegevensbank zijn geschrapt, het aantal groene certificaten goed die in aanmerking kunnen komen om in een reserve te kunnen worden geplaatst. De "CWaPE" brengt de beheerder van het lokale transmissienet en de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 op de hoogte daarvan.

De personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 en met wie een overeenkomst is gesloten overeenkomstig § 3, hebben, volgens de bepalingen en de voorwaarden van deze overeenkomst, en binnen de perken van deze overeenkomt en de erkenning bedoeld in § 3, de verplichting om het aantal groene certificaten die aldus door de "CWaPE" worden bekrachtigd en door de beheerder van het lokale transmissienet worden aangeboden, aan te kopen en in reserve te plaatsen. § 3. De opdracht bedoeld in § 1 kan door de beheerder van het lokale transmissienet uitsluitend aan een rechtspersoon worden toevertrouwd die daartoe door de Waalse Regering wordt erkend. Om erkend te worden moet deze persoon volledig in het bezit zijn en gecontroleerd worden door publiekrechtelijke rechtspersonen en een maatschappelijk doel hebben dat verenigbaar is met bedoelde opdracht.

Voor de uitvoering van deze opdracht koopt de rechtspersoon de groene certificaten van de beheerder van het lokale transmissienet.

Bedoelde rechtspersoon geeft mandaat aan de beheerder van het lokale transmissienet, die zijn mandaat uitoefent in het kader van zijn openbare dienstverplichting, om over te gaan tot: - de inschrijving van de groene certificaten op de rekeningen die door bedoelde rechtspersoon bij de "CWaPE" worden geopend; - de uitvoering van de reporting bedoeld in § 7; - in voorkomend geval, hun herverkoop op de markt van de groene certificaten overeenkomstig § 6, 1°.

Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen elke persoon die de opdracht bedoeld in § 1 heeft gekregen en de beheerder van het lokale transmissienet, die voorafgaandelijk ter kennis van de Regering, de "CWaPE" en de "CREG" zal worden gesteld. § 4. Het in reserve plaatsen duurt hoogstens tien jaar. Voor elk geheel van groene certificaten die gelijktijdig in reserve wordt geplaatst, wordt de enige datum van het in reserve plaatsen bepaald door de "CWaPE" en opgenomen in zijn gegevensbank. Deze datum geldt als datum van eigendomsoverdracht voor elk groen certificaat van het betrokken geheel.

De geldigheidsduur van de groene certificaten die het voorwerp uitmaken van het in reserve plaatsen, wordt automatisch en van rechtswege verlengd voor de hele duur van het in reserve plaatsen. § 5. De beheerder van het lokale transmissienet houdt, namens en voor rekening van de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1, een specifiek register van de aanvragen en volumes om een overzicht te hebben op de groene certificaten die in reserve worden geplaatst.

De personen belast met de opdracht bedoeld in § 1, openen respectievelijk minstens één rekening bij de "CWaPE", waarop de gekochte groene certificaten die het voorwerp van het in reserve plaatsen uitmaken, worden overgedragen. De bedoelde groene certificaten blijven op deze rekening tijdens de hele duur van het in reserve plaatsen. De groene certificaten die het voorwerp van het in reserve plaatsen uitmaken, kunnen alleen maar ten bate van de schuldeisers die belast zijn met de opdracht bedoeld in § 1 worden verpand om de terugbetaling van de fondsen geleend door deze personen om de groene certificaten aan te kopen, te waarborgen, alsook van de desbetreffende interesten en kosten.

Elke persoon belast met de opdracht bedoeld in § 1, houdt een analytische en gescheiden boekhouding bij in verband met deze opdracht.

Elke persoon belast met de opdracht bedoeld in § 1, alsook de beheerder van het lokale transmissienet, legt elk kwartaal een verslag aan de "CWaPE" voor, betreffende de staat van zijn analytische en gescheiden boekhouding in verband met bedoelde opdracht. Na ontvangst ervan, behandelt de "CWaPE" de voorgelegde boekhoudkundige gegevens.

De "CWaPE" deelt, op haar beurt, binnen een maand na ontvangst van de boekhoudkundige gegevens, een syntheseverslag aan de Minister mee. De Minister maakt het syntheseverslag over aan de Regering uiterlijk twee dagen na ontvangst ervan. § 6. Vanaf 1 januari 2016 worden de groene certificaten, die in reserve worden geplaatst overeenkomstig de §§ 1 tot 4, volgens de volgende modaliteiten verkocht: 1° op voorwaarde dat de marktprijs gelijk is aan hun aankoopprijs, die overeenstemt met de door de Regering bepaalde prijs voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, op het ogenblik van hun aankoop, worden de groene certificaten, die het voorwerp uitmaken van het in reserve plaatsen, rechtstreeks verkocht op de markt van de groene certificaten volgens de modaliteiten die in overeenstemming met de CWaPE om de zes maanden worden vastgesteld en met inachtneming van de overeenkomst bedoeld in § 3, derde lid;2° als tijdens de twaalf maanden vóór de vervaldatum van hun periode van in reserve plaatsen, de groene certificaten die op de markt niet zijn verkocht, overeenkomstig punt 1°, door de beheerder van het lokale transmissienet zijn gekocht als openbare dienstverplichting, tegen hun prijs van aankoop door de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 die overeenstemt met de door de Regering bepaalde prijs voor de aankoopverplichting bedoeld in artikel 40, eerste lid, op het ogenblik van hun aankoop.De beheerder van het lokale transmissienet moet in ieder geval deze inkoopkosten dekken overeenkomstig artikel 34, 4°, f). Als de middelen waarover de beheerder van het lokale transmissienet beschikt krachtens de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1, echter onvoldoende zijn om de aankoop van de groene certificaten die in reserve worden geplaatst, te dekken (naast de aankoop van groene certificaten bij producenten overeenkomstig de openbare dienstverplichting die hem is opgelegd krachtens de artikelen 34, 4°, d), en 40), kan hij, voor zover een nieuwe overeenkomst met een krachtens § 3 erkende rechtspersoon wordt afgesloten, opnieuw groene certificaten in reserve plaatsen, overeenkomstig dit artikel, ten belope van de waarde van aankoop van de groene certificaten waarvoor de toeslag onvoldoende bleek. § 7. Tijdens de hele duur van het in reserve plaatsen, is de volgende procedure van toepassing: 1° na afsluiting van elk kwartaal, delen de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 de inventaris van de groene certificaten die zij bezitten aan de "CWaPE" en aan de beheerder van het lokale transmissienet mee, gerangschikt per geldigheidsdatum;2° om de zes maanden verkopen de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 na overleg met de "CWaPE", de groene certificaten die ze bezitten onder de voorwaarden bepaald in § 6, 1° ;3° twee jaar vóór het verstrijken van het in reserve plaatsen alsook één jaar vóór die datum, brengen de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1 de Regering, de "CWaPE", de "CREG" en de beheerde van het lokale transmissienet op de hoogte van het aantal groene certificaten in zijn bezit;4° in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan het verstrijken van het in reserve plaatsen, worden de groene certificaten, die steeds in het bezit zijn van de persoon belast met de opdracht bedoeld in § 1, uiteindelijk gekocht door de beheerder van het lokale transmissienet, als openbare dienstverplichting, met inachtneming van de voorwaarden bepaald in § 6, 2°, en onder de modaliteiten bepaald in de overeenkomst bedoeld in § 3; 5° de groene certificaten, ingekocht door de beheerder van het lokale transmissienet na het in reserve plaatsen ervan, krachtens § 6, 2°, worden afgeschaft uit de gegevensbank door de "CWaPE", .behalve als ze opnieuw in reserve worden geplaatst overeenkomstig § 6, 2°. § 8. De verkoop van de groene certificaten die in reserve geplaatst zijn zoals bedoeld in paragraaf 6 en in overleg met de "CWaPE", of ten gevolge van een eventuele tegeldemaking van de zekerheden die de in reserve geplaatste certificaten bezwaren, mag in geen geval aanleiding geven tot een misbruik van de markt van de groene certificaten in de zin van de toepasselijke Europese regelgeving. § 9. De financiële en administratieve lasten die uit de uitvoering van de opdracht bedoeld in § 1 voortvloeien, worden aangerekend ten laste van de begunstigden van de gedeeltelijke vrijstellingen overeenkomstig artikel 42bis, naar rato van de belastingvrije hoeveelheden energie.

Na de periode van toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 5, worden de financiële en administratieve lasten die uit de uitvoering van de opdracht bedoeld in § 1 voortvloeien, aangerekend zoals de eerste term van de toeslag overeenkomstig artikel 42bis, § 2.

De beheerder van het lokale transmissienet stort elk kwartaal aan de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1, de bedragen bedoeld in het eerste lid, die overeenstemmen met het voorafgaande kwartaal.

Als, op 31 december van elk jaar, meerwaarden op de verkoop van groene certificaten, die in reserve worden geplaatst, en winsten, die uit de plaatsing van de opbrengst uit deze verkopen voortkomen, worden gerealiseerd in hoofde van de personen belast met de opdracht bedoeld in § 1, dan worden deze meerwaarden besteed door de beheerder van het lokale transmissienet en door de personen bedoeld in § 3, eerste lid, voor de dekking van de eerste term van de toeslag bedoeld in artikel 42bis, § 1. § 10. De naleving van dit artikel geldt als uitvoering van de verplichtingen van de beheerder van het lokale transmissienet ten opzichte van de producenten en de eindafnemers. ».

Art. 5.Artikel 42bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, wordt vervangen als volgt: "Art. 42bis, § 1 Het geheel van de door de beheerder van het lokale transmissienet gedragen kosten in verband met de openbare dienstverplichtingen, overeenkomstig de artikelen 34, 4°, d), e) en f) en 40, worden gedekt door een toeslag, verschuldigd door de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau van 70 kV of minder, op elk kWh die ze voor eigen gebruik van het net afnemen.

Deze toeslag omvat een eerste term bestemd voor de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichtingen bedoeld in artikel 34, 4°, d) en f), en een tweede term bestemd voor de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, e). § 2. De beheerder van het lokale transmissienet factureert de eerste term van de toeslag bedoeld in § 1 aan de toegangsgerechtigden en aan de beheerders van een distributienet.

Ingeval de toegangsgerechtigden en de distributienetbeheerders niet zelf de van het net afgenomen kWh verbruiken, kunnen zij deze toeslag factureren aan hun eigen afnemers tot wanneer deze toeslag uiteindelijk gefactureerd wordt aan de eindafnemers van deze kWh. § 3. Onverminderd § 5, wordt de eerste term van de toeslag toegepast op elk kWh netto energie afgenomen van het lokale transmissienet of van het distributienet door de eindafnemers per toegangspunt of per koppelpunt, inbegrepen bij de voorschotfacturen, proportioneel met de geschatte jaarlijkse afname en geregulariseerd met de afrekeningfactuur. § 4. Bij de facturatie van de eerste term van de toeslag bedoeld in § 1, aan hun klanten, houden de distributienetbeheerders rekening met de eventuele correcties aan het bedrag van deze toeslag, rekening houdend met het verliespercentage in de distributienetten, en dit met het oog op de financiële neutraliteit voor deze netbeheerders. § 5. Voor de jaren 2014 tot 2022, wordt een gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de toeslag bedoeld in paragraaf 1 toegekend aan de volgende eindafnemers: a) 85 percent voor de eindafnemers onder een sectorovereenkomst, ongeacht hun energieverbruik;b) 50 percent voor de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau hoger dan laagspanning die geen sectorovereenkomst gesloten hebben en die een onder de NACE-code (teelt en dierlijke productie) vallende activiteit uitoefenen (01 - zonder onderscheid tussen hoofd- en bijkomende activiteiten);c) 50 percent voor de eindafnemers aangesloten op een spanningsniveau hoger dan laagspanning die geen sectorovereenkomst gesloten hebben en waarvan het jaarlijkse verbruik groter is dan 1 GWu, voor zover ze onder de volgende primaire NACE-codes vallen: 1° de verwerkende ondernemingen (10 tot 33);2° onderwijs (85);3° ziekenhuizen (86);4° medisch-sociaal (87-88). De toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling bedoeld in het eerste lid en het niveau van de percentages van de vrijstellingen zijn het voorwerp van een advies van de « CWaPE » dat uiterlijk 1 juli 2015, 1 juli 2018 en 1 juli 2020 aan de Regering overgelegd moet worden.

Tijdens de periode van toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag bedoeld in het eerste lid, worden de administratieve kosten en de kosten in verband met de financiering van het in reserve plaatsen bedoeld in artikel 42, gedekt door de tweede term van de toeslag en wordt toegepast door interveniënten die aan de eindafnemers, die in aanmerking komen voor de vrijstelling bedoeld in het eerste lid, factureren, naar rato van de belastingvrije hoeveelheid energie.

Na de periode van toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag bedoeld in het eerste lid, worden de administratieve kosten en de kosten in verband met de financiering van het in reserve plaatsen bedoeld in artikel 42, gefactureerd zoals de eerste term van de toeslag bedoeld in § 1.

Na advies van de "CWaPE" kan de Regering de lijst van de begunstigden van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste term van de toeslag uitbreiden tot bepaalde specifieke sectoren met economische problemen die op laagspanning aangesloten zijn, ongeacht hun verbruiksniveau. De gedeeltelijke vrijstelling van de eerste termijn van de toeslag mag voor die sectoren niet meer dan 50 percent bedragen. Elk besluit genomen met dat doel wordt geacht nooit gevolg te hebben gehad als het binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding ervan niet bij een decreet is bekrachtigd. § 6. De gedeeltelijke vrijstelling bedoeld in § 5 wordt als volgt toegepast op de eindafnemers die er in aanmerking voor kunnen komen, volgens de modaliteiten geregeld in § 8: 1° door de leverancier, in percentages van de toeslag zoals gefactureerd door de beheerders van een distributienet als gevolg van de herberekening bedoeld in § 4, voor de eindafnemers aangesloten op het distributienet;2° door de toegangsgerechtigde, in percentage van de toeslag, voor de eindafnemers aangesloten op het lokale transmissienet;3° door de beheerder van het lokale transmissienet in percentages van de toeslag, als de eindafnemer de toegangsgerechtigde is. § 7. De "CWaPE" maakt een referentielijst op van de eindafnemers die in aanmerking komen voor de gedeeltelijke vrijstelling van de toeslag overeenkomstig § 5, op basis waarvan deze vrijstelling wordt toegekend door de verschillende interveniënten overeenkomstig § 6. Deze lijst wordt eerst opgemaakt binnen de maand na de eerste aankopen van groene certificaten door de personen belast met de opdracht bedoeld in artikel 42, § 1, of, bij gebreke daarvan, binnen de maand na een beslissing van de "CREG" waarbij een verhoging van de toeslag wordt toegelaten om de dekking van de gedeeltelijke vrijstelling bedoeld in § 5 mogelijk te maken. Deze lijst wordt driemaandelijks bijgewerkt. De zo opgemaakte en bijgewerkte lijst wordt overgemaakt door de "CWaPE" aan de leveranciers, aan de toegangsgerechtigden en aan de beheerder van het lokale transmissienet en wordt meegedeeld op haar website binnen tien dagen na de opmaking of de bijwerking ervan. Voor een gegeven jaar opent de verklaring op erewoord een recht op de gedeeltelijke vrijstelling voor zover ze binnen twee jaar, te rekenen vanaf het afgelopen jaar, wordt ingediend bij de "CWaPE" en bij de leverancier van de persoon die de vrijstelling aanvraagt.

Als een eindafnemer, die acht dat hij in aanmerking kan komen voor de gedeeltelijke vrijstelling van de toeslag, niet op de lijst van de "CWaPE" bedoeld in het eerste lid voorkomt, kan hij verzoeken om de toepassing van de vrijstelling bedoeld in § 5, bij de "CWaPE" en bij haar leverancier door middel van een verklaring op erewoord.

De "CWaPE" kan de waarachtigheid van deze verklaringen op erewoord controleren. Elke willens en wetens onjuiste of onvolledige verklaring kan het voorwerp uitmaken van de straffen bedoeld in artikel 52. § 8. Voor de jaren 2014 en volgende, berekenen en delen de beheerders van een distributienet, de leveranciers en de toegangsgerechtigden aan de "CWaPE" uiterlijk op de laatste werkdag van elke maand, de volgende informaties betreffende de voorafgaande maand mee: 1° het bedrag van alle verschuldigde vrijstellingen, overeenkomstig § 5;2° de som van de bedragen die ze voor de tweede term van de toeslag hebben gefactureerd, overeenkomstig § 5, derde lid. Binnen de maand na ontvangst van de informatie, en na verificatie van de overeenstemming, maakt de "CWaPE" aan de interveniënten bedoeld in § 6, de definitieve bedragen verschuldigd aan de eindafnemers over.

Deze bedragen vloeien voort uit het saldo tussen de terugbetaling van de vrijstellingen en de dekking van de kosten in verband met de openbare dienstverplichting bedoeld in artikel 34, 4°, e).

De beheerder van het lokale transmissienet betaalt de bedragen bedoeld in het tweede lid, aan de personen bedoeld in § 6, binnen de maand na ontvangst van de door de "CWaPE" overgemaakte informatie en enkel voor zover deze bedragen gedekt zijn, hetzij door de overschotten van de toeslag die o.a. voortvloeien uit een toepassing van het mechanisme van in reserve plaatsen bedoeld in artikel 42, hetzij door een verhoging van de toeslag bestemd voor de vrijstelling en toegelaten door de "CREG". Indien deze bedragen niet volledig gedekt zijn, worden de betalingen prioritair uitgevoerd daar ze betrekking hebben op de beschouwde verbruiken in de chronologische volgorde, van maand tot maand.

De interveniënten bedoeld in § 6, wentelen bij de begunstigden van de vrijstellingen, de bedragen gestort door de beheerder van het lokale transmissienet overeenkomstig het derde lid, binnen de maand na hun ontvangst. § 9. Elk jaar, uiterlijk op 31 maart, deelt de beheerder van het lokale transmissienet aan de "CWaPE" een verslag mee betreffende de toegekende gedeeltelijke vrijstellingen van de toeslag. Op basis daarvan, maakt de "CWaPE" een syntheseverslag over aan de Minister betreffende de toegekende gedeeltelijke vrijstellingen van de toeslag "groene certificaten, binnen de maand van ontvangst van het verslag van de beheerder van het lokale transmissienet. De Minister maakt het syntheseverslag over aan de Regering uiterlijk twee dagen na ontvangst ervan. ».

Art. 6.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 12 december 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken van het Waals Parlement 58 (2014-2015) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare zitting van 11 december 2014.

Bespreking.

Stemming.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^